Natječaj za posao – Voditelj/voditeljica projekta

Udruga mladih Općine Rakovica raspisuje javni natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme s punim radnim vremenom:
VODITELJ PROJEKTA
u svrhu provedbe projekta “ZAŽELI za Udrugu mladih Općine Rakovica

OPIS POSLA:

 

 • – Organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta te praćenje projekta u svim njegovim stadijima
 • – Izvještavanje i komunikacija s partnerima
 • – Promocija projekta u medijima
 • – Osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva
 • – Sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja
 • – Praćenje financijskih transakcija
 • – Identifikacija žena i krajnjih korisnika
 • – Kontrola rada zaposlenih žena
 • – Obavljanje svih kadrovskih poslova (prijave-odjave, evidencije rada, kadrovske evidencije, godišnji, ostalo)
 • – Nabava i podjela sredstava za higijenu
 • – Isplata plaća, putnih naloga, dnevnica, naknada sudionika projekta
 • – Plaćanje računa projekta
 • – Priprema financijskih izvješća projekta
 • – Ostali poslovi po nalogu Predsjednika Udruge mladih Općine Rakovica, a koji su povezani s provedbom projekta „ZAŽELI za Udrugu mladih Općine Rakovica

 

IDEALNI KANDIDAT/KINJA:

Idealni kandidat/ kandidatkinja posjeduje sljedeće:

 • – Viša ili visoka stručnu spremu (idealno ekonomskog, društvenog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • – samostalnost, preciznost te stručnost u radu, posjeduje stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radnik radi te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika te posjeduje komunikacijske vještine
 • – razumije ključne računovodstvene pojmove i vješt/a je u provođenju financijskih operacija kao i praćenju istih
 • – koristi MS OfficeTM aplikacije

 

 • Uz prijavu potrebno je priložiti:

 

  • 1. Životopis,
  • 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
  • 3. Dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
  • 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vod kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
  • 5. Dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda, te elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
  • 6. Prijavnicu za prijavu na posao i Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na natječaj na službenim internetskim stranicama Općine Rakovica – www.rakovica.hr.

 

Vaše prijave možete slati na sljedeću e-mail adresu: mladirakovice@gmail.com te će Vas se po zaprimanju prijave i provođenju predselekcijskog postupka kontaktirati i uputiti o daljnjem testiranju odnosno provedbi pismenog i usmenog dijela ispita kao i svoj literaturi koja je potrebna za pripremu istih. Sve upute kao i popis literature bit će objavljeni i na internetskim stranicama Općine Rakovica – www.rakovica.hr.

POSLODAVAC: Udruga mladih Općine Rakovica

Kontakt: pisana zamolba: Rakovica 6, 47245 Rakovica

e-mailom: mladirakovice@gmail.com

PRIJAVNICA ZA PRIJAVU NA POSAO

IZJAVA O PRIHVAĆANJU JAVNE OBJAVE OSOBNIH PODATAKA