Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 2. SJEDNICA

AUDIO

                                           Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 28.07.2017. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 10,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Blaženka Hodak ( od 10,30 sati) , Željko Župan, Josip Čančar, Milan Hodak, Damir Špehar, Blanka Pavlić, Dražen Brajdić, Ivan Vuković i Ivan Turkalj

 

Sjednici nije nazočan  vijećnik Marijan Vuković

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Mihovil Bićanić, zamjenik općinskog načelnika, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Zdenka Božičević i  Slavica Vuković, djelatnice u JUO, te gđa Koviljka Aškić, predstavnica Eko Adrie, d.o.o., Izrađivača Plana gospodarenja otpadom

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na  početku   sjednice

nazočno  9  vijećnika te da postoji kvorum  pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv, ali predsjednik dodaje još dvije točke pa predlaže slijedeći dnevni red

 

1.  Plan gospodarenja otpadom Općine Rakovica za razdoblje 2017.-2022. godine

2.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

3.  Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća

4.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu

5.  Odluka o izradi Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2018. - 2028. godine

 6.  Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2017. godini

7.  Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

     period 2017. godine

8.  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih

     djelatnosti u 2017. godini

9.  Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja 

      poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini

10. Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i

      poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine 

      Rakovica u 2017, godini

11. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2017. godinu

12 Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2017. godinu

13. Plan nabave Općine Rakovica u 2017. godini

14. Plan mreža dječjih vrtića na području Općine Rakovica

15. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

16. Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih  Općine Rakovica

17. Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grabovac-cestovno selo

18. Odluka o  odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

19. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u

            u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2017. godinu

 

Nakon predloženog dnevnog reda predsjednik na glasovanje daje dodatane točke 18. i 19. te se donosi

           

ZAKLJUČAK:  Sa 7 glasova ZA i 2 glas PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  prihvaćaju se točke 18. i19. dnevnog reda  za 2. sjednicu Općinskog vijeća 

 

Potom Predsjednik cijeli  predloženi dnevni red daje na raspravu pa kako nije bilo primjedbi glasovanjem se  donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno / sa  9  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Rakovica za razdoblje 2017.-2022. godine

 

            Predlagatelj Plana   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je gđa. Koviljka Aškić, predstavnica  izrađivača Plana - Eko-Adria d.o.o  iz Pule koja navodi da planovi gospodarenja otpadom JLS moraju biti usklađeni sa državnim planom. Napominje da se iz ukupnog otpada mora izdvajati  60% korisnog otpada ili će se plaćati kazne, odnosno naknada za gospodarenje otpadom sve do ostvarenja cilja. Za to su potrebna znatna sredstva te nabava opreme. U nastavku obrazlaže situaciju sa otpadom u našoj Općini kao i plani smjernice za daljnji period.

 

            U raspravi vijećnik Ivan Vuković upozorava da je otpad problematika koja se treba rješavati na višem nivou i izbjegavati dodatno opterećivati građane.

Načelnik Franjković navodi što je sve po tom pitanju poduzela Općina, ali se teško rješava pitanje selektivnog otpada jer smo udaljena Općina. Također predlaže da se Fondu za zaštitu okoliša uputi sugestija da se više koristi povratna ambalaža (staklo) i papirante vrećice umjesto plastike.

Vijećnik Zoran Luketić je mišljenja da županijska deponije neće još dugo biti u funkciji pa ćemo do tada napuniti  i ovu našu deponije pa je vjerovatno potrebno razmišljati o novoj lokaciji. Komunalni redar bi trebao više voditi računa kako se otpad razvrstava, pa i naplaćivati kazne jer nam u protivnom zeleni otoci ničem ne služe.

Također bi bilo uputno da se  izmjeni način obračuna odvoza otpada,  odnosno da se odvoji obračun usluga za domaćinstva koji imaju turiste i domaćinstva sa  stalnim stanovnicima.

 

            Zaključak: Sa  9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  1 SUZDRŽAN glas donosi  se  Plan gospodarenja otpadom Općine   Rakovica za razdoblje  2017. – 2022. godine

 

Gospođa  Aškić napušta sjednicu u  11,05  sati

 

TOČKA 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1. Predsjednik Zoran Luketić, u ime vijećnika Marijana Vukovića ( koji nije nazočan na sjednici),  pita načelnika zašto nije proglašena elementarna nepogoda zbog jakog  vjetra i tuče koji su napravili velike štete prvenstveno u poljoprivredi.

 

            Načelnik odgovara da je razmatrajući dosadašnji način utvrđivanja štete i plaćenje oštete uočeno  da su komisije jako skupe, a ošteta puno manja. Ljubica Magdić iz  Savjetodavne službe obišla je teren i utvrdila štetu odmah poslije nevremena, pa zatim poslije nekog cca mjesec dana  i utvdila da su usjevi dosta dobro zacijelili i šteta nije tolika koliko se pretpostavljalo .

Zbog toga je u proračunu Općine osigurano 30.000,00 kuna kojim će se OPG-ima nadoknaditi dio štete. Ukoliko budemo mogli povući neka sredstava od županije za tu namjenu doznačit će se poljoprivrednicima.

 

 

2. Vijećnik Ivan Vuković napominje da je  Odluka o povratu, tri puta preplaćenih sredstava, za katastarsku izmjeru donešena prije  107 dana na 36. sjednici pa pita, obzirom da imamo dva pravnika koliko je izdano  novih rješenja o povratu i koliko je sredstava vraćeno.

 

            Pročelnica Rastovac odgovara da služba izdaje rješenja  sukladno Odluci i u istima piše koliko je točno zaduženje i koliko će se sredstava vratiti, a koliko je točno rješenje izdano i koliko je sredstava vraćeno, ne može odmah odgovoriti, ali će vijećniku odgovoriti pismeno.

Vijećnik Vuković  moli  da se u roku od 15 dana dade odgovor i o tome se obavijeste ostali vijećnici.

 

Drugo pitanje vijećnika Ivana Vukovića, a upućeno načelniku, je vezano za problematiku rada Dječjeg vrtića "Čarobna šuma" u Selištu Drežničkom. Problema ima puno, roditelji su jako nezadovoljni i  "uzbunili su cijelu državu". Što je poduzeto da se problem riješi.

 

            Načelnik navodi da je sazvao roditelje i saznao probleme. Tražio je izvješće od ravnateljice  i osnivačice vrtića, ali je u odgovoru koji je dobio sve bilo normalno i relativno dobro.  Drugi put je ponovo pozvao roditelje i zatražio da  i dalje prate stanje i pružanje usluga. Kako roditelji i dalje nisu bili zadovoljni i udružili su se u svojim zahtjevima sazvao je sastanak sa osnivačicom gospođom Karmen Pavlic, koja se na jedan sastanak nije odazvala, ali na drugi jeste i tada je utvrđeno da su roditelji u pravu. Nema dovoljno odgajateljica da bi se formirale dvije vrtićke grupe, vrtić nema dovoljno opreme, okoliš  i igrališta se ne održavaju i niz drugih problema. Pozvana je inspekcija da utvrdi nepravilnosti. Zbog nemogućnosti rješavanja problema i organiziranja normalnog rada u vrtiću osnivačica je odustala od istog i dala otkaz ugovora.

U međuvremenu je tražio ponude od drugih institucija pedškolskog odgoja koje bi mogle preuzeti daljni rad vrtića. Javile su se ustanove iz Žakanja i iz  Slunja. Kako je ponuda Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje iz Slunja bila povoljnija  u tijeku je priprema za sklapanje ugovora od 1. rujna 2017. Dobar dio suglasnosti već smo dobili.

Imat ćemo dodatne troškove i to jednokratne za uređenje prostora i okoliša vrtića i nabavu opreme, te mjesečni koji će biti nešto veći od dosadašnjeg, ali ćemo zbog toga imati i bolju uslugu.

 

Vijećnik Vuković, vezano za pojačano održavanje cesta,predlaže da se osnuje Povjerenstvo koje bi obišlo teren i vidjelo što se i kako napravilo. Naime ima naznaka izvođač radova ne radi po projektu ( pijesak se ne nasipa u širini koja treba- 1 m, ostatak kamenja pored ceste skače ispod vozila i dr. ) Ako je nadzor potpisao da su radovi uredu, a isti nisu, onda se treba tražiti njegova odgovornost. Za debljinu asfalta neka se pozove građevinski inspektorat. Naši novci  se troše, a radovi su nekvalitetni. 

 

Vijećnik Zoran Luketić je mišljenja da dio poslova može odraditi i komunalni redar, pa ako treba onda pozvati inspekciju. Vijećnik Vuković se suglasan sa time.

 

 

3. Vijećnik Milan Hodak  predlaže načelniku da se javno pohvale i nagrade djelatnici Spelekoma - vodovoda   jer se zna kako su i koliku radili ovih dana, a vjerovatno će tako biti i narednom sušnom periodu.

Također predlaže, što je predložio i na sjednici Odbora za financije,  da se dio sredstava reprezentacije namijenjenih Općinskom vijeću (prvenstveno za čašćenje poslije sjednica) ukine, a ista se prenamjene kako bi se za općinsku zgradu kupile barem dvije klime jer su u ovim vrućinama uvjeti rada  u uredima jako loši. 

 

Predlaže da komunalni redar riješi zaostali  pijesak, cement, kamenje koji su ostali uz napravljenu ogradu u Čatrnji.

 

            Vijećnik Zoran Luketić i Ivan Vuković nisu suglasni sa prijedlogom vezanim za reprezentaciju jer se ista malo koristi, a općina ima sredstava za nabavu klima uređaja za urede.

 

4. Vijećnica Blaženka Hodak pita kakvi su planovi za Poduzetničku zonu Grabovac. Šteta je da stoji pusta i prazna. Da li ima planova za namjenu i prodaju?

Također traži, a i prije je to zatražila, da se postavi klupa  u autobusnu stanicu – kućicu u Selištu Drežničkom.

Što se tiče traženja gosp. Vukovića, a vezano za izvješće o broju rješenja i povratu sredstava za katastarsku izmjeru, njoj isto nije potrebno i ne treba joj se dostavljati.

 

            Vezano za PZ Grabovac, načelnik odgovara da je ista kamen spoticanja. Ima upita da se uđe u zonu, ali ako idemo sa domaćim proizvodima problem je  što nema dovoljno domaćih proizvođača, pa bi morali uzeti ljude sa šireg područja. Gospodin Kovačević iz LAG-a Lika također ističe taj problem kako kod nas tako i u Lici.  Svakako  ćemo pokušati pokrenuti zonu.

 

5. Vijećnik Dražen Brajdić, postavlja pitanje vezano za isplatu dnevnice vatrogascima za gašenje požara. On je zamjenik zapovjednika DVD Rakovica i ima saznanja do još od 2009. godine nije vatrogascima isplaćena niti jedna dnevnica.  Ima evidencija svih intervencija i pita što treba napraviti da se dnevnice isplate. 

 

            Tajnik Kristijan Bitunjac odgovara je predsjednik Društva dobio zaključak o isplati dnevnica.  Predsjednik treba dostaviti podatke o gašenju i zamolbu  za isplatu dnevnice u roku od 8 dana od intervencije. Rješenja o isplati dnevnica se izdaju za svakog vatrogasca posebno. Mogu i vatrogasci svaki za sebe dostaviti zamolbu uz podatke, ali je potrebno poštovati rokove. 

 

            Načelnik također upozorava na rokove, jer sve vezano za vatrogastvo kontrolira vatrogasni inspektor.

 

 

6. Vijećnik Željko Župan vezano za  braniteljski prosvjed u selu Plitvice, pita načelnika zna li, da li branitelji prosvjeduju protiv prekomjerne izgradnje ili velikog broja gostiju?

 

            Načelnik odgovara da to pitanje treba  uputiti  braniteljima, jer on nije detaljno upoznat sa cijelom akcijom.

 

Vijećnik Župan  nije zadovoljan odgovorom, i smatra da bi načelnik  trebao biti upoznat sa time jer se to tiče i naše Općine. Nije dobro neprovjerene informacije dobivati sa strane.

 

    7. Vijećnik Damir Špehar upozorava na održavanje, odnosno ne održavanje nerazvrstanih cesta. Ceste su zarasle, grane su jako savijene i oštećuju vozila, poglavito je šteta za novu smećaru koja je velika investicija. Treba što prije urediti ceste.

    

     Pročelnica odgovara da je dat nalog za uređenje, ali komunalno nije do sada stiglo krenuti u  

 uređenje i to će se uraditi što hitnije.

            Načelnik odgovara, što se tiče županijskih cesta, tu je uvijek problem novac, ali sada će doći novi ravnatelj pa će se i o tome pričati.

 

 

8.  Vijećnik Zoran Luketić vezano uz izradu baze podataka  za porez na nekretnine, pita kako će se i na koji način  to izvoditi i što ćemo dobiti  time i da li će biti nekih dodatnih troškova?

 

            Načelnik odgovara  da postoje postoje rokovi u kojima se baza mora oformiti. Vlasnici su  i do sada trebali svaku  promjeru kvadrature  prijaviti, ali to gotovo nitko ne radi.  Mislili smo da bi za razumnu cijenu bazu mogao izraditi Geoprojekt, bez ulaska u svaku kuću, obzirom da dobrim djelom raspolažu podacima o kućama snimljenim prilikom katastarske izmjere.  To se mora uraditi i za sva ostala naselja a ne samo za ona gdje je bila izmjera. Utvrdit će se ispravne površine, a ako netko ne bude zadovoljan može tražiti komisiju koja će utvrditi stanje.

Kako Geoprojekt sada trenuto ima vremena  ( do novog posla u Slavoniji) to bi mogli odraditi do 1.09.2017. godine, pa su već pristupili poslu, a ugovor ćemo potpisati po usvajanju rebalansa.

            Tajnik Bitunjac pojašnjava da moramo imati bazu  i po vlasnicima i po objektima i   da  idu nova rješenja za koja postoji rok žalbe. Ako to ne uradimo kazna za Općinu je i do 100 tis.kuna. Porez na nekretnine je međukorak do poreza na imovinu.

 

 

TOČKA 3.  Usvajanje zapisnika sa  1. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  pa predsjednik isti daje na raspravu u kojoj vijećnik Ivan Vuković navodi da je na 1. sjednici  tražio da se uvrsti točka Vijećnička pitanja, ali je rečeno da, obzirom je to konstituirajuća sjednica, neće biti vijećničkih pitanja jer će 2. sjednica biti za dva tjedna, a prošlo je 46 dana.

Predsjednik Luketić odgovara da nije mogao točno znati kada će biti druga sjednica

 

Zaključak: Jednoglasno / sa  10  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je  je Općinski načelnik koji je  i predlagatelj Amandmana

            

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu

 

            Izvjestiteljica  po točci,  gospođa Božičević navodi da je ovo II rebalans proračuna, Isti je dostavljen na trećoj i  četvrtoj razini kako bi bio pregledniji odnosno detaljniji, a u radnim materijalima je svaka stavka detaljno obrazložena, te je u prilogu i  Zapisnik sa Odbora za financije i proračun, pa neće posebno ništa obrazlagati već će odgovoriti na pitanja. Također navodi da se predloženim amandmanom preraspodjeljuju sredstva kako bi se moglo ići u radove održavanja mrtvačnica – izmjena pločica.

 

            U raspravi  vijećnik Ivan Vuković  izražava mišljenje da se radi o kozmetičkim promjenama jer i na Odboru za financije nije dobio tražene odgovore niti su njegovi prijedlozi prihvaćeni. Nezadovoljan je jer misli da se smanjuju sredstva za rad političkih stanaka i rad općinskih vijećnika, na što su odgovorili gosp. Bitunjac i gđa Božičević i obrazložili vijećniku da se ne radi o smanjenju već samo o preraspodjeli sredstava, a predsjednik Luketić je naveo da se na Odboru za financije uvijek mogu dati prijedlozi i  uglavnom se prihvate.

 

 Nakon rasprave glasuje se za amandman i donosi

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 10 glasova ZA,  0 glasova PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/ amandman se prihvaća

 

Potom se glasuje za predloženu Odluku i donosi se

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 2 glas PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu

 

Gospođa Zdenka Božičević napušta  sjednicu u 12.05  sati

 

 

TOČKA 5.  Odluka o izradi Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2018. - 2028. godine

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da bi se Strategije  radila  za  desetgodišnje razdoblje, a inicijativa je data na raspravi o Prostornom planu kada se uvidjela potreba za istom. Preko Ministarstva regionalnog razvoja  ponuđena je mjera kojim bi se troškovi izrade Strategije financirali u 100% iznosu. Aplikacija je već pripremljena i samo se čeka Odluka jer je danas zadnji dan za predaju.

 

            U raspravi je načelnik Franjković naveo da je dobro da se ima pisano pokriće za sve što će se dešavati u turizmu i prostoru, a vijećnici  Željko Župan i  Ivan Vuković  osvrnuli su se na teme na koje bi  se  trebao staviti akcent kod izrade Strategije. Predsjednik Luketić i vijećnica Pavlić pojašnjavaju da se sada samo donosi Odluka da se ide u projekt izrade Strategije, a kod izrade biti će formirano stručno povjerenstvo koje će raditi na istoj.

 

Zaključak: Sa  9 glasova ZA 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se  Odluka o izradi Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2018.-2028. godine

 

 

TOČKA 6. Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2017. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je za ovaj program planirano 40.000,00. kuna. Do sada je uočeno da su ta sredstva interesantna  manjim poduzetnicima, koji uglavnom  imaju problema sa ishođenjem dokumentacije pa ovim sredstvima pokrivaju te troškove.

 

 U raspravi je vijećnik Ivan Vuković  primjetio da su to mala sredstva te da općina nema sluha za poticanje poduzetništva, a ogovorila je pročelnica navodeći da se radi o poticanju manjih obrta, a ne velikih poduzetnika, a  ni prošle godine nisu iskorištena planirana sredstva.

 

 

            Zaključak: Sa  8 glasova ZA, 2 glasa  PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova  donosi  se Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2017. godini

 

TOČKA 7. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2017. godine

 

            Predlagatelj  je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

              Izvjestiteljica  u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se radi o usklađenju sa prihvaćenim izmjenama proračun.

 

             Rasprave nije bilo

 

Zaključak:  Sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2017. godine

 

 

 

TOČKA 8. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih  djelatnosti u 2017. godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja i ovdje navodi da se radi o izmjenama koje su usklađene sa rebalansom proračun.

   

               U  raspravi je vijećnik Ivan  Vuković pitao da li i Općine Plitvička  jezera sufinancira održavanje grobalja i mrtvačnica, te predlaže da se kupe kolica za vijence. Primjećuje da se ne postavljaju nove lampe javne rasvjete.

Pročelnica Rastovac je odgovorila da općina Pl. jezera sufinancira troškove održavanja grobalja, a lampe javne rasvjete se postavljaju prema planu i  raspoloživim sredstvima.

 

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 2 glasa  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih  djelatnosti u 2017. godini

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju.

 

Predsjednik Luketić određuje pauzu od 10 minuta.

 

Vijećnica Blanka Pavlić napušta sjednicu u 12,35 sati.

 

TOČKA 9.  Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica  po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja i ovdje napominje da se radi o  usklađenju Odluke  sa izmjenama proračuna.

 

            Rasprave  nije bilo.

 

Zaključak:Jednoglasno /  sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini

 

 

TOČKA 10.  Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2017. godini

 

               Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

               Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

  

               U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja ponovo navodi da se radi o usklađenju s proračunom.

 

             U raspravi vijećnik Ivan Vuković pita kada će Prostorni plan biti završen i biti na usvajanju, a pročelnica obrazlaže da se planira za rujan, jer se u toku ovog mjeseca planira ponovna javna rasprava.

Načelnik poziva vijećnike da detaljno prouče tekstualni dio kako bi mogli dati primjedbe ukoliko smatraju  potrebnim.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa   9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program o izmjenama Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i  poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine  Rakovica u 2017. godini

 

 

TOČKA 11. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik            

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelja je pročelnica Vesna Rastovac koja ponavlja da se i ovdje radi o usklađenju sa proračunom.

 

Rasprave nije bilo.

 

             Zaključak: Jednoglasno  / sa 9 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova/ donosi se  Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2017. godinu

 

TOČKA 12. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog Odluke  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se izmjene programa temelje na usvojenim izmjenama Proračuna

 

            U raspravi vijećnik Ivan Vuković predlaže da se poveća naknada za novorođenčad.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 9  glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2017. godinu

 

 

 

TOČKA 13. Plan nabave Općine Rakovica u 2017. godini

 

            Predlagatelj Plana  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se i ovdje radi o usklađenju s proračunom pa se zamjenjuje stari Plan.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Sa 7 glasova ZA, 2 glasa  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se  Plan nabave Općine Rakovica u 2017. godini

 

TOČKA 14. Plan mreža dječjih vrtića na području Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Plana i izvjestitelj  je Općinski načelnik koji pojašnjava da Plan moramo  donijeti sukladno promjenama u organizaciji rada dječjeg vrtića u Selištu Drežničkom. Naime, dosadašnji osnivač vrtića raskida Ugovor.  Daljnu organizaciju i rad preuzet će Javna ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja iz Slunja.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Rasprave nije bilo

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Plan mreža dječjih vrtića na području Općine Rakovica

 

TOČKA 15. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

            Predlagatelj Odluke te amandmana na istu  je Općinski načelnik

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je također načelnik koji navodi da je amandman vezan za cestu  koja vodi prema deponiji  ( od ceste prema Furjanu do deponije). Druga cesta je od D-1 do ceste za Videkić Selo po kojoj će ići trasa vodovoda, a koja će se koristiti i kao biciklistička staza. Treća cesta je cesta u Oštarskim Stanovima od D-1 do Luketića koja je do sada bila upisana na RH.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Predloženi  amandman se prihvaća jednoglasno  /sa 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV  i  0  SUZDRŽANIH glasova/

 

Zaključak: Jednoglasno / sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

 

TOČKA 16. Javni  poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Općine Rakovica

 

            Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjajc koji navodi da je na prošloj sjednici je donešena Odluka o osnivanju Savjeta mladih, pa se po  zakonu  mora raspisati javni natječaj, a pa prema pristiglim kandidaturama na slijedećoj sjednici će se odabrati članovi Savjeta mladih.

 

            U raspravi načelnik upoznaje da će koordinaciju sa mladima voditi zamjenik načelnika gospodin Bićanić te se nada da će mladi biti aktivniji, sa čime se slaže i vijećnik Ivan Vuković

 

Zaključak: Jednoglasno / sa  9 glasova ZA, 0 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Javni poziv za predlaganje kandidata za Savjet mladih Općine Rakovica

 

 

TOČKA 17. Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grabovac-cestovno selo

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik koji obrazlaže da su zahtjeve za izmjenu UPU podnijeli Rotokor – ATG Grabovac,  Kordun  d.d. Slunj i Alen Crnković ( Plitvički dvori), radi proširenja njihovog poslovanja i planova gradnje.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

           

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Sa  8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grabovac- cestovno selo

 

 

TOČKA 18. Oduka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je na natječaj došla samo jedna prijava i to  obrta  Energon iz  Gornjeg  Zvečaja, dosadašnjeg koncesionara.

           

            U raspravi se vijećnik Milan Hodak, a vezano za nedostatak obrtničkih zanimanja, u ovom slučaju dimnjačara,   osvrnuo na natječaj o dodjeli stipendija i kada će se to pokrenuti odnosno Odluka dostaviti  na vijeće. Načelnik i tajnik odgovaraju da će to uskoro biti i uglavnom će se akcent staviti na deficitarna zanimanja.

 

Zaključak:   Sa 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Odluka o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja za dodjelu  koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

 

 

TOČKA 19. Odluka o izmjeni odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je po prethodnoj Odluci izvršena isplata za 1. i 2. tromjesečje sukladno prethodnom sastavu Općinskog  vijeća, a   kako je sada  sastav promijenjen ostala sredstva  se  preraspodjeljuju sukladno tome.

 

            Rasprava nije bilo.

 

Zaključak:  Sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjeni odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2017. godinu

 

 

Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 12,45 sati.

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                                    Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj