Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 36. SJEDNICA

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 11.04.2017. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivan Vuković,  Mirjana Modrušan, i  Blanka Pavlić

 

Sjednici nije nazočna vijećnica Blaženka Hodak (ispričala izostanak) i vijećnik Damir Špehar (nije ispričao izostanak)

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Zdenka Božičević i Slavica Vuković, djelatnice u JUO

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na  sjednici nazočno 9  vijećnika te da postoji kvorum pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, ali predsjednik dodaje još dvije točke pa predlaže slijedeći dnevni red

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.  Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća

3.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016

      godine

4.  Odluka o raspodjeli rezultata

5.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu

6 . Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području

     Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

 7.  Odluka o promjeni visine obveze sufinanciranja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na       

      području Općine Rakovica

8.  Odluka o porezima Općine Rakovica

9.  Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica

10. Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za 

      odmor

11. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Rakovica

12. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

13. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

      period 2017. godine

14. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih

       djelatnosti u 2017. godini

15. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2017. godinu

16. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2017. godinu

17. Plan nabave Općine Rakovica u 2017. godini

18. Plan o izmjeni Plana pojačanog održavanja makadamskih i asfaltnih prometnica u periodu 2016. i

       2017. godine

19. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

20. Zaključak o dopuni Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

21. Vjerodostojno tumačenje članka 17. Urbanističkog plana uređenja Grabovac – cestovno selo

22. Zaključak o  prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2016.

23. Odluka o isplati kapitalne pomoći  trg. društvu Rakovica d.o.o.

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti dopuna donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /s  9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1. Vijećnik Ivan Vuković, osvrćući se na prijedlog za asfaltiranje makadamskih putove, odnosno na sufinanciranje mještana, slaže se sa prijedlogom, ali primjećuje da u njegovom naselju nisu obuhvaćeni svi vlasnici nekretnina, ujedno budući korisnici ceste ( navodi primjer gospođe koja je sestra Čede Žanića). Isto tako pita što je sa onima koji su sagradili kuće uz asfaltiranu prometnici i nisu učestvovali  u sufinanciranju. Ne interesira ih tko je platio asfalt, ali zato isti oštećuju prilikom radova na svojim kućama. Treba vidjeti kako to riješiti, neka i oni učestvuju u popravku. Ne možemo im dozvoliti da se ponašaju kako oni žele. Neka popravke izvrše izvođači radova koji su napravili oštećenja.

 

            Načelnik navodi da je  ovo jedan novi moment. Pitanje na mjestu, ali ne može odgovoriti na to. Misli da će tu morati pomoći Vijeće. Da li ćemo pravno moći obvezati ljude unazad.

Problem je i što svi ni sada ne žele učestvovati u sufinanciranju na ovim novim makadamskim cestama. Općina i ovdje snosi najveći dio troškova, a i  ubuduće se brine o tim cestama.

            Pročelnica pojašnjava da svi koji grade nove kuće plaćaju komunalni doprinos i ta sredstva se ulažu u asfaltiranje. 
            Vijećnik Zoran Luketić smatra da one vlasnike koji imaju samo zemlju, a ne i kuće  ne bi trebalo opterećivati sufinanciranjem.

 

            Vijećnik Ivan Vuković  u vezi poljskih putova i protupožarnih putova navodi da ih je jako  bitno održavati  jer su  mahom zapušteni, a čuo je da se mogu kandidirati na natječaje za sredstava za uređenje tih putova.  Da li se prate ti natječaji i da li se mogu povući sredstva,  protupožarni putovi su ujedno i  poljski.

            Pročelnica navodi da je bio natječaj za sredstva za uređenje  šumskih putova, ali se na to nismo mogli kandidirati. Uglavnom takve putove održavamo sami. Nismo radili projekt vezan uz protupožarnu zaštitu jer je lani bilo manje požara. Ove godine je bilo manje ophodnje i upozoravanja građana pa je bilo i više požara. Policija i komunalni redar rade na utvrđivanju počinitelja, ali policija ne odrađuje svoj posao.

            Načelnik navodi da, kada se formira katastar putova onda će se moći kandidirati za sredstva.

 

            Vijećnik Ivan Vuković predlaže da savjetodavna služba bolje surađuje sa OPG-ovima i educira ih na povlačenje sredstva iz fondova za ruralni razvoj.

Isto tako predlaže da Turistička zajednica organizira tečajeve stranih jezika za iznajmljivače. Obzirom ubire taksu trebalo bi educirati iznajmljivače.

 

 

2.Vijećnik Milan Hodak traži da se na autobusna postaji u Čatrnji  napravi  klupa i  prozor – ustakli, kako bi bilo zraka i putnici vidjeli kada dolazi autobus.

Također pita pročelnicu   što je sa sanacijom prometnice u Čatrnji te sanacijom podzida

Pitanje za načelnika je kakav je njegov stav po pitanju dopis gospodina Križe vezan za postavljanje javne rasvjete do njegove kuće.

             Pročelnica odgovara da će autobusnu postaju obići komunalna redarica i vidjeti što se treba napraviti. Odbojnici za novi podzid  su naručeni, a sanacija ovisi i raspoloživim sredstvima za sanaciju cesta.  

            Vezano za upit o dopisu gospodina Križ, načelnik navodi da isti ne plaća komunalnu naknadu iako se služi svom općinskom infrastrukturom. Put do njegove kuće je u dužini 400 metara i tu je potrebno puno stupova i lampi. Općina bi mogla postaviti tri stupa i tri lampe, a ostatak bi morao gospodin Križo. To su velika sredstva za samo jednu kuću- vikendicu i za sada to nije moguće.

Pročelnica navodi da put nije ni ucrtan pa i nije na njemu moguće nešto raditi.

            Vijećnik Hodak je iznenađen činjenicom da gospodin Križo na plaća obveze prema Općini, a u kući iznajmljuje sobe.  

 

3.  Vijećnik Pavel Šebalj  je također iznenađen saznanjem da netko ne plaća obveze prema Općini. Ovo je samo jedan slučaj, a sigurno postoje i drugi. Tko je odgovoran za to?

            Pročelnica odgovara da  sve mora provjeriti, a gospodin Križo je morao platiti komunalni doprinos ukoliko je izgradio objekt, a morao je to prijaviti zbog plaćanja komunalne naknade. Provjerit će u službi kakvo je stanje oko uplatnica, a i komunalna redarica će provjeriti stanje.

 

 

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika sa  35. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa  predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Vijećnik Ivan Vuković ima primjedbu na to kako je prezentirano  njegovo pitanje  oko katastarske izmjere

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik s 35. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

 

 

            Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Izvjestiteljica u ime predlagatelja za gospođa Zdenka Božičević  koja navodi da su vijećnici Izvješće dobili uz detaljno obrazloženje pa nema ništa posebno za dodati, ali  može odgovoriti na pitanja vijećnika.

 

             U  raspravi  su sudjelovali  vijećnici: Ivan Vuković koji je nezadovoljan što su prenesena sredstva jako visoka, odnosno proračun nije izvršen kako je planirano i  nema projekata i tu je veliki problem. Vijećnik   Pavel Šebalj koji je zatražio pojašnjenje da li su prenesena sredstva na računu ili su samo prikazana u izvješću te vijećnica Blanka Pavlić.

            Odgovorili su načelnik Franjković, pročelnica Rastovac i gospođa Božičević.

 

Zaključak Sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

 

 

TOČKA 4. Odluka o raspodjeli rezultata

 

             Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica  po točci je  gđa. Božičević  navodeći da je  donošenje ove Odluke propisano  te se stavljaju u odnos prihodi i rashodi.  Obvezni smo je donijeti i viškove  rasporediti u proračun.

 

              Rasprave nije bilo.

             

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o raspodjeli rezultata

 

 

TOČKA 5. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je  je Općinski načelnik koji je  i predlagatelj  2 Amandmana na predloženu Odluku.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu

 

            Izvjestiteljica  po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se amandmani odnose  na povećanje sredstva koje smo dobili od Ministarstva graditeljstva u iznosu od  150 tis. kuna, a namijenjena  su za nabavu  kamiona za odvoz smeće  i sredstva za  projekt infrastrukture  - izgradnja nerazvrstanih cesta, koja  planiramo  dobili od Karlovačke županije.

Gospođa Božičević navodi da je  sve  u radnim materijalima sa detaljnim obrazloženjima svake stavke te nama potrebe posebno izlagati, ali će odgovoriti na pitanja.

 

            U raspravi se vijećnik Ivan Vuković osvrnuo na prijedloge koje je dao na Odboru za proračun i financije,  odnosno njegov prijedlog da se povećaju sredstva za pučku kuhinju što nije usvojeno, Vijećnik Zoran Luketić primjećuje da su prijedlozi na prijašnjem  Odboru za financije i proračun  uglavnom prihvaćeni, a ako ne onda se mogu podnijeti amandmani. Vijećnica Blanka Pavlić pohvaljuje rad pučke kuhinje, ali smatra da i tu treba provesti kontrolu i postaviti određene limite za korisnike

Načelnik Franjković obrazlaže planiranje  sredstva za  rad pučke kuhinju,

 

Glasovanje za  amandmane

 

AMANDMAN  1.

Sa 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV  i  0  SUZDRŽANIH glasova amandman se prihvaća

 

AMANDMAN  2.

Sa 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV  i  0  SUZDRŽANIH glasova amandman se prihvaća

 

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu

 

Gospođa Zdenka Božičević i vijećnica Mirjana Modrušan napuštaju sjednicu u 16,10 sati.

 

 

TOČKA 6. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

 

            Predlagatelj Programa   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji obrazlaže mijenja se iznos sufinanciranja, a u obrazloženju Odluke  je sve detaljno objašnjeno.

 

            Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se  Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

 

 

TOČKA 7. Odluka o promjeni visine obveze sufinanciranja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na   području Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je ova točka  vezano uz prethodnu. Utvrđen je točan broj obveznika, odnosno izdano je 1865 rješenja.  Kako je novom Odlukom utvrđen  iznos obveze koji iznosi  67.21%   od prvotne Odluke svim obveznicima će se izdati nova rješenja  razmjerno utvrđenoj obvezi, odnosno smanjiti zaduženje

 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici  Ivan Vuković i Pavel Šebalj koji su zatražili pojašnjenja oko načina izračuna novih zaduženja, a pojašnjenja je dao tajnik Bitunjac.

Vijećnik Zoran Luketić smatra da je ovo "sanacija štete", ali ipak su zaduženja smanjena pa će ljudi to lakše podnijeti, pa sugerira da se odluka usvoji.

 

            Zaključak: Sa  6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  2 SUZDRŽANA glasa donosi  se  Odluka o promjeni visine obveze sufinanciranja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na   području Općine Rakovica

 

 

TOČKA 8.  Odluka o prorezima Općine Rakovica

 

            Predlagatelj  je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

           Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je mijenjan Zakon o lokalnim porezima pa je i našu  Odluku potrebno sa time uskladiti. 

 

            U raspravi je vijećnik  Milan Hodak pitao da li upravni odjel ima evidenciju o kućama za odmor te traži da mu se to pismeno dostavi sa podacima za svako selo.

Vijećnik Ivan Vuković   prihvaća da su ovo općinski porezi, ali je protiv svih poreza osobito onih koji pripadaju državi, a od istih JLS nemaju nikakve koristi. Navodi primjer Vojnog poligona.

Načelnik upoznaje vijećnike da je general Krstičević  upućen u situaciju sa Poligonom i pronalazi zakonska rješenja za naknadu JLS  na koje se proteže Poligon.

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o porezima Općine Rakovica

 

 

TOČKA 9. Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je ova Odluka vezana uz prethodnu pa je i pojašnjenje isto.

   

               U  raspravi je vijećnika Milana Hodaka zanimalo da li je i  do sada prirez bio 8%, na što je potvrdno odgovoreno, a vijećnik  Vuković je i prije predlagao da se isti smanji na 4%

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi  Odluka o  prirezu porezu na dohodak

 

 

TOČKA 10. Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za  odmor

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da je ovo ponavljanje Odluke, zapravo produženje jer je  Porezna uprava i do sada  vršila nadzor nad porezima. 

 

             U raspravi se vijećnik Ivan Vuković osvrnuo na čl. 2. Odluke te predložio da se 5% naplati od Općine, a ne od građana te je upoznat da se to i radi tako.

 

Zaključak:  sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom  donosi se Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za  odmor

 

 

TOČKA 11. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Rakovica

 

               Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

               Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

  

              U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac  te navodi da je mijenjan je Zakon pa je  tekst Odluke potrebno uskladiti, a nema posebnih izmjena. 

 

              Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /8 sa glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Rakovica

 

 

TOČKA 12. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

 

            Predlagatelj Pravilnika  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da se zbog izmjene Zakona mora mijenjati i odluka, a mijenja se samo izraz "bagatelna nabava" u izraz "jednostavna nabava".

 

Rasprave nije bilo.

 

 Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom/ donosi se  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

 

 

TOČKA 13. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2017. godine

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog   su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se izmjene programa temelje na usvojenim izmjenama Proračuna, odnosno usklađene su planirane investicije sa planiranim sredstvima.

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2017. godine

 

 

TOČKA 14. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih  djelatnosti u 2017. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se i ovdje radi o usklađenju s proračunom kao i u prethodnoj točci.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih  djelatnosti u 2017. godini

 

TOČKA 15. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac te ponovo navodi da se radi o usklađenju sa proračunom, odnosno zbog povećanja prihoda povećavaju se i rashodi za potrebe u kulturi.

           

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2017. godinu

 

TOČKA 16. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se  povećava stavka za prehranu učenika sukladno planiranom u proračunu.

           

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2017. godinu

 

 

TOČKA 17. Plan nabave Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac navodeći da se i ovdje radi  o usklađenju sa stavkama proračuna

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Plana nabave  Općine Rakovica za 2017. godinu

 

Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 18. Plan o izmjeni Plana pojačanog održavanja makadamskih i asfaltnih prometnica u periodu 2016. i  2017. godine

 

            Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se  u planu koji je već donešen prošle godine mijenja izraz  "domaćinstva"  u izraz "vlasnici nekretnina".

           

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Plan o izmjeni Plana pojačanog održavanja makadamskih i asfaltnih prometnica u periodu 2016. i 2017. godine

 

Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju

 

TOČKA 19.  Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je načelnik koji pojašnjava da se radi o  poljskom putu koji prolazi preko parcele  Nikole Turkalja iz Irinovca. Dio puta je državni, a dio KIM-ov, te ga isti hoće ustupiti Općini.  Kako gospodin Turkalj ima problema sa ishođenjem dokumentacije za gradnju, sve dok se put na riješi, predlaže da se isti  evidentira kao općinska nerazvrstana  cesta

           

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

Vijećnik Ivan Vuković nije nazočan glasovanju.

 

TOČKA 20. Zaključak o dopuni Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

 

            Predlagatelj točke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji pojašnjava da je od Doma zdravlja Slunj poslan zahtjev kako bi se za mrtvozornike  za područje Općine Rakovica, imenovali i liječnici Doma zdravlja Slunj, koji su se prihvatili te obveze,  a ne samo  iz Karlovca kako je do sada  predloženo. Isto je prihvatljivo zbog udaljenosti od Karlovca.

 

Rasprava nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o dopuni Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

 

 

TOČKA 21. Vjerodostojno tumačenje članka 17. Urbanističkog plana uređenja Grabovac – cestovno selo

 

 

            Predlagatelj točke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da je tumačenje potrebno donijete na zahtjev Ureda za prostorno uređenje iz Slunja, a odnosi se na zahtjev za izdavanje akata za gradnju koji je podnio gospodin Predrag Turkalj. Gospodin Turkalj namjerava graditi  poslovni objekt u Grabovcu pa Ured traži tumačenje oko usklađenosti sa UPU Grabovac – cestovno selo.

 

Kako su na ovu točku dnevnog reda pozvani i investitor i projektant isti detaljnije obrazlažu projek navodeći da su cijelo vrijeme surađivali sa Uredom u Slunju i zadovoljili sve njihove zahtjeve.  Gradio bi se mali obiteljski hotel, sa pratećim  sadržajima u Turističkoj  zoni označenoj  T4. Sada ured navodi da je sadržaj u skladu sa UPU, ali forma nije zadovoljena. Da li UPU može podnijeti dozu fleksibilnosti.

 

             U raspravi je vijećnik Ivan Vuković pozdravio namjeru investitora i smatra da će se objekt uklopiti u sredinu i uljepšati je. Vijećnicu Blanku Pavlić zanima zašto se zove mali obiteljski hotel,a propisuju  se sadržaji za seosko gospodarstvo, pa projektant pojašnjava da bi to bila poslovno stambena zgrada-  hotel sa 50 kreveta uz duge sadržaje, uz ostalo kušaona, prodavaonica autohtonih proizvoda, suvenira i drugo.

Vijećnik Milan Hodak ponovo upozorava na problem vodoopskrbe i odvodnje, a investitor navodi da je sve iskoordinirano i da ima sve potrebne suglasnosti.

 

Investitor i projektant napuštaju sjednicu u 17,25 sati

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Vjerodostojno tumačenje članka 17. Urbanističkog plana uređenja Grabovac – cestovno selo

 

 

TOČKA 22. Zaključak o  prihvaćanju Izvješće o  izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2016

           

Predlagatelj Izvješća je  Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja vijećnike upoznaje da je novi  Plan gospodarenja otpadom u pripremi i bit će predstavljen na idućoj sjednici vijeće, a ovo izvješće je prema  sada važećem planu. Deponija sa koristi, ispostavljena je okončana situacija. Očekuje se tehnički pregled da se može utvrditi da li je građevina i redu da se može predati na korištenje komunalnom poduzeću.

 

            U raspravi je vijećnika Zorana Luketića zanimalo koliko Deponija ima ploha, vijećnika Ivana  Vukovića kada će biti reciklažno dvorište.

            Odgovorila je pročelnica navodeći da na deponiji  imaju četiri plohe, a  reciklažno dvorište je u planu. Novi plan  gospodarenja otpadom to i predviđa, ali to treba organizirati komunalno poduzeće.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu

 

 

TOČKA 23.  Odluka o isplati kapitalne pomoći trgovačkom društvu Rakovica d.o.o.

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili neposredno prije sjednice

 

            Izvjestiteljica  po točci je pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da je ova Odluka predložena  sukladno proračunu.  Komunalno poduzeće Rakovica d.o.o. podnijelo  je zahtjev za sredstva jer  ide u nabavu vozila za odvoz komunalnog otpada. Od Ministarstva graditeljstva je odobreno  150.000,00 kuna, a dio sredstava je planiran u Poračunu Općine

           

Rasprava nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno /sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Odluka o isplati kapitalne pomoći trgovačkom društvu Rakovica d.o.o.

 

 

Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga Vijeće završava sa radom u 17,45 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                    Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj