Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 35. SJEDNICA

AUDIO

 

Z  A  P  I  S  N I  K

 

S 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 07.03.2017. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Damir Špehar (od  15,10),  Ivan Vuković, Mirjana Modrušan, i  Blanka Pavlić

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Željko Župan

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine, Vesna Rastovac, pročelnica JUO i Slavica Vuković, djelatnica u JUO te Tihana Oštrina, ravnateljica JU Rakovica

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku  sjednice

nazočno 9 vijećnika te da postoji kvorum  pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog reda dobili uz poziv, pa predsjednik predlaže slijedeći dnevni red

 

1.  Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JU Rakovica

2.   Odluka o osnivanju JU Rakovica – potpuni tekst

3.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

4.  Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća 

5.  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine

6 . Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica u 2016. godini

 7.  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica za 2017. godinu

8.  Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i

     drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja

     opskrbe za 2016/2017 godinu

9.  Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja

     zaštite od požara u 20156. godini za  Općinu Rakovica

10. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2017. godinu

11. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

12. Odluka o izmjeni Odluke o isplati sredstava kapitalne pomoći Rakovica d.o.o.

13. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2017. godini

14. Program potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2017. godini

15. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone "Korana"

16. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

17. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti dopuna donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /s  9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

U 15,10 sati dolazi vijećnik Damir Špehar.

 

TOČKA 1. Odluka o izmjenama Odluke o  osnivanju JU Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je ravnateljica JU Tihana Oštrini koja obrazlaže da se radi o usklađenju sa zakonskim   propisima, odnosno da skraćeni naziv JU mora upućivati na djelatnost, a to je upravo naziv JU Baraćeve špilje. Također se predlaže povećanje iznosa sredstava kojim mogu raspolagati ravnatelj odnosno  upravno vijeće.

 

     

             U raspravi vijećnik Ivan Vuković pita kakva je situacija sa planovima koje JU imala sa Nac. Parkom Plitvička jezera, a  ravnateljica odgovara da se nije ništa moglo ostvariti jer je Fond zatvorio natječaj prije nego se prikupila dokumentacija, ali će se sada pokrenuti novi projekt u kojem će Nac. park također biti partner.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JU Rakovica

 

 

TOČKA 2. Odluka o osnivanju JU Rakovica – potpuni tekst

 

            Predlagatelj Odluke je  Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji obrazlaže da je Odluka potrebna radi upisa u sudski registar.

        

            U raspravi je vijećnik Ivan Vuković zatražio pojašnjenje o kojem se Ministarstvu radi obzirom da  nije  izričito naveden naziv Ministarstva te je odgovoreno da se radi o resornom Ministarstvu.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju JU Rakovica – potpuni tekst

 

Gospođa Tihana Oštrina napušta sjednicu u 15,15 sati.

 

 

TOČKA 3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 1. Vijećnica Blanka Pavlić pita načelnika da li se može sanirati cesta koja pored Puškarić groblja  skreće prema Vrdoljacima obzirom da je ista u lošem stanju odnosno ima veliki  nagib (strma je) pa  je  njome gotovo nemoguće prometovati. Zbog toga je problem i odvoza smeća, čišćenja snijega, prometovanja vatrogasnih vozila, a isto tako je problematično kada su sprovodi. Prema navodima mještana mogao bi se urediti put koji prolazi pored Petra Salopeka (Pereca) pa bi komunikacija bila bolja.

 

Načelnik navodi da takvih cesta ima puno, slaže se da je i ova strma i uska pa  stoga i opasna. Misli da bi trebalo na istoj raditi podzid, ali ne može ništa konkretno reći dok se na  snimi stanje. Na tome dijelu imaju tri ceste pa će se vidjeti koju je najbolje osposobiti za prometovanje, a to će reći struka.

 

2. Vijećnica Mirjana Modrušan  navodi da je na internetu vidjela kao je u Selištu Drežničkom pronađena bušotina iz koje se može crpiti veća količina vode pa traži detaljnije pojašnjenje, odnosno ocjenu toga poduhvata. Zanima je također točnost informacije da će se u Grabovcu graditi vile sa bazenima.

 

Načelnik  navodi da će pojašnjenje o vodi dati kod obrazlaganje  svoga  izvješća o radu, a što se tiče vile sa bazenima radi se o projektu koji provodi gospodin  Orešković -  Macola koji je otkupio zemljište od privatnih osoba, a kako je lokacija u Prostornom planu definirana kao turistička u njoj je moguća izgradnja u  turističke svrhe.

 

3. Vijećnik Ivan Vuković se poziva na odgovor vijećniku Pavelu Šebalju, a vezano za pitanje postavljeno na prethodnoj sjednici u svezi katarske izmjere. Mišljenja je da odgovor nije korektan, odnosno da se odgovornost za nepravilnosti u provođenju Odluke  prebacuje na Općinsko vijeće. Vijeće je donijelo Odluku, a za provedbu je nadležan Upravni odjel Općine pa je u tome smislu trebalo odgovoriti vijećniku. Činjenica je da  naplaćeno puno više sredstava nego je bilo potrebno i treba odgovoriti kada će se i kako vratiti sredstva ljudima.

 

Načelnik odgovara da je Odluku o katastarskoj izmjeri i sufinanciranju građana donijelo Općinsko vijeće, Upravni postupak, odnosno izdavanje rješenje, sukladno tome, provodi služba nadležna za to i misli da se radi sve u skladu sa zakonom, a potvrda toga je i  rješenje  tužbe koju je jedna stranka podnijela Upravnom sudu i koja je odbijena u svih 15 točka,  te stranka  mora platiti troškove postupka.

Za povrat preplaćenih sredstava priprema se Odluka i uskoro će se ići u realizaciju, ali  navodi i činjenicu da su ljudi ignorirali upute kojima su suvlasnici troškove izmjere mogli riješiti za manje sredstva, ali u mnogo slučajeva ljudi nisu iskoristili tu mogućnost odnosno  radi se  o neriješenim ili narušenim odnosim suvlasnika.

 

Vijećnik Vuković nije zadovoljan odgovorom i traži konkretan rok kada će se  izvršiti povrat sredstava jer je i on jedni od onih  ovršenih zbog ne plaćanja obveza. Također pita da li će ljudi uz povrat dobiti i povrat kamata za korištenja sredstava. Zbog svih nepravilnosti se može podnijeti i kaznena prijava.

 

Načelnik navodi da je naredio službi da Odluka o povratu sredstava  mora biti pripremljena prije izbora te ju  treba objaviti za savjetovanje sa javnošću  prije nego se  predloži Općinskom vijeću, a to je vjerojatno prije 10.04.2017. Ukoliko se ne usvoji, Odluku o povratu će  donijeti novi sastav Općinskog vijeća.

Pročelnica Vesna Rastovac navodi da na izradi Odluke rade tajnik i pravnik, a načelnik je koordinator. Sada su izišla sva potrebna rješenja odnosno znade se konačan broj obveznika. Problem je bio sa ljudima koji su u inozemstvu jer je trebalo pribaviti točne adrese.

 

Drugo pitanje vijećnika Vukovića odnosi se na saznanje da je vodosprema Lisina izgrađena na privatnoj čestici. Kako se to prije nije uočilo te tko je odgovoran za to?

 

Načelnik odgovara da je do pogreške-promašaja došlo. Odgovornost je na geometru Ivanu Magdiću. Vlasnica čestice će nam je ustupiti uz nadoknadu pa je izvršena je i procjena po ovlaštenoj osobi.  Razliku između procijenjenog  iznosa i iznosa  koji  će zatražiti i gospođa Brehm snositi geometar Magdić.

 

Prijedlog vijećnik Ivana Vukovića, a na inicijativu mještana koji iznajmljuju sobe, je da se donese odluka

kojom bi se ograničio početak građevinskih radovi u srpnju i kolovozu na 9,00 sati. Zbog buke koja se stvara prilikom radova svi radovi prije 9,00 sati ometaju goste.

 

Glasovanjem se ovaj prijedlog prihvaća za 9 glasova  ZA i 1 suzdržanim glasom, a JUO će izraditi adekvatnu Odluku.

 

Drugi prijedlog vijećnika Ivana Vukovića, je da se krupni otpad odvozi barem jednom godišnje iz svakog naselja. Kako to do sada nije regulirano odnosno otpad se ne  odvozi isti završava na divljim deponijima u prirodi što nije poželjno.

 

Načelnik odgovara da je u tijeku izrada Plana gospodarenja otpadom te će isti biti prezentiran na Vijeću kako bi se usvojio, a istim je regulirano zbrinjavanje otpada u cijelosti.

 

4. Vijećnika Milana Hodak zanima način naplate komunalnog doprinosa, odnosno koji za zakonski rok za naplatu te kada će se dovesti red u evidenciji naplate? Stanovnici dobivaju opomene na neplaćeni dug iz 2003. godine, pa pita kada je nastupila zastara za dug? Mnogi su ljudi platiti obvezu, ali uplate nisu provedene. To je propust službe koja vodi evidenciju o uplatama, a krivica se prebacuje na obveznike.

            Isto tako pita i želi pismeni odgovor od direktorice  Spelekoma zašto nije odobreno preseljenje šahte za priključak vode za kuću vlasnika Nevena Vukovića iz Drežnik Grada. Šahta je sa suprotne strane puta od kuće  pa korisnik ima jako veliku potrošnju vode jer je vjerojatno došlo do pucanja cijevi ispod ceste kojom prometuju mnoga vozila, pa se gubila voda, a tereti se  vlasnik.

 

Pročelnica Rastovac obrazlaže da se komunalni doprinos plaća  kada se dobije građevinska dozvola  ili kada se legalizira objekt. Po  Općinskoj odluci plaća se 50% iznosa  po izdavanju  rješenja, a ostatak se može platiti u pet rata. Komunalna naknada, kao i Naknada za uređenje voda se od 01.01 2017. plaćaju svaki mjesec prema primljenim uplatnicama.

Što se tiče evidencije o neplaćenim obvezama prema novom programu koji je povezan za knjigovodstvom evidentirane su sve neplaćene obveze. Opomene koje su poslane odnose se na cijeli dug, a ljudi su pozvani da ukoliko su podmirili obveze dostave dokaze o tome, propusta u evidenciji uplata  možda ima jer je bilo pogrešno navedenih poziva na broj uplata,  ali zbog toga se  ljudi i  pozivaju kako bi se uskladilo stanje.

 

Vijećnik Hodak nije zadovoljan odgovorom i smatra da se greške službe prebacuju na stanovništvo.

 

Vezano za pitanje o premještanju šahta za Nevena Vukovića, razgovarat će sa direktoricom Spelekoma i vidjeti u čemu je problem te isti riješiti.

 

5. Vijećnik Pavel Šebalj se osvrće na odgovor koji je dobio na svoje pitanje te smatra da je isti ne korektan odnosno nitko nije obećavao mještanima da će naknada za izmjeru biti manja. Odgovornost se prebacuje na Općinsko vijeće pa je to inat prema vijećnicima.

 

 

6. Vijećnica Blaženka Hodak pita kakvi su planovi i projekti za poduzetničku zonu Grabovac u ovoj godini. Traži i pojašnjenje oko planova firme "Hoteli zlatni jelen" u Novoj  Kršlji za koje se radi UPU i  kada bi se  to moglo realizirati.

 

Načelnik odgovara da je prodaja nekretnina na našem području porasla. I u Novoj Kršlji se prodalo 15 hektara zemljišta. Firma "Hoteli zlatni jelen" kao investitor je zatražila izradu Urbanističkog plana za turističku namjenu. Sve troškove će oni snositi. Prezentirali su i idejno rješenje koje je prihvatljivo u odnosu na postojeći Prostorni plan.

Pročelnica Rastovac, vezano za zonu Grabovac, navodi da se ove godine planira drugačiji pristup manifestacijama, a to uključuje i događanja u zoni Grabovac. 

Ako bude interesa zakupaca moći će se sve dignuti na viši nivo. Problem je i u nedostatku gostiju, odnosno gostima iz auto kampa Korana je otežan pristup zbog nedostatka nogostupa pa je manji odaziv.

 

Vezano za isto načelnik ponovo upoznaje da je prije izgradnje  poduzetničke zone u Grabovcu provedena  anketa i domaći poduzetnici su bili zainteresirani za ulaganja u zoni, a sada je interes popustio. Trgovački lanci također nisu zainteresirani jer svoja ulaganja  baziraju na broju stanovnika, a ne na broju turista.

 

7. Vijećnik Zoran Luketić  traži  da mu se pismeno dostavi izvješće o izvršenim radovima na asfaltiranju odnosno koliko je realizirano  radova u odnosu na sklopljeni ugovor. Isto tako ga interesira kada će se ići u  modernizaciju cesta  te kada će se sklapati ugovori o sufinanciranju  sa mještanima.

 

8. Vijećnik Marijan Vuković pita da li se ima saznanje kada će se  sanirati cesta kroz Sadilovac. To je županijska cesta koja je jako lošem stanju i  ukoliko se nešto ne poduzme "bit će gora nego makadam".

 

Načelnik odgovara da je Županijska uprava za ceste dobila od Ministarstva graditeljstva smanjena sredstva te ih nemaju dovoljno za održavanje svih cesta, jedva da imaju za čišćenje snijega.

Obratio se i Hrvatskim cestama sa ovim problemom i poslao troškovnik pa će vidjeti kakav će biti njihov odgovor. Isto tako može biti i jedan od problema,  ukoliko  bude potrebno kopanje- bušenje  ceste zbog odvodnje. To je u planu i o tome će se obavijestiti mještani.

 

TOČKA 4. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa  predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Kako vijećnici  nisu imali primjedbi donosi se 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova usvaja se zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine

 

            Predlagatelj Izvješća i izvjestitelj  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. Načelnik se u svom obrazloženju osvrće na  problematiku vodoopskrbe i odvodnje. Još uvijek nisu riješeni odnosi Nac. parka i Vodovoda Korenica, ali i to nije rješenje vodoopskrbe za našu Općinu.  Bušotina u Selištu ima perspektive obzirom na sadašnju  količinu vode od  20 do 40 lit. u sekundi, ali  treba vidjeti kakve će količine biti u ljetnom periodu. Za sada je to tehnička voda, ali se uz pročišćavanje može distribuirati u vodoopskrbni sustav.

Problematika odvodnje je još uvijek aktualna. Također se osvrće na iznos ekološke rente koju plaća Nac. Park, odnosno traži da se za našu općinu poveća taj iznos. Isto tako potraživanja za naknadu od korištenja Poligona treba aktualizirati. Deponija Ćuić Brdo i zbrinjavanje otpada je problematika koju treba što prije rješavati. Deponija je dobra, ali je problem u reciklažnom dvorištu. Problematika poljoprivrede se pokušava riješiti – poboljšati kroz  suradnju s LAG-om LIKA

 

 

 

 

 

 U  raspravi su sudjelovali vijećnici Mirjana Modrušan, Ivan Vuković, Zoran Luketić, Blanka Pavlić,  potičući da se problemi moraju žurnije rješavati, a pored problema  vodoopskrbe i odvodnje,  problem su i telekomunikacije.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća i se Izvješće o radu Općinskog načelnik Općine Rakovica za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine

 

TOČKA 6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica u 2016. godini

 

             Predlagatelj točke je Općinski načelnik

 

              Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestitelj po točci je  tajnik Kristijan Bitunjajc koji navodi da je analiza izrađena na temelju izvješća  službi koje su zadužene za navedenu problematiku.

 

              U raspravi se vijećnik Ivan Vuković osvrće na sanaciju i uređenja divljih deponija, a pročelnica odgovara da se iste trebaju sanirati tijekom ove godine uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša.

 

             

Zaključak: Jednogasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova    donosi Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 7.  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac  obrazlažući  uz ostalo da se Plan procjene rizika od velikih nesreća treba izraditi do kraja 2017. godine, a isto je vezano za plan razvoja sustava  civilne  zaštite.

 

            U raspravi se vijećnik Ivan Vuković osvrnuo na broj požar 2016. godine u odnosu na 2015 godinu, a vijećnica Mirjana Modrušan predložila nabavu agregata za ambulantu Rakovica zbog  izvanrednih nestanaka struje.

 

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rakovica za 2017. godinu

 

 

TOČKA 8. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2016/2017 godinu

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji obrazlaže da se Program donosi se svake godine, a kao nismo imali  ekstremnih okolnosti u prethodnoj godini Program  se ne mijenja

        

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2016/2017 godinu

 

TOČKA 9. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2016. godini za  Općinu Rakovica

 

            Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji obrazlaže da je u odnosu na prethodnu godinu evidentiran  povećan broj požara. Motriteljska služba radi svoj posao, ali požare ne može spriječiti. Najveći broj  paleža se evidentira u periodu  veljače i ožujka  zbog paljenja trave.

 

 Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donosi  se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 20156. godini za  Općinu Rakovica

 

 

TOČKA 10. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2017. godinu

 

            Predlagatelj Plana je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

             Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac koji kratko obrazlaže predloženi plan.

 

            U raspravi je vijećnik Ivan Vuković pitao zašto u Plan nisu uvrštene  Hrvatske šume kao  značajan čimbenik, a tajnik pojašnjava da Hrvatske šume imaju svoj Plan, te se ne mogu uvrstiti i plan Općine.

Šume su u planu višeg reda  u odnosu na Općinu i one su u nadležnosti  resornih ministarstava.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom/ donosi se Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Rakovica za 2017. godinu

 

TOČKA 11.  Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji izvještava o pravnim osobe koji su  u sustavu civilne zaštite odnosno kojima je redovan posao veza za civilnu zaštitu.

  

         Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH/ glasova  donosi  Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

 

 

TOČKA 12. Odluka o izmjeni Odluke o isplati sredstava kapitalne pomoći Rakovica d.o.o.

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se radi o korekciji termina u Odluci  pa se izraz "kapitalan pomoć" zamjenjuje izrazom "subvencija".

 

             U raspravi je pojašnjeno da se subvencija odnosi na pomoć za odvoz  selektiranog otpada,te se ne može upotrijebiti za kupnju vozila za odvoz  otpada. To je pomoć za odvoz  otpada.

Vijećnik Zoran Luketić primjećuje da imamo velik broj "zelenih otoka" i to nam predstavlja beskoristan  trošak.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/   donosi se Odluka o izmjeni Odluke o isplati sredstava kapitalne pomoći Rakovica d.o.o.    

 

Vijećnica Blanka Pavlić odsutna kod glasovanja.

 

 

TOČKA 13. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2017. godini

 

               Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

               Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

  

               U ime predlagatelja izvjestitelj je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže cilj Programa te  činjenicu da je u ovom Programu planirano više sredstava nego prethodne godine i to za poljoprivrednike koji se bave proizvodnjom  u preradom proizvoda.

 

              U raspravi su vijećnici Zoran Luketić, Pavel Šebalj, Ivan Vuković, Marijan Vuković, Damir   Špehar te Blanka Pavlić zatražili pojašnjenja o visini sredstava koja su planirana za poticaje, te način dodjele kao u upit o dodjeli  poticajnih sredstava za obrtnike.

Odgovorila je pročelnica Rastovac uz pojašnjenje da je Odluka postavljena na savjetovanje te su se mogle dati primjedbe, a isto tako  su vijećnici mogli dati svoje primjedbe i prijedloge, a također pojašnjava da je odaziv poljoprivrednika loš.

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2017. godini

 

 

TOČKA 14.Program potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2017. godini

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac koja pojašnjava da se ovaj Program odnosi za proizvođače  koji  imaju proizvode sa   svog gospodarstva i ne prerađuju ga.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Ivan Vuković i Pavel Šebalj dok je odgovore dala pročelnica Rastovac, a vezano za upit o poticajima za malčiranje te naknadama  štete od elementarnih nepogoda.

 

 Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ Program potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2017. godini

 

 

TOČKA 15. Odluka o izradi  Urbanističkog plana uređenja turističke zone "Korana"

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se odluka predlaže na zahtjev JU Nac. Park Pltivička jezera, a odnosi se na  područje   autokampa Korana. U Prostornom planu područje je označeno kao  turistička zona, a ovim bi se Urbanističkim planom definiralo uređenje. Postojeći objekti se  mogu rekonstruirati, ali za nove objekte se mora doraditi Plan. Sve troškove izrade  UPU snosit će Nacionalni park je se isti radi na njihov zahtjev.

       

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Zoran Luketić,  Pavel Šebalj,  te Blanka Pavlić, a pitanja su vezana za odvodnju, odnosno da li se i Općina može priključiti na njihov sustav odvodnje, kako sustav odvodnje utječe na okoliš, koji su rokovi za početak radova, te koje  uvjete moraja ispoštovati  Nac. park   kako bi se proveo UPU. Pročelnica je ogovorila na pitanja i pojasnila  detalje oko izrade UPU.

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone "Korana"

 

 

TOČKA 16. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac sve ceste koje obrazlaže da je potrebno  u prethodnu  Oluku uvrstiti i cestu od Marka Salopeka odnosno od Draga do Vrdoljaka. Cesta se održava i značajna je  za prometovanje odnosno za povezivanje tih naselja.

           

Rasprava nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

 

TOČKA 17. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Zaključka  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji obrazlaže da mrtvozornike imenuje Županijska skupština, a viječe donosi prijedlog. Kako nije bilo zainteresiranih medicinskih djelatnika sa našeg područja predlažu se osobe  sa područja županije koje su  se  prihvatile ove obveze

           

Rasprava nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 17.45  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj