Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 32. SJEDNICA

AUDIO

                                                 Z  A  P  I  S  N I  K

 

32. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 13.10.2016. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković,  Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković i  Mirjana Modrušan

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Ante Palian i  vijećnica Blaženka Hodak

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO,  Zdenka Božičević  i  Slavica Vuković, djelatnica u JUO, Milan Abrlić, tajnik Športskog društva Rakovica  te  gđe. Bataković i Kolarević, predstavnice izrađivača Strategije Eko vet proizvodnja d.o.o.  Zagreb

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku  sjednice

nazočno 9  vijećnika te da postoji kvorum  pa se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda

 

 

DNEVNI  RED  

 

1. Strategija razvoja Općine Rakovica za razdoblje 2016.-2020. godine

2. Športsko društvo Općina Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2015. godinu

4. Vijećnička pitanja i prijedlozi

5. Usvajanje zapisnika  sa 31. sjednice  Općinskog vijeća

6. Izvješće o radu Općinskog načelnika Opčine Rakovica za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine

7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2016. do   

    30.06.2016.

8. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

9. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

    period 2016. godine.

10.Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih     

     djelatnosti u 2016 godini

11. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja

      poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

12. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

13. Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

14. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2016. godinu

15. Plan nabave Općine Rakovica za  2016. godinu

16. Plan pojačanog održavanja makadamskih i asfaltnih prometnica u periodu 2016. i 2017. godine

17. Odluka o odabiru korisnika sredstava poticanja i razvoja poduzetništva u 2016. godini

18. Odluka o odobrenju potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016.

       godini

19. Odluka o odobrenju potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u   

      2016. godini

20. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na 

      području  Općine Rakovica

21. Vjerodostojno tumačenje članka 34 d. Odredbi za provođenje Prostornog plana

22. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za poljoprivredu

23. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekom d.o.o

24. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

25. Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o stipendiranju učenika i studenata

26. Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u

      Poduzetničkoj zoni Grabovac

 

 

Predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu pa vijećnik Ivan Vuković ima primjedbe na obiman dnevni red,  a isto tako  predlaže da se o Strategiji razvoja, kao veoma značajnom dokumentu  raspravlja na jednoj tematskoj sjednici jer će na ovakav način tema biti površno obrađena. Dio vijećnika ne slaže sa tim mišljenjem obzirom da se strategija već dugo izrađuje, svi su upoznati sa sadržajem pa se   donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se sa 8  glasova   ZA, 1 glas  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova

 

 

TOČKA 1. Strategija razvoja Općine Rakovica za razdoblje 2016.-2020. godine

 

 

            Predlagatelj Strategije  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili na CD-u uz poziv za prethodnu sjednicu OV kada je točka odgođena.

         

             Izvjestiteljica  po točci je  gđa Brankica Bataković,  predstavnica izrađivača  Strategije,  Eko vet proizvodnja  d.o.o. , Zagreb koja uz prezentaciju pobliže obrazlaže Strategiju kao i odgovara na pitanja iz rasprave.

 

             U otvorenoj raspravi  su sudjelovali su vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković, Pavel Šebalj te načelnik  Franjković koji razumiju da Strategiju moramo imati, ali se svi važni projekti trebaju definirati kroz akcijske planove.

 

Nakon rasprave donosi se

             Zaključak: Sa 7  glasova ZA, 1glas  PROTIV i  1 SUZDRŽAN  glas  donosi se Strategije razvoja Općine Rakovica za razdoblje 2016.-2020. godine

 

Gospođa Bataković i  Kolarević napustaju sjednicu u 15,50 sati

 

2.Športsko društvo Općina Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj Izvješća  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za prethodnu  sjednicu OV kada je točka odgođena zbog ne nazočnosti izvjestitelja.

         

             Izvjestitelj  po  po točci je  tajnik  Športskog društva  gosp. Milan Abrlić  koji detaljnije obrazlaže Izvješće koje je vijećnicima prethodno dostavljeno te navodi da je u ovoj godini  Športsko društvo rad stavilo u mirovanje, a aktivirao se Nogometni klub. Odgovorio je i na pitanja vijećnika iz rasprave.


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Željko Župan, Zoran Luketić, Pavel Šebalj, Milan Hodak, te vijećnica Blanka Pavlić.

 

             Zaključak: Jednoglasno ( sa 8 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i  0 SUZDRŽANIH  glasova)   prihvaća se Izvješće o radu Športskog društva za 2015. godinu

 

Gospodin Milan Abrlić napušta sjednicu u  16,05 sati

 

3. Dobrovoljno vatrogasno  društvo  Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj Izvješća  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za prethodnu  sjednicu OV kada je točka odgođena  jer nije bio nazočan predstavnik DVD-a Drežnik Grad.

         

             Izvjestitelj  po  po točci je  predsjednik  DVD-a Drežnik grad  gospodin Marijan Vuković  koji detaljnije obrazlaže Izvješće koje je vijećnicima prethodno dostavljeno.


             U raspravi su sudjelovali Pavel Šebalj i načelnik Franjković.

 

             Zaključak: Jednoglasno (  sa 8 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0  SUZDRŽANIH  glasova ) prihvaća se Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drežnik Grad  za 2015. godinu

 

 

4.Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.Vijećnik Milan Hodak pita pročelnicu  da li je možda ove godine u planu nastavak na sanaciji podzida u Čatrnji. Trebalo bi izvjestiti ŽUC da se sanira cesta prema Odačkom selu  jer je asfalt propao, a dolazi zima i bit će problema.

   

 Pročelnica odgovara da je jedan podzid napravljen i stavljeni odbojnici, a vidjet ćemo da li ima   sredstava za nastavak radova.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković ponovo postavlja pitanje vezano za katastarsku izmjeru. Vidljivo je da se plaća puno više nego je potrebno. Kada će se vršiti povrat sredstava. U Novoj Kršlji nitko ne plaća izmjeru, a postupak se provodi. Našim ljudima se šalju ovrhe i prisiljava ih se na plaćanje.

Za iduću sjednicu želi pismeni odgovor koliko je prikupljeno novaca "na tajnom računu" i kome će taj novac biti usmjeren.

 

  Načelnik odgovara da su pisani odgovor vijećnici već dobili. Postupak će se ubrzo završiti i ići će se u   

  povrat. Sve se provodi u skladu sa Upravnim postupkom kojeg će pojasniti pročelnica.

  Što se tiče Nove Kršlje, to je drugi postupak koji financira država, a ovu katastarsku izmjeru moraju  

  plaćati  svi bez obzira na nacionalnost i svi  koji ne plaćaju podliježu sankcijama.

 

 Pročelnica navodi da se pregledvaju svi predmeti i tko nije platio šalju se opomene ili ovrhe. Svi koji      

 plate 2.000.00 kuna neće dobivati nikakve sankcije. Cijeli postupak je pri kraju. Nastali su problemi sa l  

 ljudima koji su nedostupni ili su umrli te im je potrebno imenovati skrbnika. To se provodi preko Centra za    socijalnu skrb. Nadamo se da će se sve uskoro definirati. Imamo dva pravnika koji prate zakone. Poštuju se donesene Odluke.

 

Vijećnik Vuković nije zadovoljan odgovorom i dalje tvrdeći da se radi protuzakonito i na štetu građana.

 

 3. Vijećnica Mirjana Modrušan pita da li postoji mogućnost da se uredi pravoslavno groblje u Grabovcu. To ne održava komunalno poduzeće, a groblje je jako zaraslo, a u neposrednoj blizini je biciklistička staza i prolazi mnogo ljudi, a dolaze i Svisveti.

 

Načelnik odgovra da ima dvadesetak takvih grobalja i ne mogu se svi urediti tim više što nitko ne plaća grobnu naknadu. O tome je razgovarao sa pravoslavnim svećenikom iz Plaškog, koji je rekao da će dostaviti adrese gdje ljudi žive kako bi se uvela grobna naknada, ali nema nikakve povratne informacije.

 

Pročelnica navodi da su javni radovi pokosili i uredili prilaz groblju, A vijećnik Vuković  predlaže da se uvede grobna naknada, ljudi su voljni  plaćati.

 

4. Vijećnik Pavel Šebalj predlaže da se što prije uredi ulaz u zgradu Općine. Ulaz je slika Općine  i svih njenih stanovnika i ne smije se dozvoliti  ovakav izgled zgrade.

 

Načelnik prihvaća primjedbu, pokušat će se urediti barem ulaz, jer se planira nova zgrada pa se izbjegavaju veća ulaganja.

 

 

TOČKA 5.  Usvajanje zapisnika sa  31. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  / u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom, a vijećnik Željko Župan navodi da je u zapisniku pogrešno napisano da se put u Broćancu ( prema Ivanu Bićaniću) ne nasipa, a on je rekao da se nasipa, pa traži ispravku.

Zaključak:  Sa 8 glasova ZA, 1 glas  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova  usvaja se zapisnik sa 31.sjednice  Općinskog vijeća

 

 

           

TOČKA 6. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

 

            Predlagatelj Izvješća i je Općinski  načelnik gospodin Franjo Franjković.

 

            Izvješće su vijećnici dobili iz poziv za sjednicu.

 

         Izvjestitelj je Općinski načelnik koji detaljnije obrazlaže Izvješće koje je prethodno  dostavljeno vijećnicima.

 

           U raspravi su sudjelovali vijećnici  Ivan Vuković i  Zoran Luketić.

 

 

Zaključak: Jednoglasno ( sa 9  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova) prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

 

Vijećnik Ivan Vuković napsta sjednicu u 17,00 sati.

 

 

TOČKA 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2016. do   30.06.2016.

 

 

             Predlagatelj  Izvješća   je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je gospođa Zdenka Božičević, koja navodi da je u izvješću  sve detaljno obrazloženo, a ona će odgovoriti na pitanja vijećnika.

 

 A kako rasprave nije bilo donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno (sa 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova)  prihvaća se Polugodišnji izvještaj o  izvršenju  Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

 

 

TOČKA 8.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2016. godinu

 

             Predlagatelj Odluke – II rebalansa  je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je gđa Zdenka Božičević  koja kratko obrazlaže Odluku.

 

        U raspravi  vijećnik Zoran Luketić primjećuje da bi bilo dobro kada bi Zapisnik za Odbora za proračun i financije bio dostavljen barem sa materijalima za sjednicu, a ne neposredno prije sjednice.

 

 

Zaključak: Jednoglasno ( sa 8 glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova ) donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2016. godinu

 

 

Gospođa Zdenka Božičević napusta sjednicu u 17,15 sati.

 

 

TOČKA 9. Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2016. godine.

 

            Predlagatelj Programa    je Općinsko načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

         Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac  koja obrazlaže da se i ovaj kao drugi Programi ili odluke usklađuju sa prihvaćenim izmjenama proračuna.

       

            Rasprave nije bilo a glasovanjem se donosi:

 

Zaključak:Jednoglasno ( sa 7  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova)  donosi se Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  period 2016. godine.

 

Vijećnica Mirjana Modrušan nije nazočna glasovanju

 

TOČKA 10.  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2016.  godini

 

            Predlagatelj Programa   je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

      Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da se i ovdje radi o usklađenju sa proračunom.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno ( sa 6 glasova ZA, 0  glasova   PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova)  donosi se  Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih  djelatnosti u 2016.  godini

 

Vijećnice Mirjana Modrušan i Blanka Pavlić nisu nazočne glasovanju

 

 

 

TOČKA 11. Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac. 

      

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno ( sa 6   glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja  poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini

 

Vijećnice Mirjana Modrušan i Blanka Pavlić nisu nazočne glasovanju

 

 

TOČKA 12. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2016. godinu

 

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac  koja navodi da se i ovdje radi o usklađenju sa proračunom.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak Jednoglasno ( sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova)  donosi se Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2016. godinu

 

Vijećnica Blanka Pavlić nije nazočna glasovanju

 

 

TOČKA 13.  Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

 

            Predlagatelj  Programa  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja naglašava da je i ovo usklađenje sa proračunom 

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak:  Jednoglasno (sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova ) donosi se Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  za 2016. godinu

 

 

 

TOČKA 14. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica  za  2016. godinu

 

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac i ponovo potvrđuje da se radi o usklađenju  sa proračunom.

 

             Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno  ( sa 8  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova)  donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

TOČKA 15. Plan nabave Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

            Predlagatelj  Plana  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se Plan nabave usklađuje sa  izmjenama Proračuna,

 

              U raspravi  je vijećnik Zoran Luketić primjetio da ima razlika u stavkama te su neke veće od proračuna pa će se sve naknadno provjeriti.

 

Zaključak:  Sa 7  glasova ZA,1 glas PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova  donosi se Plana nabave Općine Rakovica za 2016. godinu

 

 

 

TOČKA 16. Plan pojačanog održavanja makadamskih i asfaltnih prometnica u periodu 2016. i 2017. godine

 

            Predlagatelj  Plana  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se ovaj Plan donosi u dogovoru odnosno prijedlozima Mjesnih odbora koji su odredili prioritete te je to plan za naredne dvije godine.

 

              U raspravi  je vijećnik Zoran Luketić pitao da li su sudjelovali i prethodni predsjednici MO na što i pročelnica i načelnik odgovaraju  potvrdno pa se

 donosi se

 

Zaključak:  Jednoglano ( sa 8 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH  glasova)  donosi se Plan pojačanog održavanja makadamskih i asfaltnih  prometnica u periodu  2016. I 2017. godine

 

 

TOČKA 17.  Odluka o odabiru korisnika sredstava poticanja i razvoja poduzetništva u 2016. godini

 

 

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da je na raspisani natječaj došlo samo dva zahtjeva, a kako se sredstva neće  u cijelosti iskoristiti može se ići na još jedan natječaj.

 

             U raspravi  je vijećnik Šebalj izrazio mišljenje po kojem je ova mjera neučinkovita trebalo bi animirati poduzetnike da se jave na natječaj.

 

Nakon rasprave donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno ( sa 8 glasova ZA, 0  glasova  PROTIV i 0 SU ZDRŽANIH  glasova  donosi Odluka o odabiru korisnika sredstava poticanja i razvoja poduzetništva u 2016. godini

 

 

 

TOČKA 18. Odluka o odobrenju potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016. godini

 

           

            Predlagatelj  Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

           Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se na  raspisani natječaj javilo 12 zainteresiranih poljoprivrednika, a zahtjeve je obradio Odbor za poljoprivredu te na temelju toga i predlažu ovu odluku.

 

U   raspravi vijećnik Željko Župan napominje da se radi o malim sredstvima. Javljaju se uvijek isti ljudi, a dobiju malo iako imaju potrebu za većim sredstvima.

 

 

           Zaključak: Jednoglasno ( sa 8    glasova ZA, 0 glasova   PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova) donosi se Odluka  potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 19. Odluka o odobrenju potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj  Odluke  je   Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  Odluke  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su se ljudi javili uglavnom za nabavu strojeva, a manje za specifične programe, a kako se Program provodi u suradnji sa županijom moramo se tako i uskladiti. Misli da se sredstva mogu i preusmjeriti i to treba odlučiti Odbor za poljopiredeu.

 

             U raspravi  su sudjelovali vijećnica Mirjana Modrušan, Milan Hodak dok je vijećnica Ivana Smočić kao članica Odbora za poljoprivredu pojasnila odluku odnosno zahtjeve.

 

 

Zaključak:  Jednoglasno ( sa 8  glasova  ZA, 8 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova) donosi se  Odluka o odobrenju potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2016. godini

   

 

TOČKA 20. Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na   području  Općine Rakovica

 

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da je na natječaj pristigla samo  jedna ponuda pa se temeljem toga i donosi ova Odluka

 

             Rasprave nije bilo

           

 

            Zaključak: Jednoglasno ( sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi  Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na   području  Općine Rakovica

 

 

TOČKA 21.  Vjerodostojno tumačenje članka 34 d. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenje Općine Rakovica

 

 

            Predlagatelj  teme   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se ovo tumačenje donosi na traženje Ureda za prostorno uređenje, a vezano je za gradnju u PZ Grabovac.

 

            Rasprave nije bilo.

          

            Zaključak: Jednoglasno (sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Vjerodostojno tumačenje članka 34 d. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenje Općine Rakovica

 

Vijećnik Milan Hodak nije nazočan glasovanju

 

 

TOČKA 22.  Rješenje o izmjeni  Rješenja o izboru  Odbora za poljoprivredu

 

 

            Predlagatelj  Rješenja   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da se Rješenje o  Odboru za poljoprivredu  mora izmjeniti odnosno Odbor dopuniti novim članom jer  je gospodin Vlado Božičević dao ostavku.

            Prijedlog Odbora za imenovanje je da novi član bude Pavel Šebalj.

 

            U raspravi su sudjelovali Zoran Luketić i Milan Hodak.

 

            Zaključak:  Sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za poljoprivredu

 

 

TOČKA 23.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o

 

 

            Predlagatelj  Odluke   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja pojašnjava da su sredstva namijenjena izgradnji vodovoda u Rakovičkom Selištu, a radove će izvoditi Spelekom d.o.o.

 

            Rasprava nije bilo

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 8 glasova ZA, 0 glasova  0 PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova /donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

 

 

 

TOČKA 24.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

 

 

            Predlagatelj  Odluke   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže zahtjev Osnovne škole i navodi da su sredstva namijenjena za izradu glavnog projekta uređenja športskog igrališta u Selištu Drežničkom.

 

            U raspravi načelnik pojašnjava da Škola ima građevinsku dozvolu i raspisat će natječaj za radovi koji bi bili cca 300 tis. Kuna.

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  SUZDRŽANIH glasova /donosi se Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

 

 

 

 

TOČKA 25.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o stipendiranju učenika i studenata

 

 

            Predlagatelj  Odluke   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da bi se na traženje vijećnika ponovo započelo sa stipendiranjem učenika te je potrebno izraditi nove pravilnike i sve ostalo zbog toga je potrebno  imenovati Povjerenstvo. Odbor za imenovanje uz   gospodina Zorana Luketića, Ivana Vukovića i Franju Franjkovića  predlaže Mirjanu Modrušan i Milana Hodaka

 

            Rasprave nije bilo

 

            Zaključak:  Sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glasova donosi se Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o stipendiranju učenika i studenata

 

 

 

TOČKA 26.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni Grabovac

 

 

            Predlagatelj  Odluke   je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac te navodi da se planiraju određeni zahvati u Poduzetničkoj zoni te je potrebno Povjerenstvo  koje će dobro raspolagati zemljištem i zahvatima u zoni

Odbor za imenovanje uz  Zorana Luketića, Ivana Vukovića te Franju  Franjkovića   predlaže Milana Hodaka i Mirjanu Modrušan

 

            Predsjednik otvara raspravu, a  načelnik napominje da se radi o  vrlo značajnom Povjerenstvu  koje mora dobro procijeniti situaciju i predložiti što sa zonom stoga je mišljenja  da bi dobar član  bio   gospodina Mladen Kobasić iz Karlovačke županije koji ima dosta iskustva u takvim poslovima. Možda kao vanjski suradnik.  Marijan Vuković predlaže da član bude predsjednik MO  Drežnik Grad Ivan Hodak, Mirjana Modrušan traži izuzeće jer joj je to nepoznato područje. Predlaže se i Blanka Pavlić kao poduzetnica. 

 

Nakon rasprave donosi se

 

            Zaključak: Jednoglasno ( sa 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova) donosi se Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu Odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni Grabovac.

 

 

Kako su sve točke dnevnog reda 32. sjednice  odrađene Vijeće završava sa radom u

17,30  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj