Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 31. SJEDNICA

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

31. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 01.08.2016. godine, u vatrogasnom domu u Rakovici  s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić,  Blaženka Hodak,  Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić,Ivan Vuković (od 16,20) i  Mirjana Modrušan

a

Sjednici nisu opravdano nazočni vijećnik Ante Palian  i Marijan Vuković

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO,  Slavica Vuković, djelatnica u JUO te Tihana Oštrina, ravnateljica JU Rakovica i Marina Kolić, referentica  u JU Rakovica, Mira Špoljarić, direktorica TZ Rakovica, Mirjana Puškarić, ravnateljica CK Slunj, Danijela Marinić, direktorica Spelekoma i Rakovica d.o.o

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku  sjednice

nazočno 8  vijećnika te da postoji kvorum i   vijeće može početi sa radom


Prije utvrđivanja dnevnog reda, prijedlog kojeg su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu, predsjednik predlaže  da se dnevni red dopuni još jednom točkom, ali da se  prva točka dnevnog reda ( Strategija razvoja  Općine Rakovica za razdoblje 2016.-2020. godine) odloži sa narednu sjednicu jer  nisu nazočni predstavnici Eco Vet-a, izrađivača  Strategije koji bi trebali prezentirati  Strategiju i odgovoriti na pitanja vijećnika pa predlaže slijedeći

 

DNEVNI  RED  

 

1.  Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

2.  Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

3.  Gradsko društvo Crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2015. godinu

4.  Športsko društvo Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

5.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2015. godinu

6. .Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica- Izvješće o radu  za 2015. godinu

7.  Spelekom d.o.o. - Izvješće o radu za 2015. godinu

8.  Rakovica d.o.o. - Izvješće o radu za 2015. godinu

9.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

10. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća

11. Odluka o dodjeli javnih priznanja

12. Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2016. godini

13. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

     14. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

15. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a načelnik pita da li odgađanje usvajanja Strategije  utječe na radnje - natječaje i drugo koji su vezani  za strategiju, na što predsjednik navodi da ne znači da bi Strategija bila usvojena,  pa onda ni odgađanje ne bi trebalo imati posljedica. Vijećnici nisu imali drugih primjedbi pa se donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno / sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  ravnateljica Javne ustanove Rakovica gđa. Tihana Oštrina koja uz prezentaciju dodatno obrazlaže već predloženo izvješće. 

             U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković, vijećnica Mirjana Modrušan  te načelnik Franjković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  9  glasova   ZA,  glasova 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rakovica za 2015. godinu

 

Tihana Oštrina i Marina Kolić  napuštaju sjednicu  u 16, 55.

 

TOČKA 2. Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

          

             Izvjestiteljica  po točci je  direktorica Turističke zajednice gđa. Mira Špoljarić  koja dodatno obrazlaže već predočeno Izvješće.


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Zoran Luketić te načelnik Franjković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  9  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

Mira Špoljarić napušta sjednicu u  17,15  sati.

 

Vijećnica Blanka Pavlić napušta sjednicu u 17,15 sati

 

 

TOČKA 3. Gradsko društvo Crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj gđa. Mirjana Puškarić koja uz  prezentacija  obrazlaže Izvješće o radu za 2015. godinu.

 


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković i vijećnica Mirjana Modrušan.

 

 

ZAKLJUČAK:  Jednoglasno / sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj  za 2015. godinu

 

 

Mirjana Puškarić napuša sjednicu u   17,55.

 

 

TOČKA 4. Športsko društvo Općine Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Predsjednik Športskog društva gosp. Nikola Turkalj nije se odazvao pozivu da obrazloži izvješće pa se na prijedlog vijećnika Ivana  Vukovića  donosi.

 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno /  sa  8 glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova /donosi se Zaključak da se točka Izvješća o radu Športskog društva Općine Rakovica  za 2015. godinu odgodi za narednu sjednicu Općinskog vijeća

 

 

TOČKA  6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Predsjednik DVD-a Drežnik Grad gosp. Marijan Vuković, kao izvjestitelj,  nije nazočan sjednici pa se donosi.


        

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /  sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak da se točka  Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drežnik Grad  za 2015. godinu odgodi za narednu sjednicu Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 7. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestitelj  po točci je predsjednik  UHBDR-a gosp. Milan Hodak koji   prezentacijom

potkrepljuje  prethodno dostavljeno izvješće.


             U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  8 glasova   ZA, 0  glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica  za 2015. godinu

 

Vijećnica Blaženka  Hodak napušta sjednicu u 18,15 sati

 

TOČKA 8. Spelekom d.o.o Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

    

            Izvjestiteljica  je direktorica Splekoma d.o.o  gđica.  Danijela Marinić koja je prethodno dostavila izvješće.  U obrazloženju se  osvrćući se uglavnom na dio godine kada je ona vodila Društvo, dok je za rad prethodna dva direktora izvjestila pismeno.


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Milan Hodak, Zoran Luketić, Pavel Šebalj ,  vijećnica Mirjana Modrušan.te pročelnica Vesna Rastovac i načelnik Franjković koji su uz direktoricu  dali dodatna pojašnjenja i odgovore na pitanja.

 

 

 

ZAKLJUČAK:  Jednoglano /  sa 7  glasova   ZA,  0  glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Spelekoma d.o .o za 2015. godinu

 

 

 

TOČKA 9. Rakovica d.o.o Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

    

             Izvjestiteljica  je također direktorica Rakovice d.o.o  gđica.  Danijela Marinić 
          

             U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Hodak i Ivan Vuković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /  sa  7 glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Rakovica d.o.o  za 2015. godinu

 

 

TOČKA 10.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1, Vijećnica  Mirjana Modrušan   pita načelnika kada će se asfaltirati put od Strinića do Vukovića u naselju Grabovac, jer je predsjednik MO Drežnik rekao da su sredstva pronađena i da samo "načelnik treba dati zeleno svjetlo".

 

Načelnik odgovara da je održan sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora gdje su isti predložili prioritete modernizacije i održavanja nerazvrstanih cesta i  isto će biti ugrađeno u Program koji će se dostaviti vijećnicima na razmatranje i usvajanje. Predsjednici su trebali upoznati građane da ja za asfaltiranje novih dionica potrebno sufinanciranje, postotak sufinanciranja će se odrediti ovisno o dužini dionice i broju kućanstava. Ukoliko je  dionica u Grabovcu predložena kao prioritet bit će u Programu, a o njemu će odlučiti Općinsko vijeće, a ne načelnik samostalno.

 

 

2.Vijećnik Ivan Vuković navodi da je na prošloj sjednici postavio pitanje načelniku, te bio  jasan i tražio da načelnik   odgovori;   koliko je vremena prošlo od  kad je asfaltirana neka općinska cesta- postavljen zadnji kvadratni metar asfalta,  napravljeno zadnje športsko ili dječje igralište i postavljena zadnja lampa javne rasvjete u nekom naselju. Nije dobio potpun odgovor pa izražava negodovanje.

 

Odgovarajući pročelnica navodi da je služba odgovorila na dio pitanja, jer je u zapisniku ispušten dio pitanja o asfaltiranju.  Ispričava se zbog propusta  i navodi da će vijećniku biti dostavljen novi- potpun pismeni odgovor. Načelnik se također ispričava u ime službe i navodi da će se propust popraviti.

 

 

3. Vijećnik Zoran  Luketić vezano za katastarsku izmjeru pita da li su izdana sva rješenja jer je prošao rok od  dogovorenih 20 dana za izdavanje svih rješenja, te koliko je  sredstava naplaćeno?

 

Pročelnica odgovara da je služba je izdala sva  rješenja gdje su čisti podaci o vlasnicima ili suvlasnicima.   Problem je za ona domaćinstva gdje nema adresa  vlasnika, odnosno poznata je samo država u kojoj žive, a ima mnogo situacija gdje su vlasnici umrli i nije provedena ostavinska rasprava pa je potrebno imenovati skrbnike, a  to je postupak koji se radi preko Centra za socijalnu srkb. Podaci se prikupljaju u suradnji sa Matičnim uredom pa kada se sve završi imat će se točan  podatak o  sredstvima. Trenutno ne može odgovoriti koliko je do sada naplaćeno.

 

Gospodin Luketić traži da se za narednu sjednicu pripremi podatak koliko je naplaćeno od građana.

 

4. Vijećnik  Željko Župan  se osvrće na prilaznu cestu prema kući Zlatka Bićanića u Broćancu  i navodi da je skretanja na istu jako opasno jer se  mora preći preko dvije trake ceste D-1, pa pita da li se  Hrvatskim cestama može uputiti dopis   da se skretanje obilježi. Taj se problem vidi i kod čišćenja snijega, a ni put se ne nasipa.  Zlatko  se za isto obraćao  policiji, ali  su se oglušili na  njegov zahtjev.

 

Odgovarajući načelnik navodi da se sa tim problemom Zlatko nije obraćao Općini pa neka podnese zahtjev i obrazloži stanje pa će se uputiti dopis Hrvatskim cestama i policiji.  Sa istim je suglasan i vijećnik Luketić.

 

 

5. Vijećnik  Ivan Vuković pozivajući se na problematiku u Grabovcu, pita kada će, kao vijećnik, biti obaviješten, dobiti službene podatke,  što je riješeno po pitanju zahtjeva upućenog preko MO Drežnik Grad, a vezano za izgradnju igrališta, proglašavanja nekih čestica  javnim površinama  i  postavljanje asfalta. Kada će to biti na sjednici vijeća?

 

Načelnik odgovara da su to konkretna pitanja, na istom se radi, a kada će na sjednicu može odgovoriti pročelnica.

Pročelnica ne može obećati da će to biti za narednu sjednicu,  priprema se, ali mogu iskrsnuti neki problemi pa ne želi davati obećanja, kada sve bude pripremljeno dostavit će se na razmatranje.

 

6.  Vijećnik  Milan Hodak u ime obitelji  Željka Hodaka,  zahvaljuje što je napravljen podzid kod njihove kuće, ali pita da li postoji mogućnost da sa izradi i drugi podzid u Čatrnji koji je također potreban. Možda ne odmah, ali u neko dogledno  - skorije vrijeme.

 

Načelnik preporučuje da se pošalje zahtjev pa će se razmotriti, a pročelnica navodi da ima nešto sredstava, ali se mora vidjeti koliki su to troškovi.

 

Viječnik Ivan Vuković napušta sjednicu u  19,25 sati

 

 

TOČKA 11.  Usvajanje zapisnika za 30. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  / u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Primjedbe su obrađene u vijećničkom pitanjima pa se donosi

Zaključak:  Jednoglasno  /sa  6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 30. sjednice  Općinskog vijeća

 

 

Točka 12.  Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestitelj je također Općinski načelnik  koji obrazlaže  prijedloge koje je dao Odbor za proslavu Dana općine na svojoj 6. sjednici.


             Rasprave ni novih prijedloga nije bilo pa se donosi

 

             Zaključak  Sa 5 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  1 SUZDRŽAN  glas  donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja te se ista dodjeljuju:

  1. Posthumno gospodinu Željku Brozoviću
  2. Obitelji Marijana i Antuna Hodaka
  3. Gospodinu Milanu Hodaku

 

 

 

 

 

TOČKA 13. Program poticanja i razvoja poduzetništva za području Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica koja obrazlaže Program.
         

             Rasprave nije bilo pa se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 6  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program poticanja i razvoja poduzetništva za područje Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 14.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o Rakovica

 

             Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac. 

 

            U raspravi je sudjelovao vijećnik Pavel Šebalj i pročelnica koja je odgovorila na pitanja.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa   6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/    donosi se Odluka o isplati kapitalne pomoći Spekekomu d.o.o Rakovica

 

 

TOČKA 15. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 6 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova

donosi se  Odluka  o izradi Odluke o isplati kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

 

 

TOČKA 16 . Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

            Predlagatelj Odluke je   Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  Odluke su vijećnici dobili neposredno prije sjednice,

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac

 

            U raspravi je načelnik detaljnije pojasnio za što se traže sredstva te do kuda se stiglo u projektu Aglomeracije, a mišljenje je iznio i vijećnik Zoran Luketić.

 

 

Zaključak: Jednoglasno /   sa 6 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 19,45 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

Z  A  P  I  S  N I  K

 

31. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 01.08.2016. godine, u vatrogasnom domu u Rakovici  s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić,  Blaženka Hodak,  Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Ivana Smolčić, Blanka Pavlić,Ivan Vuković (od 16,20) i  Mirjana Modrušan

a

Sjednici nisu opravdano nazočni vijećnik Ante Palian  i Marijan Vuković

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO,  Slavica Vuković, djelatnica u JUO te Tihana Oštrina, ravnateljica JU Rakovica i Marina Kolić, referentica  u JU Rakovica, Mira Špoljarić, direktorica TZ Rakovica, Mirjana Puškarić, ravnateljica CK Slunj, Danijela Marinić, direktorica Spelekoma i Rakovica d.o.o

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na početku  sjednice

nazočno 8  vijećnika te da postoji kvorum i   vijeće može početi sa radom


Prije utvrđivanja dnevnog reda, prijedlog kojeg su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu, predsjednik predlaže  da se dnevni red dopuni još jednom točkom, ali da se  prva točka dnevnog reda ( Strategija razvoja  Općine Rakovica za razdoblje 2016.-2020. godine) odloži sa narednu sjednicu jer  nisu nazočni predstavnici Eco Vet-a, izrađivača  Strategije koji bi trebali prezentirati  Strategiju i odgovoriti na pitanja vijećnika pa predlaže slijedeći

 

DNEVNI  RED  

 

1.  Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

2.  Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

3.  Gradsko društvo Crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2015. godinu

4.  Športsko društvo Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

5.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad – Izvješće o radu za 2015. godinu

6. .Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica- Izvješće o radu  za 2015. godinu

7.  Spelekom d.o.o. - Izvješće o radu za 2015. godinu

8.  Rakovica d.o.o. - Izvješće o radu za 2015. godinu

9.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

10. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća

11. Odluka o dodjeli javnih priznanja

12. Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2016. godini

13. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o.

     14. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

15. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu,a načelnik pita da li odgađanje usvajanja Strategije  utječe na radnje - natječaje i drugo koji su vezani  za strategiju, na što predsjednik navodi da ne znači da bi Strategija bila usvojena,  pa onda ni odgađanje ne bi trebalo imati posljedica. Vijećnici nisu imali drugih primjedbi pa se donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno / sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Javna ustanova Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  ravnateljica Javne ustanove Rakovica gđa. Tihana Oštrina koja uz prezentaciju dodatno obrazlaže već predloženo izvješće. 

             U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Ivan Vuković, vijećnica Mirjana Modrušan  te načelnik Franjković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  9  glasova   ZA,  glasova 0 PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rakovica za 2015. godinu

 

Tihana Oštrina i Marina Kolić  napuštaju sjednicu  u 16, 55.

 

TOČKA 2. Turistička zajednica Općine Rakovica – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

          

             Izvjestiteljica  po točci je  direktorica Turističke zajednice gđa. Mira Špoljarić  koja dodatno obrazlaže već predočeno Izvješće.


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Zoran Luketić te načelnik Franjković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  9  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

Mira Špoljarić napušta sjednicu u  17,15  sati.

 

Vijećnica Blanka Pavlić napušta sjednicu u 17,15 sati

 

 

TOČKA 3. Gradsko društvo Crvenog križa Slunj – Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica  po točci je  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj gđa. Mirjana Puškarić koja uz  prezentacija  obrazlaže Izvješće o radu za 2015. godinu.

 


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković i vijećnica Mirjana Modrušan.

 

 

ZAKLJUČAK:  Jednoglasno / sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj  za 2015. godinu

 

 

Mirjana Puškarić napuša sjednicu u   17,55.

 

 

TOČKA 4. Športsko društvo Općine Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Predsjednik Športskog društva gosp. Nikola Turkalj nije se odazvao pozivu da obrazloži izvješće pa se na prijedlog vijećnika Ivana  Vukovića  donosi.

 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno /  sa  8 glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova /donosi se Zaključak da se točka Izvješća o radu Športskog društva Općine Rakovica  za 2015. godinu odgodi za narednu sjednicu Općinskog vijeća

 

 

TOČKA  6. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Predsjednik DVD-a Drežnik Grad gosp. Marijan Vuković, kao izvjestitelj,  nije nazočan sjednici pa se donosi.


        

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /  sa 8  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak da se točka  Izvješća o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drežnik Grad  za 2015. godinu odgodi za narednu sjednicu Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 7. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestitelj  po točci je predsjednik  UHBDR-a gosp. Milan Hodak koji   prezentacijom

potkrepljuje  prethodno dostavljeno izvješće.


             U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno / sa  8 glasova   ZA, 0  glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Rakovica  za 2015. godinu

 

Vijećnica Blaženka  Hodak napušta sjednicu u 18,15 sati

 

TOČKA 8. Spelekom d.o.o Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

    

            Izvjestiteljica  je direktorica Splekoma d.o.o  gđica.  Danijela Marinić koja je prethodno dostavila izvješće.  U obrazloženju se  osvrćući se uglavnom na dio godine kada je ona vodila Društvo, dok je za rad prethodna dva direktora izvjestila pismeno.


             U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković, Milan Hodak, Zoran Luketić, Pavel Šebalj ,  vijećnica Mirjana Modrušan.te pročelnica Vesna Rastovac i načelnik Franjković koji su uz direktoricu  dali dodatna pojašnjenja i odgovore na pitanja.

 

 

 

ZAKLJUČAK:  Jednoglano /  sa 7  glasova   ZA,  0  glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Spelekoma d.o .o za 2015. godinu

 

 

 

TOČKA 9. Rakovica d.o.o Rakovica -  Izvješće o radu za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj teme  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz  poziv za sjednicu. 

    

             Izvjestiteljica  je također direktorica Rakovice d.o.o  gđica.  Danijela Marinić 
          

             U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Hodak i Ivan Vuković.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /  sa  7 glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova / donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Rakovica d.o.o  za 2015. godinu

 

 

TOČKA 10.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1, Vijećnica  Mirjana Modrušan   pita načelnika kada će se asfaltirati put od Strinića do Vukovića u naselju Grabovac, jer je predsjednik MO Drežnik rekao da su sredstva pronađena i da samo "načelnik treba dati zeleno svjetlo".

 

Načelnik odgovara da je održan sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora gdje su isti predložili prioritete modernizacije i održavanja nerazvrstanih cesta i  isto će biti ugrađeno u Program koji će se dostaviti vijećnicima na razmatranje i usvajanje. Predsjednici su trebali upoznati građane da ja za asfaltiranje novih dionica potrebno sufinanciranje, postotak sufinanciranja će se odrediti ovisno o dužini dionice i broju kućanstava. Ukoliko je  dionica u Grabovcu predložena kao prioritet bit će u Programu, a o njemu će odlučiti Općinsko vijeće, a ne načelnik samostalno.

 

 

2.Vijećnik Ivan Vuković navodi da je na prošloj sjednici postavio pitanje načelniku, te bio  jasan i tražio da načelnik   odgovori;   koliko je vremena prošlo od  kad je asfaltirana neka općinska cesta- postavljen zadnji kvadratni metar asfalta,  napravljeno zadnje športsko ili dječje igralište i postavljena zadnja lampa javne rasvjete u nekom naselju. Nije dobio potpun odgovor pa izražava negodovanje.

 

Odgovarajući pročelnica navodi da je služba odgovorila na dio pitanja, jer je u zapisniku ispušten dio pitanja o asfaltiranju.  Ispričava se zbog propusta  i navodi da će vijećniku biti dostavljen novi- potpun pismeni odgovor. Načelnik se također ispričava u ime službe i navodi da će se propust popraviti.

 

 

3. Vijećnik Zoran  Luketić vezano za katastarsku izmjeru pita da li su izdana sva rješenja jer je prošao rok od  dogovorenih 20 dana za izdavanje svih rješenja, te koliko je  sredstava naplaćeno?

 

Pročelnica odgovara da je služba je izdala sva  rješenja gdje su čisti podaci o vlasnicima ili suvlasnicima.   Problem je za ona domaćinstva gdje nema adresa  vlasnika, odnosno poznata je samo država u kojoj žive, a ima mnogo situacija gdje su vlasnici umrli i nije provedena ostavinska rasprava pa je potrebno imenovati skrbnike, a  to je postupak koji se radi preko Centra za socijalnu srkb. Podaci se prikupljaju u suradnji sa Matičnim uredom pa kada se sve završi imat će se točan  podatak o  sredstvima. Trenutno ne može odgovoriti koliko je do sada naplaćeno.

 

Gospodin Luketić traži da se za narednu sjednicu pripremi podatak koliko je naplaćeno od građana.

 

4. Vijećnik  Željko Župan  se osvrće na prilaznu cestu prema kući Zlatka Bićanića u Broćancu  i navodi da je skretanja na istu jako opasno jer se  mora preći preko dvije trake ceste D-1, pa pita da li se  Hrvatskim cestama može uputiti dopis   da se skretanje obilježi. Taj se problem vidi i kod čišćenja snijega, a ni put se ne nasipa.  Zlatko  se za isto obraćao  policiji, ali  su se oglušili na  njegov zahtjev.

 

Odgovarajući načelnik navodi da se sa tim problemom Zlatko nije obraćao Općini pa neka podnese zahtjev i obrazloži stanje pa će se uputiti dopis Hrvatskim cestama i policiji.  Sa istim je suglasan i vijećnik Luketić.

 

 

5. Vijećnik  Ivan Vuković pozivajući se na problematiku u Grabovcu, pita kada će, kao vijećnik, biti obaviješten, dobiti službene podatke,  što je riješeno po pitanju zahtjeva upućenog preko MO Drežnik Grad, a vezano za izgradnju igrališta, proglašavanja nekih čestica  javnim površinama  i  postavljanje asfalta. Kada će to biti na sjednici vijeća?

 

Načelnik odgovara da su to konkretna pitanja, na istom se radi, a kada će na sjednicu može odgovoriti pročelnica.

Pročelnica ne može obećati da će to biti za narednu sjednicu,  priprema se, ali mogu iskrsnuti neki problemi pa ne želi davati obećanja, kada sve bude pripremljeno dostavit će se na razmatranje.

 

6.  Vijećnik  Milan Hodak u ime obitelji  Željka Hodaka,  zahvaljuje što je napravljen podzid kod njihove kuće, ali pita da li postoji mogućnost da sa izradi i drugi podzid u Čatrnji koji je također potreban. Možda ne odmah, ali u neko dogledno  - skorije vrijeme.

 

Načelnik preporučuje da se pošalje zahtjev pa će se razmotriti, a pročelnica navodi da ima nešto sredstava, ali se mora vidjeti koliki su to troškovi.

 

Viječnik Ivan Vuković napušta sjednicu u  19,25 sati

 

 

TOČKA 11.  Usvajanje zapisnika za 30. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  / u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Primjedbe su obrađene u vijećničkom pitanjima pa se donosi

Zaključak:  Jednoglasno  /sa  6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova/ usvaja se zapisnik sa 30. sjednice  Općinskog vijeća

 

 

Točka 12.  Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestitelj je također Općinski načelnik  koji obrazlaže  prijedloge koje je dao Odbor za proslavu Dana općine na svojoj 6. sjednici.


             Rasprave ni novih prijedloga nije bilo pa se donosi

 

             Zaključak  Sa 5 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  1 SUZDRŽAN  glas  donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja te se ista dodjeljuju:

  1. Posthumno gospodinu Željku Brozoviću
  2. Obitelji Marijana i Antuna Hodaka
  3. Gospodinu Milanu Hodaku

 

 

 

 

 

TOČKA 13. Program poticanja i razvoja poduzetništva za području Općine Rakovica u 2016. godini

 

            Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

         

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica koja obrazlaže Program.
         

             Rasprave nije bilo pa se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 6  glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program poticanja i razvoja poduzetništva za područje Općine Rakovica u 2016. godini

 

 

TOČKA 14.  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Spelekomu d.o.o Rakovica

 

             Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici  dobili sa pozivom na sjednicu.

 

             Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac. 

 

            U raspravi je sudjelovao vijećnik Pavel Šebalj i pročelnica koja je odgovorila na pitanja.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa   6 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/    donosi se Odluka o isplati kapitalne pomoći Spekekomu d.o.o Rakovica

 

 

TOČKA 15. Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika Rakovica

 

            Predlagatelj Odluke   je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je pročelnica Vesna Rastovac

 

            Rasprave nije bilo.

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 6 glasova  ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova

donosi se  Odluka  o izradi Odluke o isplati kapitalne pomoći Osnovnoj školi Eugena Kvaternika

 

 

TOČKA 16 . Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

            Predlagatelj Odluke je   Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  Odluke su vijećnici dobili neposredno prije sjednice,

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac

 

            U raspravi je načelnik detaljnije pojasnio za što se traže sredstva te do kuda se stiglo u projektu Aglomeracije, a mišljenje je iznio i vijećnik Zoran Luketić.

 

 

Zaključak: Jednoglasno /   sa 6 glasova  ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Odluka o isplati sredstava kapitalne pomoći Hrvatskim vodama

 

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 19,45 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj