Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 29. SJEDNICA

AUDIO

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 13.04.2016. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Mirjana Modrušan, Blaženka Hodak.

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Ante Palian i vijećnica  Ivana Smolčić - nisu opravdali izostanak.

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine i Slavica Vuković, djelatnica u JUO.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne  konstatira da je na  sjednici nazočno  9 vijećnika te da postoji kvorum pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv te bi isti bio:

 

1.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.  Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća 

3.  Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

4 . Odluka o izmjeni Odluke o porezima općine Rakovica

 5.  Odluka o predlaganju kandidata za  imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

6.  Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

 

Predsjednik predloženi dnevni red daje na raspravu, a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi niti dopuna donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /sa 9  glasova   ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnica Mirjana Modušan podsjeća načelnik na bušenje za vodu koje se provodilo u Selištu i pita kakvi su rezultati, da li se našla vode, da li će se bušenje nastaviti i koliko to košta?

 

Načelnik navodi da bi projekt aglomeracije trebao poboljšati  vodoopskrbu i odvodnju za srednjoročno razdoblje, ali su Hrvatske vode paralelno počele sa bušenjem prije 2 godine.

U Selištu se radilo na dvije bušotine (kod Špehara i Hodaka) ali nije bilo vode ili je bila loša. Zatim su bušili na još dvije lokacije. Na  njegovoj parceli gdje su našli 8 lit/sek. Tu su postavili šaht i planiraju tu vodu ubaciti u sustav i nastaviti bušenje.

Na parceli njegovog brata Stjepana Franjkovića su također pronašli vodu (8 lit/sek), ali je mutna.

 

Navodi da  projekt aglomeracije neće u potpunosti riješiti vodoopskrbu, pa stoga radimo na vodovodu sa Slunjem gdje bi bilo 10 -15 lit/sek. 

Namjera je bila da se projektom aglomeracije riješi i odvodnja pa će se sukladno tome postaviti jedan pročistač u Korenici, zatim Rastovači i na području Rakovice, da li Čatrnja ili Grabovac to će reći struka. Sve to je jako skupo i netko će morati dati dodatna sredstva za održavanje sustava jer se traži visok stupanj pročišćavanja, da li Park od ulaznica ili netko drugi to će se vidjeti.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković pita što sa  Poduzetničkom zonom Grabovac, u koju je uloženo dosta sredstava, a planovi i zamisli  nisu provedeni i više nisu aktualni. Da li  se planira prenamjena ili nešto drugo što bi zonu privelo svrsi da bi ona počela ostvarivati dobit. Obzirom da  iz Parka namjeravaju izmjestiti autobuse predlaže da se zona osposobi za prihvat tih autobusa, naravno uz naplatu.

 

Načelnik se slaže da zonu treba bolje iskorištavati PZ, ali nije osigurana sva infrastruktura /trafostanica, odvodnja i drugo)  pa to otežava da zona krene sa kvalitetnijim radom.

Moramo vidjeti iskaz interesa, a što se tiče prihvaćanja autobusa, to je dobar prijedlog pa  ćemo uputiti pismo namjere Nac. parku. Vidjet ćemo da li na to ima utjecaj ravnateljica Parka ili je to stvar autobusera.

Isto tako upoznaje vijećnike da je ravnateljica Javne ustanove Rakovica, gđa Tihana Oštrina, "ušla" u Upravno vijeće Parka pa ćemo imati veći utjecaj u Parku.

 

Vijećnik Vuković Ivan pita kakva je namjena  zagrade u centru Rakovice, koja je izgrađena – stavljena pod krov. Priča se da je namijenjena za općinske urede, ali kako ima puno zainteresiranih  mladih obitelji za stambeno zbrinjavanje dobar bi potez bio da se izvrši preprojektiranje u stambeni prostor, a daljnju izgradnju sufinanciraju zainteresirani stanari. Za urede se može naći neki drugi prostor.

 

Načelnik odgovara da smo od Ministarstva regionalnog razvoja dobili 800 tis. kuna za izgradnju višenamjenskog, a ne stambenog  objekata i to moramo ispoštovati, a sada povlačimo i nova sredstva.

Gornji kat zgrade je planiran za urede općine obzirom da ovi sadašnji nisu adekvatni. Sadašnja zgrada bi se uredila kao muzej jer je značajna za Eugena Kvaternika i Rakovičku bunu.

Prizemlje višenamjenske zgrade bi se davalo u najam poduzetnicima, udrugama i našim trgovačkim društvima, a podrumski dio za njihova  skladišta. Potkrovlje se može urediti za neke druge namjene (teretana ili drugo).

Svjestan je potreba za stambenim objektom, a kako imamo prostor za takvu zgradu pokušat će preko  Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (predstojnik  gosp. Mažar) vidjeti da li ima kakvih šansi za gradnju istog.

 

Nadovezujući se vijećnica Blaženka Hodak navodi da je bilo govora kako bi i Turistička zajednica imala ured u novoj zgradi obzirom da sadašnji ne zadovoljava potrebe, a bio bi i pristupačniji strankama,  pa pita da li ima zahtjev za to?

Načelnik odgovara da za sada nema nikakvih zahtjeva za prostor.

 

3. Vijećnik Željko Župan, a temeljem upita stanovnika, pita zašto je bilo izmjena kanta za smeće pa su neki stanovnici dobili veće kante i zašto je odvoz smeća poskupio, te da li li će stanovnici za to dobiti Rješenja? Traži pismeni odgovor. Udara se po vijećnicima da su oni donijeli tu odluku iako to nije točno.

Traži također da vijećnici dobiju pismene odgovore na svoja pitanja, ukoliko se na ista ne može odgovoriti na sjednici. Ignoriraju se pitanja vijećnika i ne daju se odgovori pa vijećnici više puta pitaju za istu stvar  (npr. odvod u Jelovom Klancu - neka se vijećnici upoznaju što je učinjeno).

 

Odgovarajući načelnik navodi da je imao sam sastanak sa službama te da će svi službenici kojih se tiču postavljena pitanja na vrijeme dobiti zapisnik sa sjednice Vijeća kako bi mogli odgovoriti na pitanja odnosno upoznati vijećnike što su poduzeli i način kako komuniciraju sa nadležnim institucijama.

 

Što se tiče cijene odvoza smeća isti je predložila direktorica Rakovice d.o.o. obzirom da sa dosadašnjim cijenama odvoza nije mogla pokriti troškove. Cijenu je teško formirati i uvijek ima ljudi koji neće biti zadovoljni. Iznajmljivačima se iznos formirao na bazi  broja kreveta i tu ne bi trebalo biti problema. Ako se ide po volumenu dogodit će se da će se smeće odlagati u prirodu što je nedopustivo.

Veliki problem je selektivni otpad koji se skuplja na deponiji Ćuić Brdo, ali ga  nitko ne odvozi jer je skupo.

Što se tiče izdavanja Rješenja za odvoz smeća to će odgovoriti direktorica Rakovice d.o.o.

 

4. Vijećnik Milan Hodak, obzirom da pročelnica nije nazočna sjednici, traži da mu se pismeno odgovori što je urađeno po pitanju podzida u Čatrnji te deponije za odlaganje građevinske šute.

Isto tako navodi kako su oznake (prometni znakovi) za skretanje u auto kamp Korana postavljeni 200 metara prije skretanja, a kako je tu i skretanje u selo Čatrnju turisti često skrenu u selo, a ne u auto kamp, A u  selu se nemaju gdje okrenuti pa nastaju problemi.

Da li se može sa Parkom dogovoriti da premjeste tablu odnosno da je postave prije 200 metara.

 

Što se tiče podzida u Čatrnji, tajnik Bitunjac odgovara da su radovi naručeni i sanacija će se uskoro izvršiti, a što se tiče znakova oni su postavljeni u skladu sa prometnim propisima koji su međunarodni i vozači bi morali bolje pratiti iste.

 

5. Vijećnik Zoran Luketić prenosi pitanje vijećnika Ante Paliana, kojeg zanima kada se može očekivati povrat preplaćenog iznosa za katastarsku izmjeru. I Ante i njegov brat, koji su suvlasnici, su dobili svatko svoje rješenje.

Načelnik odgovara da će se povrati sredstava vršiti kada se točno utvrdi koliko je uplaćeno više sredstava u odnosu na potrebna sukladno ugovoru, pa tako i g. Anti Palianu i ostalima.

 

Vijećnik Zoran Luketić iznosi prijedlog vezan za povrat preplaćenih sredstava, odnosno traži da Vijeće  kao predstavničko tijelo donese zaključak da se za sljedeću sjednicu vijeća pripremi  "Odluka o povratu preplaćenog iznosa za novu katastarsku izmjeru"

 

Odlukom Vijeća o sufinanciranju  katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac ( Glasnik Karlovačke županije br. 44/13 i Službeni Glasnik Općine Rakovica br. 07/14 i 06/14 – pročišćeni tekst i 05/15, a donesena na temelju članka 5. stavka 7. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN broj 16/07, 152/08,124/10 i 56/13) predviđeno je sufinanciranje građana u iznosu od 2.235.494,76 kuna. Po rješenjima – zaduženjima za građane iznos je duplo veći od navedenog zaduženje i prelazi iznos ukupne sume izmjere.

Pošto su se u procjeni iznosa koristili službeni podaci i procjene najvećih stručnjaka za katastarske izmjere evidentno se je pogriješilo prilikom zaduženja suvlasničkim zajednicama gdje se je iznos umnožavao. Prilikom lobiranja za novu katastarsku izmjeru i na službenim stranicama Općine navedene su pogodnosti koje su zanemarene i što kod građana pobuđuje opravdani revolt i nepovjerenje prema Općini i Općinskom vijeću.

Vijeće kao predstavničko tijelo građana napravit će još veću grešku ukoliko ustraje na greški i stoga smatram potrebitim donošenje ovakve odluke.

 

Navedeni zaključak se prihvaća jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRAŽANIH glasova/

 

 

Zamjenik načelnika gospodin Vlado Božičević, kako nije bio nazočan sjednici na kojoj se raspravljalo o katastarskoj izmjeri, iznosi svoje viđenje i  navodi  da je bio uključen u  donošenje Odluke  o izmjeri gdje je početni podatak govorio o 800 kućanstava, odnosno smanjenjem za socijalna kućanstva planiralo se 700 kućanstava sa paušalnim iznosom od 3.000,00 kuna. Ne zna da li je došlo do pogreške u provedbi, ali je definitivno da su građani zaduženi za dvostruko veći iznos. Kad je to saznao želio je da se  to popravi, ali nije bilo sluha za to.

Činjenica je da su građani zaduženi puno više i to je trebalo prekinuti odmah kad se vidjelo da je  preplaćeno. Stanovništvo ne smijemo ni lipe više opteretiti.

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika sa  28. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa  predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Vijećnik Željko Župan ima primjedbu jer je u zapisniku  navedeno: "da je posebno neugodna silaža kod Turkalja",  a on je rekao: " ta silaža, ne znam da li spada u problem ili ne, ali iz te silaže isto ide vode i sliva se na asfalt" , pa traži ispravak.

           Zaključak: Sa  8 glasova ZA, 1 glasom  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova usvaja se zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća uz navedenu ispravku.

 

TOČKA 3. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu. 

 

          Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac koji obrazlaže da se izbori, sukladno Zakonu o lokalnim izborima moraju održati treće nedjelje u svibnju pa je potrebno da predstavničko tijelo donese odluku  kako bi se moglo krenuti  u pripreme i provedbu.

 

U raspravi vijećnik Ivan Vuković navodi da ima primjedbe na rad vijeća MO. Sastanci se ne održavaju,  MO ne rade pa ne vidi svrhu MO te SDP neće imati svojih kandidata na izborima.

Sa navodima nije suglasan vijećnik Pavel Šebalj koji  tvrdi da MO funkcioniraju, ali se njihove odluke ne provode i na tome treba poraditi, dok vijećnik Milan Hodak navodi da MO Čatrnja dobro radi, riješeno je dosta problema u Čatrnji, ali je bilo puno akcija mještana.

Vijećnik Zoran Luketić primjećuje da je opis rada MO, kao opis rada nekih Udruga što nije primjenjivo u ovim malim sredinama. Tu treba poštovati odluke MO, a MO su dužni donijeti plan i program temeljem čega će se planirati proračun.

Načelnik napominje da je potrebna bolja koordinacija između MO, vijećnika i načelnika pa neće nastajati nesuglasice, niti se izlaziti sa netočnim informacijama kako načelnik opstruira neke zahtjeve.

Vijećnik Marijan Vuković je pitao da li postoji mogućnost da se izbori provedu neku drugu nedjelju jer je 15.05. u Drežniku prva pričest, te neka druga događanja pa postoji problem prostora, na što tajnik Bitunjac odgovara da to nije moguće, a prostor će se riješiti.

 

Zaključak Sa 7 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa  donosi se  Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća  mjesnih odbora

 

 

TOČKA 4.  Odluka o izmjeni Odluke o porezima općine Rakovica

 

             Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

              Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunajc koji navodi da je u obrazloženju navedeno zbog čega je istu potrebno donijeti, odnosno da se ista donosi kako bi se uskladila sa tumačenjem Ministarstva financija, Porezne uprave te poreznim zakonom  koji definira porezno prebivalište, a sve  kako bi se lakše odredile kuće za odmor.

 

              U raspravi su sudjelovali vijećnica Blanka Pavlić, vijećnik Ivan Vuković, Pavel Šebalj, Milan Hodak te tajnik Bitunjac koji je dao odgovore. Vijećnike je zanimalo koliko imamo kuća za odmor, koji vlasnici podliježu plaćanju poreza na kuće za odmor, te što dobivamo, odnosno gubimo ovakvom odlukom, tko izdaje rješenja i drugo, ali uglavnom podržavaju ovu Odluku i smatraju da će riješiti mnoge nejasnoće i propuste na terenu.

             

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjeni Odluke o porezima općine Rakovica

 

 

TOČKA 5. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

 

            Predlagatelj Odluke i izvjestitelj  je Općinski načelnik.

            

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

             Obrazlažući načelnik navodi da je zapošljavanjem Danijele Marinić posao krenuo puno bolje. Iako ima puno zaostataka ona se trudi da se sve dovede u red.  Nadzornom odboru je predočila izvješće koje je prihvaćeno i smatra da je ovaj prijedlog za direktora prihvatljiv.

 

            U raspravi Milan Hodak pita zašto gospođica Danijela nije nazočna ovoj sjednici kako bi mogla odgovoriti na eventualna pitanja vijećnika, a načelnik navodi da će biti nazočna prilikom podnošenje izvješća o radu.

Vijećnik Ivan Vuković kao član Nadzornog odbora potvrđuje da je Izvješće o radu trgovačkih društava bilo iscrpno i obrazloženo do najsitnijih  detalja,  kao i budući planovi. Smatra da je Danijela dobar potencijal i treba joj omogućiti nastavak rada.

Vijećnici Pavel Šebalj i Zoran Luketić se slažu sa prijedlogom, ali napominju da su načelnik i Nadzorni odbor trebali više voditi računa o radu bivših direktora pa ne bi došlo do propusta u radu.

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o predlaganju  kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

 

 

TOČKA 6. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

 

            Predlagatelj i izvjestitelj  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

 

 

   Kako je dnevni red odrađen sjednica  završava  u 16,15 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj