Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 13. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

 

                                                Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 20.08.2014. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Blaženka Hodak, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Blanka Pavlić, Ivan Vuković  i  Mirjana Modrušan,

 

Sjednici nisu  nazočni vijećnici Ante Palian i Marijan Vuković (opravdali izostanak).

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Slavica Vuković, djelatnica u JUO, te direktor Spelekoma d.o.o  gospodin Jurica Cindrić.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku sjednice  nazočno 9 vijećnika te postoji kvorum, pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, ali predsjednik dodaje još jednu točku, isto tako zamoljava da se točka 3. dnevnog reda odradi prva kako gospodin Cindrić ne bi dugo čekao, pa predlaže slijedeće dnevni red:

 

1.   Izvješće o radu trgovačkog društva Spelekom d.o.o. u 2013. godini

2.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

3.   Usvajanje zapisnika sa 12.sjednice Općinskog vijeća

4.   Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevina

5.   Odluka o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

6.   Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (potpuni tekst)

 7.   Odluka o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

 8.   Odluka o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. (potpuni tekst)

 9.   Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine

       Rakovica u 2014. godini

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu, a kako se za istu nitko nije javio glasovanjem se donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/.

 

 

TOČKA 1. Izvješće o radu trgovačkog društva Spelekom d.o.o. U 2013. godini

 

            Predlagatelj teme je  Općinski načelnik.

 

             Izvješće su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu.  

                 

             Izvjestitelj po navedenoj točci je  direktor Spelekoma d.o.o. Jurica Cindrić koji napominje da je Izvješće prihvaćeno od Skupštine i Nadzornog odbora.

          U 2013. godini poslovalo se najuspješnije do sada, prihod i dobit je najveća i to najviše od prodaje vode i odvoza komunalnog otpada. Broj zaposlenih je 9.

Najveće aktivnosti su se odvijale oko vodoopskrbe i  deponije Ćuić Brdo, čija sanacija se uspješno privodi kraju i koja će biti najbolja u županiji.

           Sukladno zakonskim obvezama društvo je podijeljeno na Spelekom d.o.o., zaduženo za vodoopskrbu i odvodnju i Rakovica d.o.o za komunalne poslove.

           Sve je detaljno obrazloženo u Izvješću pa je otvoren za pitanja vijećnika.

           U raspravi su sudjelovali:

           Vijećnik  Ivan Vuković koji smatra da su troškovi čišćenja snijega previsoki i da je veliki iznos plaćen kooperantima umjesto da snijeg čisti Spelekom, a zanimalo ga je kolika su ne naplaćena  potraživanja za  vodu i odvoz smeća i  što se po tome poduzima?

          Vijećnica Blanka Pavlić koristi prisustvo direktora Cindrića i traži pojašnjenje o razlozima  njegove ostavke. Zanima je da li su se desile neke nove okolnosti u  vodoopskrbi kada se mijenja Odluka o priključcima i koje posljedice mogu proizaći iz predložene Odluke? Kako će se to odraziti na lokalno stanovništvo i kako tu izmjenu objasniti  poduzetnicima  kojim je izdana uvjetna suglasnost za priključak pa su neki i odustali od investicija?

           Gospodin Cindrić je objasnio razloge svoje ostavke, a načelnik potrebu donošenja ovakve Odluke. Odluka je na tragu utvrđivanja pravog stanja vodoopskrbnog sustava. Hrvatske vode tvrde na Općina ima dovoljno vode, a stanje na terenu to demantira. Izdavanjem bezuvjetnih suglasnosti za priključak,  vidjet će se potrebe za vodom i  pravo stanje te će se u skladu sa time rješavati daljnja vodoopskrba.

           Vijećnici Zoran Luketić, Pavel Šebalj, Milan Hodak, Željko Župan kao i Ivan Vuković te gospodin Vlado Božičević su suglasni da se stanje vodoopskrbe napokon mora riješiti jer  uvelike koči razvoj Općine. Održavati ovakvo stanje i time biti zadovoljni i ne ići  na poboljšanje i razvoj ne smije se više dozvoliti. I nepopularne metode su bolje nego ništa ne poduzimati. Mišljenje struke treba uvažavati, ali situacija na terenu pokazuje pravo stanje.

           Gospodin Cindrić i načelnik Franjković su dali i ostala pojašnjenja i odgovore na pitanja proizašla  u tijeku raprave.

              Nakon rasprave glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: S 5 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa prihvaća se izvješće o radu trgovačkog društva Spelekom d.o.o. za 2013. godinu.

 

Gospodin Jurica Cindrić napušta sjednicu u  15,50 sati.

 

 

TOČKA 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

       1. Vijećnica Mirjana Modrušan upozorava na opasnost prometa kroz Rakovicu. Vozila prometuju  velikom brzinom. Sam pješački prijelaz nije dovoljan za sigurnost pješaka pa pita da li se može postaviti kakva druga prometna signalizacija (svjetlosna ili ležeći policajci)?

 

            Načelnik odgovara da su se po pitanju toga usuglasili sa Hrvatskim cestama i trebali bi se postaviti treptajući semafori, a kada će to biti ovisi o njima jer raspisuju natječaj za izvođače tih radova  za cijelu Hrvatsku.

 

           2. Vijećnik Ivan Vuković  predlaže da se jednom – dva puta godišnje organiziraju zajednički sastanci sa Općinama u našem okruženju, Javnim ustanovama Nac. Park Pltivička jezera i Rakovica te predstavnicima resornih ministarstava i ostalih srodnih čimbenika, na kojima bi se raspravljali i rješavali zajednički  problemi.

            Predsjednik vijeća gosp. Zoran Luketić  navodi da se može sazvati takav sastanka, ali kakav će odaziv biti vidjet ćemo.

 1. Nadovezujući se načelnik Franjković predlaže da tajnik Općine gospodin Bitunjac pošalje upite navedenim čimbenicima da se vidi njihov interes za to.

   

              Vijećnik Ivan Vuković pita o broju ležaja u auto kampovima, hotelima, privatnom smještaju jer nije to imao u Izvješću Turističke zajednice, a ljudi o tome pitaju. Stoga traži da mu se dostavi taj podatak kao i koliko se noćenja ostvaruje.

              Isto tako pita u kojoj  je fazi izmjena i dopuna Prostornog plana i kada se očekuje javna rasprava i kad će biti na Općinskom vijeću, jer investitori "pritišću"?

              Načelnik  odgovara da je sve u proceduri, ali u kojoj fazi na to će na drugoj sjednici odgovoriti pročelnica, obzirom da na ovoj nije prisutna.

   

         3. Vijećnika Milana Hodaka interesira kakvo je stanje sa energetskom obnovom, kako to funkcionira  i kome se treba obratiti?

   

              Načelnik ne može odgovoriti na to pitanje, ali se vijećnik može obratiti službi.

   

           4. Vijećnik Željko Župan predlaže da se od Hrvatskih voda zatraži pismeno očitovanje o stanju vodoopskrbe (o količinama vode koja nam je potrebna i koju dobivamo) odnosno neka potvrde  svoju tvrdnju da imamo dovoljne količine vode. Onda temeljem toga možemo donositi daljnje odluke.

   

              Načelnik se slaže da se to uradi i zamoljava tajnika Bitunjaca da takav zahtjev uputi Hrvatskim vodama.

              Tajnik Bitunjac navodi da je gospodin Kolovrat iz Hrvatskih voda rekao da će svagdje to potpisati, pa neka onda potpiše i na ovo traženje, a vijećnik Župan traži da se taj naš zahtjev kao odgovor Hrvatskih voda predoči na slijedećom sjednici Vijeća.

   

              Vijećnik Župan pita da li će poljoprivrednici biti  obaviješteni o mogućim nestašicama vode. Oni koji imaju stoku biti će u lošoj situaciji. Oni se moraju osigurati za nestašice.

              Isto tako navodi da su  putovi, odnosno nerazvrstane ceste u jako lošem stanju poslije obilnih  kiša. Dva vozila se ne mogu razmijeniti, rupe su po pola metra. Hitno ih treba sanirati i osposobiti.

  Borimo se sa zelenim površinama, a o putovima ne vodimo brigu. Zeleni pojas puta treba uređivati općina, a ne vlasnici.

   

              Načelnik navodi da to je trebao uraditi Spelekom (Jurica), ali sada će biti novi direktor i to će se riješiti.

              Tajnik Bitunjac dodaje da općina  treba rješavati pojas uz put, ali i ostalo raslinje sa privatnih parcela se proteže (nabija) na put. To je problem u Lipovcu. Badava je čišćenje oko ceste, ako vlasnici ne čiste raslinje sa svojih parcela. Šalju se obavijesti vlasnicima, ali svi ne dobiju ili neće da prime prima.  Sve je to procedura koja traje.

  Mišljenja je da je komunalna naknada  niska  pa nema dovoljno novaca za  pokriti sve troškove.

  Trebalo bi mijenjati Oduku o komunalnoj naknadi.

   

              Gospodin Vlado Božičević, a u svezi pitanja vijećnika Župana oko obavijesti poljoprivrednicima o nestašicama vode, mišljenja je da ne treba ići i takav odnos  jer se svake godine propisuju ograničenja korištenja vode  -  donosi se mjera i to piše jasno i glasno.

   

              Načelnik Franjković, vezano zaostavku direktora Cindrića, navodi da je on Odluku o priključcima iskoristio i  naveo kao razlog ostavke. Ali isti ima drugih propusta i neregularnosti u radu ("prokockao" je novce zimske službe i kooperantima dao 2 mil. kuna., ne zna se što je sa nenaplaćenim dugovanjima, nikakve nove zahvate na vodovodu ne radi bez građevne dozvole - zbog toga i Blanka Pavlić nije dobila priključak i drugo).

   

  TOČKA 3. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

            Viiećnik Vuković navodi da su njegovi navodi na str. 3. (vijećničko  pitanje br.7 ) pogrešno napisani i traži ispravku.

            Ispravka: Točka 1., redni broj 7., umjesto riječi "centralizirati" treba stajati riječ "decentralizirati", a umjesto riječi "ne slaže" treba stajati riječ "slaže".

            Nakon glasovanja donosi se:

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova usvaja se zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća  uz ispravak.

 

 

TOČKA 4.   Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevina

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik te je isti i izvjestitelj.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U raspravi su sudjelovali vijećnici: Željko Župan predlažući sa se donošenje Odluke prolongira  dok ne dobijemo očitovanje Hrvatskih voda, te vijećnici  Pavel Šebalj, Ivan Vuković i Zoran Luketić koji smatraju da prolonigranjem nećemo ništa dobiti. Moramo imati svoje stavove, a ne slušati Hrvatske vode.  

 

Zaključak: S 6 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o  izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevina

 

TOČKA 5.  Odluka o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac obrazlažući da je u Odluci izmijenjen kriterij o godinama radnog iskustva (s 5 godina smanjeno na 1 godinu).

 

            U raspravi je vijećnica Blanka Pavlić navela da joj je nelogična ova izmjena tim više jer ne znamo koga će se primiti na to radno mjesto pa pita kako je to regulirano zakonski, na što tajnik obrazlaže da to ne propisuje zakon već je to stvar osnivača društva.

            Vijećnik Zoran Luketić navodi da je i gospodin Cindrić počeo bez radnog iskustva, a vijećnik Vuković da je na nadzornom odboru tražio da se "razvuče lepeza" kriterija pa bi imali veći izbor, što nije prihvaćeno.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 0  SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

 

TOČKA 6.  Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (potpuni tekst)

 

            Predlagatelj Izjave je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. ( potpuni tekst)

 

TOČKA 7.  Odluka o izmjenama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

          

             Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac

           

            Rasprave nije bilo

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Odluka o izmjenama  Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

 

 

TOČKA 8.  Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. ( potpuni tekst)

 

            Predlagatelj Izjave je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Izjave su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je  tajnik Kristijan Bitunjac

 

            Rasprave nije bilo

 

         Zaključak: S 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

 

 

TOČKA 9.Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog

razvoja Općine  u 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

             Prijedlog Odluke vijećnici su dobili neposredno prije sjednice.

          

             Izvjestitelj po točci je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

             Rasprave nije bilo.

 

         Zaključak:  Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija – potpora poljoprivrede i ruralnog               razvoja Općine  u 2014. godini

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 16,30   sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj