Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 11. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

                                              Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 05.06.2014. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak,  Željko Župan (od 15,10 sati), Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Mirjana Modrušan, Ivan Vuković i  Ante Palian.

 

Sjednici nije nazočna vijećnica Blanka Pavlić (nije opravdala izostanak).

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Slavica Vuković, referentica u JUO, te Tihana Oštirna, voditeljica JU Rakovica.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, konstatira da je na početku sjednice  nazočno 9 vijećnika te postoji kvorum  pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv te  predsjednik za isti  predlaže slijedeće točke:

 

1.   JU Rakovica – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. godinu

2.   TZ Općine Rakovica - Izvješće o radi i financijsko izvješće za 2013. godinu

3.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

4.   Usvajanje zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća

5.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2013. do

      31.12.2013.

6.   Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

7.   Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na Spelekom d.o.o.

 

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu, a kako se za istu nitko nije javio glasovanjem se donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/.

 

Vijećnik Željko Župan dolazi u 15,10 sati.

 

TOČKA 1. JU Rakovica – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2013. godinu

 

Predlagatelj zaključka je Općinski načelnik.

 

Vijećnici su izvješće dobili sa materijalima za sjednicu.

 

Izvjestiteljica je Tihana Oštrina, voditeljica JU Rakovica.

 

U raspravi je gospodin Franjković izvjestio vijećnike da je u Zavodu za zaštitu prirode riješen problem JU Rakovica te se ista neće gasiti niti ići u koncesiju, a Panjkova spilja je ušla u Naturu 2000 i već je zaštićena.

Vijećnik Ivan Vuković pohvaljuje rad JU i suradnju sa Nac. Parkom Pl. jezera, dok vijećnici Ante  Palian i Milan Hodak skreću pozornost na loše postavljene znakove koji označavaju put prema Baraćevim spiljama.

 

ZAKLJUČAK: Izvješće o radu i financijsko izvješće JU Rakovica za 2013. godinu  prihvaća se jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/.

 

Gospođa Tihana Oštrina napušta sjednicu u 15,30.

 

 

 

TOČKA 2. TZ Općine Rakovica – Izvješće o radi i financijsko izvješće za 2013. godinu

 

Predlagatelj Izvješća je Općinski načelnik.

 

Vijećnici su izvješće dobili uz poziv za sjednicu.

 

Izvjestitelj je također Općinski načelnik koji je vijećnike, pored ostalog, upoznao i sa prijedlozima za reorganizaciju Turističkih zajednica.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Marijan Hodak, Ivan Vuković, Željko Župan, Ante Palian, vijećnica Blaženka Hodak i Zoran Luketić koji je zatražio pojašnjenje o tome što je Eko muzej Rakovica te će odgovor dobiti pismeno od Turističkog ureda.  

 

ZAKLJUČAK: Izvješće o radu i financijsko izvješće TZ Rakovica za 2013. godinu  prihvaća se s 8 glasova ZA, 1 glasom  PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glas

 

 

TOČKA 3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.Vijećnica Mirjana Modrušan predlaže da se Hrvatskim šumama uputi  dopis za uređenje zgrade Šumarije ( uređenje fasade, izmjena stolarije i krovišta) obzirom da je to jedina zgrada koja nije nimalo obnovljena niti uređena pa kvari izgled mjesta, a u njoj ima dosta stanara.

Vijećnica također traži da se rukovodstvo  Šumarije upozori na privatnike koji sjeku i odvoze šumu - drva, a iza sebe ne urede trasu već ostavljaju granje, strugotine, bujad i ostalo raslinje. Isto se navozi i na cestu pa je i opasno. Svi moraju za sobom ostaviti uređenu šumu i putove kojim prolaze.

Sa ovim prijedlozima se  slaže i vijećnik Vuković.

 

2. Vijećnik Željko Župan podsjeća da je na 9-oj  sjednici Vijeća pitao o odvozu smeća, odnosno koliko je Spelekom prodao vreća? Odgovor nije dobio te isti ponovo traži. Svi iznajmljivači imaju po jednu kantu, a puno više smeća koje razvoze na sve strane.  Da li se iznajmljivačima mogu dati dvije kante i to im naplatiti. To su gotovi novci i ne smijemo ih se odreći.

 

Načelnik odgovara da ne zna zašto vijećnik nije dobio odgovor, ali će se upit  prenijeti direktoru Spelekoma i odgovor mora dobiti.

 

3. Vijećnik Ivan Vuković pita načelnika zašto Općina, odnosno načelnik za cijelo vrijeme mandata, uporno bježi od kredita. Isto je predlagao na svim Odborima za financije i proračun, ali ga nitko nije uvažio.  Svi se zadužuju. Imao puno projekata, a niti jedan nije prošao, nema realizacije. Da smo digli kredit mogli smo riješiti probleme vodoopskrbe i odvodnje. Bez toga kočimo razvoj Općine.

Da li se razmišlja o zaduživanju u onom dijelu koji Općina može servisirati?

 

Odgovarajući načelnik navodi da razmišlja o tome, ali isto tako razmišlja da Općina mora opstati. Prihodi su nestabilni, a vodoopskrba i odvodnja zahtijevaju veliko zaduživanje. Rješavanje toga problema probali smo zajedno sa Nac. Parkom, a kako je završilo?

Kupili smo na kredit  kamion za odvoz otpada i bilo je jako teško plaćati svaki mjesec 15 tis.kuna.

Nadovezujući se vijećnik Vuković navodi da nije siguran da se dobro gospodari prihodima. Misli da se dobrim, pametnim rasporedom sredstava  može dići kredit.

 

Drugo pitanje vijećnika Vukovića je u svezi poljoprivrednog  zemljišta koje je prodano prije 4-5 godina. Cijene su bile sramotno niske, od 20 lipa do 1,7 kuna.

Svi koji su zemljište kupili imali su Gospodarski program (npr. Sanja Komes - uzgoj koza i proizvodnja sira). Da li su ti programi provedeni. Poznaje neke čestice koje su sada šikara.

Čeka se da prođe 10 godina da postanu vlasnici i pretvore zemljište u u građevinsko Takvih primjera je već bilo. Tko prati stanje, da li provode programe?  Vidi se da Milan Bićanić i Semir Čović dobro rade, a što je sa drugima?  Neka ti OPG-ovi podnesu izvješća da se vidi što su napravili.

Na načelnikov odgovor da to treba kontrolirati Poljoprivredna inspekcija, ali ne zna da li to rade, predlaže da ih se pozove da podnesu izvješće.

 

4. Vijećnica Blaženka  Hodak navodi da je Ministarstvo  turizma  raspisalo natječaj za sufinanciranje izgradnju bazena, pa obzirom na stanje naše vodoopskrbe, pita da li Općina može zauzeti stav da takvi projekti idu, jer joj se čini na JLS nemaju utjecaja na takve projekte.

Isto tako pita da li se u PZ Grabovac planira izgradnja nekog trgovačkog centra?

 

Načelnik odgovara da za male bazene ne treba dozvola, a za ovo ne zna kako će biti. Spelekom nije voljan dati suglasnosti za velike bazene. 

Što se tiče trgovačkog centara u PZ Grabovac, pročelnica Rastovac navodi da je  trgovački centar planiran i  jedna parcela je odvojena za to. Zona je dobila vodu, sada se radi struja i dok se to ne osigura ne možemo nikome ponuditi zemljište.

 

5.Vijećnik Milan Hodak upozorava da  već na početku geodetske ima problema oko obilježavanja međa (navodi primjere u Selištu i Čatrnji gdje se međi sa Općinom), pa pita kako će se to riješiti.

 

Načelnik odgovara da vlasnik obilježava ono što misli da je njegovo. Općina će reći svoje mišljenje, ukoliko se međi sa općinskim zemljištem. Ako  ne dođe do dogovora ići će se na sud.

 

Vijećnik Hodak pita načelnika da li se planira uređenje kupališta u selu Korana. Trebalo bi kontaktirati i Općinu Plitvička Jezera jer je kupalište i na njihovom području. Ne bi bilo dobro da kao i prošlog ljeta ureduje policija jer to ostavlja ružan dojam kako na domaće ljude, tako i na turiste.

 

Načelnik prihvaća ovu sugestiju, ali misli da to treba urediti Općina Plitvička Jezera jer je veći dio kupališta uz Koranu na njihovom području.

 

6. Vijećnik Ante Palian pita kada će početi geodetska izmjera u Oštarskim Stanovima, bilo je govora da će od tud  krenuti najprije, a prošlo je 2 mjeseca i nigdje nikoga nama. Trava je  narasla i ne vide se postavljeni kolčići. Neka se požuri. To su veliko novci, a geodeti  se olako  ponašaju.

Isto tako pita da li će se postavljati "zeleni otoci"?

 

Što se tiče izmjere, načelnik navodi da će  tražiti da se pojača broj ekipa na terenu, a pročelnica obavještava da su kontejneri za selektivni otpad postavljeni tamo gdje se moglo. Ima još nekoliko kanta koje će se postaviti ako se ukaže potreba.

U Oštarskim Stanovima se kontejneri namjeravaju postaviti kod bunara, ali lokaciju treba bolje pripremiti. 

 

 

TOČKA 4. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik osim opaske vijećnika Vukovića da će biti ipak biti protiv.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća 

 

 

TOČKA 5, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2013. – 31.12.2013.

 

Predlagatelj Izvještaja je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Izvještaja su vijećnici su primili s pozivom.    

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je  pročelnica Vesna Rastovac

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Zoran Luketić koji je zatražio pojašnjenje oko pozicije za pripremu dokumentacije. Vijećnik Ante Palian je izrazio negodovanje oko visine naknade koja se plaća za kamenolom. Vijećnik Vuković je pohvalio pismeno obrazloženje izvršenja proračuna i zatražio podatke  o troškovima čišćenja snijega za razdoblje od 2010. do 2014. godine. Odgovore je dala pročelnica.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2013. – 31.12.2013. godine. 

 

 

TOČKA 6. Odluka o  prodaji građevinskog zemljišta

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.


Vijećnici su prijedlog dobili s pozivom na sjednicu.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Mirjana Modrušan, Ivan Vuković te Ante Palian koji ne odobravaju prodaju zemljišta odnosno ruševne zgrade Pansiona, smatrajući da je to potencijalni kapital Općine i da ga ista treba iskoristiti, a ne prodati privatnicima.

Vijećnici Zoran Luketić, Pavel Šebalj, Željko Župan te Vlado Božičević su svjesni da Općina nema mogućnosti obnove ili izgradnje nove zgrade pa prodaju vide kao dobro rješenje jer je postojeću ruševnu zgradu hitno potrebno sanirati ili ukloniti.

Odgovore o cijelom postupku prodaje dala je pročelnica, dok je načelnik obavijestio o radnjama koje po poduzeo kako bi se zgrada obnovila zajedničkim sredstvima Općine i Ministarstva, ali je isto upitno.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o  prodaji građevinskog zemljišta

 

 

TOČKA 7.  Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na Spelekom d.o.o.

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac koja obrazlaže da se ova odluka donosi sukladno Zakonu o vodama.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa/ donosi se Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na Spelekom d.o.o.

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  17,15  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj