Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

9. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/05

URBROJ: 2133/16-14-1

Rakovica, 13. ožujka 2014.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

9.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

 

19.03.2014. godine

 

            Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine

4. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa o osnovanosti pokretanja postupka za   

    izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

5. Vjerodostojno tumačenje članka 28. Odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja ''Grabovac -

    Cestovno selo'' i određenosti minimalne i maksimalne dozvoljene veličine (površine) građevne čestice

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

    infrastrukture u 2013. godini

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.

    godini

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za

    2013. godinu

9.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012. -2013. godinu

10. Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave robe, radova i usluga

11.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

12. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja smještaja djece u dječji vrtić

     ''Čarobna šuma'' u Selištu Drežničkom

13. Odluka o dopuni Odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na

     području Općine Rakovica

14. Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava

15.Odluka o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj