Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 8. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

Z  A  P  I  S  N I  K

 

s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 05.02.2014. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 16,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici:  Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Željko Župan, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Mirjana Modrušan, Ivan Vuković,  Blanka Pavlić, Ante Palian (od 16,40 sati)

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik načelnika, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, privremena pročelnica JUO i  Slavica Vuković, referentica u JOU, te Jurica Cindrić, direktor Spelekoma d.o.o.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  da je na početku sjednice  nazočno 10 vijećnika (vijećnik Ante Palian najavio zakašnjenje) te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, ali je u tijeku priprema sjednice došlo do određenih zakonskih izmjena pa je dnevni red potrebno korigirati te predsjednik predlaže slijedeći  DNEVNI RED:

 

1.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Rakovica

2.   Odluka o osnivanju JU Rakovica – pročišćeni tekst

3.   Odluka o podjeli trgovačkog društva  Spelekom d.o.o.

4.   Odluka o dopuni  Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spekekom d.o.o. ( pročišćeni tekst)

5.   Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (pročišćeni tekst)

6.   Odluka o izmjeni Izjave o osni9vanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o.

7.   Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. (pročišćeni tekst)

8.   Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

9.   Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora Spelekom d.o.o

10. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

11. Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora Rakovica d.o.o.

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi

13. Usvajanje zapisnika sa 7. Sjednice Općinskog vijeća

14. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Rakovica

15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2014. godine.

16. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2014. godini

17. Program utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

18. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

19. Program utroška spomeničke rente za 2014. godinu

20. Program financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i poboljšanja i

      infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u

      2014. godini

21. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini

22. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2014. godini

23. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne

       proizvodnje  u 2014. godini

24. Plana nabave Općine Rakovica u 2014. godini

25. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

 

Zaključak: Predloženi Dnevni red 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /sa 10 glasova ZA/

 

 

TOČKA 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Rakovica

 

Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili uz  poziv na sjednicu.            

 

Izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik Kristijan Bitunjac koji pojašnjava da do izmjena prethodne Odluke dolazi zbog usklađenja sa zakonom.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDŽANIH glasova/  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Rakovica

 

TOČKA 2. Odluka o osnivanju JU Rakovica

 

Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili uz poziv na sjednicu.            

 

Izvjestitelj po prijedlogu je tajnik Kristijan Bitunjac koji pojašnjava da su svi parametri  iz prethodne Odluke ugrađeni u ovu Odluku o osnivanju kako bi se isto moglo dati na Trgovački sud radi realizacije.

 

Rasprave nije bilo

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o osnivanju JU Rakovica

 

 

TOČKA 3. Odluka o podjeli trgovačkog društva  Spelekom d.o.o.

 

Predlagatelj Odluke općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili uz  poziv na sjednicu.            

 

Izvjestitelj po točci je direktor Seplekoma d.o.o gospodin Jurica Cindrić koji daje kraći uvod, a detaljnije obrazloženje daje tajnik Bitunjac

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o podjeli trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

 

 

TOČKA 4. Odluka o dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. ( pročišćeni tekst)

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili neposredno prije sjednice.

 

Izvjestitelj po točci je tajnik Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o dopunu Izjave o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (pročišćeni tekst)

 

 

TOČKA 5. Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o.  (pročišćeni tekst)

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili neposredno prije sjednice.

 

Izvjestitelj po točci je tajnik Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (pročišćeni tekst)

 

 

TOČKA 6 Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik koji je iznio i svoje mišljenje o osnivanju trgovačkog društva.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili neposredno prije sjednice.

 

Izvjestitelj po točci je tajnik Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Izjava o osnivanju trgovačkog društva Spelekom d.o.o. (pročišćeni tekst)

 

 

TOČKA 7. Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. (pročišćeni tekst)

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili neposredno prije sjednice.

 

Izvjestitelj po točci je tajnik Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Izjava o osnivanju trgovačkog društva Rakovica d.o.o. (pročišćeni tekst)

 

 

TOČKA 8. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

 

Predlagatelj Odluke općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili uz  poziv na sjednicu.            

 

Izvjestitelji po točci su:  u uvodu tajnik Bitunjac, a detaljnije obrazloženje daje načelnik Franjković.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ivan Vuković, Zoran Luketić, Pavel Šebalj i vijećnica Blanka Pavlić.

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekoma d.o.o i za istog se predlaže Jurica Cindrić

 

 

TOČKA 9. Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora Spelekom d.o.o

 

 

Predlagatelj Odluke i izvjestitelj po navedenoj točci je općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili uz  poziv na sjednicu.            

 

U rasprave nije bilo

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o predlaganju kandidata za članove nadzornog odbora Spelekom d.o.o. i u isti se predlažu  Zoran Luketić, Kristijan Bitunjac i Ivan Vuković

 

TOČKA 10. Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

 

Predlagatelj Odluke je općinski načelnik te je isti i izvjestitelj po navedenoj točci.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili uz  poziv na sjednicu.           

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o i za istog se predlaže Jurica Cindrić

 

TOČKA 11. Odluka o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora Rakovica d.o.o.

 

Predlagatelj  Odluke i izvjestitelj po navedenoj točci je općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili uz  poziv na sjednicu.            

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o  predlaganju kandidata za članove nadzornog odbora Rakovica  d.o.o. i u isti se predlažu  Zoran Luketić, Kristijan Bitunjac i Ivan Vuković

 

 

Gospodin Jurica Cindrić napušta sjednicu u 16,40 sati

 

Vijećnik Ante Palian dolazi na sjednicu u 16,40 sati i vijeće nastavlja s radom sa svih 11 vijećnika

 

 

TOČKA 12. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.   Vijećnik Ivan  Vuković u ime građana pita kada će se pristupiti sanaciji  poljskih putova. Stalno se  to planira, ali se ništa ne radi niti se planirani novci potroše. Putovi su proprali osobito tamo gdje prolaze veliki traktori. Ulazi se u njive. Treba hitno pristupiti sanaciji.

 

Načelnik odgovara da je sanacija takvih putova nezahvalna jer treba puno materijala, osobito na dionicama gdje prometuju veliki traktori. Kamion potrebnog pijeska košta gotovo 10 tis. kuna  Dogovorio je da te putove sanira Pro milk d.o.o., a naša  sredstva da se ulože u osposobljavanje puta od  Farme do  Cvjetskog sela kako bi se njihovi kamioni izmjestili na tu dionicu. I to je riješeno. Pro milk će na proljeće nastaviti sa popravcima, a i Općina će u okviru raspoloživih sredstava nastaviti sanaciju.

Nadovezujući se vijećnik Vuković pita da li su ova planirana sredstva prenesena ili su to novo planirana, na što pročelnica odgovara da za sada imamo prenesena sredstva, a kada se skupe nova sredstva od zakupa planirat će se i dalji zahvati na putovima. Komunalni redar prati stanje na terenu.

 

Vijećnik Vuković podsjeća  da je još u prethodnom sazivu Vijeća pitao što će se poduzeti sa smećem koje se baca  na odmorištima uz cestu D-1, a istih ima oko 14. Sada kad nema lišća sve je jako  ružno i djeluje nekulturno. Turistička smo općina i ovo nam kvari ugled. Treba sa Hrvatskim cestama i šumama vidjeti da se to sanira i dalje drži uredno. Imamo preko ljeta javne radove pa bi i to trebalo iskoristiti.

 

Načelnik podsjeća da su MO Drežnik Grad i  Udruge dva puta imali akcije čišćenja, ali je poslije toga stanje opet nezadovoljavajuće pa i oni  inzistiraju da se preko Općine urgira na Hrvatske ceste da  ukinu određena odmorišta.  Bivši ravnatelj Hrvatskih  cesta gospodin Ljubetić je otišao u mirovinu, pa je sada u kontaktu sa gospođom Jagodom Marković koja planira rekonstrukciju toga dijela ceste – proširenje, pa će se urediti i odmorišta.

 

Vijećnik Marijan Vuković potvrđuje da svake godine povodom Dana planeta zemlje imaju akcije čišćenja i skupe oko 100 vreća smeća, ali je poslije stanje opet isto jer se iz auta koji tuda prometuju opet smeće baca. Hrvatske  ceste bi trebale barem  postaviti kontejnere na ugibalištima.

 

Nadovezujući se pročelnica navodi da je komunalni redar uputio više dopisa prema Hrvatskim cestama i zatraženo je da se zatvore pojedina ugibališta, ali su ogovorili da su ugibališta potrebna u zimskom periodu radi prostora za kamione. Uputit će se ponovo dopisi i zatražiti uređenje nekoliko većih ugibališta, a ostali  zatvore.

 

2. Vijećnik Željko Župan podsjeća da je na prethodnim sjednicama  bilo priče o prostoru za mlade, a ništa nije riješeno. Isto tako podsjeća da je  MO Rakovica slao dopise u vezi označavanja  pješačkog prijelaza i postavljanja znaka za ograničenje brzine u centru, ali isto tako ništa nije urađeno.

Također pita načelnika do kud se došlo sa postupkom oko obnove zgrade Pansiona?

Upozorava na prometnu cestu na placu koja se nalazi neposredno uz igralište za djecu, pa apelira i moli da komunalni redar postavi oznaku za zabranu prometovanja tom cestom ili prepreku kako djeca ne bi stradala.

 

Načelnik odgovara da će se prostor za mlade privremeno riješiti dodjelom jedne prostorije u vatrogasnom domu u Rakovici u kojoj vatrogasci  sada drže opremu, ali će istu preseliti – smjestiti u  kontejnere koje u dopremili sa graničnog prijelaza u  Ljeskovcu. U budućnosti se planiraju prostorije za mlade u novoj zgradi (zgradi pansiona koja se planira izgraditi).

Ujedno pojašnjava da bi  se obnova Pansiona trebala riješiti u ovom mandatu. Nije išlo kako je prije planirano pa su se morali raditi novi projekti, a sama obnova bi koštala cca 9 mil. kuna. Ako ne uspijemo povući sredstva iz EU i drugih fondova morat ćemo podići kredit od HBOR-a. Bilo bi bolje bez kredita, ali vidjet će se kako će ići.

 

3. Vijećnik Ante Palian primjećuje da se na deponiji aktivno radi pa moli načelnika da upozna vijeće sa  tijekom radova i kada se očekuje da bi deponije proradila.

 

Načelnik navodi da je zadovoljan  sa razvojem situacije na deponiji. Navodi da će jedino Grad Karlovac i Općina Rakovica  riješiti problem smeća, dok ostali u Županiji nisu ni blizu toga. Imali smo problema, ali sada sve ide po redu. Misli da će do 6 mjeseca biti riješeno i da će deponija staviti u funkciju. Za sada su planirana 4 modula za smeće iako dir. Spelekoma misli da će to biti malo za ovo već postojeće smeće. Napravit će se pokrov kako bi sve izgledalo lijepo. Planira se reciklažno dvorište  za selektivni otpad. Može  se očekivati i potreba za deponiranjem otpada sa drugih područja, naravno uz naplatu, ali to će se vidjeti.

 

Nadovezujući  se vijećnica Mirjana Modrušan pita da li će onda na deponiji  biti stalno zaposlen djelatnik koji će preuzimati otpad, ako ga ljudi sami donesu.

Načelnik potvrđuje da  predviđeno da bude dežurna služba,ali će se sve naknado vidjeti jer i za  toga djelatnika treba planirati plaću.

 

Pročelnica Rastovac navodi da obvezno moramo urediti reciklažno dvorište, a po naseljima ćemo imati kontejnere za selektivni otpad – zeleni otoci.

Tajnik Bitunjac potvrđuje da reciklažno dvorište obvezno mora postojati i mora  biti ograđeno i zaključano. Komunalno  poduzeće je obvezno besplatno primiti otpad. Otpad se mora selektirati kako bi se  mogao prodati firmama koje se bave preradom.

 

4. Vijećnika Marijana Vukovića, zanima kakvo je stanje sa zemljištem u Novoj Kršlji. Lovce LD Golub interesira što je do sada napravljeno te pitaju da li će je dobiti dom kako bi ga mogli urediti.

 

Načelnik odgovara da je zemljište riješeno na način kako se moglo. A kako će se raspolagati sa zgradama  to će se vidjeti.

Nadovezujući se tajnik Bitunjac navodi da nije završena legalizacija zgrada, pa se ne mogu nikakve daljnje radnje poduzimati dok se to ne riješi.

 

5. Predsjednik Vijeća Zoran Luketić navodi da je danas Saborski zastupnik gospodin Goran Marić Saboru predao knjige Zločin bez kazne  pa  predlaže da  mu načelnik i predsjednik Udruge branitelja pošalju zahvalnicu zbog toga poteza jer je napomenuo da je potrebno nešto poduzeti radi procesuiranja počinjenih zločina na našem području.

Nadovezujući se vijećnik Milan Hodak, predsjednik Udruge branitelja, predlaže da se zastupnik Marić pozove da posjeti Općinu i da ga detaljnije upozna sa zločinima  na našem području.

 

U nastavku Zoran Luketić pita da li je sanacija  potoka Rakovica ušla u plan uređenja Hrvatskih voda  za ovu godinu.

Pročelnica Rastovac odgovara da smo to tražili i  trebalo je ući, ali nemamo povratnu informaciju.

 

TOČKA 13. Usvajanje zapisnika za 7. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u/ pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Nitko od vijećnika nije imao primjedbi

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/  usvaja se zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 14. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Rakovica

 

Predlagatelj Odluke je  Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici su primili s pozivom.                

 

Izvjestitelj u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac koji objašnjava potrebu izdavanja vlastitog općinskog službenog glasila.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i  0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Rakovica

 

 

TOČKA 15. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2014. godine.

 

Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.


Vijećnici su prijedlog Programa dobili sa pozivom na sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su učestvovali  vijećnik  Ivan Vuković i vijećnica Blanka Pavlić te načelnik  Franjo Franjković i zamjenik načelnika Vlado Božičečvić, a odgovore i pojašnjenja su dali tajnik Bitunjac i pročelnica Rastovac.

 

Zaključak: S  9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2014. godine.

 

 

TOČKA 16. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2014. godini

 

Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica  je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su učestvovali vijećnica Blanka Pavlić i vijećnik Ivan vuković te pročelnica Rastovac koja je dala pojašnjenja.

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti za  2014. godinu.

 

 

TOČKA 17. Program utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

 

Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

Prijedlog programa su vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

 

 

TOČKA 18.  Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

Program su vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Izvjestiteljica po navedenoj temi je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Ivan Vuković i vijećnica Blanka Pavlić te pročelnica Rastovac koja je dala ogovore na  postavljana pitanja.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

 

 

TOČKA 19. Program utroška spomeničke rente za 2014. godinu

 

Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program utroška spomeničke rente za 2014. godinu

 

TOČKA 20. Program financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i poboljšanja i infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2014. godini

 

Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog programa su vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković (koji je izvijestio o zainteresiranosti gospodina Ivana Franjkovića za gradnju hotela u Selištu) te Zoran Luketić, Ante Palian i  Pavel Šebalj. Mišljena su dali i načelnik Franjković i zamjenik načelnika gospodin Božičević  kao i pročelnica Rastovac

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i poboljšanja i infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2014. godini

 

 

TOČKA 21. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini

 

Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini

 

 

TOČKA 22. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2014. godini

 

Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

Prijedlog su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica  Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2014. godini

 

TOČKA 23. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje  u 2014. godini

 

Predlagatelj Odluke je općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili uz  poziv na sjednicu.           

 

Izvjestiteljica po prijedlogu je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao  vijećnik Ivan Vuković sa prijedlogom da se obuhvati i zainteresira što više poljoprivrednika za poticajne mjere odnosno poljoprivrednu  proizvodnju.

 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje  u 2014. godini

 

 

TOČKA 24. Plana nabave Općine Rakovica  u 2014. godini

 

Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Plana su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao načelnik Franjković  te vijećnica Blanka Pavlić.

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini

 

TOČKA 25. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

 

Predlagatelj po točci je Općinski načelnik koji je ujedno i izvjestitelj.

 

Prijedlog Zaključka vijećnici su dobili sa materijalima.

 

Općinski načelnik je obrazložio potrebu imenovanja mrtvozornika te temeljem konzultacija sa  ravnateljicom Doma zdravlja Slunj za mrtvozornike predlaže: Dr. Lea Fischera, Beri Šitu, Anu Gašparović, Vladimira Bakalara i Ivicu Zrilića kao i sve doktore voditelje timova obiteljske medicine koji sudjeluju u dežurstvima u hitnoj medicinskoj pomoći. Konačnu odluku donosi Županija.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Rakovica

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 18,15  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj