Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 17. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

                                                Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 22.12.2014. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan (od 15,25 sati), Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Mirjana Modrušan i  Ante Palian.

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Zdenka Božičević i  Slavica Vuković, djelatnice u JUO.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne konstatira da je na početku sjednice  nazočno 10 vijećnika te postoji kvorum pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog reda dobili uz poziv, ali predsjednik dodaje još jednu točku te predlaže slijedeći dnevni red:

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća

3.   Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

4.   Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Strategije razvoja Općine Rakovica 2011.-2015.

5.   Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave roba, radova i usluge

6.   Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za

      period 2014. godine

 7.   Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja

       komunalnih djelatnosti u 2014. godini    

 8.   Odluka o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

9.   Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

10.  Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini

11.  Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu

12.  Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2014. godinu

13.  Odluka o izmjenama Programa financiranja izrade prostornog plana uređenje Općine Rakovica i

       poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine

       Rakovica za 2014. godini

14.  Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne

       proizvodnje  u 2014. godini

15.  Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2004. godinu

16   Plan nabave Općine Rakovica   u 2014. godini

17.  Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

18.  Socijalni program Općine Rakovica za 2015. godinu

19.  Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2015. godinu

20.  Odluka o sufinanciranju troškova dnevnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola

21.  Plan Nabave Općine Rakovica u 2015. godinu

 

Predsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu.

 

Kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica  prihvaća se jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnica Mirjana Modrušan napominjeda se od 1.1.2015. godine uvodi PDV na kupnju građevinskog zemljišta pa pita da li će u skladu sa time Općina sniziti cijenu građevinskog zemljišta?

            Načelnik  odgovara da nema ovakvu informaciju pa ne zna  kako reagirati.

Nadovezujući se gospođa Zdenka Božičević pojašnjava da se radi o plaćanju poreza na nekretnine koji Općina do sada nije naplaćivala, a kako će biti dalje ne zna. Što se tiče PDV-a Općina nije u sustavu PDV-a pa ne može ni obračunavati isti, to obračunavaju samo oni koji su u sustavu PDV-a. S nečim novim nije upoznata.

 

2. Vijećnik Ivan Vukovć upoznaje vijećnike sa dopisom koji je gospodin Ivica Vuković iz Grabovca uputio Općinskom vijeću, a vezano za asfaltiranje prometnice do njegove kuće. Želi vijećnike upoznati sa svojim problemom jer  smatra da načelnik ima nešto osobno protiv njega i zbog toga se to ne rješava.

Radi se o  100 m puta do njegove kuće.  Županijskim sredstvima riješen je makadamski dio i sada je ostalo asfaltiranje. Uputio je zahtjeva da se to unese u prioritet za 2015. godinu, ali načelnik izbjegava odgovor i osvrće se na učinjeno u 2014. godini. To je loš glas i slika Općine prema građanima. Već duže godina u to naselje nisu „ušla“ nikakva sredstva osim samodoprinosa, u neke ceste se već dva puta asfaltiraju. Ovdje se radi o dionicama do KIM-ovih kućica, Rotokora i Mate Cidrića, sve skupa oko 350 metara. Neka se vijećnici očituju o ovom problemu i neka se to riješi inače će sve završiti na televiziji. Gospodin Vuković vozi dijete sa invaliditetom po makadamu, a uredno plaća sve obveze. Ima hostel u kojem odsjeda puno djece i svi se guše u prašini.

Predsjednik Luketić navodi da se kod izrade proračuna konzultirao MO Drežnik Grad, ali ta cesta nije  predložena u prioritet.

 Načelnik napominje da on ne može reagirati svaki put  kada dođe neki čovjek sa  ultimativnim  upitom i traženjem. Postoji program rada  koji se donosi u dogovoru sa Mjesnim odborima odnosno  preko njih sa građanima, a potom Vijeće donosi plan. Kod ljudi postoji nezahvalnost, ako mu Općina odmah ne udovolji.

Problem puta do kuće gospodina Vukovića je složen i već poznat - Rotokor je morao ustupiti zemljište, Općina je platila iskolčenje, Županije osigurala sredstva za makadam, za sve to je uloženo 75.000,00 kuna. Za asfaltiranje imamo pravilo da  stanovništvo mora sufinancirati isto i da postoje barem tri kuće.

Gospodin Vuković je već tužio Općinu, ali nije bio u pravu jer je napravio ilegalni put, pa je Općina morala poduzimati dodatne radnje da se napravi legalni put i za to utrošila znatna sredstva. Njegov problem će se riješiti u skladu sa mogućnostima.

Što se tiče  popravaka i  presvlačenja nekih dionica radi se na onim dionicama koje se dadu popraviti da dalje ne propadaju odnosno  neke je bolje u potpunosti presvući nego ih popravljati. Dogovaramo se sa MO. Tako se planira i u Čatrnji i Selištu, ali nije još ništa napravljeno. U Sadilovcu će popravke izvršiti Županijska uprava za ceste.

 

Vijećnik Vuković nije zadovoljan obrazloženjem i navodi da nigdje nije vidio da je Općina za 100 m puta dala 70 tis. kuna. To je podatak koji ne stoji. Neka se građaninu dade točan odgovor – podatak kada će se to riješiti pa makar bilo i 2016. godine, ali neka bude točno, a ne da se izbjegava odgovor: A on ipak  traži da to bude u prioritetu za 2015. godinu.

Načelnik navodi da stoji iza svega što kaže i da su svi podaci točni. Cijela procedura košta 45 tis. kuna.

            Nadovezujući se predsjednik Luketić ponavlja da je Mjesni odbor određivao prioritete i nismo dali da se netko drugi petlja u planove i prijedloge, a ovim se plan mora mijenjati.

Vijećnik Marijan Vuković, ujedno i predsjednik MO Drežnik Grad navodi da MO još nije odredio prioritete te se planira sastanak MO na kojem će se to utvrditi. Bilo je govora o dionici ceste do Mate Cindrića, ali ništa konkretno nije odlučeno. 

Vezano za rečeno vijećnik Ivan Vuković traži da se na navedeni sastanak MO pozove i vijećnik iz naselja Grabovac.

 

Vijećnik Željko Župan  dolazi u 15,25 sati.

 

Vezano za temu vijećnik Pavel Šebalj ponovo ističe da je sve stvar Mjesnog odbora i televizija tu ništa neće pomoći. Ovo se proteže već duže vrijeme. I sad se govori o 2015. godini, a traži se rješenje odmah.

 

Gospodin Vlado Božičević navodi kako razumije  gospodina Vukovića, ali ne može se ići na razinu da se vrše pritisci zbog dionica za 3 kuće. To rješava MO. Ne možemo rješavati dionice za svaki zaselak u tom slučaju nastaje medijski rat.

Nadovezujući se vijećnik Vuković navodi da se tu ne radi o 3 kuće, već se radi  o dvadesetak stanovnika i naselju  u koje nije ništa uloženo 20 godina bez obzira na njihov doprinos. Zbog toga je zanemariv iznos potreban za asfaltiranje tih 350 metara.

 

3. Vijećnik Ivan Vuković pita načelnika što može reći o bušenjima za vodu koji se vrše u Selištu, do kud se došlo i  kakvi su rezultati ? Popravljaju se putovi do tih lokacija – bušotina, pa da li je to jedino što ćemo imati od toga?

Isto tako navodi da se ovih dana treba izvršiti primopredaju vodovoda Komunalcu Korenica. U pripremi su ugovori, pa pita gdje je tu Spelekom Rakovica?

            Postoji velika vjerojatnost da neće biti vode, a da ne govorimo o cijeni od oko 15,00 kuna.

 

Načelnik obrazlaže da se buši u Selištu po nalogu i mišljenju hidrologa iz Hrvatskih voda  koji tvrdi tuda idu podzemne vode. Misli da je to vena koja prolazi za Klokot. Ako ne bude učinkovito prelaze na Slunjčicu.

Isto tako su gospodin i gospođa Dujmović, koji su tu prije rata nešto istraživali, potvrdili da tu ima vode. 

Što se tiče puta  do bušotine, nesporno je da se isti mora napraviti  radi sigurne  doprema opreme i svega potrebnog.

 

Što se tiče prijenosa vodoopskrbe na Komunalac Korenica, to je trebalo prije napraviti, jer Nac. park cijelo vrijem krši zakon. Komunalac  će vodu naplaćivati i to će vjerojatno biti skupo. Sutra imamo sastanak u Ministarstvu Poljoprivrede  da vidimo da li je to održivo. Što se tiče cijene, isporuka, održavanja u tome bi trebao učestvovati i naš Spelekom. 

 

            4.  VIjećnik Ante Palian pozivajući se na izvješća o nenaplaćenim potraživanje navodi da se iz istih vidi da se niz godina toleriralo neplatišama. Da li će tako  biti i dalje? Imaju mogućnosti i način da se potraživanja naplate. Ovdje se vidi nerad ljudi koji su dozvoli da se nakupe ovoliki dugovi.

 

         Pročelnica Rastovac obrazlaže da je u izvještaju prikazano sumarno kako bi se vidjela ukupna cifra.  Može se razraditi po godinama. Priprema se kako bi se pokušalo što više riješiti.  Neki dug se ne može naplatiti jer je zastario. Napravit će se za drugu sjednicu oni dugovi koji se moraju otpisati.  Sada idu ovrhe, ali se svaki dug ne može naplati. Od 2004. godine Marica Kolić je bila na porodiljnom dopustu  pa smo svi radili, ali nije se moglo sve stići.

Tajnik Bitunjac pokušava provesti što više ovrha, ali se sve ne mogu naplatiti.

 

Vijećnik Palian nije zadovoljan odgovorom i pita od koje godine postoje ovrhe, a  pročelnica odgovara da je popisano sve -  kuće, zemlja, građevine, ali ljudi nisu bili ovdje. Sada se trudimo da ne bude toga.

Nadovezujući se vijećnik Ivan Vuković navodi da je Rotokor nagrađen općinskim priznanjem, a ne plaća obveze isto i KIM. Oni koji imaju novce ne plaćaju, a sirotinja plaća.

            Pročelnica obrazlaže da Rotokor  plaća obveze redovno, ali ima  godišnje zaduženje za kamp,   pa sa onda  u ovakvom izvješću pojavi dug.

Sve će se detaljnije pripremiti za narednu sjednicu.

 

TOČKA 2.  Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u/ pa zamjenik predsjednika poziva na očitovanje o istom.

Vijećnik Ivan Vuković ima primjedbu jer je dobio audio snimku na kojoj nema ništa. To je tako već drugi put. Htio ju je preslušati jer smatra da je u zapisniku pogrešno napisano da je vijećnik Pavel Šebalj rekao kako  su troškovi plaća 8%. Taj podatak nije točan jer su troškovi 51%.

Vijećnik Pavel Šebalj potvrđuje da je zaista rekao 8% i da je u zapisniku točno napisano.

Pročelnica Rastovac  poziva vijećnika Vukovića da dođe u službu kako bi se točno izračunali iznosi za plaće, ali vijećnik Vuković traži da se za slijedeću sjednicu pripremi koliko se sredstava potroši za plaće, doprinose, troškove ureda i drugo.

Nakon rasprave glasovanje se donosi

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 3. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

Vijećnik Ivan Vuković napušta sjednicu u 15,50 sati.

            U ime predlagatelja izvjestiteljice su gospođe Vesna Rastovac i Zdenka Božičević koje navode da su i ove izmjene i dopune zapravo usklađenje sa stvarnim stanjem odnosno realizacija i odgovorit će na sva pitanja vijećnika o pojedinim pozicijama.

 

            U  raspravi je vijećnik Zoran Luketić  pitao da li je u sklopu deponije reciklažno dvorište i koliki su to troškovi, a pročelnica je odgovorila da se još ne zna točno koliki je iznos, ali Fond za zaštitu okoliša financira 90%, a općina 10% 

Vijećnica Blanka Pavlić upozorava da se ubuduće pokuša izraditi realniji proračun kako ne bi bilo  puno izmjena.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Gospođa Zdenka Božičević napušta sjednicu u 15,55  sati.

 

TOČKA 4. Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Strategije razvoja Općine Rakovica 2011.-2015.

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je Vesna Rastovac koja obrazlaže zašto je potrebna  dopuna i revizija Strategije odnosno njeno usklađenje sa propisima koji reguliraju što jedna strategija mora imati.

 

           Rasprave nije bilo.

          

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Oduka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Strategije razvoja Općine Rakovica 2011.-2015.

 

 

TOČKA 5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave roba, radova i usluge

 

            Predlagatelj Pravilnika je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica po točci je gospođa Vesna Rastovac koja navodi sa je prethodni Pravilnik rađen na temelju oglednih primjeraka stručnih službi. Nismo znali kako će se  to provoditi, a u tijeku rada se vide problemi, osobito u bagatelnoj nabavi. Mi smo dali strože kriterije, a kada smo tako počeli raditi vidjeli smo da je to teško provesti, a zakon nam je dao mogućnost da to lakše provedemo (do 200 tisuća kuna za usluge i 500 tisuća za radove).

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom/ donosi se Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave roba i usluge

 

TOČKA 6. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2014. godine

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da se ovdje radi o   usklađenje sa proračunom

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2014. godine

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

           Rasprave nije bilo.

           

            Zaključak: S 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se  Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2014. godini    

 

TOČKA 8. Odluka o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je  pročelnica Vesna Rastovac.

 

             U rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2014. godinu

 

 

TOČKA 9.  Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška boravišne pristojbe za 2014. godinu

 

TOČKA 10. Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014, godini.

 

 

TOČKA 11. Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu

           

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je Vesna Rastovac koja navodi da se i ovdje radi o korekcijama i usklađenju sa proračunom.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2014. godinu.

 

 

TOČKA 12. Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2014. godinu

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2014. godinu

           

 

TOČKA 13. Odluka o izmjenama Programa financiranja izrade prostornog plan uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine   Rakovica za 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica je Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjenama Programa financiranja izrade prostornog plan uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i /ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica za 2014. godinu

 

 

TOČKA 14 Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje  u 2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac.

 

                Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/donosi se Odluka o izmjenama Odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje  u 2014. godini

 

 

TOČKA 15.  Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2004. godinu

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U ime predlagatelja izvjestitelj je Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

 

 

TOČKA 16 Plan nabave Općine Rakovica   u  2014. godini

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac koja navodi da su korekcije vršene kod Poduzetničke zone gdje se provodi  bagatelna nabava, a ne otvoreni postupak,a  isto taka i za  i Stari grad.

 

            U rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Plan nabave Općine Rakovica u 2014. godini.

 

 

TOČKA 17. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da ovdje nema novog zapošljavanja već moramo imati plan – sistematizaciju  radnih mjesta  kako bi mogli, ako želimo, primiti osobe na stručno osposobljavanje. Mijenja se samo radno iskustvo na jednu godinu.

 

            Rasprave nije bilo.

 

              Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

 

 

TOČKA 18. Socijalni program Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj Programa je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica je pročelnica Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se  Socijalni program Općine Rakovica za 2015. godinu

 

 

TOČKA 19. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2015. godinu

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestitelj je tajnik Kristijan Bitunjac koji navodi da nema bitnih izmjena u odnosu na prethodnu odluku već se radi o  usklađenju terminologije zbog  članstva u EU.

 

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o  pravu na pomoć za stanovanje za 2015. godinu

 

 

TOČKA 20. Odluka o sufinanciranju troškova dnevnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola

 

 

            Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac.

 

            Rasprave nije bilo.

 

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/ donosi se Odluka o sufinanciranju troškova dnevnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola

 

 

TOČKA 21.  Plan nabave Općine Rakovica u 2015. godini

 

 

            Predlagatelj Plana  je Općinski načelnik.

 

            Prijedlog  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Izvjestiteljica za pročelnica Vesna Rastovac.

 

            U raspravi se vijećnik Zoran Luketić osvrnuo na iznos  od 500 tis. kuna  vlastitih sredstava za poslovni objekt, a načelnik je pojasnio mogućnost izgradnje istog i način i dinamiku prikupljanja sredstava,  kao i namjenu navedenog objekta, na što je vijećnica Mirjana Modrušan pitala zašto u istom nisu planirani i stanovi,  a načelnik odgovorio da nema dovoljno prostora za sve.

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 1 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova donosi se Plan nabave Općine Rakovica u 2015. godini

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 16, 25 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj