Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

15. SJEDNICA - POZIV

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/23

URBROJ: 2133/16-14-1

Rakovica, 25. rujna 2014.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst) i članaka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 i 20/13 - pročišćeni tekst)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

 

01.10.2014. godine

 

            Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici, s početkom u 15,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća

3.  Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Spelekom d.o.o.

4.  Odluka o predlaganju kandidata za imenovanje direktora Rakovica d.o.o.

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove  zemljišnih

    knjiga na području Općine Rakovica za dijelove katastarskih općina Rakovica, Drežnik i Sadilovac

 

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

Sa štovanjem!                                                                            

                                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj