Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 14. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

A  P  I  S  N I  K

 

 

Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 18.09.2014. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici:Marijan Vuković,  Blaženka Hodak, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Željko Župan, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Mirjana Modrušan, Ante Palian i Zoran Luketić (od 15,30 sati).

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika,  Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Zdenka Božičević i Slavica Vuković, djelatnice u JUO.

 

Zamjenik predsjednika Marijan Vuković otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, konstatira je na početku sjednice  nazočno 10  vijećnika  te da  postoji kvorum pa se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili uz poziv, ali potpredsjednik dodaje još jednu točku pa bi isti bi bio:

 

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

3.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2014.

     do 30.06.2014.

4.   Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine.

5.   Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine

      Rakovica

 

Potpredsjednik predloženi dnevni reda daje na raspravu, a kako se za istu nitko nije javio glasovanjem se donosi

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /s 10  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova/.

 

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

           1.  Vijećnica Mirjana Modrušan podsjeća na Zaključak  sa 10. sjednice Općinskog Vijeća  a vezano za Zaključak o Vojnom poligonu i  Deklaraciju o  razvoju Općine i pita da li smo dobili kakve odgovore vezano na isto?

 

            Načelnik  odgovara da je  Deklaracija  poslana na više relevantnih adresa, a obavljen je razgovor sa županom i čelnicima drugih JLS (izuzev Grada Slunja koji tada nije imao gradonačelnika).

            Zaključeno da se pošalje prosvjedna nota na Vladu vezano za problematiku Poligona odnosno komunalne naknade, ali nitko od JLS osim Općine Saborsko isto nije učinio, ali smo mi bez obzira na

ostale to učinili. Ići ćemo sa ovrhom prema Ministarstvu obrane kako bi naplatili sredstva komunalne naknade za koje smo ispostavili račune. Tako je uradio i Grad Slunj.  Sredstva koja tako naplatimo  moramo  čuvati jer za očekivati  tužbu Ministarstva obrane, a kako će ona biti riješena je upitno.

            Tajnik Bitunjac pojašnjava da su dopisi poslani na  Vladu i više Ministarstava. Ministarstvo obrane je dopis uputilo DUUDI-ju, ali odgovora nema. Odgovorilo je jedino Ministarstvo graditeljstva odnosno uputilo odbijenicu.

 

             2.Vijećnik Milan Hodak pita načelnika dali je upoznat sa provalijom na cesti u Čatrnji i tko će to  sanirati?

 

            Načelnik odgovara da bio kod gos. Kozjana iz ŽUC-a  i on je rekao da će  to  uskoro riješiti.

 

             3. Vijećnik Ante Palian traži da mu se pismeno dostavi popis svih (privatnih i pravnih) neplatiša komunalnih davanja (komunalne naknade, vode, odvoza smeća i drugo). Smatra da ima 70% platiša, a ostali to nisu. Često se zalažemo za neke ljude, uvažavamo njihova traženja i pomažemo im, a ne znamo kakav je njihov odnos prema Općini, odnosno dug. Treba sve to vidjeti kao i njihovu ekonomsku situaciju pa onda razmotriti njihove zahtjeve.

            Načelnik  navodi da su prilično velika  potraživanja  za komunalnu naknadu, a prošli su rokovi za mogućnost naplate. U zadnje 2 godine redovno idu ovrhe prema neplatišama i nitko se "neće izvući". Ima dosta ljudi koji duguju i državi i općini, ali nemaju novaca za plaćanje pa im rastu kamate. Pojedine situacije su jako teške.

               Nadovezujući se vijećnik Ivan Vuković navodi da se vjerovalo izvješćima Spelekoma, ali misli da je tu netko prikrivao prave podatke o neplatišama. Imamo nešto socijalnih slučajeva, ali to je manjina. Zna se tko je odgovoran za ne naplatu.  Neka se  kazneno goni. Traži odgovornost za one koji nisu radili svoj posao.

 

           4. Vijećnica Mirjana Modrušan podsjeća da je prilikom razgovora o stambenim potrebama rečeno za nema dovoljno interesa za stanove, a sada kada se pojavio samo jedan slobodan stan u zgradi Šumarije došlo je 5 zamolbi sa najam istoga. Iz toga se vidi da ima potrebe za stanovima.

 

           Načelnik navodi da je u kontaktu sa nadležnom Upravom dobio informaciju da je potrebno barem 10 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje kako bi se išlo u projekt sufinanciranja i izgradnje stambene zgrade. Kako su dobili samo 5 zahtjeva od ljudi sa naše Općine to ne može proći. Negira   navod vijećnice Modrušan da ljudi nisu obaviješteni i navodi da su ankete redovno provođene, sazivani sastanci i provođeno niz drugih aktivnosti oko edukacije. Neki ljudi koji su prije bili zainteresirani su kasnije odustali. Ljudi bi htjeli da  netko sagradi stanove, a onda ih jeftino kupe ili iznajme.

            Načelnik također navodi da Općina nema sredstava za izgradnju stanova koje bi kasnije rentali. To bi se moglo ako bi APN ili netko od poduzetnika izgradio stanove.

 

           Vijećnik Ivan Vuković se ne slaže sa načelnikom da se ništa nije moglo napraviti. Općina kao lokalna vlast se nije potrudila da na ovome trenu napravi stanove. Ima oko 2400 stanovnika i vjerojatno ima potreba za stanovima. Predlaže da se prilikom rješavanja stambene zgrade pozovu i druge institucije kao partneri.

            Bilo je praznih stanova u zgradi iznad ljekarne. Samo u jednom stanuje gospodin Bitunjac, tajnik Općine, a smatra da bi  bilo potrebe i za drugim kadrovima koji bi se mogli smjestiti u to zgradu. Dugi niz godina ti stanovi stoje prazni i neiskorišteni. Nije zadovoljan sa načelnikovim obrazloženjem da je već prije rekao kako te prostorije trebaju za urede i kao se nisu mogle dati na korištenje, a potom ljude izbacivati.

 

          5. Vijećnik Pavel Šebalj pita kada će se urediti ulaz u Drage. Voda potapa asfalt, cesta propada. Okoliš ceste nije uređen pa se kontejneri postavljaju gotovo na cestu.

 

            Načelnik odgovara da će se to riješiti čim vremenske prilike budu bolje. Spelekom će riješiti svoj dio zapuštene ceste, ali i Šumarija koristi cestu i ona mora u tome učestvovati u sanaciji.

 

         6. Predsjednik Zoran Luketić pita načelnika da li je imao priliku vidjeti nalaz revizije za Spelekom?

 

            Načelnik navodi da ga  je vidio, ali ga je isto zatražio pismeno i ne samo to već i ostalo u svezi rada firme. Kada to dobije Nadzorni odbor će isto proraditi i dati mišljenje.

 

          7. Vijećnik Marijan Vuković pita kada će se sanirati loša cesta prema Sadilovcu ?

 

        Načelnik odgovara da je kontaktirao ravnatelja Županijske uprave za ceste u Karlovcu koji je rekao da imaju problema sa sredstvima jer  su od Ministarstva dobili manje sredstava, ali da će ova cesta, obzirom da je već započeta, biti uskoro završena.

 

Predsjednik Zoran Luketić  preuzima vođenje sjednice u 15,30 sati.

 

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

 

            Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u / pa predsjednik poziva na očitovanje o istom, a kako nitko od vijećnika nije imao primjedbi donosi se

Zaključak: S 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 3. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.

 

            Predlagatelj  Izvještaja  je Općinski načelnik.

 

            Izvještaj  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            Predstavnica predlagatelja i izvjestiteljica je  Zdenka Božičević koja navodi da je obrazloženje izvještaja napisano sa dvadesetak stranica i misli da ga ne treba posebno obrazlagati već će odgovoriti na pitanja vijećnika.

 

            Vijećnici nisu imali pitanja pa rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća se polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.

 

 

TOČKA 4.  Izvješće o radu Općinskog načelnika  Općine Rakovica za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine

 

            Predlagatelj i izvjestitelj po točci je općinski načelnik Franjo Franjković, koji je detaljnije pojasnio pojedine dijelove izvješća te odgovorio na pitanja vijećnika.

 

Izvješće  su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

            U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković koji je zadovoljan izvješćem i načelnikovim optimizmom, čvrstim stavovima i prijedlozima za unapređenje Općine. Malo je skeptičniji prema radu Poduzetničke zone, ali to je početak i nada se boljem radu, a vezano za isto daje  određene prijedloge kako privući turiste za kupovinu u istoj.

Vijećnica Blanka Pavlić uspoređuje planirani proračun i ostvareno odnosno nesrazmjer o istom, a načelnik obrazlaže situaciju.

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine

 

 

TOČKA 5.  Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Rakovica

 

            Predlagatelj Rješenja je općinski načelnik.

            

             Prijedlog Rješenja vijećnici su dobili neposredno prije sjednice.

 

             Izvjestitelj po točci je Kristijan Bitunjac, koji navodi da je izmjena Rješenja potrebna jer je član Stožera gospodin Ivan Bićanić preminuo pa ga zamjenjuje novi Predsjednik DVD-a Rakovica Danijel Prebeg.

      

            Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno s 11 glasova ZA, 0 glasova  PROTIV i 0 SUZDRŽANIH glasova  donosi se Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Rakovica.

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica predsjednik zaključuje sjednicu u  16,00  sati.

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj