Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAPISNIK 04. SJEDNICA

AUDIO ZAPIS

Z  A  P  I  S  N I  K

 Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 30.09.2013. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 17,00 sati.

 Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Vuković, Blaženka Hodak, Željko Župan, Ivana Smolčić, Milan Hodak, Pavel Šebalj, Mirjana Modrušan, Ivan Vuković, Blanka Pavlić, Ante Palian

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vlado Božičević, zamjenik općinskog načelnika, Kristijan Bitunjac, pomoćnik pročelnika - tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, privremena pročelnica JUO, Zdenka Božičević i Slavica Vuković, referentice u JOU te Jurica Cindrić, direktor Spelekoma d.o.o. i  Danijela Marinić, predsjednica Savjeta mladih Općine Rakovica.

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  da su nazočni svi vijećnici   te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv te ga predsjednik za isti  predlaže slijedeće točke:

 

1.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

2.   Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica za 2014. godinu

3.   Vijećnička pitanja i prijedlozi.

4.   Usvajanje zapisnika sa 3..sjednice Općinskog vijeća

5.   Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2013. do 30.06.2013. godinu

6.   Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine

7.   Odluka o izmjenama statističkih dokumenata o granicama naselja

8.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke

9.   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

10. Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Općine Rakovica

   

 

Zaključak: Predloženi Dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /sa 11. glasova ZA/

 

 

TOČKA 1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

 

Predlagatelj Odluke je Sepelekom d.o.o.

 

Prijedlog Odluke vijećnici  su primili  uz  poziv na sjednicu           

 

Izvjestitelj po točci je direktor Seplekoma d.o.o gospodin Jurica Cindrić.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ivan Vuković, Ante Palin, Pavel,Šebalj, Zoran Luketić te načelnik Franjković i gospodin Cindrić.

 

Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donosi se Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

 

Direktor  Spelekom  gosp.  Jurica  Cindrić  napušta sjednicu u   17.20 sati.

 

 

TOČKA 2. Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Predlagatelj Programa je  Savjet mladih Općine Rakovica.

 

Prijedlog Programa vijećnici  su primili  uz  poziv na sjednicu.     

Izvjestiteljica  po prijedlogu je predsjednica Savjeta mladih gospođica Danijela Marinić.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ivan Vuković, Željko Župan, Zoran Luketić, Ante Palin, Marijan Vuković i vijećnice Mirjana Modrušan i Blanka Pavlić te načelnik Franjković.

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno /11 glasova ZA/ prihvaća se Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica za 2014. godinu

 

Gospođica Danijela Marinić  napušta sjednicu u 17,45 sati

 

 

TOČKA 3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

1. Vijećnica Blanka Pavlić  pita što se  dešava oko dječjeg vrtića?

 

Načelnik navodi da  nekoliko roditelja nije zadovoljno uvjetima u vrtiću, odnosno da vrtić nema igralište i obrazlaže da se za isto čekala donacija od Nac. parka, ali to je riješeno i sprave su montirane. Vlasnik vrtića će otkloniti i druge manje nedostatke i to će predočiti inspekciji i nada  se da će vrtić nesmetano i dalje raditi.

 

Nadovezujući se na temu vijećnik Ivan Vuković pita da li vrtić ima rješenje Ureda državne uprave Karlovačke županije za rad i da li je mogao početi sa radom bez toga, na što načelnik odgovara da nema, ali su imali uvjete za početak rada te će rješenje uskoro dobiti.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković primjećuje da na web stranicama Općine opet nema zapisnika sa posljednjih  sjednica pa pita što je sa time?

 

Isto tako pita predsjednicu Odbora za financije i proračun (gđu Blaženku Hodak) zašto se dogodilo da Odbor za financije i Povjerenstvo za  poljoprivredu imaju sjednice u istom terminu, a kako je on član oba tijela nije mogao biti na obje sjednice.

 

Predsjednica Odbora za financije gđa Blaženka Hodak navodi da nije znala za sjednicu Povjerenstva za poljoprivredu, a pročelnica Rastovac se ispričava što je došlo do nesporazuma i navodi da je sjednica Odbora za financije bila hitna te se previdio termin za Povjerenstvo za poljoprivredu.

 

Vijećnik  Vuković navodi da nije zadovoljan  odgovorom  načelnika na njegovo vijećničko pitanje  sa prethodne sjednice te da u istom ima puno neistina i smatra da asfalt u Krivaji nije tako jako popucao kako on navodi. Negoduje i na navod da  su  u Selištu turisti i djeca  koji koriste lokalnu cestu,   ugroženi i smatra da turisti nisu važniji  od djece u njegovom naselju koja se „guše u prašini“.

Ujedno se zahvaljuje što su postavljeni prometni znakovi ograničenja brzine u njegovom naselju.

Načelnik napominje da  to govori da se surađuje sa MO i da načelnik sam  ne donosi odluke već je to u suradnji sa Mjesnim odborom.

 

3. Vijećnica Mirjana Modrušan pita što je sa stambenom zgradom, odnosno zašto stanovi stoje prazni?

 

Načelnikpotvrđuje da su stanovi prazni isto tako navodi da je na jedan stan bivši stanar polagao stanarsko pravo, ali se toga odrekao pa je to riješeno. Mislio se da će se stanovi iznajmljivati, ali sada se ukazala potreba za prostorom  jer će se ići u katastarsku izmjeru te je potreban prostor za ured geometara, a isto tako i za urede  Spelekoma i  Općine.

Ukoliko se ne obnovi i prenamjeni zgrada Pansiona, ova stambena bi možda mogla ići u najam i to putem natječaja.

 

Nadovezujući se vijećnica Blanka Pavlić podsjeća  da  je i u prošlom sazivu Vijeća  bilo više upita o ovoj zgradi, ali nisu dobili  ovakav odgovor. Rečeno je također da je zgrada loše izgrađena sa mnogo propusta  (slijevanje vode, prozori  itd.), a  načelnik  potvrđuje da  ima propusta u izgradnji i  određeni su sanirani. Stanje sa zgradom je  sada  ovakvo kako navodi, a naknadno će se vidjeti kako i što dalje.

 

4. Vijećnik Ante Palian pita da li ima nekih izmjena u prostornom planu?  U Grabovcu ''Macola'' izvodi obimne radove , a prethodni investitor (Ervileo) nije mogao dobiti dozvole ni za mnogo manje zahvate. Da li se  nešto promijenilo i da li je sve u skladu za zakonom – dozvolama, jer mu je ovo sve malo nakaradno.

Slaže se da se nešto radi, ali mu se čini da nešto ipak nije uredu. Netko tko ima novaca može raditi što hoće, a taj isti  (Macola) bez obzira na novac i investicije na plaća svoje radnike.

 

Načelnik odgovara da je i Ervileo dobio dozvolu za gradnju, ali nije išao u izgradnju već je sve prodao Macoli i isti radi legalno. Ukoliko nešto nije u skladu sa propisima i dozvolom to je stvar inspekcije, a  što se tiče plaćanja ili ne plaćanja radnika u to mi ne možemo ulaziti.

 

4. Vijećnik Milan Hodak pita da li poginuli hrvatski branitelji imaju pravo na besplatan pogreb i grobno mjesto jer  ima saznaje da se to  naplaćuje.

Tajnik Bitunjac, kojem je upućeno pitanje  (iako nije u skladu sa Poslovnikom) odgovara da ne zna napamet sve odredbe Zakon o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji  i ne može trenutno odgovoriti.

Poziva vijećnika da dođe u njegov ured da mu detaljnije pojasni  pitanje te će sve provjeriti i odgovoriti mu.

 

TOČKA 4. Usvajanje zapisnika za 3. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu  /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u / pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa usvaja se zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2013. do 30.06.2013. godinu

 

 

Predlagatelj Izvještaja je Općinski načelnik.

 

Izvještaj su vijećnici su primili s pozivom.                  

 

Izvjestiteljice u ime predlagatelja su gđa. Zdenka Božičević i gđa. Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaća se  Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2013. do 30.06.2013. godine

 

 

Gospođa Zdenka Božičević napušta sjednicu u  18,10  sati

 

TOČKA 6. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine

 

 

Predlagatelj i izvjestitelj po navedenoj točci je Općinski načelnik.


Vijećnici su Izvješće dobili s pozivom na sjednicu

 

U raspravi su učestvovali vijećnici Ivan Vuković i vijećnica Blanka Pavlić, a odgovarao je načelnik.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine

 

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama statističkih dokumenata o granicama naselja

 

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili s pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica  je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /11 s glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama statističkih dokumenata o granicama naselja

 

TOČKA 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke

 

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestitelj  u ime predlagatelja je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/ donosi se Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke

 

 

TOČKA 9.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke  su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine gosp. Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

 

 

TOČKA 10. Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Općine Rakovica

 

Predlagatelj Plana je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Plana vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnik predlagatelja  i izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Vuković i Marijan Vuković te tajnik Bitunjac.

 

            Zaključak: S 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Općine Rakovica

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  18,30  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj