Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

39. sjednica - poziv

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/12

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 14.11.2012.

 

Na temelju članka 26. Statuta Općine Rakovica i članka 88. i 89. Poslovnika Općinskog vijeća (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12)

 

S   A   Z   I   V   A  M

 

39.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Rakovica  za srijedu,

 

21.11.2012. godine

 

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici, u Rakovici s početkom u 17,00 sati, a za sjednicu se predlažu slijedeće točke:

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Usvajanje zapisnika s 38. sjednice Općinskog vijeća

3.Proračun Općine Rakovica za 2013. godinu (Plan razvojnih programa)

4. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

5. Vjerodostojno tumačenje članaka 12. i 59. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja

   Općine Rakovica

6. Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu         

7. Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata

 

 

Radni materijal dostavlja  se  u privitku.

 

 

Sa štovanjem!                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                                                                                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj