Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

39. sjednica - zapisnik

AUDIO SNIMKA

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 21.11.2012. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 17,00 sati i završetkom u 19,05  sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici:  Zoran Luketić,  Željko Župan,  Milan Bićanić, Marijan Hodak,  Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Damir Krizmanić / od 17.30 /, Dragan Smolčić, Zoran Poznan i Ante Palian

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Anđelko Novosel (nije ispričao izostanak)

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, te Zdenka Božičević i Slavica Vuković, referentice u JUO  

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  kvorum  te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA.

  

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, ali se dodaje još jedna točka  pa  predsjednik  predlaže slijedeći dnevni red

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 38.sjednice Općinskog vijeća

3.   Proračun Općine Rakovica za 2013. godinu (Plan razvojnih programa)

4.   Odluka o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za  2013. godinu

5.   Vjerodostojno tumačenje članka.12.i 59. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenje Općine

      Rakovica

6.   Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu

7.   Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata

8.   Odluka o raspoređivanu sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom

      vijeću Općine Rakovica za 2012. godinu

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 39. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /s  10  glasova ZA/

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Načelnik Franjković, odgovara na pitanje vijećnika Vukovića sa prethodne sjednice, a u svezi izgradnje nogostupa u Grabovcu i  navodi da je  sklopljen ugovor sa firmom  Niskogradnja iz Karlovca, a za nogostup  u  Irinovcu je potpisan ugovor sa  Cestama Karlovac. Rok za izvođenje radova je 60 dana, ali zbog nadolazeće zime i lošeg vremena to se sada ne može izvesti u tom roku  pa se početak radova prebacuje za proljeće.

Također obavještava vijećnike da LAGu koji smo pristupili sa Općinama Plitvička Jezera i Vrhovine ne funkcionira dobro. Nije održana ni osnivačka skupština. Ne zna se što planiraju dalje,  pa će  poslati upit o tome. Ako se ništa ne pokrene mogla bi se donijeti odluka da se odustaje od toga i  da se  ide sa  LAG- om Slunj i Ogulin jer oni već aktivno rade. Neka se razmisli do iduće sjednice, a prikupit će se i dodatni podaci.

 

Nadovezujući se, vijećnik Ante Palin pita da li je  kasno za priključiti se sa Slunjem te kako će Županija reagirati jer smo već pristupili ličkom LAG-u?

Pozivajući se na informacije kojima raspolaže, načelnik odgovara da ne bi trebalo biti problema. I u županiji su bili zadovoljni pristupanjem toj Udruzi (LAG Lika, op.a.) jer bi se na taj način vezali sa Parkom.

 

Vijećnik Ivan Vuković misli da ne treba žuriti sa istupanjem iz ličkog LAG-a.  Neka se sačeka. Načelnik neka vidi što se priprema  i  što je interesantno za našu Općinu.

Općina Vrhovine je pokazale kako da se dođe do sredstava EU. Njihov načelnik je aktivan. Dobio je novce za kanalizaciju, voda, plin. Neka se obnovi sastanak sa članicama LAG-a pa neka se onda donese odluka. Misli da smo  sa pristupanjem  ovom  drugom LAG-u zakasnili.

Načelnik se slaže  sa vijećnikom Vukovićem, i navodi da se samo Općina  Vrhovine zalaže, a ostali su neaktivni.

2. Vijećnik Ivan  Vuković  želi znati koliko ima spremnih projekata, do nivoa građevinske dozvole  i da li su interesantni da se kandidiraju prema  fondovima EU i Ministarstvima  je oni „plaču“ da se nitko ne obraća za sredstva.

 

Načelnik odgovara da postoji drugi dio projekta za sanaciju deponije Ćuić Brdo i isti se može kandidirati za sredstva  EU. Također postoji i projekt za  Gospodarsku zonu Grabovac i isti je već išao na natječaj, ali nismo dobili garanciju od države, pa se može opet slati.

Regionalni vodovod je prošao na EU, ali Hrvatske vode nisu sve provele  i odustale su od tog projekta. Misli da od toga neće biti ništa jer se vrše određena istraživanja za nove izvore vode.

Projekt Starog grada Drežnika i za Kulturni centar  su spremni, a imam projekt za pansion odnosno višestambenu  zgradu, ali ćemo vidjeti stav  Ministarstva. O tome je već upoznao vijećnike.

 

Pročelnica Rastovac nadopunjuje da postoji potvrda projekta za cestu u Grabovcu, a priprema se i  vodovod Broćanac. Što se tiče Kulturnog  centra, sada  ide projekt  za civilni sektor, pa  bi ga mogli kandidirati u okviru toga, a zahtjev bi  temeljili na potrebama  Udruga za istim.

Ima projekata u turizmu i Ministarstvo je poslalo upit o tim projektima  pa bi oni išli sa zahtjevom prema EU fondovima.

 

Također, vijećnik Vuković pita koliko je stipendija planirano za učenike  i studente, te koliko je rođeno djece u ovoj godini.

Načelnik odgovara da je problem sa stipendiranjem  u tome što se učenici ili studenti nakon završetka školovanja  ne mogu zaposliti na području Općine i odlaze u druge gradove, pa je onda upitna i opravdanost stipendiranja.

Vijećnik Vuković se ne slaže sa ovim stavom, odnosno ne slaže se da Općina nije mogla stvoriti svoju politiku zapošljavanja. Nije bilo  suradnje sa gospodarstvenicima,  a osobito Parkom.

Trebalo bi napraviti anketu da se vidi koji su  kadrovi potrebni i tako postaviti Strategiju školovanja i stipendiranja.

 

Pročelnica navodi da je u ovoj godini rođeno 7 djece, a jedna obitelj je prije par dana dobila i šesto dijete. Upravo zbog ovakvih obitelji predložene su i izmjene Socijalnog  programa.

Vijećnik Vuković  ponovo napominje da se sve  svodi na radna mjesta. Da  je bilo radnih mjesta i da je otvoren vrtić  bilo bi više djece. Desit će se da neće biti djece za vrtić. Neka nam to bude uzbuna.

Naši dečki i cure su sezonci i mlade obitelji nemaju budućnosti. Odlaze sirovine i ljudi. Loše se vodi politika.

 

3. Vijećnik Ante Palian pita da li se Općina pripremila za zimske uvjete. Tko će surađivati sa Seplekomom na čišćenju snijega? Također postavlja pitanje oko javne rasvjete. Sada kada je loše  - tmurno vrijeme rasvjeta svijetli jako dugo tokom dana. To su veliki troškovi, neka se to regulira. /Primjetio je to prošli tjedan u Oštarskim Stanovima i prijavio/.

Pročelnica odgovara da je u Oštarskim Stanovima bio  pokvaren lukosmat. To je odmah po prijavi  promijenjeno i  očišćeno je grmlje i granje oko TS da ne pravi sjenu.

 

Što se tiče čišćenja snijega načelnik navodi da je direktor Spelekoma rekao da su oni spremni za to. Također obavještava vijećnike da je u tijeku razdvajanje poduzeća Spelekom na poduzeće za vodoopskbu i  poduzeće za komunalne poslove. Provodi se  ubrzan postupak.

 

Predsjednik Zoran Luketić nije skupio Nadzorni odbor Spelekoma kako je obećao, ali je razgovarao sa direktorom Cindrićem o poslovanju Spelekoma.

Razdvajanje poduzeća ide. U samoj organizaciji se  ne bi mnogo  mijenjalo. Jurica  bi bio direktor oba poduzeća, a i djelatnici bi nastavili rad, ali u dva poduzeća te će tako i biti plaćeni.

Što se tiče razvrstavanja opada za sada se ide sa „zelenim otocima“, jer bi kante za takvo razvrstavanje po kućanstvima bile skupe.

Isto tako i naplata po članu obitelji ide dalje jer bi organiziranje plaćanja  po volumenu zahtijevalo velika sredstva.

Što se tiče groblja od nove godine neće se raditi bez suglasnosti Spelekoma. Ako radi netko drugi mora platiti naknadu.

Uključujući se tajnik Bitunjac pojašnjava da je u pripremi  novi zakon o otpadu. Onda će se znati više.

 

Vijećnik Damir Krizmanić dolazi u 17,30 sati

 

4. Vijećnik  Marijan Hodak postavlja pitanje u svezi sanacije podzida u Čatrnji (prije igrališta) jer nitko ništa ne poduzima iako je već prije dvije godine  upozoravao da se tu može lako dogoditi  nezgoda.  To je županijska cesta i traži da se  Mjesnom odboru  odgovori pismeno  da li će se to sanirati  ili neće.

 

5. Vijećnik Ivan Vuković osvrćući se na odgovor direktora Spelekoma, a vezano za njegovo pitanje sa prethodne sjednice o priključku vode za gospodina Zdravka Boćičevića, ponovo navodi da je ponašanje gospodina Cindrića bahato kako prema njemu tako i prema svima vijećnicima koji su i  članovi skupštine Spelekoma. Još uvijek nije dostavio zapisnik sa prošle skupštine, omalovažava ljude i poduzetnike. Posljednji put ga upozorava da se uozbilji i shvati situaciju -  tko je i što mu se može desiti. Traži da se ispriča gospodinu Božičeviću, a i vijećnicima jer nije dostavio zapisnik sa prošle skupštine.

 

6. Vijećnik  Damir Krizmanić pita  tko je dobio natječaj za čišćenje snijega za Drežnik Grad?

Načelnik odgovara da čišćenje organizira Spelekom te nije upoznat tko su kooperanti za čišćenje, a pročelnica dodaje da to još ne znamo, ali je vidjela da Spelekom ima novi stroj, a i direktor je rekao da je sve spremno.

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika za 38. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu  /u skraćenom  pismenom obliku i tonski snimak na CD-u /  pa predsjednik poziva na očitovanje o istom.

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ usvaja se zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnica Blanka Pavlić napušta sjednicu u 17,55  sati.

 

TOČKA 3. Proračun Općine Rakovica za  2013. godinu

 

Predlagatelj  Proračuna za 2013. godinu je Općinski načelnik.

Predlagatelj amandmana je vijećnik Željko Župan.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su primili sa pozivom, a amandmana neposredno prije sjednice.           

 

U  ime predlagatelja Proračuna izvjestiteljice su pročelnica Vesna Rastovac i gđa. Zdenka Božičević

a  amandman obrazlaže podnositelj.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ante Palian, Željko Župan, Milan Pavličić, Zoran Poznan, Zoran Luketić, Ivan Vuković i Dragan Smoličić, a pojašnjenja i odgovore su dale izlagateljice, načelnik i   tajnik Bitunjac

 

Zaključak: Preloženi amandman se prihvaća jednoglasno (s 10 glasova ZA)

 

Zaključak: S 8 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donosi se Proračun Općine Rakovica za 2013. godinu

 

TOČKA 4. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.


Vijećnici su prijedlog Odluke dobili sa pozivom na sjednicu.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: S 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu.

 

Gospođa Božičević sjednicu napušta u  18,50 sati.

 

TOČKA 5.  Vjerodostojno tumačenje članka.12.i 59. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenje Općine  Rakovica

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Tumačenje su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je Vesna Rastovac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković i pročelnica Rastovac koja je dala pojašnjenje.

 

Zaključak: Jednoglasno /9 glasova ZA/ donosi se Vjerodostojno tumačenje članka 12. i 59. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Rakovica

/Vijećnik Marijan Hodak nije nazočan glasovanju/

 

TOČKA 6. Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica  u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Damir Krizmanić i Ivan Vuković.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu

 

TOČKA 7.  Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke   su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine gosp. Kristijan Bitunjac.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ante Palian, a pojašnjenje dao tajnik Bitunjac.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 

 

TOČKA 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih  stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2012 godinu

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke  su vijećnici dobili neposredno prije sjednice.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine gosp. Kristijan Bitunjac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih  stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2012 godinu

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  19,05  sati.

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj