Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

32. sjednica - zapisnik

                                                    Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa- 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 27.03.2012. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Marijan Hodak, Željko Župan, Milan Bićanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Ante Palian, Anđelko Novosel, Damir Krizmanić

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica JUO i Slavica Vuković, referentica u JUO.

 

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je na  sjednici nazočno 11 vijećnika /vijećnik Dragan Smolčić je ispričao izostanak/ te da Vijeće može početi s radom i donositi valjane odluke pa slijede,

 

 

 • Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.  Vijećnica Blanka Pavlić pita zašto se ne snima sjednica jer je na prethodnoj rečeno da će se snimati?

Isto tako, a u svezi točke 18. prethodne sjednice, koja se nije održala, pita kako je moguće da se obavijesti  gost na sjednici (gosp. Žgela) danima prije i upozna sa slučajem, a vijećnicima se predmet - zahtjev dostavi neposredno prije sjednice, odnosno na sjednici?

Smatra to bezobraznim jer se time članovi vijeća omalovažavaju i smatraju beznačajnim.

 

Na prvo pitanje odgovara tajnik Bitunjac navodeći da je oprema za snimanje nabavljena, ali treba bolja kartica jer postojeća  nema dovoljno memorije. Istu nije  stigao nabaviti.  Ispričava se  zbog toga i to će napraviti za drugi put. U svakom slučaju nema nikakvog izbjegavanja snimanja.

Vijećnica je zadovoljna odgovorom.

Što se tiče dugog pitanja, navodi da kada je sastavljan dnevni red i kada su slani materijali vijećnicima,  gospodin Žgela nije bio  siguran da li će moći biti nazočan sjednici, odnosno rekao je da će naknadno javiti te zbog toga to nije stavljeno na dnevni red. Kako je u međuvremenu potvrdio da će moći doći, dnevni red je proširen.

Nadovezujući se načelnik navodi da je gospodin Žgela  trebao pojasniti cijeli slučaju vezan uz zahtjev za kupnju zemljišta, odnosno ovo je trebalo biti usmeno obrazloženje vijećnicima  i zbog toga nije bilo potrebno slati materijale. Gospodin Žega nije gost na sjednici već državni službenik čija je ovo domena posla.

Vijećnica Pavlić nije zadovoljna odgovorom jer  u priloženom se ne govori o  informaciji već je slijedio zaključak. Smatra da se na ovakav način naštetilo podnositelju zahtjeva odnosno gospodinu Mlađanu, a i Vijeću. Njen osobni revolt je bio zato jer se to radilo zakulisno. Nije točno da je gospodin Žgela bio upoznat na samom kraju, on je o tome znao i prije, pa zašto onda i vijećnici nisu o tome znali na vrijeme. Zašto se radi netransparentno i zašto se samo za određene slučajeve-zahtjeve rade iznimke jer ovo nije pravilo za ostale.

Načelnik na vidi da je nešto netransparentno, naprotiv, želio je vijećnike upoznati sa cijelim slučajem pa je zbog toga  zvao  nadležnog državnog službenika.

Vijećnik Ivan Vuković nadovezujući se na raspravu, navodi da je iz ovog vidljivo da se ovakvim postupcima  omalovažava opozicija, a i ostali vijećnici. Sa time se treba prekinuti jer je to nedopustivo. To je pokazivanje snage.

Prošlo je veoma mnogo vremena između dvije sjednice (op. aut. 44 dana između 31. i 32. sjednice).  Na 31. sjednici je rečeno da su sve točke hitne, pa se pita  koliko je zaista  bilo hitno kada se sve do sada moglo raditi bez tih važnih Odluka. Znači bilo je ciljano nametnuto donošenje određene odluke.

Oporba nudi svoju suradnju, ali nikome to nije interesantno. Moli da prekine sa tom negativnom praksom i pita: „ Da li će vladajući prekinuti sa pokazivanju mišića te se početi dogovarati?“

Replicirajući predsjednik Luketić navodi da je i opozicija vladajuća koliko i pozicija, a prijedlog vijećnika Vukovića je  „'ajmo se dogovoriti, al' neka bude po mome“.

 

2. Vijećnik Ante Palian  pozivajući se na svoje pitanje sa 30. i 31. sjednice, odnosno odgovor koji je dobio od JUO, navodi da mu nije jasno kako mu se na njegov zahtjev odgovorilo drugi dan od podnošenje (na prijedlog službe zahtjev je podnio 2.11.2009., a odgovorenu mu je 3.11.2009.) i ne sjeća se toga odgovora, a ne može vjerovati da je u svim slučajevima odgovor ovako urgentan, odnosno da se ovako brzo imala informacija.Ispričava se ukoliko je nekog  prozvao, ali i dalje stoji iza toga da u jednom danu  zahtjev nije mogao  biti riješen.

Pročelnica Rastovac obrazlaže da je cijeli predmet  izvadila iz arhive te ga kopirala, a također je provjereno  kroz knjigu pošte i ustanovljeno da je odgovor uručen.

Također obrazlaže da  predmetna čestica  nije bila u Programu raspolaganja, odnosno je do 1991. bila  upisana kao građevinska, a naknadno se odredilo da dio bude poljoprivredni koji je upisan na Republiku Hrvatsku te je po parcelaciji dobila drugi broj.

Što se tiče urgentnog odgovora do istog je došlo jer se namjeravao raspisati natječaj te je podnositelj zahtjeva obaviješten da ta čestica nije poljoprivredna kako bi mogao poduzeti radnje da se ista uvrsti u natječaj. Izradom izmjena Programa raspolaganja čestica je stavljena u budući Program koji se uskoro trebao usvajati, ali smo u međuvremenu dobili zabranu raspolaganja državnom poljoprivrednom zemljom, a ukoliko dobijemo odobrenje o  raspolaganju i bude se raspisivao natječaj gosp. Palian se može javiti na isti ukoliko je i dalje zainteresiran za tu česticu.

Nitko nije ništa želio lažirati, a kako odgovor nije poslan uz dostavnicu, ne možemo sada dokazati slanje.

Gospodin Palian uvažava obrazloženje i napominje da se trebalo odmah vidjeti kakvo je stanje, a ne odgovoriti da zahtjev rješava preko Državnog ureda.

 

3. Vijećnik Damir Krizmanić pita kada će se početi sa sanacijom bankina uz cestu prema Sadilovcu. Govorilo se o tome  prošle godine, ali  ništa nije urađeno?

Načelnik ponovo odgovara da je  to županijska cesta i vršit će pritisak da se to napravi. ŽUC  uvijek obećava, ali ne izvršava. Ponovo ćemo poslati dopis.

 

4. Vijećnik Zoran Poznan ponavlja pitanje o promjeni znaka - oznake mjesta Nova Kršlja iako je to  spominjao prije par mjeseci. Znak je propucan i nagrđuje ulaza u mjesto što je osobito značajnu sada  jer počinje turistička  sezona i gosti imaju osjećaj da dolaze na „divlji zapad“. Bilo bi dobro da se tabla što hitnije zamjeni.

 

Pročelnica odgovara da je komunalna redarica već zvala i pisala o tome Županijskoj upravi za ceste, ali  su rekli da  „to nije strašno“ i da će  promijeniti kad stignu. Može se  ponovo poslati dopis.

Načelnik misli da nije kriva samo Županijska uprava za  ceste već i naša kultura.

 

Nakon pitanja i prijedloga vijećnika prelazi se na

 

 • Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnike dobili sa materijalima i predsjednik poziva vijećnike da se očituju o istom

Vijećnik Damir Krizmanić navodi da je u zapisniku napisano kako on nije ispričao izostanak sa sjednice, a  ispričao ga je  prije sjednice predsjedniku gosp. Luketiću

 

- ( op.aut. – Članak 12. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća - U slučaju nenazočnosti sjednici vijeća ili radnog tijela, vijećnik je dužan o tome izvijestiti tajnika)

 

Zaključak: Sa glasova ZA i 10 SUZDRŽANIH  glasova usvaja se zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća 

 

            U nastavku sjednice Predsjednik Luketić predlaže dnevni red  sa kojim su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale i te bi isti bio  slijedeći

      1.   Strategija razvoja Općine Rakovica 2011-2015. godine

      2.   Izvješće o radu Općinskog načelnika  Općine Rakovica za razdoblje srpanj – prosinac 2011.

      3 .  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine

      4.   Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. god.

      5.   Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine

            Rakovica u  2011. godini

      6.   Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na

            području Općine Rakovica za 2012. godinu

      7.   Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i

            drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja 

            opskrbe za 2011/2012. godinu

      8.   Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

      9.   Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

    10.   Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012.godini

    11.   Program utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu

    12.   Program utroška sredstava  - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2012. godini

    13.   Program utroška  spomeničke rente za 2012 godinu            

    14.   Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu

    15.   Odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspolaganju nekretninama

    16.   Odluka o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi

    17.   Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

            infrastrukture u 2011 godini

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012 godinu.
 2. Odluka o raspodjeli rezultata
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u  kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu
 7. Zaključak o pokretanju postupka odvajanja  s osnivanjem trgovačkog društva Spelekom d.o.o.
 8. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica
 9. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
 10. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini
 11. NP Plitvička jezera-mišljenje o privatizaciju uslužnih djelatnosti

   

Nakon rečenog predsjednik dnevni red daje na raspravu u kojoj vijećnik Ivan Vuković navodi da se  predsjednik „umorio“ dok je samo pročitao dnevni red, odnosno da je dnevni red preopsežan,  pa zamoljava predlagatelja da se isti skrati odnosno da se izaberu točko koje su hitne zbog obavljanja daljnjih poslova, a da se 10 točaka ostavi za narednu sjednicu.

 

Predsjednik Luketć napominje da se sjednica može nastaviti i drugi dan, ali prijedlog daje na glasovanje, a isti se  /sa 5 glasova ZA i  6 SUZDRŽANIH glasova / ne prihvaća

 

Nakon toga predsjednik pročitani dnevni red daje na glasovanje i donosi se   

 

Zaključak: Predloženi dnevni red se prihvaća sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom

 

 

TOČKA 1. Strategija razvoja Općine Rakovica 2011-2015. godine

 

Predsjednik Luketić navodi da su vijećnici prijedlog Strategije dobili sa materijalima, na sjednici nema predstavnika izrađivača pa poziva načelnika da dade kratko obrazloženje

Načelnik  navodi da je prethodna strategije već istekla  te je bilo potrebno napraviti i donijeti novu.

U novoj strategiji ima pregled onoga što je urađeno po staroj strategiji, a načelnik je izvješće još dopunio sa nekim detaljima da se vidi što se poduzimalo te što se napravilo, odnosno nije napravilo, te isto uručuje vijećnicima. Građani su  promatrali rad i učinjeno i dali su povjerenje aktualnoj stranci. U pravu su i oni koji kažu da se nije mnogo napravilo, ali treba uvažiti i one koji shvaćaju da se nije moglo mnogo toga napravit.

Kako su vijećnici Strategiju dobili / snimljeno na CD/ i istu pročitali  može se nešto i  popraviti, ukoliko je potrebno. Mogu se  pozvati i izrađivače pa se sa njima može konzultirali.

 

Nakon uvoda predsjednik  točku daje na raspravu

 

1. Vijećnik Milan Pavličić izražava čuđenje jer nema  izvješća ni rasprave o učinjenom  po prethodnoj Strategiji, a desetogodišnji rad i razvoj Općine bazirao se na njoj.

Zašto se ta točka nije stavila na dnevni red, vidjelo bi se gdje se griješilo i što se moglo popraviti.

 

Odgovarajući načelnik navodi da vijećnici nisu ni tražili takvu raspravu, a predsjednik Luketić napominje da u točci 4. nove Strategije ima pregled urađenog po prethodnoj.

Mišljenja je da je i ova Strategija lista želja. Vidimo kako nam se obećava po pitanju struje, vode i dugog. Nije do načelnika da se lista želja realizira. Prave se planovi, ali se stalno odbijaju.

Htio je pitati izrađivače, da li su se držali nekih županijskih planova (primjećuje da ovdje nisu primijenili  Županijski plan zbrinjavanja otpada), ali ne može o tom mnogo raspravljati jer nije ni sam mnogo pridonio izradi, jer naprosto država nema sluha prema nama, pa onda i kod nas vlada nezainteresiranost.

Dobro je što je načelnik u vezi sa županom pa ipak nešto postigne u Ministarstvima, ali je inače jako loše.

 

2. Vijećnica Blanka Pavlić se zapitala koliko je vijećnika pročitalo Strategiju na CD -u, i sama je  pročitala samo dio jer je naporno. Isto tako mnogi vijećnici nemaju računalo ili slabo vladaju njime.  Tražila je da Strategija bude u pismenom obliku. Plaćena je i ne vidi da se nije moglo printati u više  primjeraka.

Pitala bi izrađivače da li su konzultirali i NP po pitanju turizma, jer joj se čini da to nisu obzirom na podatak o  broju smještajnih kapaciteta.

 

Načelnik kaže  da svaki dokument može imati propusta, a vijećnica Pavlić je  bila u radnoj skupini i mogla je to tražiti.

Vijećnica potvrđuje da je  bila  prisutna na prvom sastanku i vidjela da je to „mazanje očiju“. Izrađivači pokupe podatke, uzmu dnevnice i odu. Zašto im plaćati, ako sami  skupljamo podatke.

Zašto oni na terenu nisu prikupljali podatke.

Nadovezujući se predsjednik Luketić navodi da bi mu bilo suludo da netko izvana radi strategiju, a mi smo potrčka. Tako je bilo u Turističkoj zajednici. Mi moramo dati smjernice, ali zbog naše infrastrukture ne vidi mogućnosti realizacije svega iz strategije. Svatko tko dođe nešto crtati to ne može napraviti kvalitetno. Mi moramo davati smjernice o svome razvoju. Bilo bi dobro da su izrađivači došli na sjednicu.

 

Zbog toga vijećnica Pavlić  pita što je onda naš zadatak danas, da li treba prihvati Strategiju, dopuniti je  ili što drugo?

 

3. Vijećnik Ante Palian navodi da imamo agenciju KARAL-a, imamo LAG, ali u tom programu razvoja ne vidi nikakvih dodirnih točaka. Pita se zašto dajemo novce takvim agencijama, ako od njih nećemo imati koristi. Da li se odmaklo ili je bila samo inicijativa i stalo se.

Ako nemamo struje i vode teško ćemo mi ostvariti planove.

 

Načelnik ogovara da nije bilo suradnje (između ljudi, općine, županije) jer je takav naš mentalitet, ali ćemo morati surađivati. LAG se polako ustrojava, neće biti baš mnogo rezultata, ali ipak ćemo biti u nekoj vezi. Sa gradom Slunjem dobro surađujemo po pitanju vodoopskrbe. Prekogranična suradnja krene, pa stane ili propadne.

Pročelnica Rastovac, a u svezi članstva u LAG –u, navodi da samo članstvo prilikom  kandidiranja projekata donosi dodatne bodove. Kako planiramo kandidirati projekte za nerazvrstane ceste dobit ćemo dodatnih 20 bodova, ako smo u LAG - u i ako je on napravio neki projekt.

Naprosto   moram  ući u LAG da bi se moglo proći dalje.

Predsjednik Luketić to smatra ucjenom, jer mi i dalje živimo kako živimo. Uglavnom moramo sve pokrenuti  svojim sredstvima da bi EU fondovi nešto priznali.

 

4. Vijećnik Ivan Vuković navodi da je bio član radne skupine i bio je na 4 od 5  sastanka, mislio je da ćemo dobivati informacije, ali  vidi da su neki prijedlozi uvaženi, a neki nisu.To je pročitao iz materijala koje je imao kao radne, a ne sa CD-a i ne zna zašto Strategija nije u pisanom obliku.

U Strategiji fali da odredimo prioritete, a prioritet je vodovod i dječji vrtić, a ostalo se može i kasnije.

Od prekogranične suradnje se ne smije  odustati jer će  Europa  inzistirati na tome.

U Poduzetničku zonu je puno utrošeno, ali nema rezultata. Bilo bi bolje da se išlo sa projektom vrtića. Moramo pripraviti što više prijedloga i projekata pa će nešto biti.

 

Što se tiče vrtića načelnik navodi da je za vrtić  ponuđen prostor škole u Selištu koja još ne radi, ali nemamo sredstava za financiranje. Sredstva koja imamo se moraju koristiti namjenski i na to moramo jako paziti jer npr. iz komunalne naknade ne smijemo financirati vrtić, a ostalih prihoda nema.

Tražio je da i drugi učestvuju u financiranju (roditelji, firma gdje roditelji rade  i država).

Nadovezujući se, vijećnik Vuković se ne slože da je to tako. Postoji paket da vrtić financiranju roditelji i lokana zajednica. Naći ćemo neki model, ali moramo imati projekt vrtića. Neće biti problem rad i održavanja. Naći ćemo mogućnost financiranja. Imamo lijepih lokacija na Grabovcu i sigurno ćemo dobiti sredstva, ne treba za to škola. Projektirajmo i hajdemo u realizaciju. U proračunu nemamo nikakvih sredstava niti za projekte vrtića.

Uključujući se predsjednik Luketić  navodi da je vrtić u Strategiji i možemo ići u realizaciju. Ako već imamo prostor za vrtić  zašto graditi novi i zašto treba sve  biti u Grabovcu. Trebamo vidjeti da li ima dovoljno djece i da li ćemo imati sredstva.

 

 

 

 

 


Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH glasova ne donosi se Strategija razvoja Općine Rakovica  2011-2015 godine.

 

TOČKA 2. Izvješće o radu Općinskog načelnika  Općine Rakovica za razdoblje srpanj – prosinac 2011.

 

Vijećnici  su  Izvješće dobili sa materijalima pa predsjednik poziva vijećnike da se o istom očituju, a načelnika da obrazloži odnosno odgovori na pitanja vijećnika

Načelnik kratko obrazlaže svoje izvješće i rad navodeći da je sve prezentirao u najsažetijem obliku.

 

Rasprava:

 

1. Vijećnica Blanka Pavlić  navodi da u Izvješću  piše da se sufinancira poduzetništvo. Voljela bi da se vidi kakvo je to bilo sufinanciranje. Vidi da se sufinancira  samo  PZ Grabovac.

Pročelnica navodi da se  prošle godine sufinancirao  odlazak na manifestacije i izložbe, a županija je davala sama poticaje. Općina je prije davala poticaje, ali to su bila mala sredstva i bilo je malo zahtjeva pa se sa time odustalo.

Vijećnica Pavlić navodi da se, u pozitivnoj praksi, prilikom  otvaranja novog obrt sufinancira mnogo toga - od  plaće novozaposlenih  ljudi do niza drugih olakšica za novi obrt.

Neka i mi tako razmišljamo, neka to zaista bude poticaj poduzetnicima, a ne samo PZ.

Pročelnica navodi da imamo stalne mjere poticaja kao oslobađanje ili umanjenje  komunalne  naknada (za I godina 100%, II -50%) to je doneseno još 2005. godine. Isto tako umanjenje komunalnog doprinosa. Isto tako poticaj za izradu reklame. Umanjenje poreznih obveza. To su stalne potpore. Ukoliko se ukaže veća potreba i iznađu sredstva mogu se uvesti i nove. Za sada se ulaže u izgradnju PZ.

Nadovezujući se načelnik navodi da to je slično kao i u turizmu i poljoprivredi. Mi potičemo indirektno- uvođenje u posjed, identifikacija zemljišta i slično. Izgradnja cesta i drugo. Poduzetničke zone su  potrebne za privući nove poduzetnike. Rečeno je ako nema interesenata, neće biti ni novca, ali se ljudi ne odazivaju.

Vijećnica Pavlić se slaže sa obrazloženjem koje je dala pročelnica, ali ne i sa načelnikom.

Potrebna je konkretno pomoć poduzetniku – sufinanciranje  novozaposlenih ili kamata na kredite i sl.  Stalno se inzistira na privlačenju nekih stranaca, a tko je došao, nitko. Država je odredila cijenu zemljišta i tu je općina na gubitku, a zemlja se prodaje.

Naši domaći ljudi  su oni koji drže kraj i razvoj, ne stranci, a njih protežirate pa domaće  poduzetnike to iritira.

 

2. Vijećnik Anđelko Novosel se osvrće na dio o odvodnji. Prethodno navodi da cijeni instituciju načelnika, ali sve do granice dobrog ukusa i ponašanja. Do sada je prelazio preko toga, ali u ovom izvješću se govori da je on demagog, sa neutemeljenim i nestručnim istupima i argumentima oko geologije i odvodnje.

Obraćajući se načelniku navodi da ga je pokušao uvažavati, ali ga isti ne može nazivati demagogom i nestručnjakom jer je on profesor i stručnjak u geologiji te načelnik nije kompetentan sa njime razgovarati i raspravljati po tome pitanju na istoj razni jer, bez namjere da ga ponižava, isti nema takvo obrazovanje. Ako je rekao da prethodna Studija odvodnje nije dobra stoji iza toga.

Negodujući zbog ovakvog nastupa vijećnika Novosela, predsjednik Luketić navodi da načelnik iako nije stručnjak za pitanja odvodnje, jeste stručnjak da dovede stručne ljude na prezentacije i sazove okrugle stolove. Razumije da gospodina Novosela ne interesira „naš“ pročistač, jer je isti samo prijavio prebivalište u našoj Općini, a zapravo tu ne živi i to je vjerojatno zbog određenih vlastitih interesa.

Ni on nije baš toliko stručan jer na mnoga pitanja ljudi iz Hrvatskih voda nije imao odgovor, dok  su  oni mogli odgovoriti na sva  njegova pitanja. Nije u redu da  nam  ovdje samo  podmećete noge. Smatra da je načelnikovo izvješće preblago. Trebao je navesti sve ljude  koji su išli na izlet u Mađarsku i Istru, a koji su opstruirali projekt pročistača.

 

Vezano za rečeno vijećnik Željko Župan navodi da nije uredu da se ovako govori o načelniku.

Načelnik je dao puno doprinosa i snage za naš razvoj, a podmeću mu se  noge. Imamo primjer da smo mogli pomoći našem poduzetniku da se proširi, ali nismo. Eto pomoći. Da je došao netko sa strane svi bi „digli ruku“. Razmislimo da li ćemo raditi zajedno?

 

Vijećnik  Ivan Vuković također negoduje zbog ovakvog načina rada i sastanaka. Ne  brani gospodina Novosela, ali nije uredu da predsjednik o njemu govori na ovakav način.

Divi se gospodinu Novoselu koji je na poziv došao iz Zagreba da nam pomogne bez obzira što se misli da ima vlastite interese. Nije došao zbog malverzacija. Kada je došao svi su znali da ima dobre namjere i stručnost, a sada mu se  podmeće. Bolje cijelu situaciju vidi čovjek sa strane.

Ispričava se gospodinu Novoselu, zbog svega što se dogodilo.

Vijećnica Blanka Pavlić, nakon neprimjerene rasprave podvlači da na sjednici nema nikakve etike Ružne riječi i zadiranje u privatni život nisu u redu, osobito kada dolaze od predsjednika vijeća. Razina komunikacije je ravna nuli i dolazi od predsjednika. A predsjednik Luketić negoduje pitajući zašto se nisu zaustavila vrijeđanja načelnika. Ako ga se pitalo kakvu školu ima nije li to uvreda?

Vijećnik Zoran Poznan pozivajući se na rečeno i zakonske odredbe navodi da Zakon nalaže, ukoliko smo svjedoci nekog kaznenog djela to trebamo prijaviti, pa zašto se onda ne postupi tako i u slučaju Novosela ukoliko netko ima dokaze o njegovim malverzacijama (prijava zbog poreza). Gdje bi mi završili kada bi razgovarali na način „čuo sam“. Smatra da nije uvreda načelniku, ako ga se pita o njegovoj školi. I sam nije visoko obrazovan i toga se ne srami. Tenzije su se podigle, ali nema uvrede.

Iako je vijećnik Župan rekao da se podmeću noge radu Općine, gosp. Poznan navodi primjer gdje je njemu bila „podmetnuta noga“ i govori o situaciji gdje je rješavanje pitanje brzog internetu, za Novu Kršlju, a na njegovu inicijativu, bilo gotovo na samom kraju jer je državni inspektor obišao teren. Samo je tražio da se izričito napiše dopis ispred Općine kao pravne osobe o istom problemu i to bi bilo riješeno. Tražio je to dva puta, a Državni inspektorat nikada nije dobio niti jedan dopis ispred Općine Rakovica. Na kraju je dopis otišao, a Nova Kršlja se spominje na samom kraju, a spominju se sva druga mjesta. Što je u ovakvom slučaju, a govori  se da se koči rad Općine.

 

3. Vijećnik Ante Palian želi da se prekinu ovakve rasprave i vrati se na točku dnevnog reda,a jedino pita vijećnika Željka Župana što je mislio kada je rekao da Općina odnosno Vijeće opstruira rad privatnika, a gosp. Župan odgovara da je mislio na zahtjev Ivice Mlađana koji nije prošao, a na Palianovo podsjećanje da je sličan zahtjev bio i od Crnkovića i Seferagića te su jednoglasno odbijeni,  Žapan odgovara da je to bila drugačija situacija.

 

4. Vijećnik Milan Pavličić podsjeća da  Izvještaj načelnika ni za prvo polugodište nije prihvaćen  na Vijeću upravo zbog stvari koje se ponavljaju i u ovome. Da je bio izvješće bilo za  10 godina rada onda bi bilo drugačije, ali ovako će glasovati protiv.

Na rečeno načelnik navodi da ni sada ne zna što vijećnik Pavličić hoće reći, jer nema ništa konkretnog, a vijećnik odgovara da se načelnik prema vijećnicima ponaša kao prema „stoki sitnog zuba“.

 

Načelnik koristi priliku i odgovara vijećniku Poznanu da cijeni njegovu inicijativu u vezi brzog interneta, ali ima svoje mišljenje o tome. Ne može jedan čovjek zvati inspektora, bez da prethodno kontaktira Općinu, a ako traži pomoć Općine, onda će Općina postavljati svoje prioritete.

Nadovezujući se vijećnik  Poznan navodi da bi inercijom projekt centrale u Novoj Kršlje zaživio i na drugim područjima. Trebao je samo dokument koji će to opravdati. Ako bi centralu dobila Kršlja onda bi i svi drugi lakše dobili jer, ako bi malo mjesto dobilo centralu to bi bilo opravdanje i za druga daleko veća mjesta. Također nije istina da se nije žalio Općini i T -comu. Žalila se i gospođa Tihana, ali je načelnik odgovorio da zovu dežurni broj.

 

5. Vijećnik Milan Bićanić izražava žaljenje što se ova sjednica nije snimala. Proziva se načelnik, a zanemaruju druge važne stvari. Nitko nije obratio pažnju na regionalni vodovod. Sezona dolazi, vode neće biti. Da li ćemo se spojiti na vodovod Slunj?  Opet ćemo skakati na načelnika zbog takvih stvari.

Nije uredu da se ljudi prozivaju.

 

Nakon rasprave glasovanje se donosi,

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 2 SUŽDRŽANA glasa prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje srpanj-prosinac 2011.

 

 

TOČKA 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine

 

Prijedlog Programa vijećnici su dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika pročelnica obrazlaže prijedlog Programa navodeći da u istom planirani objekti za izgradnju te izvori sredstava te je isto planirano i u proračunu. Kako nije održana planirana sjednica, a u međuvremenu je predložen rebalans Program je usklađen sa istim.

 

Kako se nitko  nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći,

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za period 2012. godine

(vijećnici Župan i Pavlićić  nisu bili nazočni glasovanju)

 

TOČKA 4.  Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godine

 

I ovaj program su vijećnici dobili sa materijalima, a obrazlaže ga pročelnica  navodeći da  se radi o tematici kao i  u prethodnoj točci samo se ovdje radi o održavanju kom. infrastrukture

 

Kako se  nitko nije javio glasovanjem se donosi slijedeći,

 

            Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanju komunalnih djelatnosti u  2012 godini

 

TOČKA 5. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u  2011. godini

 

Tajnik Bitunjac  pojašnjava da su vijećnici Analizu stanja  dobili sa materijalima te se otvara rasprava

 

Kako se  nitko od vijećnika nije javio za raspravu,glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2011. godinu.

/Vijećnici Poznan i Vuković nisu bili nazočni  glasovanju/

 

TOČKA 6. Zaključak o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na  području Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Na poziv predsjednika tajnik  obrazlaže da je potrebno donijeti smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja, a prijedlog su vijećnici dobili, pa  kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2012. godinu.

/Viječnici Poznan, Vuković, Novosel  nisu  bila nazočni glasovanju/

 

 

TOČKA 7. Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja  opskrbe za 2011/2012. godinu

      

Tajnik Bitunjac obrazlaže potrebu donošenja ovog Programa, a već se zbog  ekstremnih zimskih uvjeta ta  potreba zaista i vidi

Načelnik upoznaje vijećnike da je bilo  intervencija, a o svemu poduzetom izvješćena je Gorska služba spašavanja.  Bilo je problema sa neprohodnim  putovima, ali su se ipak uspjeli očistiti. Bilo je i potrebe za hrane kod pojedinih obitelji te smo im u suradnji sa Crvenim križom Slunj dostavili pakete. Smrzavala se  voda i to se riješilo preko Spelekoma.

 

Kako se nitko nije javio za  raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak:  Sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2011/2012 godinu.

/Vijećnici  Poznan, Vukovič i  Novosel  nisu  bili nazočni glasovanju/

 

TOČKA 8. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Na poziv predsjednika pročelnica obrazlaže predloženi Program, odnosno aktivnosti vezane za kulturu koje su predviđene te izvore financiranja kako se nitko nije javio glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno / sa  8  glasova ZA/ donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2012. godinu.

/Vijećnici Vukovič, Novosel i  Hodak nisu  nazočni glasovanju/

 

TOČKA 9. Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

 

Pročelnica Rastovac obrazlaže  program, a vijećnici su ga već dobili, a kako  se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA /donosi se Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini.

Vijećnici Vukovič, Novosel i  Hodak nisu  nazočni glasovanju.

 

TOČKA 10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012.godini

 

Na poziv predsjednika pročelnica Rastovac obrazlaže da se ovim programom raspoređuju sredstva šumskog doprinosa, odnosno način njihovog korištenja, a ista su planirana u proračunu za 2012. godinu.

Kako se nakon obrazloženja nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno/ Sa 8 glasova ZA glas donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu

Vijećnici Vukovič, Novosel i  Hodak nisu  nazočni glasovanju.

 

TOČKA 11. Program utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu

 

Kao i  u prethodnoj  točci i ovaj  Program  prikazuje za što se planiraju utrošiti sredstava boravišne pristojbe čiji se prihod planira za 2012. godinu, odnosno ista se planiraju utrošiti za programe razvoja turizma.

 

1. U raspravi vijećnik Luketić pita tko je pravio program, a pročelnica  navodi da je isti napravljen temeljem zahtjeva Javne ustanove i Turističke zajednica,

Gospodin Luketić navodi da je on član Skupštine TZ ispred Nac. parka Pl. Jezera i na skupštini je pitao zašto nema nikakvih planova za Oštarske Stanove. Primjećuje da su sredstva planirana za naselja bliže području Parka i ne može se  sa time složiti jer se u neka naselja sustavno ulaže,a neka ostaju zakinuta.  Bit će interesantno vidjeti statistike noćenje. Neće podržati program.

Tajnik Bitunjac navodi da će Turistička zajednica dostaviti izvješće pa će se onda imati konkretni podaci

 

2. Vijećnik Ivan Vuković je uočio da se već godinama planiraju sredstva za  eko muzej u Rakovici,a ništa se ne radi. Smatra da netko pere novce kroz ove projekte i neće podržati program.

Nadovezujući se vijećnica Blanka Pavlić navodi da  ona  možda malo više zna o tom projektu i ne bi rekla da se peru novci. Projekt je napravljen i ide u realizaciju. Po malo, možda ne najbolje, ali se ide.

 

3. Vijećnik Željko Župan ne bi se složio da je očito da je ovaj kraj podjednako zastupljen  što se  tiče ulaganja u  turizam. Primjećuje da se neki ljudi bore sami, a neki sve dobiju olako.

Centar  Općine je loš i daje lošu sliku. Kada turisti prođu kroz Rakovicu i dođu u Selište i dalje, pitaju se kuda su prošli i gdje su došli. Neće podržat ovaj program.

 

4. Vijećnik Milan Bićanić iako ne prima goste primjećuje da su oznake biciklističkih  staze  oštećene. Staze su bile označene, a sada su oznake propale, Staza do špilje u Selištu je loša. Kupalište je označeno, ali se  ništa se na radi na njemu, već ga  uređuj sami ljudi.

U Selište ima gotovo  najviše gosti, ali im se ništa ne nudi-nema čak ni igralište.

Replicirajući vijećnik Vuković se ne slaže da Selište ima najviše gostiju. Najviše gostiju ima  autokamp Korana.

 

5. Vijećnica Blanka Pavlić navodi da imamo neriješenu situaciju oko razreda u koje se razvrstavaju mjesta. Odredilo ih je ministarstvo, ali ljutnja ide prema TZ i Općini jer nisu ništa učinili pa moramo pokrenuti inicijativu da se to riješi.

Nadovezujući se gospodin Luketić pita tko i kako se određuju razredi?

Odgovarajući načelnik navodi da se „vodi se bitka“ između Čatrnje i Selišta o tome  kome pripada auto kamp. Kad se vidi da je Čatrnja dobila viši razred onda je problem, a svojataju kamp, tu su se zeznuli.

Pročelnica Rastovac navodi da su  u ovom programu samo predvidjeli  projekte, a vidjet će se koji će dio odraditi TZ i JU. Općina će financirati  veće zahvate o oni manje. Šteta je kada već ima sredstava da se ne iskoriste pa se je već počelo sa uređenjem  šetnice.

Ovi planirani projekti su zaštićeni i zato se moraju i financirati.

Ukoliko netko od vijećnika ima  prijedlog za  financiranje nečeg drugog neka iznese.

 

Kako se nitko nije javio sa prijedlogom niti je rasprava nastavljena glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 3 glasa PROTIV i 8 SUZDRŽANIH glasova ne donosi se Program utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu.

 

TOČKA 12. Program utroška sredstava  - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2012. godini

 

I ova točka odnosno Program također raspoređuje kako će se utrošiti sredstva od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina odnosno ista se planiraju utrošiti za sanaciju i izgradnju deponije Ćuić Brdo.

  

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Program utroška sredstava  - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2012. godini

 

TOČKA 13. Program utroška spomeničke rente za 2012. godinu       

 

Pročelnica obrazlaže da  i sredstva koja planiramo naplatiti  od spomeničke rente moramo namjenski  utrošiti pa se to planira ovim programom,  odnosno sredstva se planiraju utrošiti za uređenje starog grada Drežnika.

Kako se nitko nije javio za raspravu,  glasovanjem  se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Program utroška spomeničke rente za 2012. godinu

 

TOČKA 14.  Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu

 

Tajnik Bitunjac obrazlaže da se ovdje radi samo o tehničkim izmjena, jer je izišao novi Zakon o socijalnoj skrbi, a naša odluka je po starom pa  se ovim samo vrši usklađenje.

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu.

 

TOČKA 15.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspolaganju nekretninama

 

Na poziv predsjednika pročelnica Rastovac navodi da se ovim izmjenama određena naselja iz III zone prebacuju u II zonu, a time mijenja i cijena građevinskog zemljišta u tim naseljima.

U raspravi vijećnica Blanka  Plavić pita tko je III zona i gdje je granica Močila, a pročelnica odgovara da je to staro naselje Grabovac i ostala naselja koja nemaju infrastrukturu.

Kako se više nitko  nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 9 ZA i 2 SUZDRAŽANA glasa donosi se  Odluka o izmjenama i dopunama odluke o raspolaganju nekretninama.

 

TOČKA 16. Odluka o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi

 

Kao i prethodne odluke i ovim izmjenama se naselja iz III zone prebacuju u II zonu, a  time se mijenja i visina komunalne naknade za ta naselja.

 

Nakon rečenog glasovanje se donosi

 

            Zaključak: Sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi.

 

TOČKA 17. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

 

Pročelnica Rastovac obrazlaže da se u ovim izmjenama i dopunama radi o usklađenju sa proračunom, odnosno posljednjim rebalansom. Isto se pogreškom nije uskladilo u prethodnoj godini pa se čini sad.

 

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 6 glasova ZA  i 5 SUZDRŽANIH glasova donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

 

 TOČKA 18.  Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Na poziv predsjednika obrazloženje ove Odluke daje pročelnica Rastovac navodeći da se planirani proračun povećava za  6,69% odnosno  818.116,86 kuna pa sada iznosi 13.053.816,86 kuna.

Proračun se radio se u 10 mj  2011. godine, a sada se  vidjela potreba za korekcijama. Prenesena sredstva potrebno je ugraditi po namjenama. Vijećnike upozorava da se ovaj rebalans zbog greške računala malo razlikuje od već predočenog Odboru za financije i proračun, ali u cjelokupnom iznosu se ništa ne mijenja. Također daje obrazloženje promjena po stavkama.

 

Nadovezujući se na obrazloženje načelnik sugerira, obzirom da Program utroška sredstava boravišne pristojbe nije usvojen, da se napravi preraspodjela tih sredstava  da to  ne bude kočnica u radu.

Također navodi da je  mislio kako će ići obnova  ruševna zgrada u centru, ali zbog promjene vlasti nema interesa za to. APN bi  je možda i kupila i onda prodavala stanove što nije prihvatljivo za naše mlade obitelji.

Isto tako pojašnjava planiranu geodetsku izmjera za  koju je ugovoreno financiranje 60-40%, ali DGU nema novaca, osim ako ulog Općine ne dignemo na 80 ili više %. Ne zna što napraviti jer Općina nema tih sredstava. Da li ići na učešće ljudi ili dići kredit? To je jako upitno.

 

Nakon rečenog slijedi rasprava

 

1. Vijećnica Blanka Pavlić  ne razumije na str. 20. poziciju  Izgradnja sustava vodoopskrbe.

Govori se o preustroju Spelekoma Što onda znači ta pozicija.

Tajnik odgovara da vodoopskrba i dalje ostaje u Spelekomu, a ostali komunalni poslovi idu u drugo društvo.

 

2. Vijećnik Milan Pavličić navodi da su na sjednici Obora za financije primijetili da je za rad Ureda načelnika planiran dvostruko veći iznos od prošle godine i predložili su da se  vrati na taj iznos odnosno na 270.00,00 kuna i da se ta sredstva stave na druge pozicije, ako se ima volje. Međutim to nije prihvaćeno. Ima osjećaj da je to privatna Općina načelnika i ne smije se ništa mijenjati odnosno  to  mora biti kako je zacrtano. Predlaže da se ovaj rebalans ne usvoji i da se ide u drugo čitanje, ako ima političke volje.

Pročelnica Rastovac odgovara da se na tim pozicijama  planiraju troškovi ureda načelnika i zamjenika načelnika, bez obzira što zamjenik ne koristi sredstva, ali ona moraju biti planirana kao da je on tu. Moramo prikazati tu poziciju jer nas revizija pita za to. Pod tim iznosom su zbrojeni troškovi  i moramo ih  prikazati. Možemo  ih odvojiti da se vidi koliki su stvarni troškovi ureda načelnika, odnosno koliko je izvršenje.

 

Nadovezujući se vijećnica Blanka Pavlić primjećuje da su ta sredstva planirana u slučaju da načelnik ne može obavljati funkciju i treba ga zamijeniti, pa stoga pita zašto  zamjenik nikada nije nazočan  niti na jednoj sjednici, da barem bude u tijeku.

Predsjednik Zoran Luketić odgovara da zamjenik ne želi ništa raditi, pristao je da bude formalno zamjenik. Ništa ne radi niti što troši.

 

Osvrćući se na rečeno, odnosno aluzije na velike troškove njegovog ureda, načelnik se poziva na poziciju za nabavu vozila pa ukoliko vijećnici smatraju da je to  nepotrebno (iako je auto star 12 godina) može odustati od nabave, a vijećnici neka preraspodijele tih 100.000,00 kuna.

 

3. Vijećnik Ivan Vuković, a što se tiče ovog proračuna navodi da se već očitovao na Odboru. Ovo je zadani cilj i „cure tako moraju raditi“. Od samog početka se borimo da se dogovorimo što sa sredstvima. Zašto iz stalno prebacujemo u narednu godinu.

Nikad nije vidio da u proračunu dolazi do smanjena rashoda već se razmišlja „za nas koji smo tu bit će, a za ostale kako bude“.

Što se vraća građanima? Proračun mora biti razvojan. Moramo kandidirati projekte i doći ćemo do novih sredstava.

Pritisci su odozgo i na sve strane, a ovo je samo drijemanje. Zato predlaže  da se sjedne i razgovara. Možemo i ovdje na Vijeću  i rasporediti  sredstva kako treba (npr. za političke stranke je predviđeno malo, a za dugo se ima). Bit će protiv ovog proračuna.

Također pita koliko Pro milk d.o.o. plaća koncesiju za  zemljište – čini mu  se da ne plaća koncesiju ili nešto jako malo. Naši ljudi plaćaju. Ne zna da li je to tako, ali  neka se istraži.

Odgovarajući načelnik  navodi da se volonterski ne može raditi jer je to obiman, zahtjevan i nadasve odgovoran  posao te mu se u potpunosti mora posveti. Zbog toga ne dozvoljava da se podcjenjuje rad načelnika niti službenika. (Da li tko postavlja pitanje rada drugih institucija npr. škole i plaća njihovih djelatnika?)

 

4. Uključujući se vijećnik Milan Pavličić navodi da je bio skeptičan na troškove načelnika i prošle godine. Ostalo je sredstava iz prošle godine, a  ove se još povećava dvostruko. Neka se vidi kako su raspoređena sredstva koja su ostala.

Pročelnica Rastovac navodi da se mogu odvojiti pozicije proračuna koje pokazuju troškove za ured načelnika i zamjenika pa će se  vidjeti da nema povećanja u odnosu na prošlu godinu.

 

5. Predsjednik Luketić primjećuje je realizacija projekata ide loše. Rade se elaborati koji moraju postojati, a ako se ne realiziraju to opet ovisi o drugima, a ne samo o načelniku.

 

6. Vijećnica Blanka Pavlić ne odobrava što na Odboru za financije baš nikad ne može proći niti jedan od prijedloga vijećnika Vukovića ili  Pavličića, pa se na kraju ti prijedlozi rješavaju na sjednici Vijeća   raspravama i  teškim polemiziranjem, a od same rasprave o proračunu ne ostane ništa.

Mišljena je da na vijeće trebaju doći  amandmani o onome što se predlaže.

Nadovezujući se predsjednik Luketić navodi da na Odboru gospodin Pavličić  predlaže da se  neke pozicije skinu, ali  nema nikakvog prijedloga što da se poveća.

 

Negodujući zbog takvih navoda koje smatra neistinitima vijećnik Milan Pavlićić napušta sjednicu  (u 18,40 sati)

 

7. Vijećnik Željko Župan ne slaže se sa mišljenjima  da se ne može surađivati.

Točno je, da je na Odboru vijećnik Pavličić  rekao neka se neko pozicije  maknu, ali nije rekao kuda  – već nekuda. Smatra da ne treba odugovlačiti sa raspravom pa ako nema prijedloga neka se dade točka na glasovanje. 

Predsjednik Luketić upozorava da on daje točke na glasovanje, a ne netko drugi i da rasprava može teći i dalje. 

 

Pročelnica Rastovac predlaže da se  prijedlozi dadu pismeno. Na Odbor ide „kostur“ proračuna, koji se onda dorađuje.

Kada članovi odbora dobiju materijale neka dođu u JUO sa prijedlozima i vidjet će se da li je moguće iste uvrstiti u proračun i kako. Gubimo vrijeme godinama, a nije uspješno. Nitko ne dolazi sa prijedlozima već se samo ne slaže.

Službenici i načelnik odgovaraju inspekcijama ako nešto nije dobro te se mora poštovati Zakon, a teško je nešto napraviti na ovakav način i ovakve prijedloge.

Nadovezujući se predsjednik Luketić navodi da: „Kamo sreće da Mjesni odbori rade, oni bi mogli puno pomoći, ali nitko se neće toga da primi.“

 

8. Vijećnik Ivan Vuković tvrdi da nitko nikoga ne natjeruje da se sredstva koriste nenamjenski.  Smatra da su sredstva za političke stranke  malena, a nikada  se ne da više, na što načelnik predlaže  da  napišite zahtjev odnosno  amandman.

Pročelnica pojašnjava da smo ispoštovali zakonsku obvezu, a za dodatna sredstva nikada nismo dobili nikakav zahtjev.

 

Vijećnik Vuković smatra da ne treba nikakav zahtjev i napušta sjednicu (u18.55 sati).

 

9. Vijećnica Blanka Pavlić smatra da se tenzije  trebaju stišati te navodi da bi se možda na Odboru trebalo uvažiti zahtjeve /vijećnika Vukovića i Pavličića/ jer ima i njihovih prijedloga koji su konstruktivni, a pomoći im ako nisu vični papirologiji.

 

Kako se nitko više nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 6 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa ne donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

 

TOČKA 19. Odluka o raspodjeli rezultata

 

Gospođa Rastovac obrazlaže ovu točku navodeći da  višak prihoda poslovanja u 2011. godini  iznosi 1.885.309,40 kuna te će se isti koristiti u 2012. godini za financiranje budućih rashoda poslovanja. Stanje viška prihoda vijećnici su dobili u materijalima, pa kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA/  glasa donosi se Odluka o raspodjeli rezultata

/vijećnik Novosel nije nazočan glasovanju/

 

TOČKA 20. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.1011. godine

 

Izvješće su vijećnici dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika, obrazlaže ga gospođa Rastovac

navodeći da je proračun izvršen u manjem iznosu od planiranog i to prihodi  indeksom 77,9, a rashodi indeksom 85,9 . Sve to je obrazloženo i u pregledu po stavkama kao i u priloženim bilješkama.

 

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa ne donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.1011. godine

/ vijećnik Novosel nije nazočan glasovanju/

 

TOČKA 21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini

 

Kratak osvrt na  Izvješće daje pročelnica Rastovac, a glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini

 

TOČKA 22 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.

 

Kao i u prethodnoj točci, obrazloženje daje pročelnica Rastovac, a glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa  donosi se  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.

 

 

TOČKA 23.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u  kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

 

I ovo Izvješće su vijećnici dobili sa materijalima, a nakon obrazloženja glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u  kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

 

TOČKA 24. Zaključak o pokretanju postupka odvajanja s osnivanjem trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

 

Na poziv predsjednika obrazloženje ove točke daje tajnik Bitinjac navodeći da je sukladno Zakonu o vodama potrebno odvojiti vodoopskrbu i odvodnju od ostalih djelatnosti koje sada vrši poduzeće Spelekom. Zbog toga je  potrebno osnovati novo društvo za ostale komunalne poslove, a osnovna djelatnost Spelekoma bi ostala vodoopskrba i odvodnja. Osnivački ulog za novo poduzeće bi se osigurao iz dobiti  Spelekoma d.o.o. i ne bi trebalo osiguravati dodatna sredstva.

 

Rasprava.

 

1. Predsjednik Zoran Luketić pita  kakvi su izgledi za osnivanje drugog društva. Da li b i to bilo naše poduzeće?

 

Načelnik odgovara da je direktor Sepelekoma  zadužen za podjelu, a tajnik Bitunjac pojašnjava da  bi društvo Spelekom  ostalo za vodu i odvodnju, a osnovalo bi se novo za ostale djelatnosti. Kada se napravi godišnje izvješće misli da će biti dovoljno sredstava za osnivački ulog novog društva.

Načelnik također pojašnjava da se nova poduzeća mogu udružiti sa takvim poduzećima u drugim  jedinicama lokalne samouprave da nam te poslove ne preuzme neki privatnik, gospodin Luketić pita da li se i naše novo poduzeće  može udružiti da nekim drugim?

Tajnik Bituanjac navodi da vodoopskrba ne može ići u privatizaciju, a što se tiče novog poduzeća tek kada se dobiju revizorska izvješća vidjet će se da li može samostalno poslovati.

 

2. Vijećnik Ante Palian misli da nas se opet „baca na koljena“. Sa ovom firmom poslujemo na pozitivnoj nuli, a ako moramo imati  još jedno poduzeće tko će to podnijeti ? Rasturiti dobru firmicu  i stvoriti dvije loše. Ako se udružimo onda bi bilo bolje sa Plitvicama, jer sa Slunjem je zaista rizično.

Ovaj zakon je zaista na štetu.

 

Načelnik navodi da gdje god su firme državne, one ne razmišljaju tržišno. Idu samo na sigurno, a ne traže druge mogućnosti ostvarivanja dohotka.

A predsjednik Luketić navodi da se i dir. Spelekoma  sugeriralo tržišno natjecanja, ali nije imao sluha.

Tajnik Bitunjac misli da je npr. nedopustivo je da pogrebno poduzeće - Katić  zarađuje na našem području, a mi imao komunalno društvo koje je ujedno i uprava groblja za to. Tu se treba ostvarivati dohodak. Problem je i sa dimnjačarom. Može se imati dimnjačar koji bi se osposobio između djelatnika Spelekoma, a koji  može raditi i druge poslove. Sve treba dobro organizirati i onda ne bi bilo problema.

Takvo društvo treba imati barem pravnika, ili barem upravnog pravnika koji bi vodio stručne poslove, a direktor se posvetiti drugim poslovima i paziti kako zaraditi.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA/ donosi se Zaključak o pokretanju postupka odvajanja  s osnivanjem trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

 

TOČKA 25. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

Obrazloženje i ove točke daje tajnik Bitunjac navodeći da se u ambulanti Rakovica ponovo promijenio liječnik  te je umjesto doktora Luke Jerković došao doktor Zlatko Demeter te bi isti  trebao biti član Stožera zaštite i spašavanja, odnosno predlaže istog.

 

Nakon prijedloga glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA/ donosi se Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

TOČKA 26. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

Pročelnica Rastovac obrazlaže da je zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta u Grabovcu, kč.85/50 površine 795 m2 – kod KIM-ovih kućica  podnio Predrag Čalić iz Grabovca 202. pa moli da se vijeće očituje o  istom jer je vrijednost nekretnine  veća od onog iznos koji može odobriti načelnik.

 

Kako je pročelnica o svemu upoznala vijećnike glasovanjem se

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

TOČKA 27. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini   

 

PREDLAGATELJ POVLAČI PRIJEDLOG ODLUKE POD TOČKOM 27. JER NISU USVOJENE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU, A ISTA SE TEMELJI NA NAVEDENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA.

 

 

TOČKA 28. NP Plitvička jezera-mišljenje o privatizaciju uslužnih djelatnosti

   

Predlagatelj ove točke je predsjednik Zoran Luketić koji vijećnike upoznaje sa planovima za privatizaciju uslužnih djelatnosti u Nac. parku.

O istom   će se raspravljati i u Općini Plitvička jezera. Očitovanja su poslali i načelnik općine Plitvička i jezera i bivši ravnatelj Nac. park gospodin Anđelko Kružičević.

Govori se o privatizaciji NP Plitvička jezera i NP  Brijuni  koja bi se provodila etapno – u  fazama,  U NP Pl. Jezera najprije bi se privatizirao  Motel Borje,  Hotel  Grabovac i Auto kamp Korana.

Ima dubioza da ulaznice pokrivaju druge troškove, a ne troškove zaštite.

Proziva se da u  ugostiteljskim objektima nemaju domaću hranu, a poznato je da su svi  vezani  javnom nabavom odnosno najnižom cijenom.

Pojavit će se i problem vodozahvata iz Kozjaka, što će to za nas značiti ?

Poznato je da većina Parkovih objekata  nema dozvole.

Kod nas je iseljavanje zaustavljeno kada se napravio auto kamp i hotel Grabovac i kad su se naši ljudi zapošljavali, a  što će biti u slučaju privatizacije istih.

Situacija je jako složena i ljudi se boje za radna mjesta jer se dobrim dijelom radi o starijim ljudima, narušenog zdravlja.

Osobno misli da su to „probni baloni“ i ne vjeruje da bi netko bez jake analize, rasprave sa lokalnim stanovništvom išao u takav pothvat. Kod nas je specifična situacija. Morao bi se naći zadovoljavajući model. Veća zaštita i zadovoljno stanovništvo bez privatizacije.

 

Načelnika Franjkovića zanima kako je gosp. Novosel imenovan u Upravno vijeće Nacionalnog parka, a da nas uopće nije obavijestio. Pita se, ako se prihodom od ulaznica kompenzirao gubitak  nekih objekata, kuda će onda ići prihod od ulaznica ubuduće? Do sada se ništa nije moderniziralo, a što dalje. Privatnik neće imati  puno prihoda i morat će bit otpuštanja radnika. Ako je izlika za privatizaciju da se ne prodaju proizvodi domaćeg stanovništva može se ići u mijenjanje Zakona o javnoj nabavi

 

Vijećnika Milana Bićanić kao djelatnika Nac. park zabrinjava privatizacija auto kampa Korana i hotela  Grabovca kao i dotok vode u ljetnim mjesecima. Privatnik nije obvezan isporučivati dovoljne količine vode.  Sve će to populaciju mladeži  primorati na iseljavanje.

 

Vijećnik Anđelko Novosel navodi da je rečeno da će ići javna rasprava o privatizaciji. Ne zna se kako će to ići, zato se ide u kontakte sa stanovništvom jer je lokalno stanovništvo aktivan dionik u upravljanju i to će biti zaključak sviju javnih rasprava (takva je praksa i u Americi).

Što se tiče njegovog imenovanja u Upravno vijeće NP Pl. Jezera navodi da su nacionalni parkovi  i parkovi prirode pod ingerencijom Države, a ostala zaštićena područja pod ingerencijom JL(P)S i dobra volja je ministarstva da li će u Upravno vijeće imenovati nekoga iz lokane samouprave.

Što se tiče izmjene Zakona o javnoj nabavi, on je diktiran Briselom i ne može se mijenjati.

 

Vijećnik Ante Palian misli da se sve općine uokolo trebaju „dići na noge“. Svi načelnici u dopisima  trebaju zauzeti stav koji će imati težinu.

 

Pročelnica Rastovac i vijećnica Pavlić misle da će se ubuduće imati nova saznanja i onda će se moći reagirati i ne znaju kuda vodi prijedlog ovog Zaključka.

Gospodin Luketić i Bićanić misle da se mora reagirati na dosadašnja saznanja te kao i sa Petrokemijom izići u javnost.

 

Nakon rečenog donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 9  glasova ZA/ donosi se Zaključak o privatizaciji uslužnih djelatnosti  u Nac. parku Plitvička jezera

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 19,45  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj