Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

33. sjednica - zapisnik

AUDIO SNIMKA

Z  A  P  I  S  N I  K

 

 Sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 17.04.2012. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,05 sati i završetkom u 18,00 sati.

 

Sjednica se snima tonski.

 

Sjednici su nazočni vijećnici:  Zoran Luketić,  Marijan Hodak, Željko Župan,  Milan Bićanić,  Pavličić, Milan, Blanka Pavlić /od 15,12 sati/, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Ante Palian,  Damir Krizmanić / od 15,10 sati/ i Dragan Smočić

 

Sjednici nije nazočan vijećnik: Anđelko Novosel /nije ispričao izostanak/

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, pomoćnik pročelnika - tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica JUO i Slavica Vuković, referentica u JUO, te Tihana Oštrina, voditeljica JU Rakovica i Mile Sokolić, predstavnik Razvojne agencije KAZUP

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne i predlaže da se prije početka sjednice Vijećnicima obrati gospođa Ivana Hodak, a u ime roditelja djece vrtićkog i predškolskog uzrasta, a vezano za inicijativu o otvaranja dječjeg vrtića

 

Gospođa Ivana Hodak  upoznaje vijećnike sa inicijativom roditelja da se otvori dječji vrtić. Također upoznaje da je za projekt zainteresirana  poduzetnica Karmen Pavlic koja već ima više vrtić. Obišli su potencijalne objekte - vatrogasni dom u Drežnik Gradu i Područnu školu u Selištu i gospođa Pavlic smatra da je škola u Selištu prikladnije rješenje jer ne treba puno preinaka za adekvatan prostor vrtića.

Želi da ovu inicijativu podrži Općinsko vijeće te ukoliko isto bude  jedna od točki dnevnog reda na narednim sjednicama najavljuje  dolazak zainteresiranih roditelja na tu sjednicu.

 

  • Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 1. Vijećnik Ivan Vuković postavlja pitanje o problemima u radu „Nogometnog kluba Eugen Kvaternik“.

Odgovor je dao Predsjednik kluba gosp. Zoran Luketić, a u daljnju raspravu, nezadovoljan odgovorom, uključuje se vijećnik Vuković, a njegove navode demantira vijećnik Palian.

 

2. Vijećnik Ante Palian pita načelnika da li ima pomaka oko radova na deponiji Ćuić Brdu i što je sa nogostupom kroz Rakovicu, odnosno da li će se radovi nastaviti?

Načelnikdaje odgovor, a dodatno ga pojašnjavapročelnica Rastovac.

 

3. Vijećnik Milan Pavličić pita o mogućnosti ograničenja brzine na cesti Lipovača – Drežnik zbog izlaza od mrtvačnice.   

Načelnikodgovara da će to riješiti komunalna redarica i ŽUC.

 

4. Vijećnik  Marijan Hodak, kao upozorenje komunalnoj redarici, navodi da je na autobusnoj stanici u Catrnji netko porazbijao sve crjepove pa bi to trebalo popraviti. Isto tako navodi da se u Čatrnji  prije igrališta županijska cesta urušava i o tome ih treba obavijestiti.

 

5. Vijećnica Blanka Pavlić pita načelnika da li ima pomaka oko ulaganja u turizam odnosno da li je gospodin Perkušić nešto pokrenuo,  jer se oko toga raspravljalo prije 2 mjeseca?

Načelnikodgovara upozoravajući na propust u očitovanju – primjedbama na Prostorni plan što koči daljnje investiranje.

 

6. Vijećnik Damir  Krizamanić pita da li je poslan dopis prema Cestama u svezi bankina? Zanima ga i granica parcele za groblje, odnosno gdje ta parcela završava. Neka  se po njoj ništa više ne radi.

Načelnikodgovara za Ceste Karlovac  planiraju poboljšati  cijeli asfalt prema Sadilovcu pa će riješiti i bankine i  odvodnju.

 

7. Vijećnik Milan Bićanić  pita da li će doći do sklapanja ugovora o geodetskoj izmjeri. 

Načelnik odgovara i obrazlaže probleme vezane za cijeli projekt izmjere.

 

8 Vijećnik Damir Krizmanić  ponovo upozorava na problem puta sa farme preko polja.

Načelnik odgovara napominjući našu obvezu održavanja poljskih putova, a pročelnica Rastovac daje dodatno obrazloženje. 

 

9. Vijećnik Ivan Vuković pita da li će na slijedećoj sjednici biti tema otvaranja vrtića. Iznosi svoje mišljenje o lokacijama za vrtić i  traži da se o tome posebno raspravlja.

Načelnik odgovara da će to biti tema neke od slijedećih sjednica te iznosi i drugu problematiku vezano za isto.

 

Nakon pitanja i prijedloga vijećnika prelazi se na

 

  • Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz poziv za sjednicu

ZAKLJUČAK: Sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća uz napomenu da se ubuduće sjednice snimaju.

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA

 

Vijećnici su prijedlog dnevni red dobili sa materijalima, ali kako predstavnica Turističke zajednice ne može biti nazočna današnjoj  sjednici predsjednik  predlaže da se točke 4. i  5. predloženog dnevnog reda brišu pa bi konačni prijedlog  dnevnog reda bio slijedeći

 

      1.   Strategija razvoja Općine Rakovica 2011-2015. godine

      2.   JU Rakovica- Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2011. godinu

      3 .  JU Rakovica-Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja

            zaštićenog područja kojim upravlja JU Rakovica za 2012. godinu

4.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012 godinu

5.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2011. do  

      31.12.2011.

  1. Program utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu
  2. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini
  3. Odluka o uvjetima i mjestima pružanja usluga u turizmu
  4. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
  5. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Rakovica
  6. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica
  7. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica
  8. Odluka o osnivanju Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore Općine Rakovica

 

 

ZAKLJUČAK: Predloženi  Dnevni red se prihvaća jednoglasno /sa 11 glasova ZA/

 

 

TOČKA 1. Strategija razvoja Općine Rakovica 2011-2015. godine

 

Općina Rakovica u suradnji sa  Agencijom za razvoj Karlovačke županije izradila je Strategiju razvoja Općine Rakovica za razdoblje 2011-2015. godine.

 

Prijedlog Strategije vijećnici su dobili sa materijalima za  31. sjednicu vijeća.

 

Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

Izvjestitelj je predstavnik izrađivača strategije gospodin Mile Sokolić koji je uvodno obrazložio Strategiju te odgovarao na pitanja iz rasprave.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Zoran Luketić, Ante Palian, Milan Pavličić, Ivan Vuković i vijećnica Blanka Pavlić te načelnik Općine Franjo  Franjković

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Strategija razvoja Općine Rakovica za razdoblje 2011-2015. godina

 

 

TOČKA 2.  JU Rakovica - Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2011. godinu

 

JU Rakovica je podnijela Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2011. godinu.

 

Prijedlog Izvješća  vijećnici su dobili sa pozivom.

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

Izvjestitelj je predstavnica JU Rakovica gospođa Tihana Oštrina koja je ujedno i odgovarala na pitanja iz rasprave.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici:Ante Palian i Zoran Luketić, vijećnica Blanjka Pavlić te Općinski načelnik gospodin Franjo Franjković

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće JU Rakovica za  2011 godinu

 

 

TOČKA 3. JU Rakovica - Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja kojim upravlja JU Rakovica za 2012. godinu

 

 

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja kojim upravlja JU Rakovica za 2012. godinu vijećnicima je dostavljen uz poziv.

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

Izvjestitelj je predstavnica JU Rakovica gospođa Tihana Oštrina koja je ujedno i odgovarala na pitanja iz rasprave.

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković  te Općinski načelnik gospodin Franjo Franjković.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ prihvaća se Program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja kojim upravlja JU Rakovica za 2012. godinu

 

 

TOČKA 4.  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012 godinu

 

Predlagatelj Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu je općinski načelnik te uz istu predlaže i 4 amandmana.

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa pozivom za 32 sjednicu,  Amandman 1. i 2. od 05.travnja 2012. dostavljen je sa pozivom za 33. sjednicu, dok su Amandman 1 od  13. travnja i Amandman 1 od 16. travnja 2012. dostavljeni su  na početku sjednice.

 

U ime predlagača izvjestiteljica po ovoj točci je pročelnica Vesna Rastovac

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković  te Općinski načelnik gospodin Franjo Franjković

 

Zaključak 1. Amandmani se prihvaćaju jednoglasno /sa 11 glasova ZA/

Zaključak 2. Sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica  za 2012. godinu.

 

 

 

TOČKA 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.

 

Predlagatelj Izvještaja je Općinski načelnik.

 

Godišnji izvještaj su vijećnici dobili sa materijalima za 32. sjednicu vijeća.

 

U ime predlagača izvjestiteljica po ovoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Nitko od vijećnika se nije javio za raspravu.

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa prihvaća se godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2011. - 31.12.2011. godine

 

TOČKA 6. Program utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu

 

Predlagatelj Programa  je Općinski načelnik.

 

Program su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

 

U ime predlagača izvjestiteljica po ovoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi je predsjednik Zoran Luketić primjetio da u Programu nema izmjena za koje se zalagao.

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Program utroška boravišne pristojbe za  2012. godinu.

 

TOČKA 7. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi sudjelovali vijećnici: Ivan Vuković, Dragan Smolčić te tajnik općine Kristijan Bitunjajc.

 

Zaključak:  Sa   8  glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini

 

TOČKA 8. Odluka o uvjetima i mjestima pružanja usluga u turizmu

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj je tajnik Općine Kristijan Bitunjac koji daje i odgovore i pojašnjenja.

 

U raspravi su sudjelovali  predsjednik Vijeća gospodin Zoran Luketić i Općinski načelnik gosp. Franjković.

 

Zaključak: Jednoglasno /Sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o uvjetima i mjestima pružanja usluge u turizmu.

 

TOČKA 9. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

Predlagatelj Odluke je Odbor za izbor i imenovanje.

 

Predloženi akt vijećnici su dobili sa pozivom.

 

U ime predlagatelja izvjestitelj po navedenoj točci je tajnik Općine gospodin Bitunjac.

 

Zaključak: Sa 11 glasova ZA glasova donosi se Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

 

TOČKA 10. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Rakovica

 

Predlagatelj  je Odbor za Statut i Poslovnik.

 

Vijećnici su Odluku primili sa pozivom.

 

Predstavnik predlagatelja i izvjestitelj je Kristijan Bitnjac,  predsjednik Odbora koji je obrazložio  Odluku.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnica Blanka Pavlić i vijećnici Milan Pavlićić, Ivan Vuković, Zoran Poznan i Damir Krizmanić.

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se odluka o izmjenama Statuta Općine Rakovica

 

 

TOČKA 10. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

 

Predlagatelj  je Odbor za Statut i Poslovnik.

 

Vijećnici su Odluku primili sa pozivom.

 

Predstavnik predlagatelja i izvjestitelj je Kristijan Bitnjac,  predsjednik Odbora koji je obrazložio  Odluku.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

TOČKA 11.  Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica

 

 

Predlagatelj  je Odbor za Statut i Poslovnik.

 

Vijećnici su Odluku primili sa pozivom.

 

Predstavnik predlagatelja i izvjestitelj je Kristijan Bitnjac,  predsjednik Odbora koji je obrazložio  Odluku.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRAŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica

 

TOČKA 12. Odluka o osnivanju Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore Općine Rakovica

   

Predlagatelj  je Odbor za Statut i Poslovnik.

 

Vijećnici su prijedlog  Odluku primili sa pozivom.

 

Predstavnik predlagatelja i izvjestitelj je Kristijan Bitnjac, predsjednik Odbora, koji je obrazložio  Odluku.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno / sa  11 glasova ZA/ donosi se Odluka o osnivanju Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore Općine Rakovica

   

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 18,00 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj