Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

35. sjednica - zapisnik

AUDIO SNIMKA

Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

Sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 28.06.2012. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,12 sati i završetkom u 16,30 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici:  Zoran Luketić,  Marijan Hodak, Željko Župan,  Milan Bićanić, Blanka Pavlić, Ante Palian, Dragan Smolčić, Milan Pavličić (od 15,17), Ivan Vuković i Anđelko Novosel (od 15,50)

 

Sjednici nije nazočan vijećnik: Damir Krizmanić(ispričao izostanak) i  Zoran Poznan (nije ispričao  izostanak)

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik, Zdenka Božičević i Slavica Vuković, referentice u JUO te predstavnici roditelja: Ivana Hodak, Ana Vidoš i  Nadija Dolić

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  kvorum (na početku sjednice nazočno 7 vijećnika)  te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv, a predsjednik daje konačni prijedlog dnevnog reda  te bi isti bio  slijedeći

 

  1.  Odluka o osnivanju dječjeg vrtića

  2.  Vijećnička pitanja i prijedlozi

  3.  Izmjene i dopune proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu – II rebalans

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno / sa  7  glasova ZA/

 

 

TOČKA 1. Odluka o osnivanju dječjeg vrtića

 

Prijedlog Odluke  vijećnici su dobili sa pozivom, a obrazloženje daje Općinski načelnik  i iznosi da je bilo mnogo  pritisaka već 2006. godine  da se otvori dječji vrtić, roditelji su pisali  peticije. Jedna osoba iz Slunja tada je obišla školu u Drežnik Gradu, koja  još nije bila otvorena  i mogla se preurediti u  vrtić. Predviđena cijena za roditelje bi bila 600-700 kuna, a za Općinu 1.200,00 kuna. Nakon te informacije  roditelji su odustali jer im je to bilo skupo. Od tada se nije konkretnije razgovaralo o vrtiću jer nije bilo velikih prihoda, a roditelji su djecu smjestili u vrtiće u Slunju i Korenici, a Općina je to sufinancirala.

Sada je vijećnik Ivan Vuković uz podršku i drugih vijećnika ponovo pokrenu pitanje otvaranje vrtića, a  25 roditelja je potpisalo inicijativu odnosno pokazalo interes za isto.

2009. godine provodila se kampanja “Drvo je prvo“ odnosno grijanje na pelete.  Tada smo iskazali  interes za takav sustav grijanja  u određenim objektima pa tako i u potencijalnom  vrtiću.

Projekt  nije realiziran, ali smo u Planu mreža dječjih vrtića definirali da ukoliko ne osiguramo sredstva za vrtić iz projekta “Drvo je prvo“ ili ne budemo u mogućnosti  osigurati vlastita sredstva za izgradnju  vrtića za isti se mogu prenamijeniti  postojeći prihvatljivi objekti.

 

To nam je dobra podloga jer se sada razmatra mogućnost otvaranja vrtića. Predložene lokacije – objekti su  vatrogasni dom u Drežniku  ili  škola u Selištu Drežničkom.

Obišli smo navedene objekte zajedno sa stručnim osobama, odnosno potencijalnim investitorima i uočeno je da prostor vatrogasnog doma  nije adekvatan. Prostor je jako velik i nije ga toliko potrebno za vrtić te bi  ostalo  mnogo ne iskorištenog prostora, a druga institucija – subjekt uz vrtić ne može biti u istom prostoru.

 

Škola u Selištu ne radi, a ravnateljica navodi da nema pokazatelja da će biti značajniji broj djece i potreba i mogućnosti da se škola otvori. Za sada im je ista na teret i suglasni su je ustupiti  za vrtić.

Podrška i suglasnost  je došla i od županije i ministarstva. Kada prostor  bude potreban za školu, vrtić će se iseliti,  odnosno izgradit će se nova zgrada za vrtić.

I za ovakav oblik vrtića treba izdvojiti velika sredstva. Analizirali smo troškove i mislimo da bi mogli sufinancirati vrtić za  25-ero  djece. To je oko 350.000,00. kuna.

Predlaže da se ova Odluka usvoji kako bi škola  pokrenula postupak prenamjene škole. To bi se realiziralo  u nekom kraćem roku  - u 10-11 mjesecu.

Načelnik također izvještava vijeće da je napravio presedan i sredstva potrebna za vrtić ugradio u  Izmjene i dopune proračuna koje su predložene na današnjoj sjednici. Radi se o iznosu od 120.000,00 kuna. Isto je uradio zbog toga što je bio rok do15.6. za kandidiranje za  sredstva fonda. Ako se Odluka ne donese te ne usvoji rebalans proračuna  povući će se ta aplikaciju. Išao je prije odluke, ali misli da je to dobar potez osobito ako se dobiju sredstva.

 

Gospođa Ivana Hodak, u ime roditelja, se zahvaljuje što su primljeni na sjednicu, a došli su da se upoznaju sa detaljima.

Mnogi roditelji  nemaju  gdje smjestiti djecu ili im je skupo plaćati druge vrtiće. Navodi svoj primjer gdje joj dijete ide u vrtić na Plitvice, ali su troškovi prijevoza visoki pa uz plaćanje vrtića više ne može snositi te troškove prijevoza. Gospođa Ana Vidoš  ima jedno dijete u vrtiću na Plitvicama, ali  za drugo nema mjesta.

Navodi primjer i obitelji  Danijela Krizmanića čije dijete  ide u vrtić u Slunju, ali su ga spremni prebaciti  bilo gdje na području naše Općine.

 

Gospođa Nadija Dolić napominje da već tri godine pokušava upisati djecu u vrtić na Plitvicama, ali nema mjesta. Ona i suprug rade  u smjenama i jako je teško organizirati čuvanje djece. 

 

Rasprava:

 

1. Vijećnik Dragan Smolčić pita da li se ima podatak koliko se sada godišnje izdvaja za sufinanciranje smještaja djece u vrtiće u Pl. jezerima i Slunju,

Gospođa Božičević odgovara da iznos varira ovisno o broju djece i kreće sa od  170 do 190 tisuća kuna te još oko 130 tisuća kuna za rad  predškola.

 

2.Vijećnik Ante Palian je zadovoljan što je ovaj problem na dnevnom redu i što se rješava. Često je  potezao  to pitanje, ali nije bilo sluha. Sada je problem sazrio i  došlo vrijeme  da se realizira.

Prema djeci se trebamo  ponašati kao prema našoj budućnosti.

Treba ići u ovakve projekte. Ubuduće neka se vidi nova lokacija za vrtić, a ovaj prijedlog  je za sada dobar. Mladi ljudi moraju biti sigurni da imaju gdje smjesti djecu i misli da će i to utjecati i na veći natalitet.

 

3. Vijećnik Marijan Hodak  podržava ovu odluku i pita da li se znade kolika bi bilo cijena po djetetu i da li će se u naš vrtić moći smjesti i  djeca iz drugih Općina (navodi primjer svoje sestre koja je za isto zainteresirana).

Načelnik navodi da bi se trebala kupiti oprema za 2 vrtićke grupe i to bi iznosilo cca  400 tis. kuna, ali  gđa Karmen Pavlic koja je zainteresiran za ovu investiciju može osigurati mobilijar.  U tom slučaju bi ekonomska cijena bila cca  1.800,00  kuna. Općina bi sufinancirala oko 1.200,00 kuna,  a roditelji oko 400,00 kuna.

Smatra da bi ovo bio  najjeftiniji vrtić na terenu, a moći će se primiti i djeca iz drugih  općine. Voditelji vrtića  žele veći  broj djece, a  tada bi  i cijena bila manja. Poželjan je kapacitet pedesetoro djece.

 

4.Vijećnik Milan Bićanić primjećuje da se govori o javno privatnom partnerstvu pa pita da li bi došli raditi odgajatelji iz Zagreba ili će se moći zaposliti i domaće stanovništvo.

Načelnik napominje da mi na području Općine nemamo školovanih odgajatelja osim gospođe Pavličić.  Učitelji ne mogu  biti odgajatelji.  Zbog toga će vjerojatno odgajatelji morati doći „izvana“ ali će se kao pomoćno osoblje moći zaposliti domaći ljudi.

 

5. VijećnicaBlanka Pavlić pita da li će se u okviru vrtića  moći odvijati i predškolski odgoj.

Načelnik odgovara da je to moguće. Tako bi se  uštedjela znatna sredstva jer se i sada za predškolu izdvaja mnogo, a predškola radi  u neadekvatnim prostorima sa dosta problema.

 

6. Vijećnik Željko Župan pita da li bi se i dalje sufinancirao smještaj djece u druge vrtiće ukoliko neki  roditelji  ne bi željeli smjesti djecu u naš vrtić.

Načelnik nije siguran da li, ako imamo vrtić na našem području imamo obvezu sufinanciranja i drugih vrtića, ali misli da nemamo.

7. Vijećnica Blanka  Pavlić navodi da vrtić na Plitvicama ima saznanje da se planira otvaranje našeg vrtića i već su kontaktirali  i stava su da u tom slučaju više ne bi primali djecu sa našeg područja.

Zbog toga i ova odluka mora biti konkretna i realizacija početi što prije.

 

8. Predsjednik Zoran Luketić napominje da je bilo prijepora gdje otvoriti vrtić. Bilo je dvojakih mišljenja. I on je bio mišljenja da bi bilo bolje u domu u  Drežniku, ali kada se vidi što propisuju Pedagoški standardi predškolskog odgoja onda se vidi da je škola u  Selištu bolja opcija jer je jako  zahtjevno ispuniti sve uvjete za vrtić. Možda svima ovo  ne odgovara, ali je u svakom slučaju povoljnije i bolje od smještaja u Slunju ili Plitvicama. Nove lokacije će se kasnije razmatrati.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi slijedeći,

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 8 glasova ZA/ donosi se Odluka o osnivanju dječjeg vrtića

 

2.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnica Blanka Pavlić u ime sugrađana sa Sabljak brda iznosi  problem koji imaju sa prilaznim putem. Kada su sprovodi onda vozila ometaju –  gotovo  blokiraju njihov put pa ne mogu do svojih kuća. Po zimi  ima problem sa čišćenje, krivina kod skretanja je opasna.

Mještani imaju prijedlog da se uredi put prema Petru Salopeku /Perecu/, a radi se o cca. 200 m. Put je općinski i ucrtan je. Kada bi se uredio ljudi bi ga više koristili.

 

Načelnik izražava sumnju na mogućnost realizacije ove godine, ali iduće godine će se razmatrati ta mogućnost. Nema ništa protiv da se ljudima osiguraju bolji uvjeti. Neka se u 10 mjesecu podnese zahtjev za to, a  razmatrat će se prilikom izrade  proračuna za  iduću godinu..

Ove godine je prioritet deponija za koju treba osigurat oko  2 mil. kuna.

 

2. Vijećnik Ante  Palian iznosi da je  bio  u Sadilovcu kod  Ivanković Darka, čovjeka koji uzgaja voćke – ima velike plantaže, a nema vode ni struje.  Direktor Spelekoma mu je  obećao da  će nešto napravit po pitanju vode i već je krajnje vrijeme da se to uradi,  ali ne zna kakav je problem sa strujom.

Pita da li se  želimo riješiti  takvog čovjeka koji je puno uložio u kultiviranje zemljišta i misli da mu se treba  pomoći, a ne ga ignorirati.

 

Načelnik obrazlaže da Elektrolika ima pravilo da mrežu gradit tamo gdje ima više potrošača. Gospodin Ivanković je bio „trom“ po pitanju podnošenja zahtjeva za struju. Problem je vjerojatno i u vlasničkim odnosima (do sada je to bilo vlasništvo njegove punice, a gospodin je  sada imanje prepisao na sebe pa se radi o novom priključku). Ne zna da li su ostala dvojica mještana  podnijeli zahtjeve. Gospodin Ivanković  smatra da Općina treba podnijeti zahtjev za struju, ali je bolje da on sam izlazi sa zahtjevima.

Što se tiče problema vode, ni Drage ni Jelov Klanac nemaju riješenu vodu, a voditi vodu  za samo jednu osobu – kuću  nije baš  zgodno.  Bilo bi problema da se za jednog čovjeka vodi voda 1,5 km, a vodu zapravo i ne smije ni koristiti  za zalijevanje.

Na jesen će se odrediti koji su to prioriteti za dovođenje vode.

Nadovezujući sepredsjednikLuketić primjećuje da gospodin Ivanković ima zapravo  proizvodnju, odnosno to nije obično  kućanstvo. Isto tako nije ni znao za taj problem.

 

3. Vijećnica  Blanka Pavlić  pita da li su  investitori iz Fortune dobili lokacijsku dozvolu.

Ima saznanje da su dobili dvosmjerni ulaz koji još nitko nije dobio. Zalaže se da svi investitori imaju iste uvjete (npr. investitor iz Nizozemske nije mogao dobiti dvosmjerni ulaz)

 

Načelnik navodi da ne može precizno odgovoriti jer nije upoznat sa detaljima. Smatra da su ulaz dobili u skladu za važećim Prostornim planom.

Na pitanje će dati pismeni odgovor.

 

4. Vijećnik Dragan Smolčić  pita tko održava  mrtvačnice, odnosno ljudi imaju mnogo  primjedbi na stanje – nedostatke mrtvačnice Drežnik (potrgane pločice, neuredno i dr.), pita da li djelatnici na javnim radovima mogu tu  nešto uraditi.

Načelnik  odgovara da Spelekom upravlja mrtvačnicama i komunalni redar treba vidjeti sa direktorom da se izvrše popravke.

Vijećnik također pita da li se može tu  nešto napraviti sa ruševnom školskom stambenom zgradu o Drežniku – da li se može ruševina ukloniti. 

Načelnik kao i na prethodne upite o istom navodi da je Osnovna škola vlasnik zgrada i dužna je to srediti. Općina može poslati zahtjev za uklanjanje, ali će škola opet tražiti da Općina to financira.

 

5. Vijećnik Ante Palian  pita da li se što dešava sa deponijom jer iz razgovora  vidi da se osigurava u proračunu 2 mil. kuna?

 

Načelnik odgovara da je raspisan natječaj za radove  8. lipnja i isti još uvijek traje, odnosno čekaju se ponude za izvođače radova. Fond će sufinancirati 75% troškova, a općina  25%, a vrijednost investicije je  oko 6  mil. 

Fond to neće sufinancirati izradu pokrova pa će se tražiti sredstva od EU (čita dopis Fonda i obrazlaže situaciju)

 

6. Vijećnik  Marijan  Hodak pita da li  kuća ispod Koranskog mosta  (vlasnik Gašljević)   ima vanjsku rasvjetu od nas.

Načelnik odgovara da je moguće da je vezano na trafostanicu u Lisini i da će komunalni redar to provjeriti.

 

7.  Vijećnik Ivan  Vuković  pita predsjednika da li se sjednice vijeća  mogu održavati jedan sat kasnije  (u 16,00 sati), da ne kasni na iste, na što predsjednik odgovara da je moguće.

Vijećnik  također navodi da je mislio doći na točku oko vrtića, ali je kasnio i nije informiran o svemu..

Ujedno podsjeća načelnika da se dogovorilo da će se ispitati troškovnik vrtića u Drežniku i Selištu da bi se imali  konkretni podaci, da se vidi što je isplativije i koliko što košta. Očekivao je da će se o tom razgovarati. Pita da li je netko napravio kalkulaciju da se vidi točno stanje. Drago mu je što se nešto pokrenulo po pitanju vrtića, ali bilo bi puno bolje da se imaju konkretni podaci.

 

Predsjednik Luketić i načelnik kratko obrazlažu sve rečeno o vezu vrtića, a vezano za Točku 1. i Odluku. Vijećnik će cijelu raspravu vidjeti iz zapisnika.

 

8. Vijećnica Blanka Pavlić  navodi da je vidjela već u prošlom zapisniku da je vijećnik Vuković tražio da se ova sjednica pomakne – odgodi za 30 minuta, ali to se nije uzelo u obzir. Onda ne bi došlo do ovoga nesporazuma

 

TOČKA 3. Izmjene i dopune proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu – II rebalans

 

Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu odnosno II rebalans   vijećnici su dobili sa pozivom

 

Izvjestiteljica po navedenoj točci je gospođa Zdenka Božičević, stručna suradnica za proračun.

Gospođa Božičević upoznaje vijećnike da  se proračun povećao za 969.000,00 kuna  i sada  iznosi 14.023.716,86 kuna. Također kratko obrazlaže pozicije na kojima je došlo do korekcija odnosno novootvrene pozicije i razloge za isto. Prihodi i rashodi su usklađeni.  Prijedlog II rebalansa prihvatio je i Odbor za financije i proračun.

 

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu, a kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu, glasovanje se donosi slijedeći

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 1 glas PROTIV glasova donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna  Općine Rakovica za  2012. godinu  

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  16,30   sati.

 

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj