Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

37. sjednica - zapisnik

AUDIO SNIMKA

Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

Sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 13.09.2012. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 17,00 sati i završetkom u 18,20 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić,  Željko Župan, Milan Bićanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Damir Krizmanić /od 17.15 sati/, Dragan Smolčić, Anđelko Novosel i Zoran Poznan.

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: Marijan Hodak i Ante Palian

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, v.d.pročelnica JUO Vesna Rastovac, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica  i Slavica Vuković, referentica u JUO

 

Predsjednik Zoran Luketić otvara sjednicu i pozdravlja nazočne, utvrđuje  kvorum  te se prelazi na

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG  REDA  

 

Vijećnici su prijedlog dnevnog red dobili  uz poziv te predsjednik usmeno predlaže:

1.   Vijećnička pitanja i prijedlozi

2.   Usvajanje zapisnika sa 36.sjednice Općinskog vijeća

3.   Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine

4.   Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2012. do 30.06.2012. godine

5.   Izvješće o korištenju sredstava proračunske pričuve za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine    

6.   Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja

      komunalnih djelatnosti u  2012. godini

7.   Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

      period 2012. godine

8.   Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu

9.   Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

   

 

ZAKLJUČAK: Predloženi Dnevni red 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica se prihvaća jednoglasno /sa  9 glasova ZA/

 

TOČKA 1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.   Vijećnik Zoran Poznan se osvrće na natječaj za čistačicu i navodi da smatra da je u tom postupku gospođa Ljiljana Crnković  oštećena. Naime, rečeno joj je da će biti obaviještena o testiranju, ali nije obaviještena već je poziv bio na internetu, a kako u Kršlji nema interneta ona nije znala za termin te nije došla na testiranje. Ako se na takav način ljudi obavještavaju neka se onda osigura internet. 

Na odgovor tajnika Bitunjca da je sve provedeno po zakonu, te da je poziv bio i na oglasnoj ploči  Općine, napominje da moramo biti fleksibilniji u odnosu na ljude i ne držati se strogo zakonskih odredbi baš zbog uvjeta u kojima živimo.

 

2. Vijećnik Damir Krizmanić napominje da nije dobio odgovor što je sa nasadima kukuruza na općinskoj parceli kod groblja, a isto tako i na pitanje kada će biti saniran asfalt kroz  Sadilovac.

 

Pročelnica Rastovac potvrđuje da je jedan dio parcele izoran i posijan kukuruz, ali kada je tako, neka se urod pobere, a za iduću godinu će se onemogućiti korištenje.

Što se tiče asfalta, kako se radi o  županijskoj  cesti ne možemo puno učiniti već ćemo  još jednom  poslati dopis da se riješi iako su obećali da će to napraviti do 8 mjeseca.

Načelnik dodaje da je dobra komunikacija sa Županijskom upravom za ceste, ali za neke sitnice ne  vole da ih se „gnjavi“, bitno je da su prihvatili  sanaciju, pa sada moramo čekati dok oni reagiraju. Ako je baš tako loša situacija neka i Mjesni odbor malo  to popravi.

 

3. Vijećnica Blanka Pavlić pita kakva je situacija sa Poduzetničkom zonom i gdje se stalo ? Prošlo je puno vremena, a malo se napravilo. Nema vizije što će tu uopće biti. Uložena su velika sredstva (5 mil. kuna). Vrijeme je pregazilo prvotnu priču za koju se zona planirala.

Također pita što je sa studijom koju je radio gospodin Perkušić? Nezadovoljna je sa oba projekta. Uložena su velika sredstva  (5 mil. kuna), a ne vide se veći rezultati.

 

Načelnik odgovara da se sada u zoni  radi na spajanju na vodovod i moći će se već raditi u njoj. To je atraktivna lokacija i treba naći pravo rješenje. Planirano je za eko tržnicu i sadržaje vezane uz  to, ali je pitanje da li će se to moći ostvariti.

Javio se jedan poduzetnik koji  traži dio za parking  i popratne radionice. Legalno zapošljava 11 ljudi.

Za  ostatak zone možemo ponovo raspisati natječaj za interes jer domaći poduzetnici  do sada nisu bili zainteresirani. Još uvijek se  zona može  kandidirati za sredstva iz  EU fondova.

Vijećnica Pavlić pita kako se  parkiralište uklapa u eko etno tržnicu, a načelnik odgovara da bi to bile odvojene zone i mogu se uklopiti.

Što se tiče studije koju je trebao izraditi Gro – plan (gosp. Perkušić), isti nisu ispoštovali rokove i dostavili studiju. Poslani su dopisi da se isto uradi ili da vrate novac.

Vijećnica Pavlić smatra da je bolje da se novac vrati jer je cijeli projekt, a tako i studija  upitan.

 

4. Vijećnik Ivan Vuković primjećuje da, obzirom se ništa ne radi, u zoni raste ambrozija i pita  zašto djelatnicu na javnim radovima nisu to bar malo počupali?

Obrazlaže slučaj gospodina Ivana Cindrića iz  Oštarskih Stanova, koja ga je zamolio za pomoć, te pita da li se može asfaltirati put do njegove kuće, a i on bi sufinancirao isto.

 

Predsjednik Zoran Luketić upućuje ga da uputi pismeni zahtjev, sa čime su suglasni i načelnik i pročelnica

 

5. Vijećnik Milan Bićanić upozorava da građani negoduju zbog cijena vreća za odvoz smeća, odnosno smatraju da je to preskupo. Desit će se opet da se smeće baca na divlje deponije.

Također upozorava na autobusnu stanicu u Selištu koju hitno treba sanirati jer će inače  zimus zbog snijega prevrnuti.

 

Načelnik odgovara da Skupština Spelekoma (svi članovi Općinskog vijeća) treba razmotri dodatnu naknadu za smeće. Direktor Spelekoma smatra da neki ljudi imaju više smeća i da njegov odvoz  treba dodatno naplati.

 

6. Vijećnik Dragan Smolčić pohvaljuje rad Spelekoma i direktora Jurice Cindrić jer su cijelo ljeto održali dovoljno vode i nije bilo redukcija, ali ga treba upozoriti na situacije na  grobljima, barem u Drežniku. Tamo je veliko gradilište. Novci odlaze okolo. Drugi poduzetnici rade. To bi se trebalo regulirati i Spelekom  preuzeti radove.

Komunalni redar bi također trebao obići groblja jer je primijetio da pojedini ljudi kod svojih grobova nestručno sijeku borove pa će se isti srušiti i nekoga ugroziti.

 

7. Vijećnica Blanka Pavlić   ponovo se obraća načelniku sa pitanjem: “Da li gospodin načelnik smatra svojim uspjehom ili neuspjehom postignuto u Poduzetničkoj zoni obzirom na uložena sredstva. Želim osobni stav.“

 

Načelnik odgovara da je zona jedino u vlasništvu Općine. Trebalo ju  je urediti od samog početka. Smatra je i uspjehom i neuspjehom. Isto tako ne zna otkud i zašto se  govori o 5 mil. kuna, jer je realan iznos  gotovo pola.

Nadovezujući se vijećnica Pavlić navodi da bez obzira o kojem se iznosu radi treba voditi brigu o društvenom  novcu.

 

8. Vijećnik Milan Pavličić navodi da su mnogi ljudi na svoje zahtjeve za izmjene u  PP  dobili odgovor da im je djelomično usvojeno  pa im nije jasno jeli odobreno ili nije. O čemu se radi?

Pročelnica  odgovara da je većina je došla i provjerila što to znači. Nije se moglo svima odgovoriti detaljno, ali su ljudi uglavnom provjerili.

 

9. Vijećnik Ivan Vuković se ponovo osvrće na sredstva za PZ i navodi da je tražio  točan podatak o utrošenim sredstvima i dobio je odgovor  da  se radi o 1,8 mil. kuna, pa zatim o  3,8  mil.kuna. Sada želi točan iznos utrošenog do današnjeg dana. Iz toga će se vidjeti  da li je  investicija promašena.

Pročelnica obrazlaže kako se sredstva traže i kako se ulažu. Uglavnom se radi o sredstvima Ministarstva, a manje o sredstvima Općine. Za sva sredstva se dostavljaju  pravdanja o utrošku.

Bili smo usporeni i zbog IPARD kandidature, gotovo 2 godine. Sada opet čekamo odobravanje sredstva i opet će se krenuti u  radove, a sada se radi  priključak na vodu.

 

10. Vijećnik  Milan Bićanić  pita do kud se stiglo sa  prenamjenom  škole u Selištu u dječji vrtić.

Načelnik pojašnjava da je napravljen novi  projekt i ide se u prenamjenu. Sredstva će se dobiti i Općina to neće morati financirati. Sve je u tijeku.

 

TOČKA 2. Usvajanje zapisnika za 36. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili uz  poziv za sjednicu /u skraćenom pismenom obliku i tonski snimak na CD-u/ pa predsjednik poziva na očitovanje o istim.

Vijećnik Ivan Vuković navodi da je na zadnjoj sjednici klub vijećnika SDP-a negodovao zbog zapisnika  te je obećano da će tonski zapis zapisnika biti na web stanici Općine, ali to nije napravljeno pa pita zašto ?

Tajnik Bitunjac pojašnjava da sve je pripremljeno, ali stranica ne funkcionira zbog virusa te se čeka serviser da to sredi pa će se onda realizirati.

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvaja se zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine

 

Predlagatelj  je Općinski načelnik.

 

Izvješće su vijećnici su primili sa pozivom.                

 

Izvjestitelj je po prijedlogu je Općinski načelnik.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Zoran Luketić, Ivan Vuković, vijećnica Blanka Pavlić, a pojašnjenja je dao općinski načelnik.

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa Prihvaća se izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine.

 

TOČKA 4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2012. do 30.06.2012. godine

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.


Vijećnici su  Izvješće  dobili sa materijalima. 

 

Izvjestiteljica  u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA i 1 SUZRŽANIM glasom prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.2012. do 30.06.2012. godine

 

Vijećnici Željko Župan, Ivan Vuković i Vijećnica Blanka Pavlić nisu nazočni glasovanju

 

TOČKA 5. Izvješće o korištenju sredstava proračunske pričuve za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine    

 

Predlagatelj Odluke  je Općinski načelnik.

 

Izvješće  su vijećnici dobili sa pozivom na sjednicu.

U ime predlagatelja izvjestiteljica  po ovoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA/ prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava proračunske pričuve za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine    

 

Vijećnici Željko Župan, Ivan Vuković i Vijećnica Blanka Pavlić nisu nazočni glasovanju

 

TOČKA 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja   komunalnih djelatnosti u  2012. godini

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog akta vijećnici su dobili uz poziv.

 

Izvjestiteljica  u ime predlagatelja je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

Zaključak: Jednoglasno (sa 7 glasova ZA) donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini

 

Vijećnici Željko Župan, Ivan Vuković i Vijećnica Blanka Pavlić nisu nazočni glasovanju.

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama i  dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za   period 2012. godine

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke su vijećnici dobili sa materijalima.

 

U ime predlagatelja izvjestiteljica je pročelnica Vesna Rastovac.

 

U raspravi se sudjelovao predsjednik Vijeća Zoran Luketić, a odgovarala je  pročelnica Rastovac

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine

 

 Vijećnici Ivan Vuković, Zoran Poznan te Blanka Pavlić nisu bili prisutni glasovanju.

 

TOČKA 8.  Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu

 

 

Predlagatelj je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnica predlagatelja  i izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprave nije bilo.

 

 Zaključak: Jednoglasno (sa 9 glasova ZA) donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Glasovanju nije nazočan vijećnik Ivan Vuković

 

 

TOČKA 9. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

 

Predlagatelj Odluke je Općinski načelnik.

 

Prijedlog Odluke vijećnici dobili sa pozivom za sjednicu.

 

Predstavnica predlagatelja  i izvjestiteljica po navedenoj točci je pročelnica Vesna Rastovac.

 

Rasprava nije bilo.

 

 Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u  18,20  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj