Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

30. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 28.12.2011. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan  Smolčić, Marijan Hodak, Željko Župan,  Milan Bićanić, Damir Krizmanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Anđelko Novosel i  Ante Palian 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica JUO,  Zdenka Božičević  i Slavica Vuković,  referentice u JUO

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je na početku   sjednice nazočno 11 vijećnika / vijećnik  Marijan Hodak dolazi u 16,00 sati,/  te da  Vijeće može početi  sa radom i donositi valjane odluke pa sjednica počinje

 

  • Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnica  Blanka Pavlić  ima saznanje da je na dnevnom redu ove sjednice trebala  biti  još jedna točka, a radi se o zahtjevu za rješavanje stambenog pitanja pedagoga OŠ Eugena Kvaternika, gospodina Ivana Kokota, ali tu točku ne vidi na dnevnom redu, pa pita zašto nije uvrštena.

Tajnik Bitunjac odgovara da Vijeće ne odlučuje o ovakvim zahtjevima i stoga ta točka ne treba biti na dnevnom redu. 

 

2. Vijećnik Milan Pavličić konstatira da opet nije riješena situacija sa borovima na groblju kao ni drvo uz cestu prema Sadilovcu, odnosno bankine na istoj cesti,  što je već više puta traženo. Žalosno je što se to nije napravljeno pa je čovjek morao sam platiti i to je riješio. Isto je sa svime što je on do sada tražio, odnosno ništa od traženog nije dobio, te smatra načelnika odgovornim za to.

Načelnik odgovara da je sa Cestamadogovorio da se stablo riješi poslije Nove godine, ali je ono  unutar ograde odnosno privatno je vlasništvo. Riješit će se i mjesto ispred jedne kuće gdje se skuplja voda pa je situacija nezgodna. Što se tiče borova to treba riješiti Spelekom.

 

3. Vijećnik Ivan Vuković navodi da ponovo nije dobio odgovor na svoje pitanje o održavanju javnih površina iako mu je to obećano.

Navodi također da je primijetio nepravilnosti u radu Školskog odbora. Došao je do saznanja da Školski odbor djeluje protiv interes lokane zajednice i pita tko zastupa Općinsko vijeće u Školskom odboru? Tko lobira da se zapošljavaju ljudi koji nisu sa područja naše Općine, a ima ljudi koji ovdje žive, a nisu zaposleni. (Navodi primjer u kojem se radilo o radnom mjestu na kojem je prethodno radila nastavnica Vuković Helena i na čije je mjesto trebala doći osoba iz Tounja, a ista a ima policijski - krim dosje. Misli da je ista našla rupu odnosno „vezu“ u Školskom odboru. Na sreću isto nije prošlo, ali se moglo desiti. Gđa Ljubanović-Grdić  je lobirala za svoju zemljakinju, a nitko se nije suprotstavio.).

Naši domaći ljudi završavaju na ulici, a posao dobiju oni koji nisu sa našeg područja, a niti su kvalitetni kadrovi, a plaćaju im se putni troškovi i druge naknade. Tko je ispred Općine u Školskom odboru i da li  se ima uvid u njegov radi?

Ako općina predlaže članove Školskog odbora oni moraju zastupati interese Općine i njenih žitelja.

 

Odgovarajući Načelnik navodi da je vijećnik na svoje pitanje o Poduzetničkoj zoni dobio odgovor, odnosno izvješće na početku ove sjednice, a što se tiče izvješća za održavanje javnih površina izvješće će biti dostavljeno u ožujku kada se napravi godišnje financijsko izvješće, ali vijećnik Vuković navodi da njega samo interesira cijena održavanja jednog  metra2  javne površine,.

Pročelnica Rastovac navodi da postoji cjenik koji je dostavio Spelekom i isti se može predočiti, a u trećem mjesecu, kada se izradi izvješće,  točno će se vidjeti koliko je  sredstava utrošeno.

 

Što se tiče rada Školskog odbora, načelnik odgovara da Županija od Općine traži da se predlože ljudi u Školski odbor. Predložili smo određene ljude, ali je došlo do nesporazuma između predstavnika predlagača, odnosno  općine i škole. Predloženi članovi  su dali ostavku, pa je županija tražila nove.

Predsjednik Luketić je upoznat sa problemom jer je on prethodno bio član Školskog odbora, pa može vijeće izvijestiti  o svemu.

Vijećnica Pavlić navodi da je i ona postavila pitanje o članstvu u Školskom odboru, jer smatra da u istom moraju biti predstavnici Općinskog vijeća, ali je od načelnika dobila odgovor da iste predlaže Županija, a pojašnjavajući načelnik napominje da Županija samo traži pomoć od Općine, a ona donosi odluku.

 

Gospodin Zoran Luketić navodi da je, kao i gospodin Vlado Božičević, bio član Školskog odbora kada se raspisivao natječaj i odlučivalo o mjestu čistačice i birala ravnateljica, a nikada za stručno mjesto.  Oni su  odlučivali po svojoj savjesti i mišljenjima i uvijek se gledala socijalna komponenta. Kad su natječaji, mogu se iskoristit sve zakonske mogućnosti, ako netko smatra da je „upao“ netko tko nije trebao (stručnije ili manje stručan ili netko tko nije iz ovog kraja) može se uložiti žalba. Uvijek ima povrijeđenih ljudi, ali sigurno nikada intencija nije bila da se nekome domaćem naudi.

 

Vijećnica Pavlić pita tko su novi ljudi u Školskom odboru, a načelnik odgovara da su to: Ljubica Magdić, Darko Rubčić, Josipka Vuković, a gospodin Luketić obrazlaže da je došlo do smanjenja članova u Školskom odboru (sa 9 na 7 članova, op.a.), ali su Ljubica i Josipa ponovo izabrane jer je gđa. Natalija Pavlić otišla na porodiljni dopust.

 

Vijećnik Vuković pita zašto je problem da u Školskom odboru bude i netko iz opozicije, a načelnik i  gospodin Luketić odgovaraju da to nije problem i da u radu Školskog odbora nema netransparentnosti. Sve ide na kontrolu nadležnim institucijama. A kada izađe mandat sadašnjim članovima neka opozicija predloži nove.

 

4. Vijećnik Ante Palian  pita  načelnika da li će se naći sredstva da se sruši „Pansion“

Načelnik odgovara da su projekti napravljeni, oni su „na građevinskoj  dozvoli“. Iz Ministarstva su rekli da se čeka jer se promijenila vlast i misli da nije u prioritetu. Vidjet ćemo. Ako ne bude obnove od strane Ministarstva iznaći ćemo vlastita sredstva i srušiti zgradu.

 

5. Vijećnik Zoran Luketić pitašto je sa Centrom za gospodarenje otpadom. Planirana sredstva nisu iskorištena. Također pita kakva je situacija sa vatrogastvom.

Načelnik odgovara da je Studija utjecaja na okoliš gotova i dokumentacija se predaje za građevinsku dozvolu. Što se tiče  naše deponija kao  reciklažnog  dvorišta to će se vidjeti naknadno.

Što se tiče vatrogasnih društava optimalno rješenje bi bilo 20 ljudi u jednom i 10 ljudi u drugom. To je jedina mogućnost. Ide se na smanjenje programa zaštite od požara da što manje košta Općinu.

Što se tiče JVP vidjet ćemo da li će to biti prihvaćeno. Vidjeti će sa gradonačelnikom Slunja gosp. Bogovićem. U tom slučaju se društva  mogu i gasiti.

Vijećnik Luketić primjećuje da su  sredstva za nabavu opreme  velika, a  istima se može nešto dugo financirati.

 

Nakon pitanja i prijedloga vijećnika prelazi  se na

 

  • Usvajanje zapisnika sa  29. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnike dobili sa materijalima, a kako nitko od vijećnika na iste nije ima primjedbi glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 11 glasova ZA usvaja  se zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća 

 

            U nastavku sjednice Predsjednik Luketić predlaže dnevni red  sa kojim su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale i zamoljava da se isti, na traženje stručne službe, dopuni još jednom točkom, te bi isti bio  slijedeći

 

      1.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2011. godini

      2.   Odluka  prihvaćanju prijedloga Sporazuma o osnivanju Javne ustanove- Razvojna agencija  

            Karlovačke županije KARLA

      3 .  Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu

      4.   Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012 godinu

      5.   Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

      6.   Plan nabave za 2012. godinu

      7.   Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na području Općine Rakovica

      8.   Odluka o izmjeni odluke o priključenju n a komunalne vodne građevine

      9.   Zaključak o pokretanju postupka izmjena i dopuna Procjene ugroženosti i Plana zaštite od

            požara

    10.   Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan

            prodavaonica

    11.   Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja  komunalne infrastrukture i obavljanja

            komunalnih djelatnosti u 2011. godini

    12.   Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

    13.   Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011 godinu

    14.   Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

    15.   Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. god.

    16.   Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini

    17.   Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i

            poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini

  1. Odluka o izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu
  2. Odluka oi izmjeni programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011 godini
  3. Odluka oi izmjeni programa utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
  4. Ferid Seferagić – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta
  5. Mirjana Mlađan – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta
  6. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

 

Na preloženi dnevni red

 

Vijećnik Milan Pavličić ima primjedbu odnosno  smatra da je dnevni red preopsežan i napominje da će biti  suzdržan po svi točkama.

 

Vijećnik Ivan Vuković se slaže sa gosp. Pavličićem, za kraj godine je ovo zaista opsežno. Sve se donosi na brzinu. Predlaže da se odabere  50 % točaka koje su bitne za daljnji rad, a ostalo odradi na narednoj sjednici.

 

Tajnik Bitunjac napominje da su gotovo sve točke vezane za rebalans. Odluke se mijenjaju jer se mijenja proračun. Određene odluke su vezane zakonskim odredbama i nema se što izbaciti.

Što se tiče zahtjeva za kupnju zemljišta na njih se mora  stranci odgovoriti, mora se poštovati zakonski rok jer stranke inače imaju pravo žalbe zbog ''šutnje administarcije''. O konkretnim zahtjevima sukladno važećim propisima mora odlučivati Vijeće, a ne načelnik.

Pročelnica Rastovac napominje da se rebalans proračuna ne može napraviti u 11 mjesecu. Mora se čekati zadnji tren jer se situacija mijenja iz sata u sat. Sve su odluke usklađene sa rebalansom i nema puno obrazloženja.

 

Nakon rečenog predsjednik dnevni red daje na glasovanje i donosi se

 

Zaključak: Predloženi dnevni red se prihvaća sa 7 glasova ZA i  4 SUZDRŽANA glasa

 

Vijećnik Marijan Hodak dolazi u 16,00 sati

 

 

TOČKA 1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2011. godini

 

 

Prijedlog izmjena  Proračuna za 2011. godinu vijećnici su dobili s materijalima, pa predsjednik poziva pročelnicu da isti obrazloži.

Gospođa Rastovac navodi da je sada kraj godine i može se sagledati najrealnije stanje i u prihodima i u rashodima pa je zbog toga i potreban ovaj rebalans. Odbor za financije i proračun je također isto obradio pa se može vidjeti da je došlo do umanjena  proračuna  od cca 5,5%.

U globalu u rashodima  nema većih izmjena u odnosu na prošli rebalans, već je sve je usklađeno sa ostvarenim prihodima. Zapravo se  radi se o preraspodjeli sredstva. Višak sredstava koje su došla na kraju godine, odnosno ona koja se nisu utrošila, prenijet će se u narednu godinu. To se uglavnom dešava zbog toga što i županija i ministarstva na kraju godine prazne svoje proračune, a ta se sredstva ne mogu iskoristiti zbog kratkog roka, odnosno kraja godine.

 

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu.


1. Vijećnicu Blanku Pavlić  zanima o kojoj se  Studiji valorizacije turističkih potencijala radi i  za koju su izdvojena sredstva, a  pročelnica obrazlože da se radi o studiji  EKO toura koja košta  35  tis. kuna, a općina daje 12.400,00 kuna i o kojoj se već raspravljalo na Vijeću, odnosno istu će ovih dana dostaviti na uvid.

Vijećnica navodi da se radi o firmi koja je „pala sa neba“. Ulaže na mnogim područjima RH, odnosno misli uložiti 360 mil. eura, a traži sitne novce od općina za studije, pa je to čudno. Zašto sami ne plate studiju, a onda traže dalje. Da li će vratiti novac, ako ne budemo zadovoljni sa Studijom. Misli da se tako ne raspolaže sa sredstvima Općine.

Traže zemlju od općine pa se onda prijave za IPARD i onda mi postajemo dioničari i to je čudno. Mi plaćamo studiju, dajemo zemlju, Europa daje novac i evo investitora – poduzetnika. Izgleda da oni uopće nemaju novca.

Načelnik se dobrim dijelom slaže s vijećnicom Pavlić, ali misli da je svima potrebno dati šansu. Firmu će pozvati  na sjednicu Općinskog vijeća i dat će im se prilika da obrazlože svoje ideje i planove. Ako vidimo da nešto nije uredu, lako to stopiramo.

Vijećnik Vuković se nadovezuje se na temu i misli da su „trice“ da im se zemljište pretvori u građevinsko pa da rade što hoće.

Moramo imati udio u njegovom radu. U protivnom ćemo biti izigrani. Moramo biti oprezni. Sve moramo staviti na papir – ugovor. Ako su ozbiljni prihvati će ga, a ako ne onda nešto ne štima.

Načelnik ponavlja da se oni raduju doći na Vijeće i obrazložiti svoje planove.

Vijećnik Zoran Luketić se slaže sa dosada iznesenim i navodi da  se slično  dešavalo i sa onim a koji su uzimali poljoprivredno zemljište. Moramo imati jednak stav prema svakome.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković navodi da se na Odboru za financije očitovao o nekim stvarima oko vatrogastva, ali vidi da se ponovo izdvaja za rad vatrogasnih društava. Misli da se  tu se može  mnogo uštedjeti, ako se društva  spoje u jedno.

Primjećuje da se pojavljuje i pozicija  za uređenje trga u Rakovici – centar.  Na prošlom rebalansu nije bilo planirano, a radovi su izvedeni. Kako se mogu izvoditi radovi od 76 tisuća kuna bez odobrenja vijeća?

Pročelnica odgovara da se uređenje trga financiralo sa pozicije održavanja javnih površina, a to je bilo planirano u proračunu i definirano u programu, ali smo ovdje u rebalansu  to izdvojili da se vidi o čemu se radi i zbog lakšeg knjiženja. Cijela pozicija održavanja javnih površina ima iznos od 100 tis.kuna.

Nadovezujući se gospođa Božičević pojašnjava da nije provedena javna nabava jer je iznos manji od 70 tis. kuna i istu nije trebalo provoditi. Pozicija je izdvojeno jer je ipak investirano i povećava se našu imovinu, a pročelnica dodaje da su na poziv došle dvije ponude (Špelić i GZPP) i nisu prešle 70 tis. kune te nije trebala javna nabava.

Vijećnik Vuković sugerira da se nađu izvođači sa šireg područja, da ih bude više, da se može izabrati najpovoljniji. Čini mu se da je ovo mali zahvat koji jako puno košta. Neka se bude transparentnije ubuduće.

Pročelnica Rastovac napominje da se traže najmanje 3  ponude, ali se izvođači nekada ne jave, dok gospodin Luketić navodi primjer Nacionalnog parka koji traži ponude iz Zadra, Gospića, ali neće nitko da se javi.

 

Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa  7 glasova ZA  i  5  SUZDRŽANIH  glasova donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2011. godinu.

 

Gospođa Božičević napušta sjednicu u 16,10 sati

 

 

TOČKA 2. Odluka o  prihvaćanju prijedloga Sporazuma o osnivanju Javne ustanove- Razvojna agencija  Karlovačke županije KARLA

 

Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže da se zapravo radi o  tehničkom postupku kako bi se  dovršio postupak osnivanja Razvojne agencije, a u raspravi predsjednik Luketić pita da li će Agencija imati obvezu i surađivati sa  LAG ovima.

Načelnik odgovara da Agencija pomaže LAG-ovima na području Županije, a mi nismo i tom LAG-u i navodi  da se bez suglasnosti Agencije  neće moći kandidirati projekti za EU.

 

Vijećnik Vuković se ne slaže sa načelnikovim mišljenjem da bez suglasnosti Agencije  nećemo moći povući sredstva EU. Sve ovisi kakvi će biti projekti. Oni do sada nisu gotovo ništa napravili.

Volio bi da su oni kvalitetni, da se i naša djelatnica obuči, ali se boji da to neće biti ništa.

Ovo je izmišljena firma, a kvalitetu rada smo vidjeli na izradi naše Strategije, gdje se nisu uopće pokazali već samo prepisali, a načelnik navodi da se iz Agencije može i istupiti ako ne bude radila.

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi,

 

Zaključak: Sa  8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 3 SUŽDRŽANA glasa donosi se Odluka  prihvaćanju prijedloga Sporazuma o osnivanju Javne ustanove- Razvojna agencija  Karlovačke županije KARLA

 

 

 

 

TOČKA 3. Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa materijalima, načelnik je podnio amandman, a na poziv predsjednika  pročelnica  obrazlaže prijedlog Programa navodeći da u istom nema veći promjena u odnosu na prošlu godinu. Isti  moramo  donijeti što prije  jer se konzumira već od početka godine.

Obrazlaže pojedine stavke i izmjene nakon čega predsjednik otvara raspravu.

 

Vijećnik Dragan Smolčić pita da li ima koja služba koja prati primatelje socijalne pomoći. Tu ima dosta nepravilnosti (neki otvaraju firme, a dobivaju pomoć)?

Pročelnica ogovara da mi surađujemo sa Centrom za socijalni skrb, ali ne možemo utjecati na njihov rad.

 

 Kako se nitko više nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći,

 

            Zaključak: Sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi seSocijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu

 

 

TOČKA 4.Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012 godinu

 

Tajnik Bitunjacobrazlaže da je ovo pravo određeno Zakonom o socijalnoj skrbi i mora se obvezno osigurati sredstva u Proračunu za tu namjenu.  Naglašava još jednom da je ovo obveza, a ostale pomoći su prema mogućnosti Općine. Sve određuje Zakon i mi se moramo usklađivati.

 

Kako se  nitko nije javio glasovanjem se donosi slijedeći,

 

            Zaključak: Sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012 godinu

 

 

TOČKA 5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

 

Tajnik Bitunjac navodi da i ovu Odluku moramo uskladiti sa Zakonom jer je do sada  bilo  propusta koji nisu u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Pojašnjava pojedine izmjene i dopune navodeći da se vodila briga o interesu Općine koliko se moglo

(jednokratno plaćanje i dr.).

U raspravi vijećnik Ante Palian osvrćući se na članak 2. pita da li smo do sada postupali protuzakonito  kada smo odlučivali o oslobađanju  plaćanja komunalnog doprinosa.

Tajnik Bitunjac odgovara da vijeće ne odlučuje o oslobađanju, već donosi opću odluku, a pojedinačni predmeti se rješavaju u upravnom postupku.

Izvorna (prvotna) Odluka je iz 2004. godine  i postupak odlučivanja o oslobađanju plaćanja doprinosa  nije bio u skladu sa Zakonom. U slučajevima takvih odluka stranka nema pravo žalbe.

 

Kako se više  nitko od vijećnika nije javio za raspravu,glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

 

 

TOČKA 6.  Plana nabave za 2012. godinu

 

Na poziv predsjednika tajnik ponovo obrazlaže da je donošenje ovog Plana propisano zakonom i u skladu je sa Proračunom, odnosno u plan je preneseno sve ono što je predviđeno proračunom, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Plan nabave za 2012. godinu

 

 

TOČKA 7. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na području Općine Rakovica

 

Tajnik Bitunjac obrazlaže da je i ova odluka usklađenje sa novim Zakonom, a prijedlog su vijećnici dobili sa materijalima pa kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći,

 

 

 

 

Zaključak: Sa 10 glasova ZA donosi se Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na području Općine Rakovica (vijećnici Pavličić i Župan nisu nazočni glasovanju)

 

 

TOČKA 8. Odluka o izmjeni odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

 

Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže ovu odluku navodeći da se u ovoj odluci govori o postocima  u kojima se naplaćuje naknada za priključak, a do sada su to bili određeni iznosi. Ovi postoci su prilagođeni iznosima koji su određeni pa je to zapravo isti iznos kao i do sada. Iznosi se navode u postotcima kako se ne bi svake godine moralo mijenjati odluku zbog usklađivanja s prosječnom bruto plaćom u RH. Ima predloženo nešto više kategorija nego do sada, jer je prije bilo više uopćeno.

Obrazloženjem je zadovoljan vijećnik Vuković jer ga je interesiralo koliko se ova odluka razlikuje od prethodne, a kako se više nitko nije javio glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN glasom donosi se Odluka o izmjeni odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (vijećnica Pavlić i vijećnik Župan nisu prisutni glasovanju).

 

TOČKA 9. Zaključak o pokretanju postupka izmjena i dopuna Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara

 

Na poziv predsjednika, tajnik Bitunjac obrazlaže da se  pokušava napraviti najbolji Plan koji odgovara Općini. Moramo inspekciji dostaviti dokaz da smo nešto pokrenuli po pitanju vatrogastva (nabava opreme i drugo). Govori se o velikom broju vatrogasaca, ali to ne možemo financirati i opremiti, a ni oni nisu uvijek na raspolaganju. Vidjet će se kakva će  biti situacija sa  ustrojem DVD-ova pa će se o tome onda odlučivati

Načelnik se nadovezuje i navodi da je  ova odluka  na tragu naredbe inspektora. Idemo na ovo da se obranimo od kazne. Potrebno je reducirati troškove. Da li će općina biti sa Slunjem  i imati JVP vidjet će se. Imamo rok do svibnja 2012. godine

Nije za vjerovati da će  Drežnik  dobiti cisternu, a Rakovica traži isto iz donacija. Domovi su izgrađeni, oprema je dosta dobra, ali imamo i drugih problema. Predsjednici društava kažu da neće moći izdržati, jer vatrogasci neće moći radit volonterski.

Treba biti netko tko će voditi brigu o svemu. Inspektor traži da sve bude na nivou, ali ljudi više neće moći. Morat ćemo ipak vidjeti što će biti s JVP. Europa ne prizna financiranje JVP već  to ide na teret JLS.

Država bi nešto morala napraviti i u ruralnim – disperziranim područjima jer se onih, zakonskih 15 minuta do izlaska na teren, kod nas se ne može poštovati, ako čekamo vatrogasce iz Slunja.

 

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

            Zaključak: Sa  11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Zaključak o pokretanju postupka izmjena i dopuna Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara

 

TOČKA 10. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan   prodavaonica

 

Na poziv  predsjednika tajnik Bitunjac  navodi  da  su donesene Izmjene zakona o trgovinama te i ovu odluku treba uskladiti sa time. Potrebno je  precizno definirati određena mjesta prodaje – površine za prodaju i ovlasti nadležnih tijela.

Vijećnik Palian pita  da li to znači da se vraća povratak prodaje sira uz cestu, a tajnik odgovara da se sir i do sada mogao prodavati, ako prodavač zadovoljava sve propisane uvjete, a to nadzire Državni inspektorat.

 

Kako se nakon obrazloženja nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (vijećnica Pavlić i vijećnik Poznan nisu prisustvovali glasovanju)

 

TOČKA 11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja  komunalne infrastrukture i obavljanja  komunalnih djelatnosti u 2011. godini

 

Na poziv predsjednika pročelnica Rastovac obrazlaže potrebu donošenja ove Odluke navodeći  da se i ovdje radi o usklađenju sa  prije usvojenim rebalansom proračunom, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja  komunalne infrastrukture i obavljanja  komunalnih djelatnosti u 2011. godini (dvoje vijećnika nije nazočno glasovanju)

 

 

TOČKA 12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

 

Pročelnica ponovo obrazlaže da se i ovdje radi o usklađenju za prihvaćenim rebalansom proračuna, a kako nitko nema pitanja glasovanjem se donosi

 

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRAŽANIM glasom donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine (troje vijećnika nisu nazočni glasovanju)

 

 

TOČKA 13. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu

 

Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac navodi da su i ove izmjene i dopune samo usklađenje sa proračunom pa se glasovanjem donosi

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA  i 1 SUZDRŽANIM glasom  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu (troje vijećnika nisu nazočni glasovanju)

 

 

TOČKA 14.  Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

 

Isto kao i u  prethodnim  točkama dnevnog reda i ova Odluka je zapravo usklađenje za prihvaćenim rebalansom proračuna pa se glasovanjem donosi

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  izmjena Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu (troje vijećnika nisu nazočni glasovanju)

 

TOČKA 15. Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

 

I ova Odluka je usklađenje sa usvojenim rebalansom, pa kako nitko nema primjedbi   glasovanjem se donosi,

 

Zaključak: Sa 8 ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini  (troje vijećnika nisu nazočni glasovanju)

 

 

TOČKA 16. Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini

 

Kao i prethodne odluke i ova Odluka se donosi zbog usklađenja sa prikupljenim sredstvima, a u odluci se  spominje i novi  (promijenjeni) žiro račun na koji se sredstva uplaćuju,  a kako nitko od vijećnika nije  imao primjedbi pa se donosi

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRAŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini (vijećnik Novosel nije nazočan glasovanju)

 

 

TOČKA 17. Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini

 

Pročelnica obrazlaže da se i  ovdje radi o usklađenju sa proračunom pa se donosi

 

            Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glas donosi se Odluka o izmjenama odluke o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini (vijećnica Pavlić i vijećnik Novosel nisu prisutni glasovanju)

 

 

TOČKA 18. Odluka o izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu

 

Kao i kod prethodnih odluka i ovo je usklađenje pa se donosi

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu (vijećnici Novosel i Poznan nisu prisutni glasovanju)

 

 

TOČKA 19. Odluka o izmjeni programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011 godini

 

Odluka je usklađenje sa proračunom i glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjeni programa utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini (vijećnik Poznan nije nazočan glasovanju)

 

 

TOČKA 20. Odluka o izmjeni programa utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

 

Pročelnica ponovo obrazlaže da je ovo još jedna Odluku koja se donosi zbog usklađenja sa proračunom pa vijećnici glasovanjem donose,

 

            Zaključak: Sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjeni programa utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

 

TOČKA 21. Ferid Seferagić – zahtjev  za kupnju građevinskog zemljišta

 

Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže zahtjev navodeći da se radi o čestici za koju je  prethodno zahtjev podnio i Alen Crnković i tada je  Vijeće  donijelo odluku da se to ne prodaje.

Gospodinu Seferegiću smo tako i  odgovorili, ali je on počeo prijetiti tužbama i odvjetnicama pa smo zatražili  svu dokumentaciju da bi vidjeli da li je istinita tvrdnja da kuća prelazi na tu česticu koju traže.

Dokumentacijom i uvidom je utvrđeno da to nije istina, odnosno temelji prethodne kuće nisu na  toj čestici. On očito ima neke druge planove pa traži proširenje.

 

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu:

 

Načelnik poziva vijećnike da pročitaju prijetnju o pokretanju sudskog postupka, ali misli da gosp. Seferegić lažira određenje podatke. Ukoliko mu je zaista potrebna ta čestica, a Vijeće ne odluči  o prodaji, treba vidjeti kao regulirati korištenje, da li zakup ili pravo služnosti.

 

Vijećnik Ivan Vuković napominje da je o tome bilo rasprave i kod Prostornog plana. Predlaže da Vijeće ostane kod prijašnje odluke, odnosno da se  ne ide u prodaju već da to ostane javna površina, ali neka se time koristi. Ukoliko želi neka tjera postupak dalje.

 

Kako se nitko više nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak:  Sa  10  glasova PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa odbija  se  zahtjev  za prodaju građevinskog zemljišta  

 

 

TOČKA 22. Mirjana Mlađan – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

 

Tajnik Bitunjac  navodi da su vijećnici dobilicijeli slijed radnji vezanih za zahtjev. Također obavještava vijećnike da je vlasnik  (gđa Mlađan),  podnio zahtjev za legalizaciju, i tom prilikom predao  dokumente za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Naglašava da ukoliko vlasnik dobije rješenje odnosno objekt mu se legalizira, Općina će mu morati prodati zemljište po tržišnoj cijeni. Ukoliko se sada donese odluka o prodaji mora se raspisati natječaj za prodaju.

Nadovezujući se načelnik obavještava vijećnike da dobro  poznaje situaciju. Igrom slučaju graničimo sa tim objektom, a vlasnik je sada u prilici da riješi  stanje.

Mogućnosti su različite, ili izmjene i dopune PP pa ići na natječaj i prodati po tržišnoj cijeni ili prodati po cijeni koju odredi Porezna uprava, što je mnogo manje, ukoliko vlasnik dobije rješenje, a najvjerojatnije će ga dobiti.

Pročelnica Rastovac navodi da je Poduzetnička zona u Prostornom planu i za istu imamo građevinsku dozvolu te u slučaju prodaje sve to moramo mijenjati.

 

Vijećnik Ante Palin  smatra da gosp. i gđa Mlađan nemaju pravo dobiti rješenje jer su ilegalno  ušli u Poduzetničku zonu.

Negoduje zašto  gospođa Mlađan imaju drugačiji tretman  u odnosu Seferagića i Crnkovića.

Ne razumije zašto oni imaju pravo ulaziti u gospodarsku zonu i zašto se „mi moramo ravnati prema onome što Mlađo traži“. Kada je prethodni vlasnik, gosp. Kurelac tražio otkup toga dijela sam  gosp. Mlađan (tada predsjednik Vijeća)  nije to dao, a sada traži da to kupi.

Ne želi da se Vijeću nameće da se donese odluka o prodaji i izričito je protiv toga.  Zona je uređena, ima dozvolu u plan i zašto to dirati?

Nadovezujući se načelnik navodi da  smo dužni riješiti sve u skladu sa zakonom i mišljenja je da bi bilo bolje prodati traženo zemljište po tržišnoj cijeni, jer će kasnije biti na našu štetu. Time bi pomogli i vlasniku u legalizaciji, a i projektant je rekao da bi preprojektiranje bilo „bezbolno“, a što se tiče gospodina Kurelca isti nije htio kupiti česticu  iako mu je to nuđeno, već ju je uzurpirao i bespravno koristio.

 

Vijećnik Željko Župan pita da li se ovaj dio koji je zacrtan i za koji se traži kupnja već koristi. Ako se Mlađanima proda kuda će onda Davor Kurelac prilazi svom objektu, na što načelnik odgovara da postoji legalni put kroz Zonu.

 

Vijećnik Zoran Poznan pita, ako Mlađan prema postojećem Zakonu ima pravo legalizirati to uzurpirano,  zašto je općina uopće uređivala to područje, a znala je da Mlađan to koristi. To nema nikakve logike. Napravljen je propust kada se radila Poduzetnička zona, odnosno Mlađan je uzeo dio PZ koja je uređena.

Odgovarajući načelnik navodi da je prijašnji vlasnik gosp.  Kurelac  sam nasipao taj dio i prešao među, a  sada je to stanje, kupnjom objekata,  preuzeo Mlađan.

 

Predsjedniku Zoranu Luketiću nije jasno i pitao se  kako je gosp. Kurelac mogao dobiti dozvolu, ako se nije pomakao dovoljno od međe. Također pita što prodaja znači za našu PZ, da li će se ona morati  prepreojektirati sada kada nismo dobili  sredstva EU?

Načelnik ponavlja da je projektant rekao da je preprojektiranje moguće i ne bi puno utjecalo na Zonu.

Nadovezujući se vijećnik Poznan  primjećuje da  ako je zakon na strani gosp. Mlađana,  zašto Vijeće uopće o tome  raspravlja, neka sve ide službenim putem, a načelnik odgovara, zbog toga što se mijenjaju granice zone i Prostorni plan.

 

Tajnik Bitunjac navodi da je situacija prilično  zamršena i „teško je tu biti pametan“. Izmjenama u PP se mijenjaju granica Zone.  Ne zna da li će vlasnik  dobiti rješenje, ali moguće je da hoće. Sad se može prodati po cijeni određenoj općinskom odlukom o početnim natječajnim cijenama što je povoljnije. U svakom slučaju gospodi Mlađan se mora odgovoriti na postavljeni zahtjev, a na upit gosp. Luketića tko određuje površinu koja se mora prodati, odgovara da to određuje gosp. Žgela, odnosno Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo u Slunju (Karlovačka županija).

 

Vijećniku Novoselu nije  jasno kako je moguće da netko uzurpira 2 metra i u svoju korist može kupiti  600 kvadrata? Može se legalizirati u širini izgrađenosti, a tajnik Bitunjac ogovara da je izgrađenost parcele 30%, takva je odluka i  onda mu treba ta površina da bi se to zadovoljilo.

 

Ponovo se uključujući u raspravu vijećnik Palian  pita da li oni, kao vijećnici, mogu tužiti projektanta kako je došao do ovakvog oblika čestice. Mlađan ima dovoljno zemljišta da zadovolji traženu površinu. Zašto  moramo dozvoliti da netko radi što hoće, a netko ne može ništa ni poduzeti.

 

Vijećnik Ivan Vuković navodi da su  predmeti Mlađan i Crnković odnosno Seferagić različiti i ne mogu se uspoređivati. Navodi da je iz prikupljenih informacija ustanovio da se zahtjev prethodnog vlasnika gosp. Kurelca, za kupnju tog zemljišta nije mogao riješiti baš zbog zabrane gosp. Mlađana, tadašnjeg predsjednika Vijeća.

Ne slaže se sa načelnikom da se vijećnici „plaše“ zakonskim odredbama i misli da nije uredu da Vijeće donosi odluke koje nam štete. Slaže se da se čovjeku pomogne, ali ne na način kako on to želi. Sa ceste D1 se raširio 60 metara. Na toj čestici ide nogostup, pješački prijelaz, ulazak u zonu. Planirano je parkiralište. Uređujemo zonu, mnogo smo dali i još ćemo mnogo dati. Prodajemo bujadaru za 108,00 kuna, a njemu dajemo uređeno zemljište za iste novce. To nije uredu.

Kada smo predlagali PP rekli smo da izgrađenost može biti 40%. Imat će ulaz na parking iz Zone, znači  imat će komunikaciju. Nije za to da mu se dade ono što zahtjeva.

 

Nadovezujući se predsjednik Luketić se slaže  da se gosp. Mlađanu pomogne riješiti i slučaj. Domaći je čovjek, bio je zapovjednik u vojsci, ima petoro djece i to treba uvažiti, ali ne može se rješavati na način kako on to želi već kako je jedino moguće, jer je već napravio propuste ulazeći  u zonu, iako je znao  da su kandidirana sredstva za EU, sada bi se moralo ići u preporjektiranje zbog ovako velike površine, a to onda mijenja sve planove.

Načelnik predlaže da se nađe kompromis. Neka se odobri promjena granice i sačeka da se vidi kao će proći rješenje o legalizaciji. Ne moramo mu to prodati, ali ako dobije rješenje vjerojatno će se pokrenuti spor koji će trajati 5 ili više godina i to nas opet koči.

Uključujući se vijećnik Palian navodi da se ne treba bojati da će Mlađan dobiti spor. Prije nekog vremena je tražio da mu se  to zemljište daruje (bezobrazno).  Sada je došao sa nacrtom koji nagrđuju uređenu česticu (još bezobraznije).

I on sam je prije 3 godine tražio da kupi jednu česticu u Oštarskim Stanovima i nikad mu nije  odgovoreno, a zbog istog je morao registrirati OPG, a na zahtjev ništa nije odgovoreno, a tražio je   500-600 kvadrata poljoprivrednog zemljišta.

Zbog rečenog, načelnik smatra da  ima osobnih  amoniziteta u rješavanju slučaja i traži da se poštuje zakon. Gosp. Palian to negira, ali se zalaže za ravnopravno i ispravno rješavanje, a vijećnik Vuković navodi da iako se napominje da će biti problema ako Mlađan dobije rješenje, smatra da  rješenje neće dobiti. Sumnja da će nešto moći legalizirati ako je nelegalno prešao na tuđe. Možda je najbolje da se odluka odgodi dok se na nađe neki kompromis, osim ako se zaista inzistira da odluka prođe, a onda nema što osporavati.

 

Nakon rasprave vijećnici glasovanje donose slijedeći,

           

Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 3 glasa PROTV i 4 SUZDRŽANA glasa ne donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta

 

 

TOČKA 23. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

 

Prijedlog ove odluke obrazlaže tajnik Bitunjac navodeći da se na raspisani natječaj u zakonskom roku nije javio niti jedan ponuđač te se koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova ne može nikome dati, a zakonska je obveza donošenja ove odluke (poništenje).

Kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom  donosi se Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 18,10  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                                        Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj