Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

10. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 25.02.2010. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 12,00 sati

Sjednici su nazočni vijećnici:

   1.  Zoran Luketić                      7.   Blanka Pavlić

   2.  Dragan Smolčić                  8.   Ivan Vuković

   3.  Marijan Hodak                    9.   Ante Palin

   4.  Željko Župan                      10.  Damir Kriznamić

   5.  Milan Bićanić                     11.  Anđelko Novosel 

6.  Milan Pavličić                    12.  Zoran Poznan

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik

                         Kristijan Bitunjac, tajnik općine                                                

                         Slavica Vuković,  referent u JUO

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno svih 11 vijećnika  na te da  Vijeće može raditi i donositi valjane odluke, pa predlaže da sjednica počne.

 

 • Vijećnička pitanja  i prijedlozi

 

1.  Vijećnik Milan Pavličić ponovo pita da li  je što pokrenuo po pitanju srušene  školske zgrade.

Podsjeća da je potrebno popraviti cestu prema Sadilovcu  (nasuti pijesak i postaviti bankine)

Predlaže da se prije izrade prostornog plana vode rasprave po Mjesnim odborima koji imaju određene vizije za razvoj svog kraja. Svjestan je da treba dovoditi nove investitore, ali ne smijemo njima  sve podrediti. Razvoj se prvenstveno treba bazirati na domaćem stanovništvu. Domaćim poduzetnicima omogućiti razvoj i sačuvati kraj i raspoložive resurse za svoje stanovništvo. Prostorni plan se na smije donositi da bi pogodovali drugima.

 

Odgovor: Načelnik napominje da je  pitanje obnove školske zgrade napomenuo ravnatelju, ali on nije dao nikakav odgovor. Iza obnove zgrade stoji škola jer je to njeno vlasništvo. Neka Mjesni odbor nešto pokuša riješiti sa školom.

Što se tiče cesta prema Sadilovcu, ponavlja da je to županijska cesta. Ceste Karlovac koje su kooperant ŽUC-a  već su više puta obećali popraviti cestu,  ali ništa, Sada je zatražio i proširenje.

Navodi da je Prostorni plan  legalno donošen i na lokaciji Čatrnja je predviđena turistička  zona i to se samo poštuje. Iz čahure moramo izići i proširiti turističke resurse. Ne vidi ugrozu domaćeg stanovništva od novih investitora.  

 

2.  Vijećnik Ivan Vuković navodi da sada kada kopni snijeg vidi se mnogo smeća uz prometnice, a navodi i potrebu sanacije velike rupe na parkiralištu kod pumpe (kod Mire Rakić) pa moli da se to sanira.

Zanima ga kako se  TZ sprema turistička sezona, sve  mora biti koordinacija za Općinom.

Razumije stav vijećnika Milana Pavličića  to je upravo na tragu onog što je on prije govorio o strategiji razvoja. Podržava sve projekte koji su značajni za razvoj (kao o ovaj u Čatrnji). Mi imamo prostora za sve, ali moramo povezati sve interesne skupine.

 

Odgovor: Presjednik Luketić zamoljava JUO da komunalnu redaricu upozna sa primjedbom vijećnika te da se stanje na terenu riješi prema mogućnostima, a tajnik Bitunjac navodi da  TZ podnosi prijedlog i program rada pa će se onda moći postavljati pitanja i prijedlozi, a Vijeće i tako usvaja plan.

 

3. Vijećnik Ante Palian  u ime mještana sela Lipovac traži  da se, ukoliko se može, popravi put kroz selo koji je tijekom zime jako oštećen.

Isto tako pita o nastavku gradnje vodovod kroz Oštarske Stanove, odnosno da li će se asfalt za trasu vodovoda kopati ili će se bušiti.

Odgovor: Načelnik odgovara da se  put za selo Lipovac stalno popravlja te se uređuju živice, a što se tiče asfalta navodi da će se asfalt bušiti, a ne kopati. U tijeku je ugovaranje istog između Ceste Karlovac i Aquaterma koji je izviđač radova na vodovodu.

4. Vijećnik Marijan Hodak  napominje da bi trebalo popraviti  bankine u Čatrnji osobito ulaz i na sredini sela.

5. Vijećnik  Damir Krizmanić ponovo pita da li se može sjednica Vijeća prebaciti u poslijepodnevni termin. Sada dolazi lijepo vrijeme i počinje se raditi pa je teško za odsustvovati za vrijeme radnog vremena u poduzeću.

Predsjednik  Zoran Luketić napominje da će se pokušati tako organizirati iako to povlači i dodatno angažiranje djelatnika Općine kao i troškove.

 

 • Usvajanje zapisnika za 9. sjednice

Vijećnici su zapisnik dobili sa materijalima pa predsjednik poziva da se vijećnici očituju o istima

Nema primjedbi.

Jednoglasno se  usvajaju se zapisnik sa 9.  sjednice općinskog vijeća

Predsjednik Luketić za sjednicu  predlaže dnevni red, sa kojim  su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale:

 

 1. Izvješće mandatne komisije o mandatu člana Općinskog vijeća Općine Rakovca i Rješenje o verifikaciji mandata vijećnika
 2. Plan nabave Općine Rakovica u 2010. godini
 3. Odluka o izmjeni i dopuni oluke o Izboru najpovoljnije ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Rakovica, k.o. Mašvina i k.o. Drežnik
 4. Odluka o izradi detaljnog plana uređenja groblja u Drežnik Gradu kod Žanića
 5. Odluka o izradi detaljnog plana uređenja groblja u Rakovici kod Puškarića
 6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
 7. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica  za 2009. godinu
 8. Program javnih potreba u Kulturi Općine Rakovica za 201. godinu
 9. Ugostiteljski obrt „Plitvička vrela“ – zamolba za privremeno korištenje ruba PZ Grabovac
 10. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača

 

Kako nitko nije ima primjedbi niti dopuna  dnevnog reda  donosi se:

 

Zaključak:  Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća prihvaća se jednoglasno /sa 11 glasova ZA /

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

 

 

TOČKA  1. Izvješće mandatne komisije o članu Općinskog vijeća Općine Rakovica i Rješenje o verifikaciji mandata vijećnika

 

Predsjednik Luketić poziva predsjednika Mandatne komisije gospodina Milana Bićanića da obrazloži izvješće, a isti obrazlaže zakonsku odredbu o imenovanju predstavnika srpske nacionalne manjine  u Općinsko vijeće te se u Vijeće imenuje gospodin Zoran Poznan.

Predsjednik vijeća poziva gospodina Poznana da dade svečanu prisegu, što isti i čin, a nakon čestitke vijećnika glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Rješenje i potvrđuje mandat članu Općinskog vijeća Zoranu Poznanu

 

 

Vijeće nastavlja sa radom u sastavu od 12 vijećnika

 

TOČKA  2. Plan nabave Općine Rakovica za  2010. godinu

 

Vijećnici su prijedlog Plana nabave dobili sa materijalima, a predsjednik poziva tajnika Bitunjca da isto obrazloži, što on i čini, nakon čega slijedi rasprava u kojoj načelnik Franjković naglašava da se u Planu često spominje  IPA program  za koji  su kandidirani određeni značajni  projekt te ukoliko isti prođu i mi moramo imati planirana i osigurana vlastita sredstva (uglavnom se radi o kapitalnim projektima kao što su  deponija Ćuić Brdo ili Poduzetnička zona)

 

Poslije rasprave glasovanjem se također donosi

Zaključak: Jednoglasno / sa 12 glasova ZA/ donosi se  Plan nabave Općine Rakovica za 2010. godinu

 

TOČKA 3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Rakovica, k.o Mašvina i k.o Drežnik

 

Na poziv predsjednika tajnika obrazlaže zbog čega je došlo do potrebe u izmjenama u prethodnoj odluci navodeći da su Hrvatske naknadno dostavile svoje očitovanje te da određenim česticama predviđenim za prodaju prolazi buduća trasa državne ceste pa iste ne mogu biti predmet prodaje

Zainteresirani kupac gđa. Komes je sa time suglasna te se zbog toga cifra prodaje umanjuje.

Načelnik pojašnjava da  Agencija za raspolaganje državnom zemljom još nije osnovana te za prodaju vrijede ista pravila kao i do sada sve do 1. srpnja.

 

Vijećnik Zoran Poznan pita da li Općina može dobiti plan cestogradnje pa da se bolje može planirati prodaja,

Načelnik se slaže da bi to bilo dobro, jer bi onda i cijena zemljišta uz planirane ceste bila veća, ali  bez obzira na planove upitna je realizacija istih. Bolje je ići u prodaju, ako ima zainteresiranih nego čekati.

Tajnik Bitunjac napominje da se prije ulaska u postupak  prodaje pribavljaju mnoge potvrde, ali je ovdje bio propust Cesta

 

Vijećnik Milan Pavličić pita kada će ljudi koji su  podnijeli zahtjeve za kupnju i isti su odobreni moći ući u posjed, te što će biti sa privatnom zemljom kada se osnuje Agencija, na što tajnik odgovara da za  državno poljoprivredno zemljište za sada suglasnost daje Ministarstvo, a po osnivanju će Agencija, a isto tako i za privatno zemljište. Opet će se poslovi oko prodaje prebaciti na Općinu, a Agencija će samo sve nadzirati i odobravati.

 

Vijećnik Ivan Vuković ponovo upozorava da ubuduće treba sve bolje pripremiti (pribaviti sve suglasnosti) da ne dolazi do promašaja. Misli da ne treba žuriti sa prodajom jer će cijeno sigurno biti veće ubuduće, 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnije ponude za  prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Rakovica za ko. Rakovica, k.o. Mašvina i k.o. Dežnik

 

 

TOČKA 4. Odluka o izradi detaljnog plana uređenja groblja u Drežniku kod Žanića

 

Vijećnici su prijedlog Odluke dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika načelnik  obrazlaže potrebu donošenja ovakve odluke i neke njene značajnije detalje, a vijećnike su uglavnom zanimale lokacije pojedinih čestica na terenu odnosno da se dosadašnji ukorijenjeni naziv groblja Metla treba promijeniti u neki koji je bliži pravoj lokaciji groblja, a nakon rečenog glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak:  Jednoglasno  /sa  12 glasova ZA /  donosi se  Odluka o izradi detaljnog plana uređenje groblja u Drežniku kod Žanića

 

 

TOČKA 5. Odluka o izradi detaljnog plana uređenja groblja u Rakovici kod Puškarića

 

Kao je ova točka slična sa prethodnom obrazloženje za istu je identično pa se otvara rasprava

Vijećnika Zorana Luketića su  zanimale lokacije  nekih čestica na terenu,  vijećnik Željko Župan navodi da je bilo razgovora o izgradnji parkirališta ispod groblja Puškarić za što bi trebalo otkupiti zemljište. Vlasnici  zemljišta koje je za to pogodno su voljni isto prodati pa bi trebalo vidjeti koliko bi sredstava za to trebalo. Isto tako pita što je sa grobljem Grdići, gdje je prilaz jako loš.

 

Načelnik odgovara da sada  imaju dva groblja, ali ubuduće će se raditi na tome da se širi samo jedno groblje , a drugo će se  bolje održavati i koristiti koliko se može.

Za to su potrebna znatna sredstva koja je teško osigurati. Što se tiče otkupa zemljišta za parkiralište, ove godine isto nije planirano, ali ima parkiralište oko  župnog stana koje se može koristiti

Isto tako je u planu izgradnja kosturnica  u oba groblja jer će se vjerojatno neke grobnice gasiti, pa je kosti iz istih potrebno negdje deponirati, a također osigurati i mjesta za polaganje urni.

 

Nakon rasprave glasovanje se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izradi detaljnog plana uređenja groblja u Rakovici kod Puškarić

 

 

TOČKA 6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini

 

Vijećnici su izvješće dobili sa materijalima, a načelnik obrazlaže za što se troše sredstva od komunalne naknade te da se iz izvješća vidi da su sva utrošena i kako, nakon čega slijedi raprava.

 

Predsjednika Zorana Luketić zanima kako se određuje komunalna naknada za objekte Nacionalnog parka i Korduna, na što mu je odgovoreno da se isto obračunava prema njihovom prihodu.

 

Načelnik  Franjković navodi da se iz pregleda vidi da stanovnici  dosta se dobro plaćaju naknadu dok Farma Sadilovac ima dosta duga, ali će isti podmiriti i nikome se ništa neće oprostiti. Na što vijećnik Ante Palin navodi da su najveće neplatiše privrednici

 

Vijećnik  Ivan Vuković pita da li se sredstva za održavanja groblje i mrtvačnice u Drežnik Gradu koja osigurava Općina Plitvička jezera mogu rasporediti na druga groblja,na što načelnik ogovara da su to sredstva isključivo za groblje u Drežniku.

 

Poslije rasprave glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini

 

 

TOČKA 7. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2009. godinu

 

I ovo izvješće su vijećnici dobili sa materijalima, pa predsjednik otvara raspravu i poziva načelnik da prema mogućnostima odgovori na vijećnička pitanja

 

Vijećnik Vuković pita  da li je knjiga za koju su troškovi prikazani na poziciji br. 3. napisana i tiskana na što načelnik odgovara da je će uskoro ići u tisak, ima manjih problema sa financiranjem od općine Cetingrad, ali će se to riješiti. Knjiga će imati dva dijela od ukupno 1900 stranica  ( 1300 i 600)

 

Nakon rečenog glasovanjem  se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ prihvaća se Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2009. godinu

 

 

TOČKA 8. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu

 

Prijedlog programa je također dostavljen sa materijalima, a načelnik Franjković  isti kratko obrazlaže napominjući  da je u istom planirano druženje branitelja te postrojavanje i mimohod na nivou cijele Županije, a potiče se  i razvijanje talenta djece i njihovo sudjelovanje na raznim takmičenjima i natjecanjima.

 

Glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno  /sa 12 glasova ZA/ donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu.

 

 

TOČKA 9. Ugostiteljski obrt „Plitvička vrela“ – zamolba za privremeno korištenje ruba PZ Grabovac

 

Predsjednik Luketić poziva načelnika  da obrazloži zahtjev UO Plitvička vrela što isti i čini navodeći da je sve napisano, a  ima skica traženog te  smatra da je zahtjev opravdan i da se dio zemljišta može dati na korištenje dok se vidi kakvo će stanje  i raspored biti u  Zoni. Ne treba nikome pogodovati, ali ukoliko se bude uklapalo u plan zone u buduće se razmišljati i prodaji istog. Uvjet je da postavljeni objekt bude montažni da se može maknuti.

 

Rasprava:

 

Vijećnika Dragana Smolčić zanima točna lokacija koja se traži te da li isto utječe na prilazni put do objekata Plitvička vila, na što načelnik odgovara da i put zadire u Zonu i ta to godinama nije riješeno

Vijećnik Ivan Vuković je suglasan za de isto dade u zakup, a ako bi se uklopilo u plan Zone može mu se ubuduće i  prodati

Vijećnik Ante Palian napominje da se o istoj površini raspravljalo i prije 6-7 godina na zahtjev prethodnog vlasnika gosp. Kurelca i nije se dozvolio zakup da ne bi smetalo Zoni. Zbog toga nije suglasan da se dade sada, tim više ako se radi o objektu za usluživanje hrane koji mora biti čvrste gradnje, a ne montažni.

Poznavajući vlasnika misli da on pretendira na trajno vlasništvo ubuduće, na što načelnik Franjković, cijeneći brigu vijećnika Paliana, napominje da prijašnji vlasnik Kurelac nikad nije podno zahtjev za zakup navedene površine niti je imao volju da to legalno riješi već se proširio bez odobrenja, a općina je bila voljna sve riješiti u skladu za Zakonom.

Vijećnik Zoran Luketić navodi da je Zona kandidirana za IPA program, a budući objekt bi bio  na samoj međi  sa zonom, pa se pita što bi to značilo za daljnje planove u  Zoni, slaže se da se dade u zakup, ali treba gledati opći interes, a ne interes pojedinca- privatnika, na što načelnik odgovara da objekt mora biti montažni i isti se mora maknuti ako remeti planove u Zoni.

Vijećnik Željko Župna podsjeća da se taj prostor već koristi obzirom ga je  prethodni vlasnik već zauzeo, a sadašnji želi da to legalizira. Suglasan je se dade u zakup i sve regulira Ugovorom.

Tajnik Bitunjac Kristijan navodi  sve se mora definirati ugovorom koji nikao ne smije biti na štetu Općine niti planova u Zoni, pa  ako stranka pristane na uvjete ugovora može se dati u zakup, a ako ne onda nema zakupa.

 

Poslije rasprave se donosi,

 

            Zaključak: Sa 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (Palian) i 1 SUZDRŽAN glas (Krizmanić)  odobrava se privremeno korištenje ruba PZ Grabovac UGO „Plitvička vrela“

 

 

TOČKA 10. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje  bio pročistača

 

Tajnik Bitunjac obrazlaže da je predloženi član  Davor Malus obavijestio da nije u mogućnosti prihvatiti članstvo u navedenom povjerenstvu te se umjesto njega predlaže novi član koji je predstavnik Hrvatskih voda gospodin  Stanislav Pandurić

 

Vijećnik Anđelko Novosel  podnio je amandman i predlaže gospodina Slavena Dobrovića, doktora znanosti  kojem je ova tematika struka 

 

Nakon kraće rasprave donosi se

 

            Zaključak: Sa 11 glasova ZA i 1 suzdržan glas prihvaća se amandman vijećnika Novosela, a nakon toga se glasuje o konačnom prijedlogu Odluke,

te se donosi jednoglasno:

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača.

Općinsko vijeće smatra da gospodina Stanislava Pandurića kao predstavnika Hrvatskih voda obvezno treba pozivati na sjednice Povjerenstva.

 

 

Na kraju sjednice:

Novoimenovani vijećnik Zoran Poznan  kao predstavnik nacionalne manjina, pita što se poduzelo u razvoju i poboljšanju uvjeta života u selu Kordunski Ljeskovac i drugim sličnim. I tamo ima ljudi, iako malo. Potrebno im je osigurati osnovne uvjete za život. Nema asfalta ni vode ni struje,  a  u planovima se to ne spominje.

U letcima HDZ-a prije izbora napisano je da je cesta prema Ljeskovcu asfaltirana (čita tekst), ali toga asfalta nema, a spominje se i malogranični prijelaz pa pita kada će to biti? Taj bi prijelaz bio dobar i za Kršlju i Lipovaču i Rakovicu.

 

Načelnik odgovara da je jedino on pokrenu inicijativu za  malogranični prijelaz. Bilo je  pregovora  sa susjednom državom. Izvršen je otkup zemljišta. Predstavnici Ministarstva vanjskih poslova  pitali su za naše mišljenje. Ljudi ne znaju da je to prijelaz za stanovnike  u krugu od 5 km, a ne za druge. Činjenica je  postojeća cesta  nema tehnički  profil da može prihvatiti jedan takav prijelaz. On se zalaže za prijelaz,  ali je Ministarstvo glavno za to.

Što se tiče asfalta on je za sada do Nove Kršlje (u izbornom letku je pogrešno napisano), a za produžetak će se morati sačekati, a činjenica je da u Ljeskovacu nema stanovništva.  Vodoopskrba  u Ljeskovcu i do sada je bila  preko vodozahvata koji nije imao dozvolu te nitko  sada  neće staviti potpis i odobriti tako nešto. Općina nema sredstava da to uredi ni do Nove Kršlje. (Jednom mještaninu Basare dali  smo  sredstva za  kupnju agregata, a kako će ga on koristiti u to ne smijemo ulaziti)

Što se tiče struje, planovi su postojali, HEP je pokušao postaviti dalekovod i trafostanice, ali su dva puta iste ukradene te HEP nema volje to dalje rješavati osobito i niskonaponsku mrežu.

Izrada studija razvoja mreža, prema mišljenju stručnjaka je nerentabilna i to neće predlagati distributerima. Predlažu da se za isto urgira  preko Srpskog nacionalnog vijeća  da se to stavi u prioritet.

 

Vijećnik  Poznan   je svjestan da tamo ima malo ljudi , ali neće ih  ni biti jer nema infrastrukture. Moraju se ljudima stvoriti uvjeti za život, jer će otići  i ovi što postoje.

 

Ako  želimo zadržati ljude  treba natjerati politiku, Vladu da daju sredstva. On će za struju pokrenuti postupak  preko Državnog inspektorata,  ali moli da u  tome pomogne načelnik odnosno Općina.

 

Kako nitko od vijećnika nije imao drugih  pitanja niti prijedloga  Vijeće završava sa radom u 14,00  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj