Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

14. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 09.07.2010. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 10,00 sati

Sjednici su nazočni vijećnici:

   1.  Zoran Luketić                    5.   Damir Krizmanić

   2.  Dragan Smolčić                 6.   Ante Palian

   3.  Marijan Hodak                   7.   Ivan Vuković

   4.  Željko Župan                     8.   Zoran Poznan

                   

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik

                         Marinko Maradin, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje

                                                      i zaštitu okoliša Karlovačke županije

                         Jurica Cindrić, direktor Spelekoma d.o.o.

                         Kristijan Bitunjac, tajnik općine                                                                    

                         Slavica Vuković,  referent u JUO

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno 8 vijećnika ( vijećnica Blanka Pavlić i vijećnici  Milan Bićanić  i Anđelko Novosel su ispričali izostanak, dok vijećnik Milan Pavličić nije ispričao izostanak) te  da  Vijeće može raditi i donositi  valjane odluke,  pa za sjednicu predlaže  dnevni red i zamoljava da se dnevni red koji su vijećnici  već dobili proširi za još dvije točke te vijećničkim  pitanjima i prijedlozima, pa predlaže da dnevni red bude slijedeći

 

  1. Odluka o pristupanju Općine Rakovica trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije
  2. Oduka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije
  3. Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. – očitovanje o pristupanju
  4. Odluka o izmjeni poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica

i 2010. godini

      5.    Odluka o dodjeli javnih priznanja

      6.    Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica

  • Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

Nakon predloženog dnevnog reda predsjednik poziva vijećnike da se očituju o istom te iznesu  primjedbe  ili dopune, a kako istih nije bilo glasovanje se donosi

 

Zaključak:  Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća  prihvaća se jednoglasno /sa 8 glasova ZA /

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

                

TOČKA  1. Odluka o pristupanju Općine Rakovica trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije

 

Predsjednik Luketić poziva gosp. Maradina  za obrazloži temu što isti i čini obrazlažući potrebu osnivanja Centra za gospodarenje otpadom, njegov način osnivanja, predmet poslovanja, način upravljanja,  temeljni kapital i uloge članica ,utvrđivanje i raspodjela dobiti i drugo.

 

Nakon rečeno predsjednik otvara raspravu:

 

Načelnik Franjković upoznao je vijećnika da je o osnivanju centra upoznat prije mjesec dana kada je župan sazvao sastanak čelnika svih JLS i obavijestio o osnivanju Centra (firma koja će vršiti skupljanje i zbrinjavanje otpada) i odlagalištu Babina Gora. Pozvao je sve JLS da pristupe Centru jer dosadašnji način zbrinjavanja neće biti moguć ubuduće. Također je upoznao sa činjenicom da se po novom zakonu jedno poduzeće ne može baviti distribucijom vode, upravljanjem grobljima i odvozom otpada pa će se morati osnovati još jedno  poduzeće uz postojeći Spelekom. Isto tako je obavijestio da se planiraju samo dvije pretovarne stanice i to u Slunju (Pavlovac) i u Ogulinu. Od tih pretovarnih stanica do odlagališta bila bi jedinstvena cijena za sve korisnike, ali dovoz do stanica posebno tereti svaku JLS, a time i stanovništvo, a kako smo mi najudaljenija općina bilo bi nam najskuplje. Zbog toga predlaže da se vidi mogućnost da  i na Ćuić Brdu bude pretovarna stanica od kud bi vozilo  Centra odvozilo otpad, a nije isključeno ni da Centar preuzme skupljanje otpada. Još uvijek se ne znaju ni cijene odvoza po toni. Sve će se to još računati i utvrđivati, ali je sigurno da se Centar mora osnovati i raditi sukladno Zakonu.

 

Gospodin Maradin  smatra da bi Ćuić Brdo možda  moglo biti  pretovarna stanica,  ako bi sudjelovale  općine Rakovica i Pl. Jezera. Ličko senjska županija neće imati Centar, ali koliko je općina Pl. Jezera zainteresirana to je upitno pa se zbog toga i govori o županijskom centru, a ne o regionalnom.

Pretpostavlja se  da bi troškovi rada Centra za  1 tonu otpada bili oko 100 eura. JLS morat će snositi 20%,  a Fond će vjerovatno dati 20% pa bi onda rad samog Centa koštao oko  60 eura,  što se više uloži u Centar to smanjuje cijenu.

Teško je reći kao organizirati odvoz otpada iz Rakovice. Sve ovisi koliko ima otpada (da li samo jedan kontejner tjedno ili više). Uglavnom teško je sada nešto definirati, dok se ne vidi koliko će JLS pristupiti  Centru. Nitko niti jednu JLS ne prisiljava da pristupi Centru, ali dosadašnji način zbrinjavanja otpada bit će moguć do 2016. godine, a onda se mora uskladiti sa Europskim standardima, a sustav deponije košta oko 10 mil. eura, a veliki sustav se ne isplati raditi za mali broj stanovnika i pitanje je koja bi to JLS na području Karlovačke županije uopće i mogla. Općine se mogu oglušiti na zakonske propise, ali su onda kazne jako visoke. Zbog toga je mišljenja da se bolje pridružiti sustavu.

Uprava društva će razmatrati isplativost pretovarne stanice na Ćuić Brdu,a Općina kao član društva mora štiti svoje interese, a Društvo mora štiti interese svojih članova. Cijena bi za sve članove bila ista, ali će JLS imat različite udaljenosti do pretovarne stanice pa se i te usluge moraju platiti i toga moramo biti svjesni -  svaka usluga ima svoju cijenu.

 

Direktor Spelekom gospodin Cindrić  nema puno primjedbi i misli da je dobro  da se otpad obrađuje na jednom mjestu, ali se boji da će troškovi za stanovništvo biti veliki. Pitanje je da li će  gradovi i općine koji su bliže htjeti prihvati jedinstvenu cijenu, ako ne tada bi za naše stanovništvo sve bilo preskupo.Treba se je bolje  pripremiti i analizirati cijena  prije početka rada Centra. Moramo znati kolika je cijena po toni za predaju  na Babinu goru.

 

Vijećnik Ante Palian  primjećuje da se  iz ovih izlaganja  vidi da mi nemamo puno prostora već da  moramo poštovati zakon, ali  treba  vidjeti kako napraviti nabolje za općinu. Bolje je početi odmah nego čekati 2016. godinu i onda plaćati kazne

Ako bi općina  Plitvička  jezera ušla u kombinaciju sa nama bilo bi onda logično da  Ćuić Brdo  bude pretovarni centar za nas i Plitvice, to bi olakšalo cijenu i općini i stanovništvu, jer se boji da će biti problema sa stanovništvom ako bude skupo. Boji se također da ne ostanemo bez dijela našeg komunalca, pita se što će biti ako se ukinu županije i osnuju regije, a ovdje se govori i županijskom Centru. Čini mu se da sve vodi ukidanju općina pa se može desiti da ostanu političke općine koje su po „gore“ od naše.

Vezano uz regije gospodin Maradin pojašnjava da postoje statističke i političke regije i prema  EU mi smo statistička regija. Političke regije su odluka državne vlasti pa u jednoj statističkoj regiji može biti više političkih regija, dok jedna politička regija ne može biti dvije statističke  regije.

 

Vijećnik Zoran Luketić je svjestan da je ovo strategija na nivou države i da bi za nas to bilo dobro, osobito ako općina može istupiti iz društva ukoliko ne bi bila zadovoljna, jedino ne zna kako će reagirati stanovništvo. Što se tiče učešća općine Plitvička jezera sumnja da će se oni odlučiti na to  obzirom da rade novu deponiju.

 

Vijećnik Dragan  Smolčić  pita gospodina Maradina da  li je sa ovim projektom bio i  drugim općinama te kakve su njihove reakcije, ali gospodin Maradin odgovara da  nije bio u drugim općinama osim u gradu Karlovcu pa još nema saznanja o prihvaćanju ili ne prihvaćanju u drugim općinama

 

Vijećnik Ivan Vuković  nije zadovoljan time što smo mi uvijek u situaciji da  nešto moramo prihvatiti, a onda ako nije dobro moramo to popravljati. Ovo je virtualno stvaranje nečega.

Svjestan je ako ima više  potrošača da će  odvoz biti jeftiniji, a ako je manje onda je skuplje, ali  ako mi moramo odvozit smeće u Karlovac to će biti skupo (isto kao i fekalije). Boji se da ćemo upasti sa bogatima korisnicima pa se nećemo moći izvući. Moramo misliti kako pomoći stanovništvu., poglavito država i općina. Mišljenja je da se stalno  radi centralizacija. Skeptičan je  po pitanju ovog projekata.

 

 

 

Načelnik zamoljava  vijećnike da donesu odluku da li se  prihvaća ili se odlaže pristupanje Centru  kako bi znao kako ubuduće  postupati jer  on mora  sve provoditi i potpisivati .

 

Na poziv predsjednika glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 1 glas PROTIV  (vijećnik Vuković) i 1 SUZDRŽANIM  glasom (vijećnik Poznan) donosi se Odluka o pristupanju Općine Rakovica trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije

 

Vijećnik Damir Krizmanić napušta sjednicu u 11,00 sati.

 

TOČKA 2. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije

 

Kako je ova točka  vezana uz prethodnu, gosp. Maradin  daje kratko obrazloženje odnosno obrazlaže  što je obuhvaćeno sporazumom

 

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu

 

Načelnik Franjković  se opet osvrće na činjenicu da Općini Rakovica neće biti u interesu  da potpiše ugovor dok se ne riješi situacija pretovarne stanice Sunj  odnosno  Ćuić Brdu i donese preciznije uređenje. Također pita da li se nešto može riješiti sa nekom drugom tvrtkom (općini se javila tvrtka iz Varaždina i ponudila zbrinjavanje)

 

Gospodin Maradin navodi da je Zakon propisao način gospodarenja otpadom i tako moramo postupati.  To podrazumijeva i upravljanje pretovarnim stanicama. Time je županija već 2005. godine dovedena pred gotov čin pa je zbog toga i  donijela veliku odluku o odlagalištu na Babinoj gori.

Nikoga se na prisiljava  da se uključi i ovaj projekt. Županija će poslije ponuditi usluge, ali onda će to biti drugačije cijene. To možda zvuči ucjenjivački, ali svi znamo da će oni koji učestvuju u projektu biti u povoljnijem položaju.   

Što se tiče neke druge tvrtke bilo bi dobro da pošalje pismo namjere sa troškovima, ali je skeptičan po pitanju kompletnog zbrinjavanja otpada, bilo bi dobro da se to može ali sumnja.

 

Vijećnik Zoran Luketić primjećuje da se iz sporazuma vide tri vrste troškova pa pita da li će to biti jedna uplatnica ili više, na što gospodin Maradin odgovara da će troškove naplaćivati komunalno poduzeće pa će oni to regulirati, ali misli da će to biti jedna uplatnica

 

Vijećnik Ivan Vuković izražava bojazan da naša općina koja je sa malim udjelom neće moći značajnije o nečemu odlučivati pa zamoljava načelnika da se izbori za najpovoljnije uvjete za Općinu, a on navodi da će se istinski potruditi.

 

Vijećnik Zoran Poznan  misli da smo stavljeni pred gotov čin. Previše je toga možda. Sporazum se ne može prihvatiti sa toliko možda,  ali  ne možemo ni odbiti. Europska unija diktira svoje.

Ne možemo biti ni za ni protiv jer je previše nepoznanica.

 

Nakon provedene rasprave glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Sa 5 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa /vijećnici Vuković, Poznan/  donosi se  Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije

 

Gospodin Maradin odlazi  u 11.30

 

TOČKA 3. Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. – očtiovanje o pristupanju

 

Predsjednik vijeća poziva načelnika Franjkovića da dade uvodno obrazloženje, a načelnik obavještava vijećnike  da je Agencija  osnovana, ali još nije počela sa radom. Agencija će raditi na razvoju županije, ali će osnivači imati veće privilegije. Mi smo slaba općina pa predlaže da participiramo u osnivanju i radu sa  oko 20 – 30 tis.kuna. Bez agencije nećemo moći kandidirati projekte za EU. Misli da bi nam ovo bio veliki i dobar potez, jer svoju agenciju ne možemo imati. On  se javio  u Partnerski odbor i zna na kakav način rade. Također ima saznanje da su iz Agencije istupili grad Ozalj i općina Žakanje.

 

 

Vijećnik Ivan Vuković smatra da je ovo dobro i ovo moramo podržati. Jedino mu se ne sviđa  da je sjedište  Agencije opet u centru -  Karlovac. Do nas sve teško stiže.  Ako bi netko  našeg terena , neki stručnjak,  bio u Agenciji  lakše bi  dolazili do podatka, a on bi  podržavao općinu i njene planove. Da li se Agencija može  dislocirati odnosno imati podružnicu. Neka bude i u nekoj drugoj nerazvijenoj općini. Da li baš sve mora biti u velikom centru? Ujedno pita tko je zaposlen u Agenciji, a tajnik Bitunjac ga o tome obavještava.

 

Vijećnik Ante Palian  mišljenja je to je trebalo osnovati i prije jer je bilo puno projekata. Velika je greška što se znalo da je trebalo postojati prije par godine, a ništa nije poduzeti. Trebalo je zaposliti stručnjake sa našeg područja koji bi se borili za naše interese, ali se treba se uključit pa makar na kraju. Ako nismo članovi bit ćemo isključeni makar se to tako ne tumači.

 

Načelnik Franjković napominje da bi uz odluku o pristupanju  trebalo naznačiti da bi  okvirni temeljni  ulog  bio  od  30.000,00 kuna.

 

Glasovanje se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa  7 glasova ZA / prihvaća se pristupanje Razvojnoj agenciji Karlovačke županije d.o.o.

 

TOČKA 4. Odluka o izmjeni poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini.

 

Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže prijedlog Odluke navodeći da se radi o preraspodjeli

sredstava   obzirom da se za poticanje sadnica nitko nije javio, a za poticaj svinjogojstva ima više zainteresiranih.

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA/ donosi Odluka izmjeni poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica

 

TOČKA 5. Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

Odbor za obilježavanje  Dana općine donio je prijedlog kandidata za javna priznanja u prigodi Dana općine Rakovica .5.8. te su isti vijećnici dobili sa materijalima pa predsjednik otvara raspravu i poziva vijećnike da daju svoje prijedloge ukoliko ih imaju.

 

Vijećnik Ante Palin  pita da li je bilo još prijedloga osim ovih koje su oni dobili, a predsjednik odgovara da nije bilo jer se išlo na manji broj.

 

Vijećnik Ivan Vuković smatra da ima  mnogo zaslužnih kojima se trebaju  dodijeliti priznanja, i da broj  nikad nije velik, samo ih treba prepoznati.

Sukladno tome on za priznanje predlaže gospodina Nikolu Lapova jer smatra da je to čovjek koji je mnogo doprinio za razvoj  ove općine prije Domovinskog rata. (poglavito se zalagao za izgradnju objekata Nac. parka na području naše Općine). Ne zna gdje sada boravi. Ukoliko nije moguće ove godine, neka se razmisli o priznanju u narednoj godini.

 

Načelnik,a i svi vijećnici  su suglasni da odluku ne treba donijeti brzopleto  već je treba  razmotriti. Netko bi trebao pripremiti prijedlog, odnosnog obrazložit ga, pa o njemu razmatrati za iduću godinu.

Na upit vijećnika Zoran Poznana da li se  prvenstveno daju priznanja ljudima koji žive na području općine tajnik Bitunjac odgovara da to ne bi trebalo imati veze sa prebivalištem, ali bi trebalo donijeti Odluke po kojima se priznanja daju za životno djelo odnosno godišnja priznanja.

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA/ Odlučuje se da se javna priznanja dodjele:

 

  1. 1.  Dramsko literarnoj grupi Osnovne škole Eugena Kvaternika,

    - za promicanje kulturnih vrijednosti Općine Rakovica

  1. 2.  Jeleni Svetić

     - za dugogodišnji pedagoški radi i rezultate u prosvjetnoj djelatnosti

 

  1. 3.  Društvu naša djeca Općine Rakovica

    - za iznimne rezultate u radu sa djecom

4. Tihani Rakić

    - a iznimne rezultate u razvoju turizma i zaštiti prirodne baštine Općine Rakovica

  1. 5.  Stjepanu  Sabljak

    - za športska dostignuća i promicanje Općine Rakovica kroz šport

 

TOČKA 6.  Plan  mreža dječjih vrtića na području Općine Rakovica

 

Na poziv predsjednika  načelnik obrazlaže prijedlog plana navodeći da je  skladu sa Prostornim planom planirana izgradnja jednog dječjeg vrtića i to na lokaciji kod škole u Rakovici. Sredstva se planiraju povući iz projekta „Drvo je prvo“, a ako ne uspijemo  planira se u  petogodišnjem razdoblju prenamjena postojećih  objekata.  Pretpostavlja da bi općina godišnje morala planirati oko 1 mil. kuna za rad vrtića.

 

Vijećnik Ivan Vuković misli da bi, obzirom da se rade izmjene i dopune Prostornog plana ,bilo dobro da se za vrtić planira lokaciju u Grabovcu. Moramo podržati sve što možemo i zatražiti sredstva iz svih mogućih izvora.

Vezano uz lokaciju vijećnik Zoran Luketić pojašnjava da prema zakonskim propisima vrtić ne smije biti od ambulante udaljen više od  500 metara pa lokacija Grabovac nije povoljna.

 

Vijećnik Ante Palian  izražava žaljenje i negodovanje što vrtić već nije napravljen.  Sramota je za nas što ga do sada već nema. Zašto se mi bojimo troškova, ako smo našli sredstva za sve ostalo može se naći i za vrtić. Svaka JLS mora poći od najmlađih

Neka se ovom našem mandatu barem započne vrtić da nam ga nitko ne otme bez obzira kakva će struktura općina ubuduće biti. Osjetljiv  sam na takva pitanja osobito kada vidim koliko je djece bilo prije rata, a sada vidim da opet ima puno djece.

 

Načelnik se slaže sa vijećnikom Palianom i  sam  je bio  za to da se vrtić napravi još 1999. godine. Ali kada smo se vratili  nije bio osnovne infrastrukture, a financije su takve kakvi su. Sami troškovi izgradnje nisu bili tako visoki, ali troškovi za daljnji rad su jako visoki. Imali smo priliku da  vrtić otvori privatna osoba, ali zbog troškova korištenja  nije bilo zainteresiranih roditelja, jer si i oni financijski loše stajali u to vrijeme. To je bilo vrijemo poslije rata, ali sada su se već stvorili  uvjeti. Roditelji su se zaposlili i uopće uvjeti života su bolji, a time i financije roditelja pa bi troškove vrtića lakše podmirivali.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 7 glasova ZA/ donosi se plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica

 

  • Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

Vijećnik Zoran Poznan  podsjeća da je  prije 4. ili 5. sjednica pitao u svezi postavljanja prometnog znaka ( slijepa ulica) na vrhu sela Nove Kršlje. Da li se zaboravilo ili se neće raditi? Gosti i dalje idu sa velikim kamperima do kraja sela, jer misle da mogu kroz Kršlju doći do Slunja, pa se nađu u neugodnoj situacije da moraju onda ići u rikverc, a to je teško. To su uglavnom gosti, a ne mještani, a kako su  kuće  uz cestu  lako se  može dogoditi da strada neko dijete. Samo se traži da se stavi znak  slijepa ulica.

Također pita zašto općina nije mogla izdvojiti 10 tis. kuna kako bi se Baraćeve spilje našle u knjižici  - letku koja je izišla u Jutarnjem listu jer su tu mogućnost oglašavanja dobili veoma povoljno. JU sama nema dovoljno sredstava za to. Velika se sredstva izdvajaju za TZ (biciklističke staze, šetnice koje su gotovo prazne), a za JU jako malo iako ona donosi veliki novac. Treba napraviti prioritete kod raspodjele općinskih sredstava.

 

 Što se tiče prometnog znak načelnik odgovara da to  nije problem i  ne zna zašto se to previdjelo i nije realizirano.  Odradit će se što prije, a što se tiče sredstava za oglašavanje općine nije dobila nikakav zahtjev za to. Ne zna da li je dobila  TZ.  Mi pratimo rad JU i izdvajamo sredstva, ali sve mora biti planirano, a ovo nije. Planiramo financirati tablu na Plitvicama koja bi  goste usmjeravala  u spilje.

Što se tiče šetnice neka se pitanje postavi TZ., a tajnik obavještava da će na idućoj sjednici vijeća biti izvješće o radu TZ pa se onda mogu postaviti sva pitanja.

 

 

 

Vijećnik Marijan Hodak napušta sjednicu u   12.15.

 

Vijećnik Ante Palian  nadovezujući se na temu napominje  da dobro pozna situaciju odnosno koliko  je uloženo u otvaranje Baraćević spilja, (sredstava, rada- akcija i dugo). Sada je na djelatnicima da se trudite oko promidžbe da privlačite goste i sebi osiguraju  plaće. Mora biti susretljivost u radu kao i suradnje.

Na rečeno Zoran Poznan obrazlaže da nije mislio reći  da općina nije uložila u JU. Svjestan da općina i TZ i sada kada JU dobro radi stalno uskaču sa sredstvima i podrškom. Nije nastupio protiv već je rekao da mu je žao što se špilje nisu i na ovaj način oglasile  jer se i na taj način već uložena sredstva bolje koriste, odnosno JU kvalitetnije  i bolje radi.  Djelatnici  se trude da privuku što više turista, ali im treba još malo više promidžbe. Volio bi da JU dođe u situaciju da može izdvajati za investicije u općini.

 

Vijećnik Ivan Vuković navodi da je  pohvalno da se djelatnici JU  brinu za poslovanje i ne zna  zašto je došlo do nesporazuma.

 

Vijećnik Zoran Luketić pita načelnika da li je pročitao dopis Mjesnog odbora Rakovica i što misli on njemu.

Načelnik odgovara da je dopis pročitao, ali se o istom ne može trenutno očitovati već će dugom prilikom.

 

Vijećnik Željko Župan navodi da u samoj Rakovici ima mnogo komunalnih problema koje treba riješiti o tome je već govoreno,ali se ništa nije riješilo  pa ljudi negoduju i govore da vijećnici ništa ne rade.

 - semafori i ležeći policajci – nema odgovora, a velike  su mogućnosti nesreća (kao je isto moguće provesti u Saborskom)

- u Rakovici  kod Ante Rendulića- rupa, nitko je ne sanira

- zapuštene živice kod spomenika, na autobusnoj stanici - Soka, kod Lapova i drugo, uglavnom se radi o privatnim posjedima, da li se vlasnici mogu prisiliti da urede svoj okoliš. Što može uraditi komunalni redar?

Postoje priče da djelatnici na Javnim radovi čiste živice uz privatne posjede. Da li se to naplaćuje ili ne, jer ako tako koristimo općinu neće biti dobro.

Kod odvoza smeća primjećuje se da uz svaku kantu, osobito kod iznajmljivača soba, ima više vreća sa smećem osobito sada kada ima gostiju. Zašto se to posebno ne naplaćuje kako je direktor  Spelekoma  rekao.

Sa tim je suglasan i Zoran Luketić i smatra da je to lako provedivo.

 

Načelnik navodi da će uskoro biti  skupština Spelekoma pa se o tome može raspravljati.

Što se tiče uređenja privatnih njiva pita da li se može donijeti odluka da se potrebno sanira i  naplati.

Živice se moraju urediti  jer ugrožavaju  promet. Mora se zauzeti jedinstven stav i svima  čije se živice uređuju treba poslati  račun, a ako ne plate neka se ide na ovrhu, ali zaista svima.

 

Vijećnik Ante Palian  pita da li ima nekih pomaka oko rješavanje problema deponije  Ćuić brdo. Što se tiče naplate općinskih prihoda misli da se sada ima mogućnost preko OIB-a  sjesti na plaću. Ne smije  se dozvoliti da netko nešto ne plaća. Postoje elementi da se može naplatiti i to se obvezno mora. To je nalog službi.

 

Tajnik Kristijan  odgovara da je kompletna dokumentacija oko žalbi za deponiju u Zagrebu, te su zatražili još dodatnu dokumentaciju koja se mora dostaviti u roku  5 dana i misli da bi sve moglo riješiti  u roko 10-15 dana. Mi smo poslali sve što je trebalo.

 

Vijećnik Dragan Smolčić traži da komunalni redar  obiđe područje Drežnika. Izlijevaju se septičke jame  u šahtove  na cesti. To je ružno i jako smrdi da se ne može se proći.

Treba poslati sanitarnu inspekciju. Oni ih mogu kazniti i poduzeti određene mjere.

 

Završeno u 12.40

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj