Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

15. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 22.07.2010. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 17,10 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici:

   1.  Zoran Luketić                   6.   Milan Pavličić

   2.  Dragan Smolčić               7.  Blanka Pavlić

   3.  Marijan Hodak                 8.   Ivan Vuković

   4.  Željko Župan                   9.  Zoran Poznan

   5. Milan Bićanić                  10.  Anđelko Novosel

                                              11.   Ante Palian

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik

                         Blaženka Hodak, djelatnice TU TZ Općine Rakovica

                         Tomislav Dolečki, predstavnik CPA

                         Kristijan Bitunjac, tajnik općine                                                                 

                         Vesna Rastovac, pročelnica JUO

                         Slavica Vuković,  referent u JUO

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je na početku  sjednice nazočno 10 vijećnika (vijećnik Anđelko Novosel dolazi u 17,20, a vijećnik Damir Krizmanić je na telefonski poziv predsjednika izvijestio o nedolasku) te  da  Vijeće može raditi i donositi  valjane odluke pa sjednica započinje.

 

Nakon prethodnog predsjednik za sjednicu predlaže dnevni red  i zamoljava da se dnevni red koji su vijećnici  već dobili proširi za još dvije točke, a također predlaže da se zbog prisustva gosp.Dolečkog koji mora putovati u  Zagreb redoslijed točki promjeni pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone  Drežničko Selište – Čatnja 
 • Zaključak o prihv. Izvješća o radu i financijskog izvješća TZ Općine Rakovica za 2009.godiinu
 • Zaključak o prihv. Programa rada TZ Općine Rakovica s financijskim planom za 2010. godinu
 • Vijećnička pitanja i prijedlozi 
 • Usvajanje zapisnika za 13 i 14. sjednice
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

             Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Sadilovac i k.o. Drežnik

      5.    Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

      6.    Ivan Renudulić. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

      7.    Državno poljoprivredno zemljište k.č. 1178//2 k.o. Rakovica – Marko Pavlić, Elizabeta Pavlić

            - zahtjevi za kupnju poljoprivrednog zemljišta; Sabljak dane – zahtjev za zamjenu

              poljoprivrednog zemljišta

 1. Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja
 2. Speleološko društvo „Veles“ – financijska potpora za rad

 

Nakon predloženog dnevnog reda predsjednik poziva vijećnike da se očituju o istom te iznesu  primjedbe  ili dopune, pa načelnik Franjković izvještava da se materijali koje su vijećnici dobili prije početka sjednice odnose na njegovo očitovanje na dopis MO Rakovica o kojem mu je bilo upućeno pitanje na 14. sjednici vijeća,  nakon čega se glasovanjem  donosi

 

Zaključak:  Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća  prihvaća se jednoglasno /sa  10 glasova ZA /

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

 

 

TOČKA 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja

                                               

Prijedlog Urbanističkog plana vijećnici su dobili sa materijalima, pa predsjednik poziva gospodina Tomislava Dolečkog predstavnika CPA -Centra za prostorno uređenje i arhitekturu iz Zagreba koji su izradili plan da isti obrazloži što on i čini, nakon čega predsjednik otvara raspravu

 

Rasprava:

 

Načelnik naglašava da je došlo vrijeme za ozbiljniji razvoj na ovom prostoru jer se pojavio ozbiljan investitor koji bi ulagao u turizam (poduzeće Plitvice hoteli), a ovim Urbanističkim planom će i Nac. park Pl. Jezera iskoristiti mogućnost izgradnje glavnog ulaza u park jer je veći dio zemlje na ovoj lokaciju u njihovom vlasništvu. Kojom dinamikom će se to razvijati vidjet će se.

 

Vijećnik Ante Palian  nadovezujući se na obrazloženje da će infrastrukturu i otpadne vode rješavati   investitor,pita  što će biti  sa odvozom smeća, te  pita, obzirom se na toj lokaciji radi o zemljištu NP i privatnom, da li je općina nekome prije prodala zemlju na toj lokaciji.

Gospodin Dolečki odgovara da će pitanje odvoza smeća rješavati komunalno poduzeće, a načelnik navodi da Općina nije prodavala zemlju nikome jer tu nije bilo općinske zemlje.

 

Vijećnica Blanka Pavlić pita da li se zna kada će NP napraviti glavni ulaz obzirom da on nije glavni investitor kako je ona mislila, da li postoje rokovi izgradnje i tko ih uvjetuje? Također pita tko je naručitelj ovog plana kao i kakva saznanja imamo o potencijalnom  investitoru Plitvice hoteli? Da li je to firma sa bonitetom od prije ili je nastala „preko noći“  jer se u tom slučaju boji problema. Počet će se nešto, a neće se završiti.

Što se tiče izgradnje glavnog ulaza u NP, gospodin Dolečki odgovara da to nema veze sa investitorom  koji planira ulaganje. Park je samostalan, a isto tako investitor Plitvice hoteli  kojem ne smeta izgradnja ili ne izgradnja ulaza za njegove planove. Kad se napravi pravi ulaz onda će se i cijelo naselje priključiti na njega.

Što se tiče zakonskih rokova izgradnje početak gradnje uvjetovan je rokom važenja građevinske dozvole, a završetak nitko ne uvjetuje osim ako nema posebnih ugovora sa Ministarstvom ili Općinom.

Što se tiče izrade Urbanističkog plana, načelnik odgovara da je Općina još  Prostornim planom 2005 godine  predvidjela ovu zonu kao turističku i  izradu Urbanističkog plana za isto, ali Općina nije imala sredstava za to, a kako se javio investitor za ulaganje i pristao na financiranje izrade plana Općinsko poglavarstvo je donijelo odluku o izradi plana jer je općina morala biti nositelj izrade plana bez obzira na financiranje.

Što se tiče boniteta firme Plitvice hoteli upoznaje vijećnike da su se iz državne sigurnosti raspitivali o  istima čime se vidi da ih i oni prate pa misli da ne bi smjelo biti problema.

 

Vijećnik Marijan Hodak  pita što je sa ljudima koji imaju zemlju iza turističke zone, da li oni imaju prilaz prema svojim parcelama.

Gospodin Dolečki  navodi da uvidom u katastarske evidencije ne postoji planski – ucrtani put koji prolazi preko turističke zone. Plan daje mogućnosti novih cesta, ali nikoga ne ograničava jer nije bilo ucrtanih putova. Da je bilo oni bi  bili  dužni sve ispoštovati  i nikoga ne bi smjeli ograničiti.

 

Vijećnik Ante Palian pita da li netko kontrolira  investitora prilikom gradnje da ne dođe do izmjena u odnosu na predviđeni plan. Također pita što će biti sa privatnim vlasništvom, ako investitor ogradi gradilište? Općina bi sebi morala postaviti osigurače.

Ogovara gospodin Dolečki i navodi da su investitora kontrolira  građevinski sektor, Općinsko vijeće i Općina kao donositelj prostornog plana.  CPI kao izrađivač Urbanističkog plana  je mora ispoštovati  prostori plan i sve što je mimo ovog Plana je prekršaj. Svi prekršaji se sankcioniraju  preko građevinske inspekcije. A sve promjeni idu preko Općinskog vijeća. Ništa se ne smije napraviti mimo toga.

 

Vijećnik Milan Bićanić pita što će se desiti sa državnom cestom D-1 ako se napravi ulaz u park i  okretište vlakova, da li će se ukinuti?

Gospodin Dolečki navodi da će vlak  prometovati cestom D-1. Ona bi se rasteretila vozilima jer bi se gosti vozili vlakom. To je koncepcija NP. Cesta ostaje.

Načelnik pojašnjava kako god funkcionira državni promet tako će funkcionirati i cesta  D-1.  Ona će biti u funkciji sve dotle dok se sva vozila ne isključe odnosno ne napravi zaobilaznica.

 

Vijećnik  Dragan Smolčić navodi da je sve ovo dobro zamišljeno, ali pita koliko će to utjecati na naše iznajmljivače. Što će biti sa onima koji su iza ovog ulaza. Ako nema protoka vozila bit će sa njima problema.

Načelnik odgovara da je toga svjestan, ali se ne može i ne smije zaustavljati razvoj kraja. Bit će slična situacija kao odnos malih  trgovina i velikih  trgovačkih centara.

Vezano sa time vijećnica Blanka Pavlić je  mišljenja da će iznajmljivači bolje profitirati jer će im reklama bolje odrediti  pozicije, jer veza  uz park je jako značajna.

 

Vijećnik Ivan Vuković u svemu ne vidi ništa sporno.  Podržava ovaj Urbanistički plan.Dobro je da se nešto radi iako se  može se dogoditi i negativnih stvari, ali na to sada ne možemo utjecati.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak: SA 10 GLASOVA ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja

 

Gospodin  Dolečki  napušta sjednicu u 17,50 sati            

 

TOČKA  2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća TZ Općine Rakovica za 2009. godinu

 

Predsjednik Luketić poziva djelatnicu TZ gospođu Blaženku Hodak da  obrazloži  Izvješće što su ga vijećnici dobili sa materijalima što ista i čini a nakon toga predsjednik otvara raspravu 

                                                            

Vijećnik Ivan Vuković pita koliko je  TZ uključena u rad JU Rakovica. Koliko se daje za promidžbu  Koliko ima iznajmljivača na web stranicama TZ i da li su svi zastupljeni

Gospođa Hodak  odgovara da TZ  učestvuje u svim aktivnostima vezanim za turizma. Svi iznajmljivači su  uključeni. Ako se radi o novom iznajmljivaču  onda možda nije bio u katalogu, ali se sada  radi novi katalog koji iznajmljivači sufinanciraju i obuhvatit  će sve.

 

Vijećnik Dragan Smolčić  pita kakva je posjećenost eko muzeja, misli na muzej u  Rakovici na placu.

Gospođa Hodak obrazlaže da se projekt Eko muzeja  odnosi na  eko muzej na otvorenom odnosno na cijelo područje Rakovice, dok muzej na placu nije u funkciji.

 

Vijećnik Zoran Poznan  podsjećajući na zahtjev JU Turističkoj zajednici za oglašavanje, ponovo  navodi da se nenadano pojavio  trenutak za povoljno oglašavanje pa je zbog toga JU i uputila zahtjev za potporu i odgovoreno je da može, ali iz redovnih – već planiranih  sredstava. Smatra da u ovakvom slučaju ne smije biti limita, ako se pojačava marketing. Svi volimo poslati goste u Braraćeve špilje i njima se hvalimo, a limitiramo oglašavanje.

Odgovarajući Gospođa Hodak obrazlaže da je voditelji JU gđica Tihana Rakić uputila zahtjev TZ za dodatnim sredstvima te direktorica gospođa Mira Špoljarić nije smatrala zahtjev opravdanim obzirom da je za potpore JU prvenstveno za promidžbu planiran iznos od 15.000,00 kuna. 

Isto tako je  imala loše iskustvo u suradnji sa Jutarnjim listom.

Također pita vijećnika Poznana zbog čega su zaključili da bi reklama u Jutarnjem listu pomogla boljoj posjećenosti spilja te kada će  reklamna brošura biti tiskana.

Nadovezujući se na plan sredstva koja se namjeravaju uložiti u razvoj spilja načelnik izvještava za sutra (petak 23.07.2010.)  ide u MRRŠVG  potpisati ugovor za sufinanciranje pristupnu cestu za špilje, pa se i iz toga vidi  da Općina misli na razvoj JU, na što vijećnik Poznan  odgovara da je svjestan da se u spilje puno uložilo pa bi bilo šteta da se još bolje ne iskoriste baš zbog već uloženog, a brošura u Jutanjem listu bi izašla u kolovozu i u njoj će biti obuhvaćena cijela županija i regija.

 

Nakon rasprave na  poziv predsjednika glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće TZ Općine Rakovica za 2009. godinu

 

 

TOČKA 3. Zaključak o prihvaćanju Programa rada TZ Općine Rakovica s financijskim planom za 2010. godinu

 

Vijećnici su Program dobili sa materijalima pa predsjednik poziva gospođu Blaženku Hodak da isto kratko obrazloži

 

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu

 

Vijećnik Ivan Vuković  primjećuje da se  donose zaključci  za poslovanje u 2010. godini, a ista je već ušla  u treće tromjesečje /7 mjesec/ pa pita  što je sa onim razdobljem prije. Plan se trebao donijeti u tekućoj za iduću godinu ( u 2009. za 2010. godinu).  U tom je slučaju i zamolba Speleološkog društvo Veles  za financijsku potporu upitna jer isto  prije nije bilo osnovano, ali mu je  sada po osnivanju potrebna pomoć.

Gospođa Hodak obavještava da je  ove godine Program rada predstavljen kasnije  iz razloga što je osnivačka skupština TZ bila krajem travnja i onda ga je usvojila, a što se tiče zahtjeva Speleološkog društva Veles oni mogu zahtjev podnijeti  Turističkom vijeću i i ono će donijeti odluku o donaciji.

 

Vijećnik  Dragan  Smolčić- iznosi  da imamo djece koja su ostvarila zavidne uspjehe u  sportu  prvenstveno u nogometu, pa pita da li TZ i  njima može dati potpora?  Na isto  vijećnik Željko Župan, a tajnik Športsko društva navodi da  je prošle godine TZ pomogla radu Društva, ali ove godine još nisu tražili potporu.

Na kraju rasprave načelnik Franjković obavještava da ima saznanja kako projekt Eko etno muzej nažalost nije  prošao na natječaju za povlačenje sredstava.

 

Nakon provedene rasprave glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa  11  glasova ZA/ prihvaća se Program rada TZ Općine Rakovica s financijskim planom za 2010. godinu.

 

Gospođa Blaženka Hodak napušta sjednicu u 18,20 sati

 

 • Vijećnička pitanja i prijedlozi 

 

 1. Vijećnik Zoran Poznan ima saznanje da u Novoj Kršlji  prolaze kamioni nasipaju  putove prema njivama / ispred Mihića do mostića/  i  prema Jamarju /prema Dražićima/ pa pita tko je to angažirao.

 

Načelnik odgovara da  nema informacija o tome. Možda  to radi županijska uprava za ceste.

 

2. Vijećnica Blanka Pavlić  pozivajući se na raspravu sa prethodne sjednice u svezi UP Drežničko Selište – Čatrnja ima saznanja da ista firma takva projekt planira i na lokaciji Vrelo Korenica i Vrhovine. Bilo bi šteta da se uđe u taj  projekt i da vjerujemo investitoru, a on  ima više tih lokacija pa može biti problema. Da li načelnik zna te projekte i može li se napraviti osigurač za investiciju.

Načelnik odgovara da je istina i se da planira  i južni ulaz u park i ulaz kod  pilane u Vrhovinama. Investitor  ima sredstava.  Ima saznanja da je slučaj u Vrelu je na sudu,  ali ne zna zašto.

Investitor nije za podcijeniti bez obzira na probleme. Iza njih stoji jak lobi u Korenci i Zagrebu.

Vijećnik Zoran Luketić ima saznanje da se u Korenici radi od državnom i privatnom zemljištu pa su nastali problemi vlasništva.

                                          

3.  Vijećnik  Marijan Hodak  ponovo pita o  sanaciji bankina  u Čatrnji, na što tajnik Bitunjac odgovara da je komunalna redarica obavijestila Hrvatske  ceste i oni će to sanirati, dok vijećnik opet tvrdi da se radi o općinskoj cesti.

Vijećnik također primjećuje da je autobusna stanica na ulazu u Lipovaču u veoma lošem i trošnom stanju   te da bi je hitno trebalo sanirati (krov samo što nije pao, treba sve zaštititi – obojati).

Načelnik odgovara da će komunalna redarica vidjeti stanje i da će se riješiti.

 

4. Vijećnik Ante Palian pita kakva su događanja planirana - kakav je protokol na Kurjevcu za  5.8.2010. Trebalo bi urediti – pokositi područje oko spomen obilježja.

Načelnik navodi da nema nekog posebnog protokola osim uobičajenog. Komunalna redarica je  razgovarala sa nekoliko branitelja da se to pokosi i uredi. Ona će to odraditi.

 

5. Vijećnik Ivan Vuković  upozorava da dalekovod kroz naselje Grabovac prolazi preblizu kuća i što se tu može uraditi da se izmjesti

Načelnik misli je mještani trebaju zahtjev za izmještanje  uputiti  HEP-u, a onda im i Općinsko vijeće može dati potporu, nadovezujući se na to vijećnik Zoran Poznan napominje da postoji Državni inspektorat za energetiku i ako se njima pošalje foto dokumentacija spornog dalekovoda  su dužni izići na teren i na njihov nalog HEP rješava problem

 

 • Usvajanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice

Vijećnici su zapisnike dobili sa materijalima pa predsjednik poziva da se vijećnici očituju o istima

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnik Ivan Vuković  navodi da je u 7. točci dnevnog reda i on sudjelovao u raspravi, ali to nije zabilježeno. Smatra da ga se ne shvaća se ozbiljno.

Primjedba se prihvaća.

Glasovanjem se donosi slijedeći

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ se usvaja se zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 14 sjednice Općinskog vijeća- nije bilo primjedbi pa se glasovanjem donosi

Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 1 suzdržan glas (Vijećnik Novosel nije prisustvovao 14 . sjednici/ usvaja se  zapisnik sa 14.  sjednice Općinskog vijeća

 

TOČKA 4. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Rakovica za k.o. Sadilovac i k.o. Drežnik

 

Vijećnici su prijedlog odluke također dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika pročelnica Vesna Rastovac obrazlaže prijedlog Odluke odnosno ponude zakupaca na raspisani natječaj, a naglasak stavlja na čestice na  koje su pristigle dvije ponude za zakup i gdje je teško utvrditi prvenstvo.

Nakon toga  predsjednik otvara raspravu

 

Nakon  uvoda predsjednik otvara raspravu

 

Načelnik Franjković navodi da Vijeće, bez obzira na mišljenje Povjerenstva može donijeti odluku u korist jednog ili drugog ponuditelja. Također izvještava da pregovori Pro milka i KIM -a o prodaji ne idu kako je planirano. To  ne navodi kao sugestiju prilikom odluke.

Isto tako navodi da  je na sugestiju članice Povjerenstva Lidije Kuzman Povjerenstvo zauzelo stav da se prednost na natječaju dade Nadi Marić, odnosno da se zakup za „sporne“ čestice dodijeli Nadi Marić, jer je spomenuta članica Povjerenstva navela da je praksa da se zakup dodjeljuje OPG-u koji je bio dosadašnji zakupac, premda ista osoba više nije nositelj.

 

Tajnik Bitunjac upozorava da zakon prednost na natječaju za zakup daje dosadašnjem zakupcu, ali u slučaju  Marić se radi o drugoj osobi odnosno kao ponuditelj i nositelj OPG-a se pojavljuje supruga (Nada Marić) dok je prethodni zakupac bio Ivan Marić, dakle nije riječ o dosadašnjem zakupcu. Nadalje navodi da se ne slaže s mišljenjem Povjerenstva jer su zakonske odredbe izričite i nedvosmislene, te ne smatra da je prijedlog odluke u potpunosti u skladu sa zakonom.

 

Pročelnica Rastovac navodi da je gospodin Marić rekao da ukoliko ne dobije zakup morat će  prodati ovce i prestati se baviti poljoprivredom, jer mu se štala za ovce nalazi na čestici za koju traži zakup.

 

Vijećnik Milan Pavličić, navodi da se radi o zemlji koja se nalazi oko kuće Marića i ne bi bilo zgodno da to sada u zakup dobije netko dugi. Bolje je da se zakup dade Mariću pa i ako će Pro milk d.o.o. ići sa tužbom.

 

Vijećnik Ivan Vuković  navodida je cijeli slučaj zamršen, ali kaočovjek i vijećnik predlaže da se  zakup dade gospodinu Mariću (odnosno supruzi Nadi) bez obzira kako se  zakon tumačio. Treba  podržati domaćeg čovjeka.

 

Vijećnica Blanka Pavlić pita tajnika gospodina Bitunjca  da li je ikad Općinsko vijeće bilo tuženo i kao je to prošlo, na što gospodin  Bitunjac odgovara da Općinsko vijeće ne može biti tuženo, ali može biti Općina Rakovica.  Ne zna kako bi prošla Općina ako je  se tuži, do sada nije bilo  takvog slučaja.

Nadovezujući se na isto pročelnica Rastovac navodi da ovakva odluka ide na suglasnost u Ministarstvo poljoprivrede,  te će ono dati svoje  konačno mišljenje.

 

Vijećnik Dragan Smolčić misli da su zakupci vijećnike stavili u nezavidan položaj i sada se moraju  lomiti oko toga kome dati zakup, a sami  zakupci su morali između sebe utvrditi za koje se čestice natječu da ne bi bilo preklapanja čestica.

 

Nakon rasprave predsjednik poziva na glasovanje i  to

 

Zaključak: Prihvaća se jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ prijedlog Povjerenstva za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem da se usvoji zahtjev  Nade Marić za zakup čestica u odnosu na čestice koje s preklapaju sa zahtjevom Pro milka d.o.o. i donosi se, JEDNOGLASNO /sa 11 glasova ZA/, Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Rakovica za k.o. Sadilovac i k.o. Drežnik

 

 

TOČKA 5. Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete.

 

Predsjednik poziva pročelnicu da obrazloži Odluku, odnosno izbor najpovoljnijeg ponuđača na raspisani natječaj, te ista obrazlaže da se na natječaj  javio samo obrt Elkorad iz Slunju koji  je i do sada obavljao ove poslove, a udovoljava uvjetima natječaja. Ugovor će se sklopiti s rokom od dvije godine.

 

Predsjednik otvara raspravu, a kako nitko nije ima primjedbi glasovanjem se donosi

 

            Zaključak:  Jednoglasno /sa  11 glasova ZA/ donosi se odluka o izboru  obrta Elkorad za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

 

TOČKA 6. Ivan Rendulić – zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa

 

Zahtjev stranke vijećnici su dobili sa materijalima, a kako je odlučeno da će se o svakom ovakvom zahtjevu raspravljati i odlučiti zasebno pročelnica objašnjava da je obitelj dobila stambeno zbrinjavanje dodjelom  građevnog materijala

Predsjednik Zoran Luketić navodi da je pogledao zapisnik sa 6. Općinskog vijeća i gdje je ovakav sličan zahtjev  odbijen.Visina komunalnog doprinosa je zaista niska – da ne kaže simbolična  i ne vidi razlog za oslobađanje.

 

Vijećnik Željko Župan  pita da li se može donijeti odluka da se oslobode  samo socijalni slučajeve. Onda oslobađanje ide automatikom, i ne treba o tome  u svakom pojedinačnom slušaju odlučivati vijeće.

 

Načelnik Franjković podržava predsjednika Vijeća i navodi da je iznos komunalnog doprinosa simboličan i to će se vratiti kroz izgradnju infrastrukture.

 

Vijećnik Milan Pavičić sjeća se da je vijećnik  Marijan Hodak  predlagao da  zahtjevi  obitelji  koji se stambeno  zbrinjavaju  preko države  dodjelom građevinsko idu na  razmatranje na Općinsko vijeće.

 

Vijećnik Marijan Hodak potvrđuje da i sada misli da treba razdvojiti ljude koji su došljaci i koji su domaći bez obzira na način stambeno zbrinjavanja. /Uspoređuje zahtjev gosp. Tomičića koji je doseljenik i gosp. Renduilća koji je domicilni stanovnik/. Domaći ljudi su više pridonijeli razvoju ovog  kraja nego doseljenici. Ponovo navodi da misli da bi limit primanja po domaćinstvu  za domicilne podnositelje zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa trebao biti oko 8.000,00 kuna.

Nadovezujući se na raspravu vijećnik Ivan Vuković smatra ne treba razdvajati doseljenike i domaćih, tu nema razlike, a pročelnica Rastovac navodi ima jako malo slučajeva da netko sam radi kuću. Većinom dobivaju materijal i ako se gleda iz takve perspektive mi nemamo od koga  naplatiti komunalni doprinos. Ima saznanje da bi da se radi o gradu Slunju to bi bilo o puno više. Sve se  svodi da to da ako ne naplaćuje komunalni doprinos mi teško možemo izgrađivati infrastrukturu,. Jedna od mogućnosti je da se poveća iznos za komunalni doprinos.

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Sa 2 glasa ZA, 4 glasa PROTIV i 5  SUZDRŽANIH glasova  odbija se zahtjev Ivana  Rendulića  za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa

 

TOČKA 7. Državno poljoprivredno zemljište k.č. br. 117/2 k.o. Rakovica- Marko Pavilć i Elizabeta Pavlić – zahtjev za kupnju;  Sabljak Dane – zahtjev za zamjenu

 

Vijećnici su i ove zahtjeve dobili sa materijalima pa predsjednik poziva pročelnicu da iste kratko obrazloži što ona i čini navodeći da  je za  jednu čestitu zainteresirano više  ljudi i da su na toj čestici sporni imovinsko pravni odnosi.

Svi koji su podnijeli zahtjev  tvrde da  imaju pravo na tu česticu jer su je  koristili drugi niz godina i sada je žele kupiti,a Marko Pavlić, na temelju dokumentacije posjeduje traži povrat te je upućen na Središnji državni ured za raspolaganje državnom imovinom, makar se smatra da nema mogućnosti za povrat.

 

Tajnik Bitunjac obrazlaže da  Općina mora odgovoriti na njihov zahtjev, pa bio pozitivan ili negativan odnosno uputiti ih da  sudskim putem utvrde svoje vlasništvo ukoliko smatraju da za to imaju osnova.

Isto tako  se vidi da  nitko ne traži cijelu česticu, već samo dio koji je uz njihovu kuću, u tom slučaju bi se morala raditi parcelacija. Činjenica je da Država potiče okrupnjavane posjeda, a ne cijepanje.

 

Nakon rečenog donosi se  slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ odbijaju se ovi zahtjevi za prodaju  državnog poljoprivredno zemljišta  k.č. br. 117/2 k.o. Rakovica za koje su zahtjev podnijeli Marko Pavilć i Elizabeta Pavlić, isto tako i zahtjev za zamjenu zemljišta podnositelja Saljak Dane.

 

TOČKA 8. Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja

 

Načelnik Franjković obavještava vijeće da je iz Osnovne škole dobio obavještenje da u mirovinu odlazi i nastavnica Nevenka Pavličić, a umirovljena je i djelatnica  Ivanka Salopek te ih predlaže za priznanja, a nakon rečenog  predsjednik prijedlog daje na raspravu.

 

Vijećnik Ivan Vuković konstatira da  Općina za  odlazak u mirovinu daje priznanja samo djelatnicima škole, a ima djelatnika iz drugih institucija i ustanova na području Općine Rakovica, koji također odlaze u mirovinu, a nisu dobili priznanja, pa misli sa  onda oni ili zakinuti ili stavljeni i drugi plan.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja  i priznanja se dodjeljuju  i

 

 1. 1.  Nevenki Pavličić

    - za dugogodišnji i pedagoški rad i rezultate u prosvjetnoj djelatnosti

 1. 2.  Ivanki Salopek

     - za dugogodišnji rad na adiministrativnim poslovima

 

TOČKA 9. Speleološko društvo „Veles“  - financijska potpora za rad

 

Predsjednika  napominje da su zahtjev  Speleološkog društva  za novčanu pomoć  vijećnici dobili prije sjednice pa ih poziva da se očituju o istom, a vijećnik Zoran Poznan obrazlaže da je društvo osnovano prije nekoliko mjeseci, koje su mu ciljevi rada – prvenstveno će se zalagati da  se Baraćeve spilje spilja ucrtaju u speleološke  karte  što bi bilo prvi put. Isto tako radit će na  čišćenje spilja, izvora i  okoliša što je jako značajno.

 

Načelnik obrazlaže da je zahtjev prvi put  došao na vijeće pa zamoljava pročelnicu da  izvijesti i da li je moguće  u proračunu  iznaći sredstva za pomoć, na što pročelnica  podsjeća da su sredstva za donacije planirana u 11 mjesecu prošle godine za ovu godinu, a tako će biti i za narednu godinu. Vidljivo je da donacija za Speleološko društvo nije planirana jer društvo nije bilo ni osnovano.Jedina mogućnost je da se u rebalansu napravi preraspodjela sredstava, vijeće mora reći sa koje pozicije će se skinuti sredstva. Na poziciji za  ostale donacije je ostalo jako malo sredstava.

Načelnik navodi da u Novoj Kršlji postoji još jedno  speleološko društvo čiji rad smo  podupirali. Kakva je suradnja sa njime. Žalosno je što su oni ''pobrali'' donacije od naših poduzetnika pa je ovom novoosnovanom društvu teško dobiti donacije. Ujedno napominje da  se sredstava  mogu dobiti i iz drugih izvora – natječaji ministarstva pri čemu će Općina pomoći. Za sada nema novaca.

 

Vijećnik Anđelko Novosel  navodi da je ponosan što je društvo osnovano.

Prvo društvo nema veze sa lokanom zajednicom, sve su to članovi sa  strane i nemaju veza sa lokalnom zajednicom.

Treba omogućiti domaćim ljudima da se bave speleologijom,. Potreban im je stručni razvoj.

Ovo što traže je zbilja osnovna oprema sa kojom bismo mogli započeti i osnovati  školu – tečaj za mlade  ljude u suradnji sa speleološkim društvom  iz Karlovca.

Načelnik se slaže da treba  podržati domaće udruge, ali u ovom  momentu nismo u mogućnosti, možda samo jedan manji dio. Predlaže da Društvo pošalje zahtjev za donaciju Nac. park, speleolozima i županiji ili bilo gdje drugdje gdje se može pomoći, na što Novosel navodi da to nije praksa speleoloških društava.

 

Vijećnik Milan Bićanićl pita da li Udruga ima članarinu i da li imaju vlastita sredstva da financirate dio opreme. Zanima me da li će rad voditelja biti honoriran.Isto tako ima saznanje da je predsjednik Društva speleološku školu završio sa djelatnicima JU ( Baraćevih spilja, a onda se tamo i zaposlio)

Navodi da nema niti dokaza da je Speleološko društvo osnovano.

 

Tajnik Bitunjac navodi da je rješenje dostavljeno, ali nije priloženo predmetu jer se ne radi o osnivanju već o zahtjevu za donaciju, pa to nije smatrao potrebnim, te navodi da zahtjev ne bi niti dostavio u rad sjednice da nije utvrdio valjanost registracije predmetne udruge.

 

Vijećnik Anđelko Novosel ponovo napominje da je to  dobrovoljno društvo i  praksa u cijelom svijetu je da se financira iz donacija.  Kao mladim članovima ne možemo tražiti  veliku članarinu jer se radi o mladoj djeci koji ovise o roditeljima, pa bi to bio udar na financije roditelja.

Iznos škole će biti simboličan  jer pravi iznos ne možemo platiti, na što vijećnik Poznan navodi da je on speleološku školu završio i cijena je bila 350,00 kuna po polazniku. Isto tak navodi a je tečaj završio prije 3 mjeseca, a u JU radi već 4 godine pa škola veze sa njegovim poslom  kako to insinuira vijećnik Bićanić

 

Vijećnica Blanka Pavlić ipak smatra da bi rebalansom trebalo skinuti donacije nekim drugim Udrugama i  pomoći i ovu. Ona predlaže smanjiti donacije športskim udrugama ili donacije za sakralne objekte jer misli da je tu izdvojeno prilično velika  sredstava.

 

Vijećnik Željko Župan misli da prijedlog vijećnice Pavlić  da se uzme dugim udrugama nije baš najbolji pogotovo smanjiti Športskom društvu jer su oni već morali smanjiti opseg rada zbog nedovoljnih sredstava.

Nadovezujući se na ovaj prijedlog vijećnik Zoran Luketić misli da nikako nije uredu, osobitu je neumjesno umanjivati sredstva za crkveni rad jer svi znamo koliko nam je katoličkim vjernicima crkva značajna.a ovo speleološko društvo je samo osnovano, ne znamo njihove ciljeve niti planove niti su pokazali bilo kakve rezultate pa po iznalaziti bilo kakva sredstva koja niti nemamo za nešto „maglovito“ bilo neuputno. Podržat će rad društva kaka se pokažu rezultati. Svaka usporedba sa športskim udrugama osobito dječjim je nemoguća.

 

Vijećnik Zoran Poznan naglašava su oni bili protiv da je Diskefu dopusti istraživanje na našem području, ali nije mogao ništa uraditi jer je Tihomir Kovačečvić u dobrim odnosima sa Mjesnim odborom, a oni su vlasnici doma. Društvo „Veles“ se nije htjelo sukobljavati sa MO jer očekuju buduću bolju suradnju. lsto tako nisu mogli  „trčati“ za poduzetnicima i govoriti im o davanju donacija.

Na rečeno se nadovezuje i vijećnici Blanka Pavlić navodeći da vidi da se radi o dva društva koja baš i ne surađuju. I ona je Tihomiru dala donaciju i nije je bilo briga kako se društvo zove i kako istražuju spilje. Bilo joj je važno da se nešto radi i nada se da će se raditi i ubuduće.

Žao mu je što predsjednik smatra da Općina koja ima toliko speleoloških objekata rad takvih  speleoloških udruga smatram maglovitim. Kako može očekivati rezultate ako nema inicijalnih sredstava. Planovi su ubuduće da se financiraju sami, a sada traže samo inicijalna sredstva.

On se i sam  prije 2 godine zalagao i tražio sredstva za Nogometni klub kada su bila potrebna jer podupire rad svih udruga.

 

Vijećnik Anđelko Novosel također izražava žaljenje što iz rasprave uočava optužbu da društvo „Veles“ vara općinu, što zaista nije točno. Trudimo se da ovo društvo okupi vašu – domaću djecu čemu se oni i raduju, ali ćemo na ovakav način morati duže čekati dok nabavimo opremu jer se bez zaštite ne smije raditi. Sve do sada su na ovom području radili i istraživali stranci.

 

Vijećnik Ivan Vuković primjećuju da ovakve svadljive rasprave nisu u redu. Zašto žestina na ljude koji nisu ni krenuli sa radom. Ide se prema tome da se  uništi.

Djeca su i u spiljama i tim društvima, idemo ih podržati pomoći da imamo više stručnjaka na našem području.To nisu značajna sredstva.  Sačekajmo rebalans i onda se dogovorimo.

 

Vijećnik Ante Palian  smatra da je bolje sačekati jesen i izradu proračuna za  2011. godinu  pa se onda mogu planirati značajnija sredstva. Osim ako  to jako ne koči u radu.

 

Vijećnik Milan Pavličić predlaže da rebalansom ipak osiguraju manja  sredstva. A u proračunu za narednu godinu da se sredstva predvide prema zahtjevu odnosno prema planu i programu.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Odlaže se donošenje odluke, te će  kod rebalansa proračuna utvrditi da li je moguće osigurati sredstva, ali najviše do pola iznosa iz zahtjeva /13.126,00 kuna/.

 

 

Kako se više nitko nije javio za raspravu vijeće završava sa radom u 19,50 sati

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj