Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

2. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 2 sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 09.07.2009. godine u Rakovici, u prostorijama općine sa početkom rada u 14,00 sati

 

Sjednici su nazočni vijećnici:

  1. Zoran Luketić                    6.   Blanka Pavlić

   2.   Dragan Smolčić                 7.   Milan Pavličić

3.   Marijan Hodak                    8.   Ivan Vuković

   4.   Željko župan                       9.  Anđelko Novosel

   5.   Damir Krizmanić                10.  Ante Palian  

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, načelnik općine  (od 14,50 sati)

                          Marinko Hodak, zamjenik načelnika

                          Tihana Rakić, voditeljica JU Rakovica (od 15,00 sati)

                          Kristijan Bitunjac, tajnik Općine

                          Slavica Vuković, referent u JUO

                                                 

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao je da  nazočno 10 vijećnika (vijećnik Milan Bićanić ispričao izostanak)  te da se može započeti sa radom.

Obavještava vijećnike da će načelnik Općine kasniti na sjednicu, zbog obveza, pa zamoljava da se vijećnička pitanja odlože za kraj sjednice, te predlaže dnevni red koji su vijećnici dobili sa materijalom i to:

 

  1. Statut općine Rakovica
  2. Poslovnik Općinskog vijeća općine Rakovica
  3. Rješenje o imenovanju članova Stožera  zaštite i spašavanja
  4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – ožujak 2009. godine
  5. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju proračuna općine Rakovica za razdoblje 01.01.-31.03.2009. godine
  6. Marija Devrnja, novčana pomoć za priključak vode

 7.   Odluka o osnivanju prava građenja deponije Ćuić Brdo

 

Predsjednik dnevni red daje na glasovanje, a kako nitko od vijećnika nije ima primjedbi na dnevni red glasovanje se donosi:

 

            Zaključak:  Dnevni red 2. sjednice Općinskog vijeća prihvaća se jednoglasno /sa 10 glasova ZA /

 

Po usvajanju dnevnog reda počinje se sa radom

 

TOČKA 1.  Statut Općine Rakovica

 

Prijedlog Statuta vijećnici su dobili sa materijalima, a predsjednik poziva tajnika Bitunjca da obrazloži predloženi Statut, što isti i čini te u ime Odbora za statut i poslovnik podnosi amandman na članak 46. Statuta.

Nakon obrazloženja  predsjednik temu daje na raspravu u kojoj su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Ante Palian, Anđelko Novosel, Ivan Vuković te vijećnica Blanka Pavlić koje je zanimalo  javnost rada Vijeća te zastupljenost nacionalnih manjina.

Odgovorio je tajnik Bitunjac koji je obrazložio  da je rad vijeća javan, sjednici mogu prisustvovati svi zainteresirani, ukoliko tehnički uvjeti to dozvoljavaju, uz prethodnu najavu. Svoja prava građani mogu ostvariti i temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama.

Prije sjednice Vijeće može donijeti odluku o tajnosti nekih točaka. Isto tako je obrazložio da u skladu sa Zakonom u vlasti mora participirati i srpska nacionalna manjina te je tako usklađen i Statut, a dopunske izbore će raspisati Vlada.

            Nakon rasprave predsjednik poziva na glasovanje za predloženi amandman te se donosi 

 

Zaključak: Predloženi amandman na članak 46. Statuta  za prihvaća  jednoglasno (sa 10 glasova ZA)

 

Isto tako glasovanjem se donosi:

           

Zaključak:  Jednoglasno (sa 10 glasova ZA ) donosi se Statut općine Rakovica

 

 

TOČKA  2. Poslovnik Općinskog vijeća općine Rakovica

 

I prijedlog Poslovnika vijećnici su dobili sa materijalima, a kratko obrazloženje daje tajnik gosp. Bitunjac nakon čega slijedi rasprava.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Zoran Luketić, Ivan Vuković te načelnik Franjjković kojima je tajnik pojasnio da ukoliko se neka odluka donosi većinom glasova misli se na većinu glasova prisutnih vijećnika, osom ako Zakonom, Statutom ili Poslovnikom nije drugačije određeno.

Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće donosi akte navedene u člankom 108. prijedloga Poslovnika 

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 10 glasova ZA / donosi se Poslovnik Općinskog vijeća općine Rakovica

 

 

TOČKA 3. Rješenje o imenovanju članova Stožera  zaštite i spašavanja

 

I  za ovu točku su vijećnici već dobili materijale odnosno prijedlog za članove Stožera, a istu obrazlaže tajnik Bitunjac, a kako je sve u skladu sa Zakonom nitko se nije javio za raspravu već se glasovanjem donosi

 

            Zaključak:  sa  9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom  u Stožer civilne zaštite imenuju se:

 

1. Marinko Hodak, zamjenik općinskog načelnika, načelnik Stožera

2. Ante Jandrić, predsjednik DVD Drežnik Grad, zamjenik načelnika Stožera

3. Dragan Smolčić, član

4. Marijan Hodak, član

5. Željko Župan, član

6. Ivan  Bićanić, predsjednik DVD Rakovica, član

7. Miroslav Knežević, predstavnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac

8. Dražen Živčić, načelnik Policijske postaje Slunj, član

9. Filip Franjković, predstavnik Lovačkog društva „Medvjed“, član

10. Zlatko Krizmanić, predstavnik Lovačkog društva „Golub“, član

 

 

TOČKA 4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – ožujak 2009. godine

 

Izvješće JUO vijećnici su također dobili sa materijalima, a kao se nitko, na poziv predsjednika, nije  javio za raspravu glasovanjem se donosi se

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/  donosi se Zaključak o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – ožujak 2009. godine

 

 

TOČKA 5. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća  o izvršenju proračuna općine Rakovica  za razdoblje 01.01.-31.03.09. godine

 

Izvješće o  izvršenju proračuna vijećnici su već dobili pa predsjednik poziva na raspravu.

Za raspravu se javio vijećnik Ivan Vuković, kao novi vijećnik prvi put se susreće sa ovakvim izvješćem te je iznio svoje mišljenje o prihodima i rashodima, upozorio na potrebu štednje te tražio obrazloženje o izdacima za novčane pomoći.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju proračuna općine Rakovica za razdoblje 01.01.-31.03.09. godine 

 

TOČKA 6. Marija Devrnja, Čatrnja – novčana pomoć za priključak vode

 

Zamolbu  Marije Devrnje vijećnici su dobili sa materijalima, a u  raspravi  je vijećnik Ante Palian obrazložio situaciju Marije Devrnje te apelirao za pomoć, sa čime se slaže i vijećnica Blanka Pavlić.

 

Glasovanjem se donosi:

           

Zaključak:  Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka da se Mariji Devrnji pomogne u priključku na vodovod i to tako da se oslobodi od plaćanja priključka i da se  podmiri račun Spelekoma za radove uvođenja vode.

 

TOČKA 7. Odluka o osnivanju prava građenja deponije Ćuić Brdo

 

Prijedlog Odluke obrazlaže tajnik Bitunjac, a kako se nitko nakon toga nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o osnivanju prava građenja  deponije Ćuić Brdo.

 

Vijećnička pitanja i prijedlozi:

 

1.   Vijećnik Ante Palian najavljuje tri pitanja i to:

 

    Pitanje 1. Koji se kapitalni poslovi odvijaju u općini i  da li nekim prijeti prekidanje zbog Recesije, te kao stečaj IGM-a utječe na radove na nogostupu?

 

Odgovor: Načelnik: navodi da niti jednom započetom projektu ne prijeti prekidanje jer su za sve osigurana ili ugovorena sredstva (neka projekte financira Općina, neke Ministarstva ili državna javna poduzeća, a sredstva se povlače i iz EU fondova), a stečaj IGM-a nema utjecaja na započete radove.

Sad se radi: Vatrogasni  dom u Drežniku, nogostupi Rakovica- Oštarski Stanovi,  Grabovac – Irinovac, Selište-Čatrnja, poduzetnička zona Grabovac,  Područna škola u Selištu.

Započet će radovi na deponiji Ćuić Brdo i vodovodu Oštarski Stanovi-Rakovica. U pripremi je početak projekta odvodnje od Plitvica do Vojin dola kao i  Regionalni vodovod.

 

    Pitanje 2.  Odnosi se na rad Winnetoulanda i njegov utjecaj na  poslovanje JU Rakovica odnosno Baraćevih spilja.

 

Odgovor: Načelnik je mišljenja da Winnetouland na ometa rad Baraćevih spilja, treba mu dati priliku da se u radu dokaže, u slučaju da ima propusta na isto ga treba upozoriti i pratiti rad.

 

            Kako se iz ovog pitanja razvila rasprava što nije u skladu sa točkom dnevnog reda Pitanja i prijedlozi vijećnika, isto se ne može obraditi na ovakav način te tajnik sugerira da se za neku narednu sjednicu uvrsti točka dnevnog reda o radu Winnetoulanda o čemu bi se raspravljalo u redovnoj proceduri.

 

            Pitanje 3. Da li će planirane izmjene i dopune Prostornog plana općine utjecati na Poduzetničku zonu Grabovac i da li će se i po kojoj cijeni prodavati parcele u Zoni.

 

Odgovor: Načelnik navodi  da ukoliko budu predložene i potrebite izmjene u Zoni mogu se uvrstiti, a prodaja parcela ide na propisan način (natječaj, utvrđene cijene itd.).

 

2.   Vijećnik Ivan Vuković-  predlaže  načelniku  da ukoliko se povodom  Dana Općine bude izdavao „Vjesnik Rakovice“,  isti bude proširen  novim sadržajima, s više vijesti o događanjima u Općini (izbori, programi, privatnici, rad stranaka, intervjui itd.).

 

Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga vijeće završava sa radom u 16,30 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                       

 

 

Slavica Vuković                                                                                      Zoran Luketić, bacc. oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj