Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

4. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

S 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 28.09.2009. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 17,00 sati

 

Sjednici su nazočni vijećnici:

  1. Zoran Luketić                          7.  Blanka Pavlić

   2.  Dragan Smolčić                        8.  Ivan Vuković

   3.  Marijan Hodak                          9.  Anđelko Novosel

   4.  Željko Župan                            10. Ante Palian

   5.  Milan Bićanić                                 

   6.  Milan Pavličić

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik

                         Marinko Hodak, zamjenik općinskog načelnika                                               

                          Kristijan Bitunjac, tajnik Općine

                         

Zapisnik o radu sjednice vodi Kristijan Bitunjac.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno 10 vijećnika (vijećnik Damir Krizmanić nije nazočan sjednici, ispričao nedolazak), te da  Vijeće može raditi i donositi  valjane odluke,  pa predlaže da sjednica počne.

 

      -  Vijećnička pitanja  i prijedlozi

 

1. Vijećnik Ante Palian pita načelnika da li je u planu nastavak gradnje nogostupa u Oštarskim Stanovima, što je s vodovodom prema Oštarskim Stanovima te tko upravlja vodovodom u Broćancu. 

 

Odgovor: Načelnik navodi da je nogostup izgrađen do ''Ane poštarice '', da je u planu daljnja gradnja, ali dogodine, čeka se odobrenje ministra Pankretića, a što se tiče gradnje vodovoda ona počinje uskoro, sva papirologija je riješena. Što se tiče vodovoda u Broćancu to je ''divlji'' vodovod, nema dozvole, nema uvjeta za pitku vodu, popravit će se cijevi, ali je moguća samo tehnička voda. Do Videkić sela vodovod bi trebao napraviti Grad Slunj, a ostalo Općina. Voda se ne smije naplaćivati jer nije pitka.

 

2.  Vijećnik  Anđelko Novosel  navodi da postoji ideja da se osnuje planinarsko društvo i poziva da se uključi u to i Općina, te pita da li se na korištenja budućem društvu može dati na korištenje stara škola u Grabovcu, na što načelnik odgovara da se za to treba obratiti školi u Rakovici jer je ona vlasnik tog objekta, a dok se to ne riješi mogu se okupljati u zgradi DVD Rakovica, te predlaže osnivanje i speleološkog društva, a g. Novosel odgovara da mogu postojati sekcije u predloženom društvu, kako za planinarstvo tako i za speleologiju i slično.

 

3.  Vijećnica Blanka Pavlić pita kada se misli produžiti vodovod za Jelov Klanac.

 

Odgovor: Načelnik navodi da postoji projekt, ali trenutno nema novaca, neka se isto predloži prilikom usvajanja proračuna za iduću godinu.

 

4. Vijećnik Ivan Vuković – pita da li se koriste sredstva iz EU fondova. 

 

Odgovor – Načelnik ističe da općina vrlo dobro koristi koliko je u mogućnosti sve natječaje za pribavljanje sredstava iz EU fondova, da neka propadnu neka sredstva zbog raznih dozvola, a da se detaljnije informacije mogu dobiti kod pročelnice, a vijećnik Anđelko Novosel dodaje da se građanima slabo daju informacije o EU fondovima od strane nadležnih tijela iako su to dužna.

 

5. Vijećnik  Marijan Hodak pita u svezi igrališta u Čatrnji, da sve propada, da je od izvođača upućen na načelnika, te pita kada će se sanirati podzid u Čatrnji kod igrališta.

 

Odgovor: Načelnik ističe da je bilo nesporazuma, a problem je nastao jer izvođač nije dobro obavio posao, te da će se sve sanirati.

 

6. Vijećnik Milan Pavličić pita u svezi ceste Drežnik Grad – Sadilovac, hoće li se nasipati udarne rupe i urediti bankine, a načelnik odgovara da će se riješiti taj problem.

 

7. Vijećnik Željko Župan ističe da se kupuju nekretnine, prave kuće te pita da li se što plaća Općini, zatim ističe puno kuća vlasnika izbjeglih Srba stoji neiskorišteno, obraslo raslinjem, neuređeno, te da im treba poslati obavijest da urede okoliš tih kuća ili da se prisilno uredi na njihov trošak.

 

8. Vijećnica Blanka Pavlić pita što je sa zgradom tzv. ''pansionom'', kada će se sanirati, a načelnik odgovara da se projektira te da će se rušiti i izgraditi nova poslovna zgrada, a gornja zgrada se zasada neće uređivati jer nema novaca.

 

Kako više nije bilo vijećničkih pitanja prelazi se na

 

Usvajanje zapisnika za 3. sjednice Općinskog vijeća

 

Predsjednik navodi da su vijećnici Zapisnik dobili sa materijalima pa poziva vijećnike na raspravu.

 

Vijećnik Ivan Vuković u svezi točke 21. navodi da iznos od 23,76 kuna nije točan te da bi trebalo stajati u lipama ili 0,23 kn, a u svezi točke 20. navodi da je on glasovao PROTIV.

Kako nije bilo drugih primjedbi na zapisnik donosi se:

 

            Zaključak: Usvaja se, s navedenim primjedbama, zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća  jednoglasno /sa 10 glasova ZA/.

 

Predsjednik Luketić predlaže slijedeći dnevni red:

 

1. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača

2. Prijedlog Odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu

3. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju na području Općine Rakovica

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u

    vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica

5.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora  

     na području Općine Rakovica

6.  Prijedlog Odluke o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih

    djelatnosti

8.  Prijedlog Odluke o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području 

     Općine Rakovica

 

Kako nitko nije ima primjedbi na dnevni red donosi se:

 

            Zaključak:  Dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća prihvaća se jednoglasno /sa 10 glasova ZA/

 

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

 

TOČKA  1.Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača

 

 

Predsjednik Luketić poziva tajnika  da pojasni prijedlog, što potonji i čini, a potom predsjednik otvara raspravu.

 

Načelnik obrazlaže da se na zboru građana raspravljalo o tome, ali je bilo loše vođenje zbora od strane predsjednika jer se nije dalo stručnjacima da sudjeluju u raspravi, a niti načelniku da obrazloži projekt. Nadalje ističe da su sredstva osigurale Hrvatske vode, čeka se lokacijska dozvola. Projekt može donijeti samo korist Drežnik Gradu i Općini, taj uređaj neće ugroziti kupalište niti prirodu u cjelini. Načelnik smatra da povjerenstvo nije potrebno jer je sve u skladu sa zakonima i prostornim planom Općine.

 

Predsjednik Luketić navodi da se ljudi samo huškaju protiv projekta, odnosno protiv lokacije, traže da se izmjesti, a nitko ne predlaže kako pribaviti 15 milijuna kuna koliko bi koštalo izmještanje, te je pročitao dopis g. Milana Medića, predloženog od strane MO Drežnik Grad za člana budućeg Povjerenstva, koji se ne protivi lokaciji, nego ističe da se treba udružiti s Općinom na rješavanju problema i predlaže osnivanje radne skupine kako bi se lakše riješio ovaj spor.

 

Vijećnik Ivan Vuković je uvjeren da se može riješiti problem, predlaže da se prihvati prijedlog, neka se stručnjaci izjasne da li može ostati lokacija, a ljudima treba malo detaljnije pojasniti cijeli projekt.

 

Vijećnik Anđelko Novosel kaže da neki ljudi ne prihvaćaju ono o čemu ne znaju ništa, a općinsko vijeće neka donese odluku da prihvaća bezuvjetno ovaj projekt što bi bolje utjecalo na mišljenje građana. Povjerenstvo se može i osnovati, ali neka se dovedu stručni ljudi koji bi bolje objasnili ljudima sve o projektu.

 

 Predsjednik Luketić navodi da su ljudi išli vidjeti slične kolektore vani, ali su ostali kod svojih tvrdih stavova da neće lokaciju u Drežniku, na što g. Novosel dodaje da će se protiviti i drugi MO ako se promijeni lokaciju pa dolazimo opet do istog problema i tome neće biti kraja.

 

Vijećnik Ante Palian ističe da on, po predloženim članovima povjerenstva, smatra da se želi osnovati samo sa svrhom da ne prođe projekt u Drežniku, te neka projekt ide dalje.

 

Vijećnik Milan Pavličić navodi da kad se usvajao prostorni plan on nije bio član vijeća, da nije znao ništa o tome, a smatra da je zbor građana dobro prošao te da on nije htio biti član povjerenstva jer smatra da bi to trebali biti mlađi ljudi. Tvrdi da je stav HSS-a da nije protiv projekta, ali možda treba preispitati lokaciju, podržava osnivanje povjerenstva.

 

Vijećnik Željko Župan smatra da treba prvo utvrditi kakav je stav vijećnika, da li su za taj kolektor, da li članovi političkih stranaka uopće podržavaju gradnju kolektora i lokaciju.

 

Vijećnica Blanka Pavlić kaže da smo u pat poziciji, da vijeće treba zauzeti stav o tome pa da se obrati ljudima s jasnim stavom, te smatra da bi onda sve bilo lakše.

 

Vijećnik Ivan Vuković navodi da predsjednik MO Drežnik Grada ostaje pri stavu da se osnuje povjerenstvo, a predsjednik Luketić na to ističe da ako će cilj biti samo opstruiranje onda nije potrebno osnivanje istog.

 

Vijećnik Anđelko Novosel kaže da ljude treba uputiti, da nije to kritika vladajućima, već ljudi nisu dobro upoznati sa svime, a povjerenstvo bi trebalo biti sastavljeno od stručnjaka jer inače nema smisla, na što načelnik dodaje kako je bilo manipulacija na zboru građana, samo par ljudi je pričalo, stručnjaci nisu mogli doći do riječi.

 

Vijećnik Milan Pavličić uvredljivim tonom se obraća g. Novoselu, navodeći i da on ne živi u Drežniku, da ne poznaje ljude pa ih ne smije omalovažavati, te smatra da to povjerenstvo ne bi bilo političko. Repliku na izlaganje g. Pavličića iskazuje vijećnik Vuković ističući da ne može tako vrijeđati i napadati g. Novosela, da on ima pravo na svoje mišljenje.

 

Zamjenik općinskog načelnika g. Marinko Hodak smatra da treba uključiti ljude iz struke u to povjerenstvo.

 

Vijećnik Dragan Smolčić ističe da većina ljudi na zboru građana i uopće ne želi da se informira o svemu nego se protive lokaciji kolektora bez ikakvog opravdanog razloga nego čisto iz neznanja i huškanja pojedinaca.

 

Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu donosi se slijedeći

 

            Zaključak: /sa  9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom/ donosi se ZAKLJUČAK da se MO Drežnik Grad predloži da od navedenih predloži 7 članova, a općinsko vijeće će odrediti 6 članova koji bi trebali sudjelovati u radu Povjerenstva koje će se osnovati nakon pristiglih prijedloga.

 

 

TOČKA  2. Odluka o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu

 

Prijedlog plana vijećnici su dobili sa materijalima, na poziv predsjednika tajnik obrazlaže prijedlog Odluke, a zatim predsjednik temu daje na raspravu.

 

 U raspravi je sudjelovao vijećnik Dragan Smolčić –  kojipita da li se može sufinancirati put studenata koji putuju na fakultet u Karlovac, na što mu tajnik odgovara da trenutno nema novaca za to, ali neka predloži isto kada se bude donosio proračun za iduću godinu.

 

Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći:

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu

 

 

TOČKA 3. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju na području Općine Rakovica

 

Predsjednik Luketić navodi da je prijedlog Odluke dostavljen sa materijalima  pa moli tajnika da isto obrazloži.

Načelnik dodaje da je dobro osnovati ovo Vijeće jer se mogu kandidirati razni projekti preko vijeća koji bi doprinijeli sigurnost djece u prometu i sl.

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem s donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju na području Općine Rakovica

 

 

TOČKA 4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica

 

 

Predsjednik Luketić navodi da je prijedlog Odluke dostavljen sa materijalima  pa otvara raspravu.

 

Vijećnik Ivan Vuković ističe da je to premala cijena te neka se zemljište daje u dugogodišnji zakup, a vijećnik  Ante Palian pita zašto se bojimo ljudi koji dolaze i žele nešto raditi i pomoći razvoju Općine te predlaže da se donese predložena Odluka. 

 

            Zaključak: /sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV/ donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica

 

TOČKA 5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica

 

            Predsjednik Luketić navodi da je prijedlog Odluke dostavljen sa materijalima  pa zamoljava tajnik  da isto obrazloži, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa  10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica

 

 

TOČKA 6. Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora

 

Predsjednik Luketić navodi da je prijedlog Odluke dostavljen sa materijalima  pa zamoljava tajnik  da isto obrazloži, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa  10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

Predsjednik  poziva tajnika da obrazloži prijedlog Odluke što isti i čini, a nakon toga otvara raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/  donosi se Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

 

TOČKA 8. Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica

 

            Predsjednik zamoljava tajnika da obrazloži potrebu donošenja ovakve Odluke što isti i čini, pa nakon rečenog predsjednik  otvara raspravu.

 

Vijećnik Ivan Vuković predlaže da se u članku 3. propiše da se postupci provode putem postupka javna nabave, a za što nije podnio amandman, na što tajnik odgovara da to nije potrebno i da je sve u skladu sa zakonom.

 

 Nakon proveden rasprave, a obzirom da nije bilo amandmana, glasovanjem se donosi

 

Zaključak: S9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donosi se Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica

 

 

 Vijeće završava sa radom u  19,20 sati.

 

 

 

Zapisnik vodio                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                        Kristijan Bitunjac, dipl.iur.                                                       Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj