Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

6. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

 

S 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 30.11.2009. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 13,00 sati

 

Sjednici su nazočni vijećnici:

  1.  Zoran Luketić                          7.    Blanka Pavlić

   2.  Dragan Smolčić                      8.   Ivan Vuković

   3.  Marijan Hodak                        9.   Anđelko Novosel

   4.  Željko Župan                         10.  Ante Palian 

   5.  Milan Bićanić                         11.  Damir Krizmanić   

   6.  Milan Pavličić

P

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik

                            Vesna Rastovac, ing. građ., pročelnica                                           

                            Kristijan Bitunjac, dipl.iur., tajnik Općine

 

Zapisnik o radu sjednice vodi Kristijan Bitunjac.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno svih 11 vijećnika te da  Vijeće može raditi i donositi valjane odluke (zamjenik općinskog načelnika g. Marinko Hodak nije nazočan, nije opravdao nedolazak),  pa predlaže da sjednica počne.

 

  • Vijećnička pitanja  i prijedlozi

 

1.  Vijećnik Ante Palian pita  da  li izvođači radova na izgradnji vodovoda kroz Oštarske Stanove rade u skladu s pravilima struke, tko vrši nadzor nad njihovim radom?

Odgovor: Načelnik odgovara da je razgovarao sa  nadzornim  inženjerom, a to je g. Jelić iz Zagreba, koji  je već intervenirao na neke sitne nedostatke i rekao da ga s može u svako doba upozoriti na nedostatke na koje će intervenirati. Isto tako, načelnik ističe da će se provjeriti da li izvođač radi u skladu s pravilima struke.

2. Vijećnik  Milan Pavličić pita u svezi ceste Drežnik Grad – Sadilovac, hoće li se nasipati udarne      

    rupe i urediti bankine, a načelnik odgovara da će se riješiti taj problem uskoro, da je kontaktirao

    Hrvatske ceste.

 

3.  Vijećnik Dragan Smolčić pita u svezi mrtvačnica, da li se može staviti plinska peć kako bi ljudi mogli barem skuhati kavu prilikom bdijenja, jer postojeća jačina struje očito nije dovoljna obzirom da izbacuje sklopke prilikom svakog malo jačeg opterećenja,odnosno da li se može barem pojačati struja. Pročelnica Rastovac odgovara da je pojačana struja, te da ne bi trebalo biti problema, na što vijećnik Pavličić dodaje da se problem javlja kad se uključe sve grijalice odjednom te se uslijed velikog opterećenja izbacuju sklopke. Pročelnica dalje navodi da će se riješiti navedeni problem.

 

4.  Vijećnik Željko Župan ponovno da li postoji mogućnostda se na prilazu školi postave ležeći policajci (prije škole na dolasku iz centra Rakovice i  iz Jelovog Klanca) i da li se  semaforom može  obilježiti pješački prijelaz u centru (kod općine i pošte), te u svezi mrtvačnica, da li su donesene odluke o grobnoj naknadi i ostalim pravima i obvezama građana u svezi istih.

     Načelnik odgovara da će na prvo pitanje biti dostavljen pisani odgovor, a u svezi mrtvačnica navodi da se rješavaju svi problemi te da postoje sve potrebne odluke.

 

5. Vijećnik  Ivan Vuković postavlja pitanje koliko je novaca uloženo i kakvo je stanje oko   

     Poduzetničke zone u Grabovcu

     Načelnik Franjković odgovara da je plan urediti zonu, ali to su veliki troškovi, te da se je Općina

     kandidirala za sredstva iz EU fondova, a u svezi troškova pročelnica odgovara da ne zna napamet

     koliko je utrošeno sredstava, te u dogovoru s vijećnikom podaci će se dostaviti na drugoj sjednici.

 

6.  Vijećnik Milan Bićanić  ističe da je prilikom radova na vodovodu u Selištu Drežničkom ostala nesanirana cesta, pa pita kada će se to sanirati i tko je nadležan za to, a načelnik odgovara da će upozoriti Spekelom d.o.o. da se to sanira.

 

Kako više nije bilo vijećničkih pitanja prelazi se na

Usvajanje zapisnika za 5. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik navodi da su vijećnici Zapisnik dobili sa materijalima pa poziva vijećnike na raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu donosi se

 

Zaključak: Usvaja se zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno /s 11 glasova ZA/.

Predsjednik Luketić predlaže dnevni red koji su vijećnici dobili sa materijalima, ali zamoljava da se doda još jedna točka pa je predloženi dnevni red slijedeći:

  1. 1.       3. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu
  2. 2.       Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica
  3. 3.       Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača
  4. 4.        Dražen Krušelj – zahtjev za novčanu pomoć za gradnju kuće
  5. 5.       Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa – Kristijan Tomičić
  6. 6.       Suglasnost na naziv Područne škole Hrvatskih branitelja Selište Drežničko

 

Kako nitko nije ima primjedbi na dnevni red donosi se:

Zaključak: Dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća prihvaća se jednoglasno /s 11 glasova ZA/

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

 

TOČKA  1.  3. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

 

Predsjednik Luketić poziva pročelnicu  Rastovac da prijedlog te nakon toga otvara raspravu.

Rasprava:

 

Vijećnik Ivan Vuković navodi da smatra da je proračun rastrošan, da je to vidljivo kod svih stavaka, treba štedjeti na rashodima, pogotovo kod tekućih pomoći, te da treba pravednije rasporediti sredstva. Isto tako ističe da se prilikom donošenja novog proračuna treba bolje pripremiti kako bi se bolje pripremila dokumentacija potrebna za kandidiranje pri EU fondovima te da se ostvare sredstva iz tih fondova. Smatra da je trošak za guranje smeća na deponiji prevelik.

 

Vijećnica Blanka Pavlić ističe da ima par stavki koje su rastrošno potrošene te navodi neke kao što su publikacije i časopisi, izrada i održavanje web stranica, obilježavanje blagdana, sakralni objekti, održavanje sportskih igrališta, dok su s druge strane sredstva za poljoprivredu i privredu premala i nesrazmjerna u odnosu na nabrojeno. Isto tako smatra da nije potrebno nekome davati dvostruko donacije, odnosno tekuće pa kapitalne donacije, treba dati samo jedno.

Pročelnica odgovara da sve što je planirano je bilo i potrebno, kako za sve što je rađeno na mrtvačnicama tako i za sve ostale stavke, postoje kartice za svaku posebno te se mogu vidjeti i prije sjednice, ovako je teško pričati napamet kome je što i zašto dano.

 

Vijećnik Ivan Vuković pita koliko je poduzetnika na području Općine i koliko ima zaposlenih radnika kod tih poduzetnika, smatra da im treba pomoći, a pročelnica odgovara da ima oko 100 iznajmljivača soba i oko 80 obrtnika.

 

Vijećnica Blanka Pavlić pita da li se PDV vraća Općini, na što pročelnica kaže da ne direktno, ali država financira iz tih sredstava projekte, a vijećnik Smolčić dodaje da se PDV ionako vraća poduzetnicima pa oni sami ostvaruju sredstva od povrata poreza.

 

Vijećnik Anđelko Novosel navodi kako bi trebalo poticati ljude da se jave za projekte, a ne samo čekati hoće li se netko javiti.

 

Vijećnik Ante Palian ističe da je rasprava otišla izvan okvira dnevnog reda, da je proračuna takav kakav je te da u idućoj godini treba bolje razraditi strategiju za razne poticaje.

 

Nakon provedene rasprave glasovanje se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ prihvaćaju se 3. izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

 

 

TOČKA  2. Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica

 

Tajnik Obrazlaže prijedlog odluke, a kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći:

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se  Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica

 

 

TOČKA 3. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju gradnje bio pročistača

 

Predsjednik Luketić poziva tajnika  da obrazloži prijedlog odluke, a potom otvara raspravu.

 

Vijećnik Anđelko Novsel ističe da je predloženi član u sukobu interesa te predlaže da to bude netko iz kemijske struke, a s čime su suglasni i ostali vijećnici i predlagatelj, te se moli g. Novosela da dostavi podatke o osobi koja bi mogla biti član povjerenstva.

 

Zaključak: Odlaže se donošenje Odluke za narednu sjednicu do dostave podataka o članu Povjerenstva.

 

TOČKA 4. Dražen Krušelj – zahtjev za novčanu pomoć za gradnju kuće

 

Načelnik obrazlaže da je veliki problem mladih obitelji koje si ne mogu osigurati stambeno zbrinjavanje jer nemaju primanja dovoljna za pokriće svih troškova, ali da Općina ne može to financirati.

 

Vijećnica Blanka Pavlić smatra da treba pomoći mladim obiteljima.

 

Vijećnik Željo Župan navodi da država daje građevinski materijal, i osigurava sve dozvole te da je to već dovoljna pomoć.

 

Vijećnik Ivan Vuković ističe da je ovo neozbiljan zahtjev jer ničim nije potkrijepljeno ni obrazloženo isto

 

Zaključak:  Odlaže se donošenje Odluke dok načelnik održi sastanak u nadležnom ministarstvu te se utvrdi hoće li država još na koji način pomoći mladim obiteljima da  ostanu živjeti na ratom opustošenim područjima.

 

TOČKA 5. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa – Kristijan Tomičić

 

Predsjednik Luketić navodi da je prijedlog Odluke dostavljen sa materijalima  pa zamoljava pročelnicu  da isto obrazloži što ista čini  te potom otvara raspravu,

Načelnik ističe da ljudi maksimalno traže neka davanja, ali kada treba sudjelovati u snošenju javnih troškova onda ne žele, traže da ih se oslobodi, što nikako nije dobro jer se stvara negativna klima i smatra da ne treba prihvatiti ovaj zahtjev.

 

Vijećnici Župan i Vuković smatraju da bi ga trebalo osloboditi jer je to mlada obitelj.

 

Vijećnik Ante Palian da podnositelj zahtjeva nije ni u jednoj kategoriji za koju je o Odluci o komunalnom doprinosu odlučeno da se mogu osloboditi plaćanja, te smatra da treba jednom prestati s praksom da se sve oslobađa plaćanja jer i svi ostali plaćaju svoje obveze, a isto smatra i predsjednik Luketić.

 

Nakon provedene rasprave glasovanje se donosi slijedeći,

 

Zaključak: Jednoglasno sa  11 glasova  ZA 1 odbija se prijedlog odluke uz zaključak da je obveza svih da plaćaju komunalni doprinos pa tako treba i podnositelj zahtjeva jer ne podliježe ni jednom kriteriju iz točke 7. Odluke o komunalnom doprinosu po kojem bi ga se moglo osloboditi.

 

TOČKA 6. Suglasnost na naziv Područne škole Hrvatskih branitelja Selište Drežničko

 

Načelnik obrazlaže zahtjev OŠ Eugena Kvaternika da se podrži odluka školskog odbora, temeljem prijedloga MO Selište Drežničko za prijedlog naziva područne škole u selištu Drežničkom, a koja suglasnost će biti zajedno s odlukom školskog odbora biti proslijeđena osnivaču škole Karlovačkoj županiji koja donosi konačnu odluku.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa  11 glasova ZA/  donosi se Suglasnost.

Vijeće završava sa radom u  15,10 sati.

 

 

Zapisnik vodio                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                         

 

Kristijan Bitunjac                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj