Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

7. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 18.12.2009. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 12,00 sati

Sjednici su nazočni vijećnici:

1.  Zoran Luketić                        7.    Blanka Pavlić

   2.  Dragan Smolčić                      8.   Ivan Vuković

   3.  Marijan Hodak                        9.   Anđelko Novosel

   4.  Željko Župan                         10.  Ante Palian 

   5.  Milan Bićanić                         11.  Damir Krizmanić   

6.  Milan Pavličić

P

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik

                           Vesna Rastovac, pročelnica                                                 

                           Kristijan Bitunjac, tajnik Općine

                           Slavica Vuković,  referent u JUO

 

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno svih 11 vijećnika te da  Vijeće može raditi i donositi  valjane odluke,  pa predlaže da sjednica počne, ali zamoljava da se na ovoj sjednici vijećnička pitanja i prijedlozi izostave, a ako je nešto značajno može se raspraviti na kraju sjednice, sa čime su vijećnici i suglasni.

 

            Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice općinskog vijeća

 

Vijećnici su Zapisnik dobili sa materijalima, pa kako nitko nije imao primjedbi donosi se

 

            Zaključak: Usvaja se zapisnik za 6. sjednice Općinskog vijeća

 

Općinski načelnik navodi da povlači prijedlog Odluke o darovanju nekretnina pod točkom 5. prijedloga dnevnog reda.

Nakon toga predsjednik predlaže dnevni red koji su vijećnici dobili sa materijalima, ali zamoljava da se  doda još jedna točka dnevnog reda, pa bi dnevni red bio slijedeći:

 

  1. 1.  Proračun Općine Rakovica za 2010. godinu

2.  Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu

 Rakovica

     3.  Odluka o grobljima 

4.  Odluka o odabiru najpovoljnijih  ponuda  za bespovratne potpore u poduzetništvu i poljoprivredi u 2009. godino

     5 . Božica Magdić- zamolba za formiranje puta

  1. 6.  Odluka o odabiru ponuda za kupnju građevinskog zemljišta 
  2. 7.  Odluka o odabiru ponuda za kupnju građevinskog zemljišta -

8  .Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim    

    poduzetnicima, malim poduzetnicima-početnicima i poljoprivrednicima u 2009. godini

 

Kako nitko nije ima primjedbi na dnevni red donosi se:

 

Zaključak: Dnevni red 7. sjednice Općinskog vijeća prihvaća se jednoglasno /s 11 glasova ZA/

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

 

TOČKA  1. Proračun Općine Rakovica za 2010. godinu.

 

Predsjednik Luketić poziva pročelnicu  Rastovac obrazloži prijedlog proračuna za 2010, godinu., što ista i čini napominjući da je u izradi sudjelovao i Odbor za financije i proračun, a potom predsjednik otvara raspravu.

U raspravi su učestvovali vijećnici: Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Ante Palian. Zoran Luketić, Milan Pavličić, a obrazloženja su dali načelnik Franjković, pročelnica Rastovac i tajnik Bitunjac.

Vijećnici su suglasni da se davanja za socijalu osobito samohrane majke trebaju povećati što bi trebalo regulirati i Socijalnim programom.  Isto tako se za poticanje poljoprivrede trebaju planirati veća sredstva..Tekuće donacije treba dobro pratiti, a od primatelja tražiti izvješća o radu i utrošenim sredstvima. Prvu donaciju isplatiti kako je planirano, a za daljnje provjeriti. Znatna sredstva treba osigurati za obrazovanje kako za osnovno školstvo tako i za predškolstvo, a predvidjeti i sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata, kao i ulaganja u školska igrališta. Predlažu da se pozicija reprezentacije smanji i ti troškovi racionaliziraju.

Načelnik navodi da je svjestan da je proračun možda prenapuhan, ali moramo voditi računa o već započetim projektima, a planirati  projekte za  prijavu prema EU fondovima. Pročelnica navodi da je interes za poticanje poljoprivrede vrlo malen, što je vidljivo i iz zahtjeva u ovoj godini.

Realnije stanje će se vidjeti nakon prvog tromjesečja, a tada se rebalansom mogu sredstva preraspodijeliti, te neke stavke ukinuti, odnosno nove dodati.

Tajnik Bitunjac navodi da bi bilo dobro da su se podnijeli amandmani na predloženi proračun, jer je ovako teško pratiti zahtjeve i izvršiti promjene.

Vijećnica Blanka Pavlić podnijela je amandman o smanjenju pozicija reprezentacije i povećanju pozicija Novčanih pomoći, te smanjenje pozicije za održavanje poljskih putova i povećanje pozicije za subvencije specijalnih programa u poljoprivredi.

 

Nakon rasprave predsjednik je stavio na glasovanje amandman vijećnice Pavlić koji je usvojen jednoglasno, a nakon toga na poziv predsjednika glasovanjem se donosi

 

            Zaključak:  Jednoglasno - s 11 glasova ZA, i s usvojenim amandmanom donosi se Proračun Općine Rakovica za 2010. godinu

 

TOČKA  2. Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu

 

Predsjednik vijeća napominje da su vijećnici  prijedlog Odluke dobili sa pozivima i poziva  pročelnicu da prijedlog obrazloži što ista i čini napominjući da  se navedenom odlukom prati način izvršenja proračuna, a kako vijećnici nisu imali primjedbi glasovanje se donosi

 

            Zaključak:  Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o izvršenju proračuna za 2010. godinu

 

TOČKA 3. Odluka o grobljima

 

Predsjednik Luketić poziva tajnika  da obrazloži Odluku što isti i čini napominjući da  prijašnja Odluka donesena 2000. godine te je ovo dopunjena i nadograđena odluka u koju propisuje donošenje Pravilnik radi praćenja rade na groblju, te da  je načelnik podnio amandmane na predloženu Odluku i to na članak 57  i članak 65. Potom predsjednik otvara raspravu.

U raspravi su učestvovali vijećnici: Ante Palian, Ivan Vuković, Dragan Smolčić, Milan Pavličić, načelnik Franjković te tajnik Bitunjac.

Vijećnici su uočili da u Odluci nisu navedena sva groblja, ali bi trebalo voditi računa i o drugima i urediti ih. Mišljenja su da će biti dosta problema oko reguliranja naplate grobne naknade.  Za mnoga grobna mjesta teško će se utvrditi tko su korisnici, odnosno tko će plaćati naknadu. Zanimalo ih je da li će za korisnike iz drugih općina cijene biti iste ili će biti veće.

U Odluci su navedena legalna groblja, cijene će određivati Spelekom d.o.o. uz suglasnost načelnika i Spelekom d.o.o. će upravljati grobljima i mrtvačnicama. Vodit će se briga da se naplati sva grobna naknada, a svi propusti koji se uoče će se nastojati riješiti.

Nakon rasprave, na poziv predsjednika glasovanje se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA / prihvaćaju se oba predložena amandmana, te se također donosi  jednoglasno donosi Odluka o grobljima

 

TOČKA 4. Odluka o odabiru najpovoljnijih j ponuda za bespovratne potpore poduzetništvu i poljoprivredi u 2009. godini

 

Predsjednik Luketić navodi da je Zapisnik o otvaranja ponuda dostavljen sa materijalima. Isti se može smatrati prijedlogom  Odluke Povjerenstva za dodjelu potpora i poziva pročelnicu da isto obrazloži što ona i čini pa predsjednik otvara raspravu.

            Kako su vijećnici  upoznati da se jako malo zainteresiranih javilo za bespovratne potpore, a mišljenja su da bi poticaji trebali biti veći predlažu da se ukine ili smanji rok u kojem se ne može javiti za potporu, te vidjeti da li postoje mogućnost potpora za druge kulture (lijeska ili drugo).

Nakon rečenog glasovanjem se donosi zaključak

 

Zaključak: Jednoglasno /sa  11 glasova ZA/ donosi se Odluka o dodjeli bespovratnih potpora i to: Poduzeću „Jezera“ d.o.o iz Grabovca po programu mladih poduzetnika početnika,

Predragu Zinaić, Antonini Božić,  Ljubici Magdić, Brigiti Čubrić, Semiru Čović, Iliji Pemper i PZ Bahra,  kao poticanje specifičnih programa i  Marinku Brajdić,  Mihovilu Turkalj i poduzeću Iris po programu obrtnika, malih i srednjih poduzetnika i OPG-a

 

TOČKA 5.  Božica Magdić – zamolba za formiranje puta

Predsjednik Luketić navodi da su zamolbu Božice Magdić i drugih vlasnika nekretnina u Koritima vijećnici dobili sa materijalima  pa poziva tajnika da isto obrazloži, a isti navodi da su se navedeni i prije obraćali sa istim zahtjevom kako Općini tako i Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom te ponovo Općini po naputku navedenog Ureda.

 Razmatrajući cjelokupnu problematiku oko formiranja navedenog puta glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno / sa 11 glasova ZA/ odbija se zahtjev za izgradnju puta jer navedena čestica nije u vlasništvu Općine niti je na istoj Prostornim planom predviđen put, te  se stranka  upućuje da pri Središnjem državnom uredu za upravljanje imovinom ostvari pravo služnosti na navedenoj nekretnini

TOČKA 6. Odluka o odabiru ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

Na poziv predsjednika pročelnica je obrazložila da se na raspisani  natječaj za prodaju k.č.br. 147/2, k.o. Sadilovac  javilo poduzeće Kordun  Slunj te bi na istoj gradili supermarket.

Kako se navedena lokacija nalazi u naselju Grabovac, a u istom je projektom predviđena izgradnja pješačke staze te bi ona dijelom zahvaćala  navedenu parcelu dobo bi bilo sa Kordunom sklopiti ugovor o pravu služnosti za  toga dijela zemljišta.  

Nakon kraće rasprave glasovanjem se donosi,

 

            Zaključak: Jednoglasno se donosi Odluka o prodaji k.č.br. 147/2, k.o. Sadilovac  trgovačkom društvu Kordun d.d. Slunj uz sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti dijela parcele.

TOČKA 7. Odluka o odabiru ponude za kupnju građevinskog zemljišta

            Na natječaj za prodaju kč.br. 524/4 javio se Igor Poznanović te se ista smatra najpovoljnijom,a nakon kraće rasprave donosi  se

 

            Zaključak: Jednoglasno se donosi Odluka o prodaji k.č.br. 524/4 KO Drežnik ponuditelju Igoru Poznanoviću.

 

TOČKA 8. Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija- poticanja obrtnicima , malim  i srednji poduzetnicima, malim poduzetnicima - početnicima i poljoprivrednicima u 2009. godini

            Na poziv predsjednika pročelnica je obrazložila potrebu izmjene i dopune Programa subvencija i poticaja, a isto je u skladu za planiranim i dobivenim sredstvima, te zahtjevima  građana pa se glasovanjem donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno  se donosi Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija – poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, malim poduzetnicima-početnicima i poljoprivrednicima u 2009. godini.

 

Poslije odrađenog dnevnog reda, vijećnica Blanka Pavlić je zamolila da se materijali za sjednicu dostavljaju ranije kako bi se mogli bolje obraditi, a vijećnik Damir Krizmanić  je pitao da li postoji mogućnost da se sjednice održavaju poslije radnog vremena. Vijećnik Anđelko Novosel je predložio osnivanje Speleološkog društva, ali o tome će se naknadno raspravljati.

 

Vijeće završava sa radom u  15,30 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj