Top Panel
Srijeda 12 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 90/11 i 144/12)  Općinski načelnik Općine Rakovica podnosi

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI

 

I.

 

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine Glasnik Karlovačke županije br. 11/12, 20/12, 33/12 i 51/12) daje se slijedeće izvješće o izvršenju Programa po slijedećim stavkama radova:

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Izvedeni su radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurani su iz sredstava komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i dr.)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

OPIS  RADOVA                                                                                               PLANIRANO                                                       IZVRŠENO

           

                                                                                                                                 (kn)                                                                       ( kn)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

                                                                                               

Eko muzeja-Kapitalna donacija          TZ Rakovica                                                          135.000,00                                                                     82.000,00

JU Rakovica-kap. Donacija  za rutu špilja                                                                      40.000,00                                                            40.000,00                             

Nabava i postava opreme za sportska igrališta                                                                   15.000,00                                                                     14.125,00

Projektna dokumentacija pješačkih staza                                                                           17.500,00                                                                     17.500,00

Izgradnja pješačke staze u Rakovici                                                                    565.500,00                                                                                  441.473,76

Nabava i postava  prometnih i turističkih znakova                                                25.000,00                                                                        9.238,56                                                                                                                                                    

Uređenje spomen obilježja Rakovičkog ustanka                                                                 3.500,00                                                                      3.200,00                                                                              

Projektna dokumentacija  PZ Grabovac                                                                            40.000,00                                                                               0

Vrijednost investicije-planirano : 841.500,00 kn                                                                                                                             

__________________________________________________________________________________________________________________________                                              

2.Nerazvrstane ceste: 

   Izgradnja prometnica

 

Projektna dokumentacija za cestu Grabovac                                                               7.500,00                                                       7.380,00

Izgradnja ceste u naselju Grabovcu                                                                                        30.000,00                                                             0                                

Ulaganja u prometnice u Poduzetničkoj zoni                                                              115.400,00                                                   3.208,45                            

Ulaz u poduzetničku zonu                                                                                                   266.000,00                                                     33.812,50         

Nabava i postava zaštitne ograde-odbojnika                                                             50.000,00                                                              0                                            

Geodetski elaborati PZ Grabovac                                                                                10.000,00                                                     9.375,00                                                                                                                  

Vrijednost investicija-planirano : 478.900,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Kupnja zemljišta za groblje Drežnik Grad                                                                        56.500,00                                                45.555,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vrijednost investicije: 56.500,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________________                         

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                                                                                         52.096,94                                                                 0         

Elaborat javne rasvjete                                                                                                                 85.900,00                                                           85.625,00             

                                                                                         

Vrijednost investicije-planirano : 137.996,94 kn 

_______________________________________________________________________________________________________________________________         

 

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, Proračuna Općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

OPIS RADOVA                                                                                                 PLANIRANO                                                           IZVRŠENO

 

                                                                                          (kn)                                                              (kn)                                                                                                                                                                        _______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Spelekomu d.o.o.

za vodovod                                                                                                    92.100,00                                                       75.000,00                                                                                                    

Priključak na vodovod PZ Grabovac                                                            114.000,00                                                      63.757,81                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                  

Vrijednost investicije-planirano: 206.100,00 kn         

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav odvodnje                                                     90.000,00                                                                  0                                                                                                                                                                                                    

 Vrijednost investicije-planirano:  90.000,00 kn                                    

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, Proračuna Općine , naknade za koncesiju i ostalih izvora ( Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

OPIS RADOVA                                                                                                 PLANIRANO                                                       IZVRŠENO

                                                                                                                          (kn)                                                                  (kn)                                             

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                         

2.Održavanje čistoće

                                                                        

Nabava opreme za selektivni otpad                                                                 268.000,00                                                               0         

                                                                        

Vrijednost investicije-planirano : 268.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

  

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                        1.244.751,00                                                461.527,35

Izmjene i dopune proj. dok. deponije Ćuić Brdo                                                             10.000,00                                                                                                                     

 

Vrijednost investicije-planirano: 1.254.751,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO PLANIRANO : 3.333.748,02 kn                                                                                                  SVE UKUPNO UTROŠENO: 1.392.778,30 kn

                                  

 

 

II.

 

            Prikaz planiranih i utrošenih sredstava daje postotak izvršenja od 42,26%. Postotak izvršenja daleko je manji od planiranog zbog dugotrajnosti postupka raskida ugovora, dopuna troškovnika i ponovnog ugovaranja nastavka radova s novim izvođačem na sanaciji deponije Ćuić Brdo. Okvirni sporazum sa novim izvođačem sklopljen je u rujnu 2012. godine, te su od rujna do kraja prosinca izvedeni radovi u ukupnoj vrijednosti od 461.527,35 kn, a planirano je uložiti 1.244.751,00 kn.

Ulaganja u Poduzetničku zonu Grabovac nisu izvršena u planiranom iznosu jer su  se čekala sredstva Ministarstva poduzetništva  i obrta , kao i Karlovačke županije kako bi se raspisao natječaj za sve radove. Odgovor Ministarstva o dobivanju ili odbijanju zahtjeva nije dobiven, a sredstva županije uplaćena su na kraju godine kada su nastupili zimski uvjeti, te se bez navedenog odnosno osiguranja sredstva nije moglo pristupiti raspisivanju natječaja. Ugovoreni su samo radovi za sredstva Općine Rakovica za uređenje ulaza u Poduzetničku zimu koji su započeti ali zbog zimskih uvjeta isti nisu završeni.

Planirana je i nabava kontejnera za selektivni otpad u iznosu od 268.000,00 kn  za što su tražena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini  80 % ali pismena Odluka o dobivanju sredstva dobivena je tek u siječnju 2013. godine, te se nije moglo pristupiti javnoj nabavi. Ostali izvedeni radovi rađeni su sukladno ugovorenim troškovima ili računima. Neki radovi nisu izvođeni jer se za ista nisu osigurala sredstva iz planiranih drugih izvora (izgradnja ceste u Grabovcu) ili se nije ukazala potreba za istim do konca proračunske godine (projektna dokumentacija deponije Ćuić Brdo).

III.

 

Ovo Izvješće objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 363-02/12-01/01

URBROJ: 2133/16-13-4

Rakovica, 11.03.2013.

                                                                                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

                                                                                                                                                                                      Franjo Franjković
Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 90/11 i 144/12), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (‘’Glasnik Karlovačke županije’’ br. 21/09, 12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na 43. sjednici održanoj dana 27.03.2013. godine donijelo je

     

 

             ZAKLJUČAK

                                                                      

 

I

 

            Prihvaća se izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini.

         

 

II

           

            Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

KLASA: 363-02/12-01/01

URBROJ: 2133/16-13-5                  

Rakovica, 27.03.2013.                                         

 

                                                                                      Predsjednik općinskog vijeća

 

 

                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj