Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' br.  47/90, 27/93 i 38/09) te članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije'' br. 21/09, 12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 43. sjednici održanoj dana 27.03.2013. godine donosi

 

ODLUKU

o izmjenama

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU

 

Članak 1.

 

U članku 4. Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 50/12), u tabelarnom prikazu pod točkom 1. GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA, u podstavku 1., u koloni Pozicija proračuna, brojka ''178'' zamjenjuje se brojkom ''158''.

 

U podstavku 2., u koloni Pozicija proračuna, brojke ''179-182'' zamjenjuju se brojkama ''159-162''.

U podstavku 3., u koloni Pozicija proračuna, brojka ''140'' zamjenjuje se brojkom ''123''.

 

U tabelarnom prikazu pod točkom 2. MUZEJSKA DJELATNOST, u koloni Iznos i način financiranja-plaćanja, riječi ''701.250,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''706.312,50 kn'', a u koloni Pozicija proračuna brojke ''184-189'' zamjenjuju se brojkama ''164-169, 189-a''.

 

Pod kolonom  SVEUKUPNO iznos iz ''745.050,00 kn'' mijenja se u iznos od ''750.112,50 kn''.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 612-01/12-01/05

URBROJ: 2133/16-13-2

Rakovica, 27.03.2013.

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                           Zoran Luketić  bacc.oec.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj