Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Na temelju članka 26. Zakona o vodama (''Narodne novine'', br. 153/09, 63/11 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu i 130/11) i članka 23. Statuta  Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09, 12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 43. sjednici održanoj dana  27.03.2013. godine donosi

 

ODLUKU

o izmjenama Programa

gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

 

Članak 1.

 

U članku 2. točci 1. Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 50/12) brojka ''219'' zamjenjuje se brojkom ''196'', a riječi ''10.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''25.000,00 kn''.

 

U točci 2. brojka ''245'' zamjenjuje se brojkom ''209''.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-01/12-01/10

URBROJ: 2133/16-13-2

Rakovica, 27.03.2013.

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj