Top Panel
Ponedjeljak 21 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12)

Na temelju članka 30 .stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 32. sjednici održanoj dana 27.03.2012. godine donijelo je

 

 

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2012. godine

 

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja  i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2012. godini.

 

Članak 2.

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, Županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                      Izvori  financiranja po procjeni troškova

 

                                                                                Kom. doprinos                   Proračun Općine                                                              Ostali 

                                                                                  (Ministarstva, Karlov. Žup., TZ Rakovica i dr.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

                                                                                               

Eko muzeja-Kapitalna donacija TZ Rakovica                                                          125.000,00 kn

JU Rakovica-kap. Donacija  za rutu špilja                                                                     40.000,00 kn                                                                         

Projektna dokumentacija PZ Grabovac                                                                          30.000,00 kn  

Projektna dokumentacija sportske zone                                                                          20.000,00 kn                          

Izgradnja pješačkih staza-projektna dokumentacija                                                  100.000,00 kn                                

                                                                   

Vrijednost investicije: 315.000,00 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________            _____                        

2.Nerazvrstane ceste: 

   Izgradnja prometnica

 

Projektna dokumentacija za cestu Grabovac                                                                 25.000,00 kn

Izgradnja ceste u naselju Grabovcu                                                                                           30.000,00 kn

Ulaganja u prometnice u Poduzetničkoj zoni                                                                       15.000,00 kn            Županijski prorač.150.000,00 kn+ Drž. pror.  176.000,00                                                                          

Ulaz u poduzetničku zonu                                          72,000,00 kn                                    250.000,00 kn            Državni pror. 500.000,00 kn                                             

                                                                                      

Geodetski elaborati PZ Grabovac                                                                                 100.000,00 kn

 

Vrijednost investicija 1.318.000,00

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Kupnja zemljišta za groblje Drežnik Grad                                                                                                             Općina Plitvička Jezera 50.000,00 kn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vrijednost investicije: 50.000 kn

____________________________________________________________________________________________________________________________________________                           

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                                                                              220.000,00 kn               Fond za zašt.okol. i energ. učink. 190.000,00 kn

                                                                                         

Vrijednost investicije: 410.000,00 kn 

_______________________________________________________________________________________________________________________________         

 

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, Proračuna Općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                        Komun. usluge                               Proračun i Koncesije                    Ostali izvori: (Ministarstva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                                  Fondovi, Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                                         _______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Spelekomu d.d. za

projektiranje vodovoda                                                      8.000,00                                           1.000,00 kn                              Drž. prorač. 100.000,00 kn                                                                                  

                                                                                  

Ukupna vrijednost investicije: 109.000,00 kn         

_______________________________________________________________________________________________________________________________

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

 

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav odvodnje                                                                       20.000,00 kn                               Ministarstvo 80.000,00 kn                                                                                                                                                                                                                                                               

 Vrijednost investicije:  100.000,00 kn                                    

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, Proračuna Općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, Županija, donacije, samodoprinos)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                     

       Ostali izvori(Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                         

2.Održavanje čistoće

                                                                        

Sufinanciranje rada Centra za gosp. otpadom KŽ                                                           37.000,00 kn   

                                                                        

Vrijednost investicije : 37.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

  

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                                    651.500,00 kn                           Županijski pror. 35.000,00 kn+ Fond

za zaštitu okoliša i ener. učin.   

        2.000.000,00

Izmjene i dopune proj. dok. deponije Ćuić Brdo                                                              50.000,00 kn                                                                                                                         

Vrijednost investicije: 2.736.500,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                  

 

4. Tržnice na malo

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =3.150.000,00 kn

                                  

 

                                  

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

  KLASA: 363-02/12-01/01

  URBROJ: 2133/16-12-1

  Rakovica, 27.03.2012.

                                                                                                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj