Top Panel
Nedjelja 27 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12)

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br.  21/09 i 12/12),  Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 37. sjednici održanoj dana 13.09.2012. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

 o izmjenama i dopunama

Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini

 

 

Članak 1.

 

            Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (u daljnjem tekstu; Programa) radi usklađenja potrebnih financijskih sredstava sa ostvarenim prihodima komunalne naknade i potreba za određenim aktivnosima u obavljanju slijedeće komunalne djelatnosti:

-         odvodnja atmosferskih voda

-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

-         održavanje javnih površina

-         održavanje nerazvrstanih cesta

-         održavanje groblja

-         održavanja javne rasvjete

 

Članak 2.

 

U članku 2 mijenja se:

 

Pod točkom 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA:

 

U stavku 3. riječi ''30.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''20.000,00 kn''.

 

Stavak 7. mijenja se i glasi:

 

''Usluge održavanja čistoće financiraju se iz komunalne naknade u iznosu od ukupno 99.000,00 kn  na pozicijama 178, 180, 181 i 182 Proračuna Općine.''

 

 

Pod točkom 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

 

U stavku 3. riječi ''Selište Drežničko'' zamjenjuju se riječima ''Korita i Čatrnja''.

 

Stavak 5. mijenja se i glasi:

 

''Za navedene radove planira se utrošiti 20.000,00 kn.

 

U stavku 6. riječi ''70.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''50.000,00 kn''.

 

U stavku 7. riječi ''120.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''55.000,00 kn''.

 

Stavak 9 mijenja se i glasi:

 

''U naselju Čatrnja sanirati će se postojeće sportsko igralište, a u ostalim naseljima zamijeniti dotrajala oprema za što se planira 35.000,00 kn.''

 

Stavak 10. mijenja se i glasi:

 

''Za sve navedene djelatnosti, radove i nabavu materijala predviđa se financirati iz komunalne naknade iznos od 206.000,00 kn na pozicijama Proračuna Općine br. 14, 17, 20, 23, 177, 190, 191 i 192.''

 

 

Pod točkom 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

 

U stavku 1. pod točkom 3. podstavku 3. riječi ''250.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''310.000,00 kn''.

 

U stavku 1. pod točkom 4. riječi ''20.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''30.000,00 kn''.

 

U stavku 2. riječi ''751.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''821.000,00 kn''.

 

 

Pod točkom 5. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA:

 

Stavak 3. mijenja se i glasi:

 

''Za radove na groblju planira se 68.000,00 kn.''

 

U stavku 5. riječi ''100.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''88.000,00 kn''.

 

 

Članak 3.

 

Mijenja se i sada glasi tablični Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                                   Iz komunalne                                               Ostali izvori                             

                                                                                    naknade                  

___________________________________________________________________________________________________________________________

1. Odvodnja atmosf.                                                                                                                         Prenesena sredstva

    voda                                                                                    0                                                                    Vodni doprinos                                                                                                                                                                                                                           15.000,00

___________________________________________________________________________________________________________________________                      

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje                                                                                                                         Fond za zašt.okoliša

    javnih površina                                                          99.000,00 kn                                                i energ. učink.

                                                                                                                                                         70.000,00

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                                      206.000,00                                                  Natječaji                                                                                                                                          

___________________________________________________________________________________________________________________________

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                                          821.000,00                                                 donacije građana

                                                                                                                                                         47.000,00

___________________________________________________________________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                                                                                                        grobna naknada                                                                                                                                               .   88.000,00

                                                                                                                                                         120.000,00 kn    ___________________________________________________________________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                                             410.000,00                                                  0                                                                               

 

   UKUPNO:                                                                 1.624.000,00   kn                                      245.000,00 kn

                                                                                      iz  komunalne naknade                    iz ostalih izvora                 

______________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Članak 4.

 

U članku 4. stavku 2. riječi ''zdravstva - Ambulante Rakovica'' brišu se, a riječi ''372.000,00 kn'' zamjenjuju se riječima ''374.000,00 kn''.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-02/12-01/02

URBROJ: 2133/16-12-2

Rakovica, 13.09..2012.

                                                                                             

                                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                            Zoran Luketić bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj