Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (GKŽ 07 11)

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br.  21/09),  Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 20. sjednici održanoj dana 07.03.2011. godine donijelo je

 

P R O G R  A M

 

održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini

 

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom daje se opis i opseg poslova održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade  s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima s iskazom  izvora  financijskih sredstava potrebnih za realizaciju .

 Iz sredstava komunalne naknade obavljaju se slijedeće  komunalne djelatnosti, a to su:

-         odvodnja atmosferskih voda,

-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-         održavanje javnih površina,

-         održavanje nerazvrstanih cesta,

-         održavanje groblja,

-         javna rasvjeta.

 

Članak 2.

 

            U 2011. godini planira se financiranje komunalnih djelatnosti iz sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda proračuna  za slijedeće djelatnosti:

 

  1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Obzirom na brdoviti krajolik i izgrađenost naselja mogući su problemi s odvodnjom atmosferskih voda. Zbog toga je potrebno održavati postojeće odvode, te atmosferske vode usmjeravati prirodnim tokom ,osiguranjem i održavanjem odvodnih jaraka uz postojeće prometnice. Navedene radove posebice izvoditi u naseljima: Rakovica, Drage, Korana, Drežničko Selište, Korita – novo naselje, Rakovičko Selište, Drežnik Grad,  Brajdić Selo, te ostalim  naseljima po potrebi.

U naselju Rakovica kod trgovine sanirati odvodnju  oborinskih voda  koje su zagađene fekalnim vodama i slijevaju se u potok Rakovica.

Rješavanje oborinskih voda izgradnjom kanala ili slivnika s lokalnih prometnica ili prilaznih putova koji su na strmim dijelovima vezani uz državnu, županijsku ili lokalnu prometnicu.

Za navedeno planiraju se radovi održavanja-čišćenja postojećih kanala izvesti preko javnih radova.

 

  1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Održavanje čistoće na pješačkim stazama  kroz naselja Rakovica-Oštarski Stanovi, Drežnik Grad, Grabovac i Čatrnja- Selište Drežničko ,  čišćenje i održavanje svih autobusnih nadstrešnica uz državnu, županijsku i lokalnu cestu, čišćenje sajmišta i parkirališta u Rakovici, Grabovcu  i  Drežnik Gradu.

Radovi održavanja čistoće po naseljima obavljati će se u proljeće najkasnije od travnja, te dalje jedan puta mjesečno u ljetnom periodu, a prema potrebi koju će utvrditi komunalni redar  i češće.

U zimskim uvjetima sve pješačke staze i parkirališne  površine u naseljima Rakovica, Drežnik Grad i Grabovac očistiti od snijega i osigurati prolaz i promet najkasnije do 7,0 sati ujutro i po  nalogu komunalnog redara.

 Na prostoru pješačkih staza naselja Grabovac uz postojeći TIC, u Rakovici kroz naselje uz državnu cestu, u Drežnik Gradu od škole do autobusnog ugibališta,  te na ostalim  javnim površinama i uz pješačke prolaze  po nalogu komunalnog redara  iste popuniti  koševima za smeće te ih jednom tjedno ili po potrebi dva puta u ljetnim mjesecima prazniti i odvoziti otpad.

Sanacija  divljih deponija na području općine sufinancira se sa 50.000,00 kn s pozicije 212 te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Jelov Klanac, Čatrnja i Rakovičko Selište). Iste će se sanirati ukoliko se uredi ploha na deponiji Ćuić Brdo koja je u fazi izvođenja radova sanacije i nastavka rada.

U početku svibnja organizirati preko Spelekom d.o.o. akciju odvoza glomaznog otpada iz domaćinstava kroz postavu kontejnera veće zapremine  u određeno vrijeme po naseljima općine.

U toku godine planira se sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati uređenje zelenih otoka (postava kontejnera za selektivno prikupljanje otpada) te se za isto planira izdvojiti 32.000,00 kn sa pozicije 209.

U toku godine prema potrebi vršit će se veterinarske usluge - usluge uklanjanja i zbrinjavanja životinja u iznosu od 25.000,00 kn  sa pozicije 214, kao i ostale nenavedene interventne usluge održavanja čistoće u iznosu od 20.000,00 kn sa pozicije 213.

 

Usluge održavanja čistoće financiraju se iz komunalne naknade  u iznosu od 127.000,00 kn sa pozicija 209,212,213 i 214 Proračuna Općine.

 

Ostale usluge kao što su uklanjanje ruševnih objekata u centru naselja financiraju se iz općih prihoda i primitaka-poreza sa pozicije 119 Proračuna u iznosu od 25.000,00 kn.

Održavanje postojeće deponije Ćuić Brdo financira se iz općih prihoda i primitaka-prihod od nefinancijske imovine sa pozicije 210 Proračuna u iznosu od 30.000,00 kn.

Sanacija divljih deponija financira se i iz sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  sa pozicije 215A Proračuna u iznosu od 70.000,00 kn.

 

 

  1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Redovito održavanje postojećih javnih površina  kroz, košnju trave,obrezivanje drvenastog raslinja , održavanje i sadnju novog ukrasnog raslinja i cvijeća na prostorima  uređenih javnih zelenih površina te po naseljima u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora. Posebno hortikulturno uređenje i održavanje češće vršiti  na prostorima  sakralnih obilježja (križevi) ili spomenici na javnim površinama, uz objekte mrtvačnice u naseljima Drežnik Grad i Rakovica  na prostorima parkirališta i placa.

Urediti postojeća autobusna  stajališta u naseljima Korita i Oštarski Stanovi te održavati ostala kroz zamjenu dotrajalih elemenata i pokrova, te farbanja. Za navedene radove planira se osigurati 10.000,00 kn na poziciji 218b Proračuna.

Prostor oko spomenika Eugenu Kvaterniku održavati redovnom košnjom i uređenjem  cvjetnjaka, te nastaviti s uređenjem šetnice do vatrogasnog doma i dječjeg igrališta. U naselju Rakovica na postojećem parkiralištu u centru urediti prostor  popločenjem i postavom klupa za sjedanje.

Postojeće sportske terene po naseljima dopuniti potrebnim sportskim napravama kao i napravama dječjeg igrališta u suradnji sa Sportskom udrugom i Društvom naša djeca.

            Pojedine zemljane ili makadamske  prometnice koje se manje koriste za promet već su postale biciklističke staze ili šetnice održavati kroz uklanjanje grmlja i raslinja s kolnika radi prohodnosti. Održavati prilazni put  i parkiralište do kupališta na Korani u naselju Selište Drežničko ,te najmanje 2 (dva) puta u toku ljetnog perioda  pokositi prostor oko kupališta i  postaviti i prazniti koševe za smeće na parkiralištu. Na kupalištu u naselju Korana postaviti koševe za otpatke u toku sezone kupanja te iste redovno prazniti. Postojeće bunare pitke vode u naseljima očistiti i osigurati prilaz i korištenje istih u ljetnim mjesecima.

            Uz navedeno potrebno je urediti i sportska igrališta u Selištu Drežničkom i Grabovcu te održavati  postojeća za što se planira utrošiti 30.000,00 kn na poziciji 207 Proračuna..

Za potrebe otvaranja za posjetitelje starog Drežnik Grada potrebno je urediti postojeće odmorište u blizini za što se planira iz komunalne naknade izdvojiti 45.000,00 kn , na poziciji 156a Proračuna.

Kroz uključivanja mjesnih odbora u aktivnosti uređenja naselja osigurava se na pozicijama 016, 019, 022, 025, 028a Proračuna  iznos od ukupno 35.000,00 kn za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

Za održavanje parkova i spomenika te ostalih javnih površina na području Općine planira se izdvojiti 100.000,00 kn na poziciji 221 Proračuna.

Uređenje i održavanje postojećih terena dječjih igrališta u naseljima planira se osigurati 30.000,00 kn na poziciji 222 Proračuna.

Za ostale usluge uređenja i održavanja javnih površina (sadnja cvijeća i zelenila , košnja, uređenje zelenih i dr. javnih površina  planira se osigurati 60.000,00 kn na poziciji 223 proračuna.

Najmanje dva puta godišnje u toku ljetnih mjeseci potrebno je održavati postojeće bunare na javnim površinama kroz čišćenje istih i postavljanje slavina ili druge opreme za korištenje. Za navedeno planira se 27.000,00 kn sa pozicije 232 Proračuna

Dio ovih aktivnosti planira se realizirati kroz  javne radove  uz sredstva komunalne naknade i Turističke zajednice općine, te mjesne odbore kroz akcije stanovništva naselja.

 

Za navedene djelatnosti , radove  i nabavu materijala predviđa se financirati iz komunalne naknade  iznos od  337.000,00 kn .

 

Za uređenje održavanje dječjih igrališta  planiraju se sredstva i iz prethodne godine  sa pozicije 222A Proračuna u iznosu od 20.000,00 kn.

Za sve ostale usluge uređenja i održavanja javnih površina planiraju se sredstva iz prenesenih sredstava iz prethodne godine  sa pozicije 223A Proračuna u iznosu od 30.000,00 kn.

Za ostala održavanja javnih bunara na javnim površinama planiraju se sredstva iz prenesenih sredstava iz prethodne godine  sa pozicije 232A Proračuna u iznosu od 40.000,00 kn.

 

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Postojeće prometnice kroz naselja potrebno je održavati i rekonstruirati  i to kroz  slijedeće radove:

 

1. održavanje živica i cestovnog pojasa na  općinskim  putovima, te ostale usluge održavanja

 - na općinskim putovima u cestovnom zemljištu kroz naselja ili ne izgrađena područja, a koriste se za promet, potrebno je jednom godišnje  izvršiti sječu živica te najmanje dva puta godišnje košnju cestovnog zemljišta, kao i vršenje ostalih nenavedenih neophodnih usluga na održavanju prometnica. Za navedeno planira se izdvojiti 20.000,00 kn;

 

2. sanacija postojećih makadamskih prometnica nasipanjem udarnih rupa kamenim agregatom na dionicama makadamskih prometnica po potrebi dva ili tri puta godišnje izvršiti nasipanje kamenim agregatom (Grabovac, Jelov Klanac, Lipovac, Broćanac, Stara Kršlja, Močila i dr. manje dionice);

 

3. modernizacija i održavanje, mostova, pješačkih staza i postojećih asfaltnih prometnica

Asfaltiranje ili krpanje-presvlačenje postojećih asfaltnih prometnica novim asfaltnim slojem.                 

U zimskom periodu organizirati čišćenje snijega na javnim prometnicama, autobusnim stanicama na lokalnim prometnicama, pješačkim stazama, te  posipanje pijeskom opasnih strmina i zavoja kroz sva naselja glavnim prometnicama sukladno Planu čišćenja snijega.

Uz navedeno potrebno je predvidjeti i dio sredstava za popravke koji će se morati sanirati kao interventni popravci nastali  kao vododerine nakon velikih oborina ili drugih sličnih  prirodnih djelovanja na prometnu infrastrukturu.

Za radove  pod točkama, 2. i 3. planiraju se sredstva na pozicijama 216 Proračuna u iznosu od 241.000,00 kn za održavanje cesta, mostova i pješačkih staza, te na poziciji 219a Proračuna  za čišćenje snijega 305.000,00 kn;

 

            4.postavljanje signalizacije

            Nabavljanje i postavljanje prometne signalizacije , putokaza na javne površine i oglasnih tabli  na lokalne putove i raskršća te ocrtavanje parkirališta ili staza. Za navedene radove planira se na poziciji 217 Proračuna 10.000,00 kn

Za navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 576.000,00 kn .

 

Održavanje cesta , mostova i pješačkih staza financira se i iz prenesenih sredstava iz prethodne godine  sa pozicije 216A Proračuna u iznosu od 116.000,00 kn.

Ostale usluge za održavanje prometnica financiraju se iz prenesenih sredstava iz prethodne godine  sa pozicije 218A Proračuna u iznosu od 10.000,00 kn.

Održavanje šumskih cesta  financira se iz prenesenih sredstava iz prethodne godine  sa pozicije 220A Proračuna u iznosu od 9.000,00 kn te iz naknade za šumsku infrastrukturu sa  pozicije 220 Proračuna u iznosu od 20.000,00 kn.

Čišćenje snijega sa prometnica nogostupa i mostova financira se i iz prenesenih sredstava iz prethodne godine  sa pozicije 219A Proračuna u iznosu od 41.000,00 kn.

 

  1. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

 

Na području općine Rakovica potrebno je vršiti redovno održavanje groblja u  svim naseljima, uz vršenje sječe samoniklog raslinja  i drveća u groblju, održavanju zasađenog  zelenila, redovnu košnju trave i odvozu i čišćenje smeća.

U grobljima Rakovica i Drežnik Grad potrebno je  urediti  glavne  staze kroz groblje te ih nasipati kamenim agregatom.  Na ulaze u groblja postaviti  ogradu, oglasne table, te pipu sa vodom. Oko groblja zasaditi  čemprese, a postojeće održavati.

Održavati mrtvačnice i okoliš, izraditi novi odar u Rakovici, te zamijeniti ulazna vrata na rekonstruiranom dijelu dodatne prostorije za odar.

Način financiranja i određivanja radova održavanja groblja i mrtvačnica i sufinanciranja djelatnika u Upravi groblja definirati će se Ugovorom o održavanju groblja sa Spelekom d.o.o. koji će općinski načelnik zaključiti sa Spelekom d.o.o.

Za navedeno planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 170.000,00 kn sa pozicija 243 i 245 proračuna općine, te zatražiti dodatna sredstva Općine Plitvička Jezera čiji stanovnici se ukapaju na groblje u Drežnik Gradu.

 

Za osiguranje objekata mrtvačnica planiraju se sredstva iz općih prihoda – prihod od nefinancijske imovine sa pozicije 244 Proračuna u iznosu od 2.000,00 kn a za održavanje groblja iz prenesenih sredstava iz prethodne godine  sa pozicije 245A Proračuna u iznosu od 40.000,00 kn.

 

  1. JAVNA RASVJETA

 

Na području općine Rakovica gotovo sva naseljena naselja  (izuzev dijela sela Grabovac, Broćanac, Ćuić Brdo, Brezovac, Kordunski Ljeskovac, Sadilovac  i dijela  naselja Jelovog Klanca-Močila) opskrbljena  su javnom rasvjetom koju je u toku godine potrebno održavati kroz zamjenu dotrajale opreme istrošenih žarulja te popunjavanjem novim ili ukidanjem pojedinih rasvjetnih tijela. Sukladno sredstvima potrebno je dograditi mrežu javne rasvjete uz javne prometne površine u dijelu naselja Broćanac, Sadilovac kod farme, te u ostalim naseljima gdje vršena novogradnja ili proširenje naselja. Uz navedeno predvidjeti troškove utroška električne energije za javnu rasvjetu.

 

Za obavljanje ove djelatnosti planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade ukupno 470.000,00 kn s pozicija 224c i 224, 224b Proračuna Općine.

 

 

 

  1. REDOVAN RAD DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTVA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

 

Na području općine Rakovica djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva, Rakovica i Drežnik Grad,  koja sukladno zakonu ostvaruju pravo na osiguranje sredstva za redovan rad, te moraju osigurati i uvjete za rad kroz nabavu potrebne opreme kao i obnovu  ratom razrušenih vatrogasnih domova. Dio troškova za redovan rad i daljnje uređenje vatrogasnih domova osigurat će se iz sredstava komunalne  naknade te kandidiranjem na natječaje za ostale moguće izvore financiranja. Za redovan rad DVD Rakovica osigurava se na poziciji 130 Proračuna 115.000,00 kn, a za redovan rad DVD Drežnik Grad  na poziciji 133 Proračuna 95.000,00 kn. Za uređenje i opremanje vatrogasnog doma u Rakovici osigurava se 50.000,00 kn.

 

            Za obavljanje djelatnosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz komunalne naknade izdvajaju se sredstva  u iznosu od 260.000,00 kn.

 

  1. ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA

 

U toku 2011. godine nastaviti sa uređenjem školskog nogometnog igrališta u naselju Rakovica koje uz školske namjene koriste stanovnici, mladi i nogometne udruge i klubovi, kako bi se isto uredilo za održavanje nogometnih utakmica. Za navedeno se planira osigurati  90.000,00 kn iz Općinskog proračuna sa pozicije 145.

 

Članak 3.

 

            Za provođenje planiranih radova potrebna su dodatna financijska sredstva koja se predviđaju namiriti iz drugih izvora, a to su uz komunalnu naknadu, Proračun Općine: opći prihodi, pomoći izvanproračunskog korisnika, prenesena sredstva naknada za šumsku infrastrukturu i dr.

 

Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

 

_______________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                              Iz komunalne                   Ostali izvori                            

                                                                            naknade                  

_______________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.

    voda                                                                      0                                             0

_______________________________________________________________________                       

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje

    javnih površina                                         127.000,00                           125.000,00                                                                                                               

 

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                     427.000,00                            90.000,00

_______________________________________________________________________

 

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                          576.000,00                          196.000,00                                                                       

_______________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                              170.000,00                               42.000,00                                    _______________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                          470.000,00                                    0

_______________________________________________________________________

 

7. Redovan rad DVD-a                                           260.000,00                                       0

                                                          

 

                                                 UKUPNO:          2.030.000,00   kn                   453.000,00 kn

                                                               iz  komunalne naknade                 iz ostalih izvora                 

  

Članak 4.

 

Poslovi održavanja čistoće, javnih površina, održavanja makadamskih cesta,  održavanja groblja iz navedenog programa obaviti će se preko općinskog komunalnog poduzeća Spelekom d.o.o, sukladno ugovorima , a ostali poslovi održavanja javne rasvjete ugovornom izvršitelju Elkorad iz Slunj , dok će se asfaltiranje prometnica povjeriti sukladno Zakonu o javnoj nabavi najpovoljnijem odabranom ponuđaču.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-02/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 07.03.2011.                                                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                        Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 30 .stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 19. sjednici održanoj dana 07.03.2011. godine donijelo je

 

 

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2011. godine

 

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja  i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2011. godini.

 

Članak 2.

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                                     Izvori  financiranja

 

                                                                                     Kom. doprinos                   Proračun općine                                                                      Ostali 

                                                                                                          (Ministarstva,Karlov. Žup., TZ    Rakovica i dr.)

________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

                                                                                                

Eko muzeja-Kapitalna donacija TZ Rakovica                                                          127.000,00 kn

JU Rakovica-kap. Donacija  za rutu špilja                                                                     20.000,00 kn                                                              

Odvodnja atmosferskih voda                                                                                  6.000,00 + 10.000,00 kn                                                                             

Projektna dokumentacija PZ Grabovac                                                                     60.000,00 kn  

                                  

                                                                   

Vrijednost investicije : 223.000,00 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________                                              

2.Nerazvrstane ceste: 

   Izgradnja prometnica

 Izgradnja ulazne prometnice u

 Poduzet. zonu Grabovac                                              5.000,00 kn                                                                         Županijski pror. 65.000,00 kn + 117.000,00 Državi pror.

                                                                                                                                                                            + 560.000,00 IPA program

Prometnice unutar  Poduzetničke

zone Grabovac                                                            50.000,00 kn                500.000,00+40.000,00 +50.000,00              Državni proračun  473.000,00 kn IPA prog                                                                                                                                                                      .

 

Geodetski elaborati                                                                                            10.000,00 kn   

Idejni projekt raskrižja u Grabovcu                                                                        6.200,00 kn                      

                                                                            

 

Vrijednost investicija 1.876.200,00

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Izrada Detaljnih planova uređenja groblja                                                             15.000,00 kn                                      Općina Plitvička Jezera 30.000,00 kn

Geodetsko katastarske usluge                                                                                 5.000,00 kn                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                     

Vrijednost investicije: 50.000 kn

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                            

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                              12.000,00 kn                     150.000,00                       IPA program 108.000,00 kn + Državni proračun                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            36.000,00 kn + Fond za zašt.okol. i energ. učink. 190.000,00 kn

Javna rasvjeta starog Drežnik Grada                                                                                                           Fond za zašt.okol. i energ. učink. 200.000,00 kn

Elaborat učinkovite javne rasvjete                                                                                                                Fond za zašt.okol. i energ. učink. 80.000,00 kn

 

Vrijednost investicije: 776.000,00 kn 

______________________________________________________________________________________________________________________________________          

 

 

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr. )

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                        Komun.usluge                               Proračun i Koncesije                                               Ostali izvori: (Ministartva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                                       Fondovi , Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                                       _____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Speklekomu d.d. za

projektiranje vodovoda                                                      8.000,00                                     20.000,00 +8.000,00 kn                                                                                                   

                                                                                  

Ukupna vrijednost investicije: 36.000,00 kn         

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav kanalizacije                                                                   10.000,00 kn

                                                                                                                                            

                                                                                                                    

 Vrijednost investicije:  10.000,00 kn                                    

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna općine , naknade za koncesiju i ostalih izvora ( Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                     

       Ostali izvori(Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                                                                                            5.600,00 kn                                

Vrijednost investicije:  5.600,00 kn     

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             

2.Održavanje čistoće

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva                                                                 40.000,00 kn                                                                                                   

Temelj. ulog za Centar za gosp. otpadom KŽ                                                                  5.080,00 kn    

Sufinanciranje rada Centra za gosp. otpadom KŽ                                                           37.000,00 kn                                                                               

Vrijednost investicije : 82.080,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

  

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                            4.000,00+ 48.500,00+50.000,00+           Županijski proračun 35.000,00 kn+ Fond

120.000,00+535.000,00                              za zaštitu okoliša i ener. učin. 2.000.000,00

Izmjene i dopune proj. dok. deponije Ćuić Brdo                                                        50.000,00 kn                                                                                                                               

Vrijednost investicije: 2.842.500,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

Izgradnja vanjske tržnice u PZ Grabovac                                                            30.000,00 kn                                       Državni proračun 50.000,00

                                                                                                                     

Vrijednost investicije:  80.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =5.981.380,00 kn

                                  

 

                       

 

                                                                                  Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

  KLASA: 363-02/11-01/02

  URBROJ: 2133/16-11-1

  Rakovica, 07.03.2011.

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj