Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program javnih potreba u kulturi u 2011. godini

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' br.  47/90, 27/93 i 38/09) te članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 20. sjednici održanoj dana 07.03.2011. godine donosi

 

 

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA  ZA 2011. GODINU

 

 

Članak 1.

 

Programom  javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu (u daljnjem tekstu : Program) utvrđuju se aktivnosti ,poslovi i djelatnosti  u kulturi  od značaja za općinu Rakovica kao i njenu promociju.

Ovim Programom obuhvaćaju se slijedeća područja kulturnih djelatnosti:

-glazbena i glazbeno-scenska djelatnost,

-dramska umjetnost, film i kinematografija,

-knjiga i nakladništvo,

-likovna umjetnost,

-nove medijske kulture i međunarodna kulturna suradnja,

-muzejska djelatnost,

-ostali nespomenuti rashodi  za kulturne manifestacije.

 

Članak 2.

 

Program javnih potreba u kulturi sastavlja se na osnovu zahtjeva i programa ustanova, udruga i drugih pravnih ili fizičkih osoba iz oblasti kulture.

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Rakovica za 2011. godinu po pojedinim pozicijama proračuna te se isplaćuju na osnovu Plana raspodjele sredstava koji je sastavni dio ovog Programa te na osnovu Odluke o izvršenju proračuna.

 

Članak 4.

 

Prikaz planiranih sredstva za pojedina područja kulturnih djelatnosti  daju se slijedećim tabelarnim prikazom- Plan raspodjele sredstava u 2011. godini

 

 

Djelatnost i korisnik/organizator

Naziv programa

Iznos i način financiranja-plaćanja

Pozicija proračuna

  1. 1.      GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA

 

 

 

 

KUD  Izvor , Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica

Redovan rad i odlasci na manifestacije kulturno umjetničkih skupina

13.000,00 kn

Tromjesečno u toku godine

 

191

Priredbe i manifestacije  povodom :   Dana općine Rakovica, proslave blagdana Sv. Antuna i proslava Sv. Jelene

Organizator –OPĆINA RAKOVICA

 

 

 

 

 

 

OŠ Eugen Kvaternik Rakovica

 

 

Srednja škola Slunj

 

Dan općine Rakovica 05.08.2011.

Blagdan Sv. Antuna 13.06.2011.

Proslava blagdana  Sv. Jelene  18.08. 2011. Ostale nespom. priredbe i manifestacije

 

Obilježavanje dana škole

 

Organiziranja maturalne

zabave

50.000,00 kn

Podmirenje troškova manifestacija po računima  ili ugovorima

 

 

 

 

 

 

 

7.000,00 kn podmirenje troškova manifestacije

 

2.000,00 kn za maturalnu zabavu–tekuća donacija

 

192-195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

 

272

 

 

 

  1. 2.      DRAMSKA UMJETNOST, FILM,KINEMATOGRAFIJA

 

 

 

Osnovna škola Eugen Kvaternik  i Društvo Naša djeca

-nastup dramskih skupina za školske proslave i dr.

 

Proslava Sv. Nikole

6.000,00 kn za nabavu dječjih darova i organiz. programa

 

266

 

  1. 3.      KNJIGA I NAKNADNIŠTVO

 

 

 

Osnovna škola „Eugen Kvaternik“, Rakovica

Nabava opreme i knjižnog fonda knjižnice

2.500,00 kn uplatom po ispostavljenoj ponudi ili računu

146

  1. 4.      LIKOVNA UMJETNOST

 

 

 

 Društvo naša djeca

Likovne radionice  i rad  udruge, te izleti

5.000,00 kn tromjesečnim uplatama tek.donacije

266

  1. 5.      NOVE MEDIJSKE KULTURE I MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

 

0

 

0

 

  1. 6.      MUZEJSKA DJELATNOST

 

 

 

Općina Rakovica-Rekonstrukcija kule starog Drežnik Grada

Sanacija kule u muzejski prostor i vidikovac

682.000,00 kn

Troškovi-radovi na osnovu ugovora  s izvođačem

196+200

 

 

 

 

            SVE UKUPNO:

 

 

767.500,00 kn

 

 

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se Općinsko vijeće Općine  Rakovica da svojom odlukom u slučaju potrebe utvrdi  izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica u okviru planiranih sredstva.

 

 

 

 

Članak 6.

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. Ovog programa  i podnosi izvješće o ostvarenju programa.

 

Članak 7.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 612-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 07.03.2011.

                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                 Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj