Top Panel
Ponedjeljak 10 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini

 

Na osnovu članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Općinski načelnik Općine Rakovica podnosi

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2010. GODINI

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini, te izmjenama i dopunama (Glasnik Karlovačke županije br. 04/2010, 41/2010 i 51/2010 - u daljnjem tekstu: Program), određeni su radovi i financijski iznosi za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade.

Sredstvima komunalne naknade sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu financirane su slijedeće komunalne djelatnosti:

            -odvodnja atmosferskih voda,

            -održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

            -održavanje javnih površina,

            -održavanje nerazvrstanih cesta,

            -održavanje groblja,

            -javna rasvjeta,

            -održavanje školskih i zdravstvenih objekata,

            -rad i održavanje objekata Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

           

Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o vatrogastvu dio sredstava komunalne naknade koristi se za održavanje školskih i zdravstvenih objekata i financiranja redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava Rakovica i Drežnik Grad.

 

Tabelarni prikaz planiranih, utrošenih i naplaćenih sredstva komunalne naknade:

KOMUNALNE

DJELATNOSTI

       

  Plan  po                           Utrošeno iz                        Ostali izvori 
Programu                       iz komunalne

                                           naknade                                       

                                                                                                                                                                        

Uplaćeno  do 31.12.2010.

1.Odvodnja atmosf. voda

                                                                                                  

                                                                                  Javni radovi

                                                                                               

 

2.Održavanje

čistoće,čišćenje javnih površina

307.000,00                     130.547,74

 

3.Održavanje javnih

površina

136.000,00                     36.972,76                          Javni radovi

                                                                                 

 

4.Održavanje nerazvrstanih cesta

705.000,00                     669.235,73

                                                                                                       

                                        

 

5.Održavanje groblja i mrtvačnica

63.000,00                          33.509,33                                        

                                                                                 Mjesnih odbori  i

                                                                                  Javni radovi              

 

6.Javna rasvjeta

460.000,00                      414.049,45

 

7.Održavanje: školskih.obj.

zdravstvenih obj.

101.000,00 

                                           85.362,00

                                           15.000,00                   

 

8. Redov.djel. DVD

RAKOVICA

DREŽNIK

 374.000,00                    

                                        222.631,19

                                        113.881,66                       

 

9.Radovi u mjesnim odborima

Rakovica

Drežnik Grad

Selište Drežničko

Čatrnja

Nova Kršlja

27.347,00                                                                 Mjesni odbori

 

                                          7.524,00

                                       13.931,00

                                         3.613,00

                                         1.700,00

                                           505,75

 

 

UKUPNO:

2.173.347,0 kn          1.748.463,61 kn                        

2.304.284,11 kn

 

 

Prema stanju zaduženosti i naplaćenosti  komunalne naknade u 2010 godini,  s danom 01.01.2011. godine isto iznosi:

-          zaduženo je ukupno za 2010 godinu  2.127.429,99 kn,

-          naplaćeno s dugovanjima iz proteklih godina ukupno 2.304.286,11 kn,

-          neutrošena sredstava koja se prenose u 2011 godinu iznose 555.822,50  kn,

-          sveukupno uloženo u 2010 godini  1.748.463,61 kn.

 

Iz navedenog je vidljivo da je u 2010 godini  naplaćen iznos od 2.304.286,11 kn, a  utrošeno je  1.748.463,61 kn. Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.173.347,00 kn  što daje povećanje  u iznosu od 130.937,11 kn. Isto je nastalo zbog uplate  obveza komunalne naknade  unaprijed, odnosno plaćanje više rata jednom uplatnicom.

Sredstva komunalne naknade neutrošena su u iznosu od 555.822,50 kn jer je  dio radova na održavanja groblja i mrtvačnica  odrađen kroz javne radove, rad mjesnih odbora za koje je iz sredstva komunalne naknade nabavljen materijal, odnosno sadnice, a isto su mještani sami zasadili u grobljima u Rakovici i Drežnik Gradu. Dio poslova na grobljima odradio je Spelekom –Uprava groblja, a  dio sredstava ušteđenih-nepotrošenih ostao je iz razloga što u toku 2010. godine nije ispostavljen niti jedan račun za usluge čišćenja snijega. Isto tako dio sredstva komunalne naknade prenosi se u slijedeću poslovnu godinu radi osiguranja sredstava za redovno obavljanje komunalnih usluga koja se ne mogu osigurati iz uplata komunalne naknade prvih mjeseci nove poslovne godine.

Iz sredstava komunalne naknade financirali su se troškovi potrošnje i održavanja javne rasvjete, održavanja groblja, održavanja čistoće javnih površina, održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta u nivou najosnovnijih radova održavanja makadamskih prometnica i sanacije-krpanja asfaltnih rupa, čišćenje snijega u zimskim uvjetima, radovi na održavanju objekata školstva i zdravstva, te Dobrovoljnih vatrogasnih društva čiji objekti i vozila služe i u socijalne svrhe zajednice.

Najveći prihod komunalne naknade u 2010. godini je od Vojnog poligona i uplaćen je u iznosu od 1.457.680,00 kn, od autokampa Čatrnja 176.507,95 kn, hotel Grabovac 92.346,98 kn, te autokamp Grabovac 26.861,19 kn.

U toku 2010. godine vršila se daljnja naplata dugovanja kao i nova zaduženja.

Uočena su odstupanja u prijavljenim i stvarnim površinama objekata obveznika plaćanja komunalne naknade te će se izvršiti revizija površina  do 31. ožujka 2011. godine kada će se obveznicima izdati nova rješenja.

Troškovi održavanja javne rasvjete:

Zbog obveza postave javne rasvjete u novim građevinskim zonama ili ne osvijetljenim naseljima i stalnih zahtjeva građana za dopunjavanje iste uočene su velike stavke u potrošnji struje, čemu je uz navedeno doprinijelo i povećane cijene el.energije, te je pristupljeno mjerama štednje i izvršena je nova regulacija javne rasvjete tijekom noći na način da se ista u periodu od 1,0 -5,0 sati gasi. Od ukupnih troškova održavanja sama potrošnja električne energije za rasvjetu iznosila je 2009 godine  306.646,15 kn,  a u 2010 godini ista je ,uz noćna isključivanja,  iznosila 328.993,72 kn. Održavanje javne rasvjete obavlja se  preko ugovornog izvršitelja - Obrt ELKO RAD iz Slunja , a distributer je Elektrolika Gospić. U toku 2010 godine uz troškove održavanja javne rasvjete u iznosu od 85.055,73 kn Elektrolika Gospić je uvela i obvezu plaćanja naknade za korištenje trafostanica radi reguliranja paljenje i gašenja rasvjeta u kojoj su postavljeni mjerni i regulacijski uređaji javne rasvjete. Isto stvara velike poteškoće u poslovanju jer se za vrijeme kvarova isto ne može promtno otklonite već se za ulazak u trafostanicu mora prethodno zatražiti suglasnost i izlazak ovlaštenog predstavnika Elektrolike koji otključava zasebni ormarić javne rasvjete. U toku 2011 godine zbog navedenih problema pristupit će se nabavi automatskih ukapčalica –luksomata koji će se postaviti po trafostanicama, te će se automatski vršiti regulacija paljenja i gašenja uz nastavak isključivanja rasvjete u noćnom periodu od 1,0 sat do 5,0 sati.

Troškovi nerazvrstanih cesta:

Nerazvrstane ceste održavane su iz sredstava komunalne naknade, a izvedeni su radovi  na nasipanju makadamskih prometnica u naseljima Jelov Klanac-Močila, Rakovica, Stara Kršlja, Nova Kršlja, Drežnik Grad, Grabovac, Selište Drežničko, Broćanac, Čatrnja, Brezovac i  Korita do groblja. Uz navedeno vršena su postavljanja prometnih znakova, sječa živica i izrada odvodnih kanala i propusta. Kroz javne radove vršena je košnja bankina, čišćenje propusta i sječa raslinja.

Održavanje groblja:

Održavanja groblja vršeno je kroz radove  održavanja i sadnje ukrasnog zelenila-ograda, održavanja  mrtvačnica Drežnik Grad i Rakovica, i ostalom održavanju groblja (košnja i odvoz smeća, sječa drveća). Uz rad stanovnika mjesnih odbora zasađena je zelena ograda oko djela groblja Drežnik Grad  i Rakovica sa sadnicama čempresa.

Održavanje čistoće:

Izvršena je sanacija divlje deponije Pakal u naselju Oštarski Stanovi koju sufinancira i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sufinancirani su troškovi odvoza otpada, te uklanjanja napuštenih životinja.

Održavanje javnih površina:

Planirana su veća sredstva za radove na sanaciji deponije Ćuić Brdo ali isto u toku godine nije izvršeno jer nije pripremljena ploha za premještanje otpada.

U toku godine na javnim površinama izvršeni su radovi održavanja autobusnih stajališta kroz  farbanje i sanaciju preko javnih radova,  čišćenja i održavanja javnih površina  kroz metenje, košnju, skupljanje otpada iz koševa , uklanjanje granja i uređenje terena na dječjim igralištima Rakovica i Drežnik Grad. Radove održavanja javnih površina obavljali su uz Spelekom d.o.o. i zaposleni na Javnim radovima.

Radovi u mjesnim odborima.

Kroz dobrovoljni rad mještana i inicijativu  mjesnih odbora Rakovica i  Drežnik Grad  uz uključivanje  mjesnih odbora Čatrnja i Selište Drežničko izvršena je nabava sadnica čempresa i sadnja istih oko groblja u Drežnik Gradu i Rakovici. Za mjesni odbor Nova Kršlja nabavljen je dio potrebnog  materijala za uređenju okoliša i doma u Novoj Kršlji koji su mještani uredili dobrovoljnim akcijama.

Uz navedena ulaganja sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o vatrogastvu u toku 2010. godine sufinancirani su troškovi redovne djelatnosti i održavanja – obnavljanju vatrogasnih objekata u Drežnik Gradu i Rakovici, te  športskih objekata Osnovne škole u Rakovici i ambulante Rakovica.

                                                                          

KLASA:363-02/10-01/01                                                                                

URBROJ: 2133/16-11-6

Rakovica, 24.03.2011.

                                                                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                   Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj