Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2009. godini

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 11. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2010. godine, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja

na području Općine Rakovica u 2009. godini

 

 

I

 

Usvaja se Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2009. godinu.

 

II

 

Analiza atanja iz točke I čini sastavni dio ovog Zaključka.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 214-05/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 17.03.2010.           

                                                                              

                                                                                 PREDSJEDNIK

 

                                                                              

                                                                                    Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 4. i 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17.03. 2010. godine donosi:

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA

na području Općine Rakovica u 2009. godini

 

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' broj 174/04, 79/07 i 38/09) određeno je da, u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.

 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje na svome području.

 

Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u narečenom razdoblju.

 

Sukladno  članku 28. Zakonu o zaštiti i spašavnju  (''Narodne novine'' broj 174/04, 79/07 i 38/09) daje se godišnje izvješće o stanju  zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u toku 2009. godine.

 

  1. SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

1.1   Stožer zaštite i spašavanja

 

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' broj 174/04, 79/07 i 38/09), članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), te Statuta Općine Rakovica, (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica donijelo je Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (KLASA: 810-06/09-01/01, Urbroj: 2133/16-0-1 od 09. srpnja 2009. godine), te  Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (KLASA: 810-06/09-01/01, Urbroj: 2133/16-0-3 od 31. srpnja 2009. godine).

 

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine Rakovica rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica.

 

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.

 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Rakovica. U 2009. godini Stožer se sastao 09. veljače kada je razmatrao izvješće za 2008. i smjernice za 2009. godinu.

 

Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem Županijskog centra 112.

 

U 2009. godini nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem Stožera.

 

 

1.2   Procjena ugroženosti

 

Općina Rakovica sukladno zakonskim propisima ima izrađenu Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijski katastrofa  za grad Slunj, općine Rakovicu i Cetingrad, kojim su utvrđeni izvori mogućih prirodnih i civilizacijskih nesreća.

 

Sukladno članku 29. stavku 1. podstavku 1. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (''Narodne novine'' broj 38/08), a na osnovu Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 07. svibnja 2009. godine kojim je donijeta ''Procjena ugroženosti Republike Hrvatske od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća''  utvrđena je obveza izrade nacrta procjene ugroženosti Općine Rakovica.

 

 Zaključkom općinskog načelnika Općine Rakovica, KLASA: 810-03/09-01/05, URBROJ: 2133/16-09-1 od dana 27.07.2009. godine, sukladno popisu pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja, a na temelju prikupljenih ponuda kao najpovoljniji ponuditelj (kriterij odabira bila je najniža cijena) za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja za Općinu Rakovica odabran je ovlaštenik ELKRON d.o.o., iz Pule, Giardini 2, 52100 Pula, čija ponuda iznosi 18.300,00 kn (slovima: osamnaesttisućakunai tristokuna). S navedenim ovlaštenikom zaključen je Ugovor br. 38/2009 o izradi Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i plana zaštite i spašavanja za Općinu Rakovica dana 10.08.2009. godine, KLASA: 810-03/09-01/05, URBROJ: 2133/16-09-3, te je u tijeku izrada potonje.

 

       1.3 Zaštita od požara

Općina Rakovica ima usvojen Plan zaštite od požara temeljen na Procjeni ugroženosti od požara, izrađen od strane Protection d.o.o., Umag, a prihvaćen od strane Općinskog vijeća Općine Rakovica dana  30. srpnja 2008. godine (KLASA: 021-05/08-01/07, URBROJ: 2133/16-08-4).

U 2010. godine potrebno je izraditi Plan izgradnje protupožarnih prosjeka kroz moguće ugrožene šume na području Općine Rakovica koje su u vlasništvu fizičkih osoba.

       1.4 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu

Općina Rakovica donijela je Odluku o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica kojom se dio poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica povjerava trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Rakovica SPELEKOM d.o.o. za komunalne usluge (KLASA: 363-02/09-01/07, URBROJ: 2133/16-09-1 od 28. rujna 2009. godine), a uključuje i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu (čišćenje, posipavanje i dr.).

       1.5 Postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite

Općina Rakovica nema organiziranih postrojbi civilne zaštite, a potreba za osnivanjem istih utvrdit će se tijekom godine shodno utvrđenom stanju na terenu i raspoloživim financijskim sredstvima.

       1.6 Informiranje javnosti

Vezano uz Vojno vježbalište Eugen Kvaternik te  nekoliko gospodarskih subjekata kod kojih se javlja potencijalni rizik od onečišćenja okoliša ili drugih akcidentnih situacija (Benzinska postaja INA, Grabovac – objekt s eksplozivnim i opasnim tvarima; Hotel Grabovac, Grabovac – objekt s nadzemnim spremnikom za plin – II kategorija ugroženosti; Autokamp Korana, Čatrnja – objekt s nadzemnim spremnikom za plin – II kategorija ugroženosti; Restora Marko, Oštarski Stanovi – objekt s nadzemnim spremnikom za plin; Restoran Sedra, Irinovac – objekt s nadzemnim spremnikom za plin; Pilana Drežnik Grad -  drvena građa (skladišta); Pilana Rakovica – drvena građa (skladišta); Autokamp Turist – Grabovac (drveni objekti); Osnovna škola Eugena Kvaternika u Rakovici – objekt s nadzemnim spremnikom za lož ulje; Područna škola Braće Pavlić u Drežnik Gradu – objekt s nadzemnim spremnikom za lož ulje; Područna škola Hrvatskih branitelja u Selištu Drežničkom - – objekt s nadzemnim spremnikom za lož ulje; zgrada općinske uprave Općine Rakovica – objekt s nadzemnim spremnikom za lož ulje; Dom zdravlja Slunj, Ambulanta Rakovica – objekt s nadzemnim spremnikom za lož ulje) zaključeno je da treba utvrditi adekvatan način informiranja stanovništva o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih. Potrebno je prikupiti građu za tiskani materijal koji bi se dijelio mještanima.

 

Tijekom 2009. godine došlo je do problema u opskrbi pitkom vodom tijekom ljetnog perioda u razdoblju 2-3 tjedna.

 

Nije bilo većih problema u vodovodnom sustavu i njegovom održavanju. Građani su pravodobno izvješteni o potrebi štednje vode tijekom ljetnih mjeseci.

2. VATROGASTVO

Na području Općine Rakovica ustojena su dva DVD-a, odnosno DVD Rakovica, s ukupno 186 članova (70 operativnih vatrogasaca) i DVD Drežnik Grad s ukupno 70 članova (54 operativnih vatrogasaca), koja djeluju u sklopu Vatrogasne zajednice županije Karlovačke, Područne vatrogasne zajednice Slunj. Ukupno utrošena sredstva potrebna za rad narečenih DVD-a te Područne vatrogasne zajednice Slunj iz Proračunu Općine Rakovica za 2009. godinu iznosila su 284.122,94 kn.

Nisu zabilježeni požari većih razmjera izuzev manjih požara koje su sanirale postrojbe gore navedenih Dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su većinom posljedica nemara prilikom poljoprivrednih radova i čišćenja zemljišta od zakorovljenosti. Isto tako bave se prijevozom vode domaćinstvima do kojih još nije izgrađena vodovodna mreža, te uređenjem mjesta.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

3.1 Gorska služba spašavanja

Općina Rakovica nema sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2009. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja. U 2009. godini nije bilo potrebe za angažmanom GSS-a.

3.2 Lovačke udruge ''Golub'' i ''Medvjed''

Navedene udruge uključene su u motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora u vrijeme najveće opasnosti od požara u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o.,Šumarija Rakovica i Policijskom postajom Slunj, te tijekom 2009. godine nisu zabilježeni veći požari od strane istih.

3.3 EKO UDRUGA ''Čuvari Korane''

EKO UDRUGA ''Čuvari Korane'' je organizirala, uz svoju redovnu djelatnost, nekoliko akcija čišćenja na području oko rijeke Korane.

 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

4.1 Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Slunj

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa kroz slijedeće programe:

Pomoć u lokalnoj zajednici – u suradnji s međunarodnom organizacijom UNHCR u čijoj obradi je mjesečno 150 osoba. Program obuhvaća rad na terenu, kao što su mali kućni popravci, donošenje potrebne humanitarne pomoći itd;

Pomoć i njega u kući – program u suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kroz koji se pruža njega i pomoć starijim osobama u okruženju njihovog doma pomaganjem u održavanju osbne higijene, nabavki osnovnih živežnih namirnica, pospremanje i obavljanje drugihposlova u kući i sl. U obradi na podrućju Općine Rakovica ima oko 60 osoba za koje posao obavljaju dvije gerontodomaćice i jedan pomoćni radnik;

Dobrovoljno darivanje krvi – program kroz koji se animiraju dobrovoljni darivatelji krvi, održava se 4 puta godišnje u koordinaciji s Hrvatskim Crvenim križem, transfuzijama Karlovac i Zagreb, a tijekom prvih šest mjeseci u 2009. godini prikupljeno je 273 doza krvi;

Služba traženja - koja se aktivira u punoj funkciji u vrijeme oružanih sukoba i prirodnih/elementarnih nepogoda, a to je i međunarodna obveza sukladno Međunarodnim konvencijama kojih je Republika Hrvatska potpisnica;

Program upoznavanja s opasnošću od mina – temeljem Nacionalnog programa protuminskog djelovanja provodi se u cilju što manjeg stradavanja djece, mladih i odraslih od zaostalih mina, te se u tu svrhu održavaju aktivnosti predavanja, edukativne predstave i izložbe po školama i sl.;

Prva pomoć – program koji se sa licenciranim liječnicima predavačima vrši na održavanju tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače. Uprvoj polovici 2009. godine provedeno je četiri tečaja prve pomoći za 60 polaznika.

Djelatnost mladeži - provodi se edukacija prve pomoći za volontere članove mladeži i podmladka CK Slunj pripremajući ih za školska i županijska natjecanja iz prve pomoći;

Dječja igraonica – program koji CK provodi kroz donacije Norveškog Crvenog križa

 

4.2 Dom zdravlja Slunj, Ambulanta Rakovica

Organizirana je u sklopu  mreže HZZO kao tim primarne zdravstvene zaštite. Isto tako sudjeluje u pružanju hitne medicinske pomoći za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena i neradnim danima pružanje hitne medicinske pomoći organizirano je preko DZ Slunj, u kojem tim participira davanjem dežurstava i pripravnosti, a osobito tijekom ljetnih mjeseci u tijeku turističke sezone.

 4.3 SPELEKOM d.o.o. za komunalne usluge

Trgovačko društvo se bavi odlaganjem i zbrinjavanjem komunalnog otpada, sanacijom ilegalnih deponija otpada, održavanjem javnih površina, održavanjem grobalja, opskrbom pitkom, održavanjem vodovodne mreže, održavanjem čistoće, održavanjem nerazvrstanih cesta itd., te čišćenjem snijega na području Općine u zimskim uvjetima. Tijekom 2009. godine zabilježene su u ljetnom periodu poteškoće u opskrbi pitkom vodom, a nisu zabilježene druge poteškoće u radu narečenog trgovačkog društva.

4.4 Ostale pravne osobe

Na području Općine Rakovica registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom (Obrt za usluge teške mehanizacije Rendulić) uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. U 2009. godini nije bilo potrebe za angažiranjem istih.

U tijeku 2009. godine  općina Rakovica je preko Policijske postaje Slunj izvještavana o manjim  događinjima koja su vezana za remećenje javnog reda i mira, prometnim nezgodama i požarima za koje su angažirana Dobrovoljna vatrogasna društva. Crveni križ Slunj sukladno osiguranim sredstvima obilazi  staračka , nemoćna i socijalno ugrožena domaćinstva. Centar za socijalnu skrb Slunj nadzire i osigurava uvjete za život socijalno ugroženih stanovnika Općine, te se izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.

 

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja daje se slijedeći:

 

ZAKLJUČAK

 

                Općina Rakovica ukupno gledajući je poduzela potrebne aktivnosti te uložila raspoloživa sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području. Zbog svega toga može se reći da je sustav zaštite i spašavanja na području Općine dostigao zadovoljavajuću razinu.

 

                U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem razvoju treba povesti računa o daljnjem razvoju svih komponenti.

 

                Obzirom da je Općina Rakovica u 2009. godini izdvojila raspoloživa sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja u iznosu, potrebno je, sukladno zakonskom obvezama (čl. 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavnju, ''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07 i 38/09) također i proračunu za 2010. godinu izvršiti zakonski obvezu osiguranja sredstava za razvoj sustava zaštite i spašavanja. 

 

                                                                                        

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

PREDSJEDNIK

 

 

Zoran Luketić, bacc.oec.

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA S ISKAZANOM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2009. GODINI

 

 

 

Redni

broj

OPIS AKTIVNOSTI - POZICIJE

Broj

Pozicije Proračuna

PLANIRANO (kn)

IZVRŠENO

(kn)

1.

Naknada vatrogascima za usluge gašenja požara

47

70.000,00

13.404,00

2.

Veterinarske usluge

Pregled pitke vode

Neškodljivo uklanjanje i zbrinjavanje životinja

56

55

57

5.000,00

3.000,00

10.000,00

-

-

7.614,70

3.

Naknada članovima povjerenstva

- zapovjedništva

71

22.000,00

21.141,74

4.

Pomoć i njega u kući (CK Slunj)

107

15.000,00

13.500,00

5.

Tekuća donacija HVIDR-i Slunj i

Udruzi branitelja

109

110

15.000,00

8.000,00

11.250,00

6.000,00

6.

Tekuća donacija vatrogasnim društvima

114

281.000,00

280.372,94

7.

Tekuća donacija Područnoj vatrogasnoj zajednici Slunj

115

3.750,00

3.750,00

8.

Tekuća donacija lovačkim društv.

117

15.000,00

15.000,00

9.

Tekuća donacija CK Slunj

127

22.500,00

22.500,00

10.

Tekuća donacija udruzi Čuvari Korane

132

7.500,00

7.500,00

12.

Tekuća donacija Gorskoj službi spašavanja

136

7.500,00

7.500,00

13.

Naknada štete pravnim i fizičkim osobama (prirodne katastrofe i ostalo)

148, 149

20.000,00

-

14.

Sanacija i uređenje divljih deponija

45, 49, 186

195.000,00

97.741,67

15.

Sitni inventar, službena i zaštitna odjeća

17, 26

3.000,00

2.235,93

 

UKUPNO (kn):

 

703.250,00

509.510,98

 

Napomena: unutar navedenih sredstava nalaze se sredstva koja se kroz realizaciju pojedinih programa troše i u svrhu zaštite i spašavanja.

Neki iznosi su se mijenjali izmjenama i dopunama proračuna tijekom godine te su pod planirano navedeni iznosi sukladno 4. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 11. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2010. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava

zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2010. godinu

 

 

 

I

       Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području Općine Rakovica za 2010. godinu.

 

                            II

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovicaza 2010. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.

                        

                           III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku Karlovačke županije».

 

KLASA: 214-05/10-01/03

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 17.03.2010.           

                                                                             

                                                                                 PREDSJEDNIK

 

                                                                              

                                                                                    Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 4. i 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17.03. 2010. godine donosi:

 

 

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2010. godini

 

 

                Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreće, većih nesreća i katastrofa utvrđenih  Procjenom ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi,materijalnih dobara, te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2010. godini.

 

                Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1. SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

-osposobljavanje članova Stožera  zaštite i spašavanja,

-osposobljavanje,uvježbavanje i opremanje zapovjedništva pripadnika ustrojenih postrojbi i drugih snaga opremom, materijalno-tehničkim sredstvima,

-iskazivanje mogućnosti za osiguranje uvjeta za provođenje zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavnja sukladno Planu zaštite i spašavanja,

- na adekvatan način informirati mještane o potencijalnm opasnostima od onečišćenja okoliša ili drugih akcidentnih situacija održavanjem odgovarajućih predavanja, okruglih stolova i vježbi,

- u osnovnoj školi potrebno provoditi sustavnu edukaciju djece o prepoznavanju akcidentne situacije, te o postupcima koje treba poduzeti u slučaju iste.

 

2. VATROGASTVO (vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe)

Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad  sukladno vlastitim Programima iskazati bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja (nabava opreme i vozila), razvoja kadrovskih kapaciteta (obuke, vježbe), sustava organiziranja i djelovanja (dežurstva i sl.), dodatni angažman u smislu razvoženja vode u sušnom periodu, a sve u svrhu uključivanja i djelovanja u sustavu zaštite i spašavnja na području Općine.

 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  (Gorska služba spašavanja, LOVAČKE UDRUGE  GOLUB I MEDVJED, EKO UDRUGA „Čuvari Korane“)

- navedene udruge animirati za predviđanje  i definiranje obveza u svojim razvojnim programima  vezanim za zaštitu i spašavnje, te utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna općine,

 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (Dom zdravlja Slunj - Ambulanta Rakovica, Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Veterinarska stanica Slunj, Policijska postaja Slunj,  Spelekom d.o.o.  za komunalne usluge, Centar za socijalnu skrb Slunj, JU NP Plitvička jezera, Ceste Karlovac- ispostava Slunj, Vojno vježbalište Eugen Kvaternik, Hrvatske šume d.o.o. - Šumarija Rakovica) sve uključiti u ažuriranje i izradu potrebnih akata u svezi  zaštite i spašavanja te ih upoznati s obvezama iz istih.

 

Potrebno je potaknuti Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Slunj da organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavljat će općinski načelnik u suradnji sa Stožerom zaštite i spašavanja.

ZAKLJUČAK

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.

U toku 2010. godine potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Potrebno je nastaviti dobru suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Karlovac s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

PREDSJEDNIK

 

 

Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA S ISKAZANOM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2010. GODINI

 

 

Redni

broj

OPIS AKTIVNOSTI - POZICIJE

Broj

Pozicije Proračuna

PLANIRANO (kn)

1.

Naknada vatrogascima za usluge gašenja požara

111

114

35.000,00

10.000,00

2.

Veterinarske usluge i

usluge uklanjanja i zbrinjavanja životinja

213

 

 

15.000,00

 

3.

Naknada za rad povjerenstava i

komisija

3

20.000,00

4.

Pomoć i njega u kući (CK Slunj)

270

54.000,00

5.

Tekuća donacija HVIDR-i Slunj i

UHBDR Slunj

273

274

5.000,00

5.000,00

6.

Tekuća donacija vatrogasnim društvima

109, 110

112, 113

125.000,00

125.000,00

7.

Tekuća donacija Područnoj vatrogasnoj zajednici Slunj

118

3.000,00

8.

Tekuća donacija lovačkim društv.

277

10.000,00

9.

Tekuća donacija CK Slunj

271

20.000,00

10.

Tekuća donacija udruzi Čuvari Korane

279

3.000,00

11.

Tekuća donacija Gorskoj službi spašavanja

116

8.000,00

12.

Naknada štete pravnim i fizičkim osobama (prirodne katastrofe i ostalo)

148, 149

20.000,00

13.

Sanacija i uređenje divljih deponija

210, 219

400.000,00

14.

Tekuće donacije za osposobljavanje stožera

115

10.000,00

15.

Izrada programa i planova zaštite i spašavanja

117

25.000,00

 

UKUPNO (kn):

 

893.000,00

 

 

Napomena: unutar navedenih sredstava nalaze se sredstva koja se kroz realizaciju pojedinih programa troše i u svrhu zaštite i spašavanja.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj