Top Panel
Srijeda 23 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN RH br. 26/03,82/04 i 110/04), te članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije 02/06), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 36. sjednici održanoj dana 26.03. 2008. godine donijelo je

 

P R O G R  A M

 

održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini

 

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom daje se opis i opseg poslova održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade  s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima s iskazom  izvora  financijskih sredstava potrebnih za realizaciju.

Iz sredstava komunalne naknade obavljaju se slijedeće  komunalne djelatnosti, a to su:

-         odvodnja atmosferskih voda,

-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-         održavanje javnih površina,

-         održavanje nerazvrstanih cesta,

-         održavanje groblja,

-         javna rasvjeta.

 

Članak 2.

 

            U 2008. godini planira se financiranje komunalnih djelatnosti iz sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda proračuna  za slijedeće djelatnosti:

 

  1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Obzirom na brdoviti krajolik i izgrađenost naselja mogući su problemi s odvodnjom atmosferskih voda. Zbog toga je potrebno održavati postojeće odvode, te atmosferske vode usmjeravati prirodnim tokom, osiguranjem i održavanjem odvodnih jaraka uz postojeće prometnice. Navedene radove posebice izvoditi u naseljima: Rakovica, Drage, Korana, Drežničko Selište, Korita –novo naselje, Rakovičko Selište, Drežnik Grad,  Brajdić Selo, te ostalim  naseljima po potrebi.

Rješavanje oborinskih voda izgradnjom kanala ili slivnika s lokalnih prometnica ili prilaznih putova koji su na strmim dijelovima vezani uz državnu, županijsku ili lokalnu prometnicu.

 

Za navedeno planira se izdvojiti iz komunalne naknade 10.000,00 kn.

 

  1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Održavanje čistoće na pješačkim stazama kroz naselja Rakovica, Drežnik Grad i Grabovac čišćenje i održavanje autobusnih nadstrešnica uz državnu ,županijsku i lokalnu cestu, čišćenje sajmišta i parkirališta u Rakovici, Grabovcu i Drežnik Gradu .

 Navedeni radovi obavljati će se u proljeće odmah po topljenju snijega te dalje jedan puta mjesečno u ljetnom periodu, a prema potrebi i češće ako se utvrdi iznimna potreba.

 Na prostoru naselja Grabovac, Rakovica, Drežnik Grad i Selište Drežničko na javnim površinama i uz pješačke prolaze popuniti novima  košare za smeće te iste, kada su kante pune, u ljetnim mjesecima prazniti i odvoziti otpad.

Sanacija postojeće deponije Ćuić Brdo i uređenje iste kao deponije komunalnog otpada provoditi će se iz sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uz sufinanciranje Općine u iznosu  od 20 % ukupne investicije.  

Sanacija divljih odlagališta (u Jelovom Klancu, Oštarskim Stanovima, Čatrnji, Rakovičkom Selištu) planira se provesti iz sredstva kroz kandidiranje za iste kod  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Nabava opreme i obavljanje manjih radova planira se financirati iz komunalne naknade  u iznosu od 30.000,00 kn.

 

  1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Redovito održavanje postojećih javnih površina  kroz čišćenje, košnju trave,obrezivanje drvenastog raslinja i sadnju novog ukrasnog raslinja i cvijeća na prostorima  uređenih javnih zelenih površina te po naseljima u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora, a posebno na prostorima sakralnih obilježja (križevi) ili spomenici na javnim površinama, uz objekte mrtvačnice u naseljima Drežnik Grad i Rakovica  na prostoru sajmišta i bine gdje je potrebno posaditi i održavati ukrasno grmlje, zelene površine, rasvjetu el. priključke za vrijeme manifestacija,čišćenje nakon javnih događanja .

Na postojećim autobusnim stajalištima nastaviti s uređenjem i održavanjem  nadstrešnica i podloga ( Irinovac, Oštarski Stanovi, Korita, Broćanac), prostor sajmišta u Rakovici urediti sa pješačkom stazom do bine, elektrifikacijom do bine te izraditi elektro ormariće za priključenja na nisko naponsku mrežu u vrijeme javnih okupljanja.

Parkirališta uz groblja i u naseljima  redovno čistiti i održavati.

Prostor oko spomenika Eugenu Kvaterniku označiti novijim obilježjima ili eksponatima izložbe na otvorenom, postaviti klupe i urediti šetnicu do vatrogasnog doma kao jednog od punkta za turiste posjetitelje.

Postojeće sportske terene po naseljima  dopuniti  potrebnim sportskim napravama kao i napravama dječjeg igrališta u suradnji sa Sportskom udrugom i Društvom naša djeca.

            Pojedine zemljane ili makadamske  prometnice koje se manje koriste za promet već su postale biciklističke staze ili šetnice održavati kroz uklanjanje grmlja i raslinja s kolnika iste radi prohodnosti.

            Održavati prilazni put i parkiralište do kupališta na Korani u naselju Selište Drežničko i Korana, te najmanje 2 puta u toku ljetnog perioda pokositi prostor oko kupališta i  prazniti koševe za smeće na parkiralištu.

            Urediti kroz postavu klupa postojeće parkiralište u centru Rakovice na lokalitetu budućeg kulturnog središta.

      Dio ovih aktivnosti planira se realizirati kroz javne radove uz sredstva općine i Turističke zajednice.

 

 

Za navedene djelatnosti i radove predviđa se financirati iz komunalne naknade  iznos od  100.000,00 kn

 

 

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Postojeće prometnice kroz naselja potrebno je održavati i rekonstruirati  i to kroz radove:

 

            1. održavanje živica na  općinskim  putovima

            - na općinskim putovima kroz naselja koji nisu  izgrađena i  koriste se povremeno za promet ili kao biciklističke staze i šetnice, potrebno je jednom godišnje  izvršiti sječu živica  (Žuti put od Grabovca do Rakovice, u Lipovači od kraja asvalta do kraja naselja,u Grabovcu od Marića pokraj kamenoloma do mostića na potoku Grabovac, cesta u Selištu Drežničkom od Mire Špoljarić do prometnice u naselje pokraj Zlatka Majetića, u Dragama od Bertovića do zadnjeg objekta, Broćanac put do Zlatka Bićanića, put do groblja u naselje Korita, prilazni putevi sa državne, županijske ili nerazvrstane ceste za polja u rakovici, Jelovom Klancu i Oštarskim Stanovima.)

 

2.sanacija postojećih makadamskih prometnica nasipanjem udarnih rupa kamenim agregatom na dionicama:

- Jelov Klanac-Gornja Močila u dužini 3500 m nasipanje udarnih rupa i saniranje     kritičnih djelova prometnice,

- prometnica kroz naselje Jelov Klanac  do kuća Špehar Jose, Pavlić Miljenka i Pavlić Mile nasipanje udarnih rupa,

- Grabovac-Stara Kršlja saniranje najkritičnijih dijelova prometnice (skidanje središnjeg zemljanog hrbata prometnice i nasipanje dionica dužine 2300 m),

- Lipovac-Jovac (Keseri) u dužini 2500 m nasipanje udarnih rupa,

- Drage- Bertovići u Oštarskim Stanovima 500 m nasipanje udarnih rupa,

- Nova Kršlja put u zaseok  Dražići nasipanje udarnih rupa,

- put kroz naselje Broćanac  do granice sa gradom Slunjem 1300 m i put do Zlatka Bićanića 300 m nasipanje udarnih rupa,

-put u Oštarskim Stanovima (kod Vranić Milke) sanirati odrone nasipa  kroz izradu  potpornog zida ili novog kvalitetnog nasipa,

- put u Grabovcu iza autokampa ATG   1000 m nasipanje udarnih rupa,

- put od mostića na potoku Grabovac pokraj kamenoloma do Kovačevića nasipanje udarnih rupa 700 m, put prema selu Grabovac (1000 m) nasipati udarne rupe i put u naselju Grabovac do KIM-ovih kućica 150 m nasipanje udarnih rupa,

- Čatrnja put uz ogradu kampa  nasipanje udarnih rupa,

-put prema Jozi Dreno poširiti prilaz s državne ceste i nasipati kamenim agregatom u širini 4m * 100m,

- put  u Lipovači , neasfaltirani dio, nasipanje udarnih rupa,

- put prema Uzelcima nasipanje udarnih rupa,

- nasipanje udranih rupa na ugibališta za školski i radnički autobus i oko autobusnih ugibališta,

-put u Selištu Drežničkom do Pere Magdića i Turkalja, nasipavanja udarnih rupa, u dužini 250 m,

- put u naselju Korana kod objekta Jadranke Franjković  200 m proširenje prilaza i   saniranje puta,

- postava sigurnosnih odbojnika-ograda na opasnim dijelovima dionica u naselju Selište Drežničko 50 m prema Paji Miletiću i naselju Korana na dijelu strme dionice u dužini 100 m.

 

3.modernizacija postojećih makadamskih prometnica

 

- asfaltiranje dijela prometnice do vatrogasnog doma u Rakovici 100 m

 

Asfaltiranje putova uz sufinanciranje:

 

U Selištu Drežničkom:

- put u dužini 100 m  prema Drenovcu,

- okretište autobusa uz autobusno stajalište.

 

U Oštarskim Stanovima:

-put do Milke Vranić.

 

Irinovac:

-asfaltiranje ugibališta za autobusno stajalište školskog autobusa,

-put do Vlade Hodak-Maćanin.

 

Grabovac:

- put do Ivice Vuković u Grabovcu 100 m,

- put od D1 do Dragana Hodaka  80 m uz uvjet da općina asfaltira početnu dionicu (uzbrdica) a odvojak prema kućama mještani,

- put do Sabljak Mate 100 m.

 

Modernizacija prometnica kroz naselja provoditi će se uz sufinanciranje građana u omjeru do 50-70 % općina 30-50 % stanovnici uz prometnice ovisno o dionicama i do sada investiranom u iste.

U zimskom periodu organizirati čišćenje snijega na prometnicama uz posipanje autobusnih stanica i pješačkih staza, opasnih strmina i zavoja kroz sva naselja glavnim prometnicama sukladno Planu čišćenja snijega.

Uz navedeno potrebno je predvidjeti i dio sredstava za nenavedene dionice na kojima će se morati sanirati određeni interventni popravci nastali  kao vododerine nastale velikim oborinama ili drugim prirodnim ili sličnim događanjima.

 

 

            5.Postavljanje signalizacije

            Nabavljanje i postavljanje prometne signalizacije i putokaza na javne površine, lokalne puteve i raskršća te ocrtavanje granica prometnice u naselju Selište Drežničko  kod restorana Degenija prema Draganu Špehar, puta prema Draganu Hodak kod bivšeg restorana „Korana“ u Grabovcu.

 

 

            6. Ucrtavanje postojećih puteva

            Na području općine znatan je broj izgrađenih makadamaskih ili asfaltnih prometnica kroz naselja koje se koriste kao javne, a nisu ucrtane u katastarske planove niti su u vlasništvu općine. Iste je potrebno ucrtati i uknjižiti kao javne lokelne prometnice (put u Rakovačkom Selištu-Rendulić te ostale po potrebi).

 

Za navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 480.000,00 kn, a za preostala potrebna sredstva kandidirati za projekte preko Ministarstva, Fondova, Županije, Proračuna općine.

 

  1. ODRŽAVANJE GROBLJA

 

Na području općine Rakovica potrebno je vršiti redovno održavanje groblja u  svim naseljima, najmanje  jednom godišnje krčenjem i sječom samoniklog raslinja oko groblja i odvozom nagomilanog smeća.

U grobljima Rakovica i Drežnik Grad potrebno je   urediti  glavne  staze kroz groblje te ih nasipati kamenim agregatom. Oko groblja potrebno je postaviti ogradu, a postojeću održavati.

Prostore na ulazima u groblje popločiti i ozeleniti te postaviti oglasne table i table upozorenja.

U  proljeće i ljeto groblja obvezno pokositi više puta.

Ažurirati geodetske snimke koje postoje, utvrditi vlasnike grobnih mjesta te uvesti grobnu naknadu.

Za navedeno planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 90.000 kn

 

 

  1. JAVNA RASVJETA

 

Na području općine Rakovica gotovo sva naselja  (izuzev dijela sela Grabovac, Broćanac, Ćuić Brdo, Brezovac, Kordunski Ljeskovac i dijela naselja Jelov Klanac-Močila) opskrbljena  su javnom rasvjetom koju je u toku godine potrebno održavati kroz zamjenu istrošenih žarulja te popunjavanjem novim ili ukidanjem pojedinih rasvjetnih tijela. Sukladno sredstvima dograditi mrežu javne rasvjete uz javne prometne površine u naseljima selo Grabovac, Jelov Klanac i Broćanac, Kordunski Ljeskovac, Ćuić Brdo i Brezovac. Uz navedeno predvidjeti troškove utroška električne energije.

 

Za obavljanje ove djelatnosti planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade 330.000,00 kn.

 

 

Članak 3.

 

            Za provođenje planiranih radova potrebna su dodatna financijska sredstva koja se predviđaju namiriti iz drugih izvora, a to su uz komunalnu naknadu, Proračun općine Rakovica, Proračuna Karlovačke županije, sredstva Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Hrvatskih cesta, Turističke zajednice općine Rakovica, te učestvovanjem sufinanciranja modernizacije prometnica samih građana.

 

Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

 

____________________________________________________________________________________________________

    Predviđeni radovi            Iz komunalne                     Ostali izvori :( Ministarstva, Županija,                                      UKUPNO

                                                naknade                   samodoprinosi , donacije, Turistička zajednica                             ( planirano)                                                      

____________________________________________________ ________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.

    voda                                       10.000,00                                                 -                                                                                        10.000,00

___________________________________________________________________________________________________                          

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje

    javnih površina                30.000,00                                      760.000,00                                                                     790.000,00                                                                                                             

 

3. Održavanje javnih                            

   površina                           100.000,00                                      20.000,00                                                                   120.000,00

______________________________________________________________________________________________________

 

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                  480.000,00                                     60.000,00                                                                     540.000,00 

                                                              

____________________________________________________________________________________________________

5. Održavanje groblja          90.000,00                                210.000                                                                           300.000,00

 _____________________________________________________________________________________________________

 

6. Javna rasvjeta                330.000,00                                        -                                                                                  330.000,00

 

       UKUPNO:                  1.040.000,00                                        1.050.000,00                                                             2.090.000,00         

   

Članak 4.

 

Poslovi održavanja čišćenja i sanacija prometnica  iz navedenog programa obaviti će dijelom preko općinskog komunalnog poduzeća Spelekom d.o.o, sukladno ugovorima, a ostali poslovi, povjeriti će se najpovoljnijem registriranom izvođaču ili ugovornom izvođaču radova (održavanje javne rasvjete).

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Glasniku karlovačke županije.

 

Klasa: 363-02/08-01/05

Ur.br. 2133/16-08-01

Rakovica, 26.03. 2008.

                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                      Nikola Magdić dipl.inž. šum.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj