Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program javnih potreba u kulturi 2008

Na temelju   Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  (NN br. 27/93 i 40/98 ) te članka 11. Statuta općine Rakovica  (Glasnik  karlovačke županije br. 02/06), općinsko vijeće općine Rakovica  na svojoj 39.sjednici održanoj dana 30.07.2008 godine donosi

PROGRAM

  JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA  ZA 2008. GODINU

 

Članak 1.

 

Programom  javnih potreba u kulturi općine Rakovica za 2008 godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti  u kulturi  od značaja za općinu Rakovica kao i njenu promociju.

Ovim Programom obuhvaćaju se slijedeća područja kulturnih djelatnosti:

-glazbena i glazbenoscenska djelatnost,

-dramska umjetnost,film i kinematografija,

-knjiga i naknadništvo,

-likovna umjetnost,

-nove medijske kulture i međunarodna kulturna suradnja,

-muzejska djelatnost,

-ostali nespomenuti rashodi  za kulturne manifestacije.

 

Članak 2.

 

Program javnih potreba u kulturi sastavlja se na osnovu zahtjeva i programa ustanova, udruga i drugih pravnih ili fizičkih osoba iz oblasti kulture.

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. Ovog Programa osiguravaju se u proračunu općine Rakovica za 2008. godinu po pojedinim pozicijama proračuna te se isplaćuju na osnovu Plana raspodjele sredstava koji je sastavni dio ovog Programa te na osnovu Odluke o izvršenju proračuna.

 

Članak 4.

Prikaz planiranih sredstva za pojedina područja kulturnih djelatnosti daju se slijedećim tabelarnim prikazom- Plan raspodjele sredstava u 2008. godini:

 

Djelatnost i korisnik/organizator

Naziv programa

Iznos i način financiranja-plaćanja

Pozicija proračuna

  1. GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA

 

 

 

 

KUD  Izvor , Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica

Redovan rad i organizacije manifestacija kulturno umjetničkih skupina

30.000,00

Tromjesečno u toku godine

 

108

Glazbene  manifestacije  povodom: dana općine Rakovica, proslave blagdana Sv. Antuna i proslava Sv. Jelene

Organizator –OPĆINA RAKOVICA

Dan općine Rakovica 05.08.2008.

Blagdan Sv. Antuna 13.06.2008

Proslava blagdana  Sv. Jelene  18.08. 2008.

 

100.000,00

Podmirenje troškova manifestacija po računima  ili ugovorima

 

75

  1. DRAMSKA UMJETNOST, FILM,KINEMATOGRAFIJA

 

 

 

Osnovna škola Eugen Kvaternik  i Društvo Naša djeca

-nastup dramskih skupina za školske proslave

Proslava Sv. Nikole

5.000,00+ 10.000,00

Na osnovu  zahtjevu  organizatora ili računa izvođača

113+97

 

  1. KNJIGA I NAKNADNIŠTVO

 

 

 

Istražni radovi na novoj knizi- otkup

Istražni radovi za knjigu

50.000,00

60

  1. LIKOVNA UMJETNOST

 

 

 

 Općina Rakovica-organizacija Likovne kolonije Rakovica (lipanj-listopad)

Likovna kolonija Rakovica

8.000,00 kn za troškove rada likovne radionice; materijal, prehrana i prijevoz akademskih slikara

119

  1. NOVE MEDIJSKE KULTURE I MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

 

 

 

KUD Izvor, Rakovica

Smotra folklora

Rakovica kolovoz  2008

5.000,00

Troškovi organizacije smotre folklora

116

  1. MUZEJSKA DJELATNOST

 

 

 

Općina Rakovica- otkup muzejskih izložaka (stari alati, naprave, oružje i sl.)

Prikupljanje muzejske zbirke za stari grad Drežnik

10.000,00

Nabava na osnovu ugovora ili računa

182

Općina Rakovica-Rekonstrukcija kule starog grada Drežnik

Sanacija kule u muzejski prostor i vidikovac

400.000,00 kn

Troškovi Radovia na osnovu ugovora  s izvođačem

171

  1. OSTALE  NE SPOMENUTE KULTURNE MANIFESTACIJE

 

10.000,00

Podmirenje troškova organizatora kulturne manifestacije ,na osnovu zhatjeva ili   računa

116

UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA

 

618.000,00

 

  1. NERASPOREĐENA SREDSTVA (7)

 

10.000,00

 

                         SVE UKUPNO:

 

 

628.000,00 kn

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se Poglavarstvo općine Rakovica da svojom odlukom u slučaju potrebe utvrdi  izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica u okviru planiranih sredstva.

 

Članak 6.

 

Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. Ovog programa  i podnosi izvješće o ostvarenju programa Poglavarstvu općine Rakovica.

 

Članak 7.

 

Ovaj program objaviti će se u Glasniku karlovačke županije.

 

Klasa: 612-01/08-01/05

Ur.br. 2133/16-08-1

Rakovica, 30.07. 2008.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA

                                                                                                                        Nikola Magdić, dipl.ing.šum.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj