Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Plan nabave Općine Rakovica za 2012. g. (GKŽ 20 12)

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 406-01/11-01/04

URBROJ: 2133/16-12-2

Rakovica, 28.05.2012.

 

 

            Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11), i članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 34. sjednici održanoj 28.05.2012. godine donijelo je

 

PLAN NABAVE

Općine Rakovica u 2012. godini

 

I

 

U skladu s Proračunom Općine Rakovica za 2012.g. utvrđuje se Plan nabave u 2012.g.

            Planirana sredstva za nabavu roba, radova i usluga u 2012. g. iskazuje se s porezom na dodanu vrijednost.

            Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga u 2012. g. iskazuje se bez poreza na dodanu vrijednost.

 

II

 

Plan nabave za 2012. g. temelji se na potrebama Općine Rakovica, a sukladno sljedećim aktima:

 

- Proračunu Općine Rakovica za 2012. g.,

- Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.

- Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012. g.

 

 

III

 

Tijekom 2012. g. provesti će se nabava sljedećih roba, radova i usluga:

 

 

Eviden-cijski broj nabave

Predmet nabave

Procjenjena vrijednost

Procjenjena vrijednost nabave (kn) PDV 25%

Procjenjena vrijednost nabave (kn) PDV 23%

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor o javnoj nabavi/ okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje

Pozicija u proračunu

Promjena

Novi plan

1

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO

44.800,00

43.200,00

43.089,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Selište Drežničko

8.000,00

8.000,00

8.130,10

 

 

 

 

14

 

 

1.2

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Rakovica

16.000,00

16.000,00

16.260,20

 

 

 

 

17

 

 

1.3

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Čatrnja

5.600,00

5.600,00

5.691,07

 

 

 

 

20

 

 

1.4

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Drežnik Grad

5.600,00

5.600,00

5.691,07

 

 

 

 

23

 

 

1.5

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Nova Kršlja

1.600,00

1.600,00

1.626,02

 

 

 

 

26

 

 

1.6

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje objekta općine

1.600,00

1.600,00

1.626,02

 

 

 

 

68

 

 

1.7

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje održavanje postrojenja

1.600,00

1.600,00

1.626,02

 

 

 

 

69

 

 

1.8

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

2.400,00

800,00

813,01

 

 

 

 

110

1.600,00

2.400,00

1.9

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

800,00

800,00

813,01

 

 

 

 

115

 

 

1.10

Materijal i dijelovi za tek. održavanje prijevoznih sredstava

800,00

800,00

813,01

 

 

 

 

36

 

 

2.

Službeni automobil za načelnika i zamjenika

0,00

96.000,00

97.561,20

 

 

 

 

47

-96.000,00

0,00

3.

Rad JUO-a

16.400,00

16.400,00

16.666,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Uredski materijal

16.000,00

16.000,00

16.260,20

 

 

 

 

62

 

 

3.2

Sitni inventar

400,00

400,00

406,51

 

 

 

 

98

 

 

4.

Ostale usluge za promidžbu i informiranje - web stranica, oglašavanje

40.000,00

40.000,00

40.650,50

 

 

 

 

76

 

 

5.

Ostale računalne usluge - održavanje i razvoj programa

19.200,00

19.200,00

19.512,24

 

 

 

 

84

 

 

6.

Tek. i inv. održavanje poslovne i stambene zgrade

16.400,00

24.000,00

24.390,30

 

 

 

 

100

-7.600,00

16.400,00

7.

Ostali materijal za proizv. Energije - lož ulje

24.000,00

24.000,00

24.390,30

 

 

 

 

67

 

 

8.

Usluge DGU-a

228.800,00

228.800,00

214.634,64

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Svibanj

3 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Usluge DGU-a - katastarska izmjera i izvodi iz katastra

53.200,00

93.600,00

95.122,17

 

 

78

-40.400,00

53.200,00

8.2

Usluge DGU-a - katastarska izmjera

17.200,00

12.000,00

12.195,15

 

 

103

5.200,00

17.200,00

8.3

Katastarska izmjera - DGU

105.600,00

105.600,00

107.317,32

 

 

104

 

 

8.4

Katastarska izmjera - DGU

52.800,00

52.800,00

 

 

 

78 - b

52.800,00

52.800,00

9.

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

272.800,00

272.800,00

277.236,41

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Rujan

90 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

7.920,00

7.920,00

8.048,80

 

 

149

 

 

9.2

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

68.000,00

68.000,00

69.105,85

 

 

149-a

 

 

9.3

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

52.000,00

52.000,00

52.845,65

 

 

156

 

 

9.4

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

140.800,00

140.800,00

143.089,76

 

 

158

 

 

9.5

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

4.080,00

4.080,00

4.146,35

 

 

149-A

 

 

10.

Projektna dokumentacija za PZ Grabovac

24.000,00

24.000,00

24.390,30

 

 

 

 

151

 

 

11.

Ulaz u poduzetničku zonu

657.600,00

657.600,00

668.294,22

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Rujan

90 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

Ulaz u poduzetničku zonu

200.000,00

200.000,00

203.252,50

153

 

 

11.2

Ulaz u poduzetničku zonu

57.600,00

57.600,00

58.536,72

159-a

 

 

11.3

Ulaz u poduzetničku zonu

400.000,00

400.000,00

406.505,00

157

 

 

12.

Izgradnja vodovodne mreže

0,00

224.000,00

227.642.80

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Travanj

3 mjeseca

154

-224.000,00

0,00

13.

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

204.877,55

328.000,00

333.334,10

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Lipanj

60 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije

52.877,55

176.000,00

178.862,20

155

-123.122,45

52.877,55

13.2

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

152.000,00

152.000,00

154.471,90

159

 

 

14.

Projektna dokumentacija za športsku zonu

16.000,00

16.000,00

16.260,20

 

 

 

 

177-a

 

 

15.

Veterinarske usluge i usluge uklanjanja i zbrinjavanja životinja

18.400,00

18.400,00

18.699,23

 

 

 

 

182

 

 

16.

Uređenje deponije Ćuić Brdo

2.097.080,00

2.149.200,00

2.184.151,37

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Ožujak

3 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

10.000,00

10.000,00

10.162,63

 

 

 

 

197

 

 

16.2

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

30.400,00

30.400,00

30.894,38

 

 

 

 

199

 

 

16.3

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

12.000,00

28.800,00

29.268,36

 

 

 

 

197-a

-16.800,00

12.000,00

16.4

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

92.000,00

92.000,00

93.496,15

 

 

 

 

200

 

 

16.5

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

284.680,86

320.000,00

325.204,00

 

 

 

 

201

-35.319,14

284.680,86

16.6

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

28.000,00

28.000,00

28.455,35

 

 

 

 

202

 

 

16.7

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

1.600.000,00

1.600.000,00

1.626.020,00

 

 

 

 

203

 

 

16.8

Izmjene i dopune projektne dok. Deponije Ćuić Brdo

40.000,00

40.000,00

40.650,50

 

 

 

 

198

 

 

17.

Prostorni plan općine - izmjene i dopune

41.600,00

41.600,00

42.276,52

 

 

 

 

207

 

 

18.

Izgradnja ceste u Grabovcu

30.000,00

44.000,00

44.715,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1

Projektna dokumentacija za cestu u Grabovcu

6.000,00

20.000,00

20.325,25

 

 

 

 

212

-14.000,00

6.000,00

18.2

Izgradnja ceste u Grabovcu

24.000,00

24.000,00

24.390,30

 

 

 

 

213

 

 

19.

Projektna dokumentacija za nogostupe

94.000,00

94.000,00

81.301,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim uslugama

Lipanj

60 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1

Projektna dokumentacija za nogostupe

80.000,00

80.000,00

81.301,00

214

 

 

19.2

Projektna dokumentacija za nogostupe

14.000,00

14.000,00

 

214-c

14.000,00

14.000,00

20.

Električna energija

312.000,00

312.000,00

276.423,40

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1

Električna energija za javnu rasvjetu

264.000,00

264.000,00

268.293,30

 

 

193

 

 

20.2

Električna energija za općinsku i stambenu zgradu općine

8.000,00

8.000,00

8.130,10

 

 

65

 

 

20.3

Električna energija za javnu rasvjetu

40.000,00

40.000,00

 

 

 

193-a

40.000,00

40.000,00

21.

Usluge telefona

28.800,00

28.800,00

29.268,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1

Usluge telefona - ured načelnika i zamjenika

3.200,00

3.200,00

3.252,04

 

 

 

 

38

 

 

21.2

Usluge mobitela - ured načelnika i zamjenika

6.400,00

6.400,00

6.504,08

 

 

 

 

39

 

 

21.3

Usluge telefona i telefaxa - JUO

9.200,00

9.200,00

9.349,62

 

 

 

 

71

 

 

21.4

Usluge telefona i telefaxa - JUO

8.400,00

8.400,00

8.536,61

 

 

 

 

99

 

 

21.5

Usluge interneta

1.600,00

1.600,00

1.626,02

 

 

 

 

72

 

 

22.

Uklanjanje ruševnog objekta

80.000,00

80.000,00

 

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim uslugama

Listopad

30 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1

Ostale komunalne usluge- uklanjanje ruševnog objekta

40.000,00

40.000,00

 

76-a

40.000,00

40.000,00

22.2

Ostale komunalne usluge- uklanjanje ruševnog objekta

40.000,00

40.000,00

 

76-b

40.000,00

40.000,00

23.

Elaborat javne rasvjete

83.600,00

83.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1

Elaborat javne rasvjete

26.000,00

26.000,00

 

 

 

 

 

108-d

26.000,00

26.000,00

23.2

Elaborat javne rasvjete

57.600,00

57.600,00

 

 

 

 

 

108-e

57.600,00

57.600,00

24.

Kontenjeri za selektivni otpad

204.800,00

204.800,00

 

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnoj nabavi

Rujan

30 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1

Kontenjeri za selektivni otpad

27.354,03

27.354,03

 

203-a

27.354,03

27.354,03

24.2

Kontenjeri za selektivni otpad

20.645,97

20.645,97

 

203-b

20.645,97

20.645,97

24.3

Kontenjeri za selektivni otpad

156.800,00

156.800,00

 

203-c

156.800,00

156.800,00

25.

Izgradnja nogostupa u Rakovici

328.000,00

328.000,00

 

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Ožujak

45 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1

Izgradnja nogostupa u Rakovici

312.000,00

312.000,00

 

214-a

312.000,00

312.000,00

25.2

Izgradnja nogostupa u Rakovici

16.000,00

16.000,00

 

214-b

16.000,00

16.000,00

26.

Geodetske usluge

193.200,00

227.200,00

 

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.1

Geodetske usluge

60.000,00

60.000,00

 

 

79

 

 

26.2

Geodetsko katastarske usluge

15.600,00

8.000,00

 

 

144

7.600,00

15.600,00

26.3

Geodetsko katastarske usluge

79.200,00

79.200,00

 

 

142

 

 

26.4

Geodetski elaborat PZ Grabovac

8.000,00

8.000,00

 

 

152

 

 

26.5

Geodetski elaborat i druga tehnička dok. PZ Grabovac

30.400,00

72.000,00

 

 

150

-41.600,00

30.400,00

27.

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

32.000,00

32.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

8.000,00

8.000,00

 

 

 

 

 

82-a

 

 

27.2

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

8.000,00

8.000,00

 

 

 

 

 

103

 

 

27.3

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

16.000,00

16.000,00

 

 

 

 

 

105

 

 

28.

Uređenje starog grada Drežnika

260.786,57

361.600,00

 

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Lipanj

60 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.1

Uređenje starog grada Drežnika

5.600,00

5.600,00

 

168

 

 

28.2

Uređenje i sanacija starog grada Drežnika- nadzor

11.186.57

8.000,00

 

167

3.186,57

11.186.57

28.3

Uređenje starog grada Drežnika

4.000,00

28.000,00

 

169

-24.000,00

4.000,00

28.4

Uređenje starog grada Drežnika

240.000,00

320.000,00

 

170

-80.000,00

240.000,00

29.

Priključak na vodovodnu mrežu

40.000,00

40.000,00

 

 

 

 

 

154-a

40.000,00

40.000,00

 

 

IV

 

Utvrđeni plan nabave uskladiti će se tijekom godine u skladu s mogućnostima i potrebama Općine Rakovica i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.

 

V

 

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/11) ostali postupci nabave roba, radova i usluga za procijenjenu vrijednost nabave do 70.000,00 kuna vršit će se na druge propisane načine.

 

VI

 

Danom stupanja na snagu ovog plana prestaje važiti Plan nabave Općine Rakovica u 2012. godini (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 55/11).

 

VII

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

                                                                                             Zoran Luketić. bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj