Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PLAN NABAVE 2013

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 406-01/12-01/04

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 11.12.2012.

 

 

            Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ br. 21/09 i 12/12) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 40. sjednici održanoj 11.12.2012. godine donijelo je

 

PLAN NABAVE

Općine Rakovica u 2013. godini

 

I

 

U skladu s Proračunom Općine Rakovica za 2013.g. utvrđuje se Plan nabave u 2013.g.

            Planirana sredstva za nabavu roba, radova i usluga u 2013. g. iskazuje se s porezom na dodanu vrijednost.

            Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga u 2013. g. iskazuje se bez poreza na dodanu vrijednost.

 

II

 

Plan nabave za 2013. g. temelji se na potrebama Općine Rakovica, a sukladno sljedećim aktima:

 

- Proračunu Općine Rakovica za 2013. g.,

- Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g.

- Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. g.

 

 

III

 

Tijekom 2013. g. provesti će se nabava sljedećih roba, radova i usluga:

 

 

 

 

 

 

Eviden-cijski broj nabave

Predmet nabave

Procjenjena vrijednost

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor o javnoj nabavi/ okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje

Pozicija u proračunu

 

 

Napomena

1

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO

76.800,00

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Selište Drežničko

8.000,00

 

 

 

 

18

 

1.2

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Rakovica

12.800,00

 

 

 

 

21

 

1.3

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Čatrnja

5.600,00

 

 

 

 

24

 

1.4

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Drežnik Grad

10.400,00

 

 

 

 

27

 

1.5

 

Materijal i dijelovi za tek. održavanje prijevoznih sredstava – opć. načelnik

800,00

 

 

 

 

40

 

1.6

Održavanje prijevoznog sredstva – opć. načelnik

4.000,00

 

 

 

 

43

 

1.7

 

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje objekta općine

800,00

 

 

 

 

77

 

1.8

 

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje održavanje postrojenja

2.400,00

 

 

 

 

78

 

 

    1.9

 

 

Održavanje prijevoznog sredstava - JUO

3.200,00

 

 

 

 

83

 

1.10

 

Tekuće i inv. održavanje poslovne i stambene zgrade

1.600,00

 

 

 

 

106

 

1.11

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

2.400,00

 

 

 

 

123

 

1.12

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

800,00

 

 

 

 

125

 

1.13

 

Usluge tek. i inv. održavanja športskih igrališta u naseljima

24.000,00

 

 

 

 

197

 

2.

Rad JUO-a

17.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Uredski materijal

16.000,00

 

 

 

 

72

 

2.2

Sitni inventar

1.600,00

 

 

 

 

104

 

3.

Ostale usluge za promidžbu i informiranje - web stranica, oglašavanje

32.000,00

 

 

 

 

85

 

4.

Ostale računalne usluge - održavanje i razvoj programa

20.000,00

 

 

 

 

92

 

5.

Ostali materijal za proizv. energije - lož ulje

48.000,00

 

 

 

 

 

 

5.1

Ostali materijal za proizv. energije - lož ulje

24.000,00

 

 

 

 

109

 

5.2

Ostali materijal za proizv. energije - lož ulje

24.000,00

 

 

 

 

110

 

6.

Katastarska izmjera

400.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

 

 

 

 

 

6.1

Nova katastarska izmjera

160.000,00

 

 

114

Postupak provodi DGU

6.2

Nova katastarska izmjera

80.000,00

 

 

115

 

6.3

 

Nova katastarska izmjera

160.000,00

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Dokumentacija za EU fondove

80.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor

Ožujak

90 dana

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Tržnica u PZ Grabovac

136.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Izgradnja vanjske tržnice

72.000,00

167

 

8.2

 

8.3

Nabava oprema za vanjsku tržnicu

24.000,00

168

 

Projektna dokumentacija za tržnicu

40.000,00

172

 

9.

9.1

9.2

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

 

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

526.400,00

54.400,00

378.400,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor

Rujan

90 dana

169

175

 

9.3

Ulaz u poduzetničku zonu

93.600,00

 

 

 

 

174

 

10.

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

108.800,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor

Travanj

90 dana

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

80.000,00

171

 

10.2

NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

28.800,00

176

 

11.

 

11.1

Izgradnja vodovoda u zoni

 

Izgradnja vodovoda u zoni

167.200,00

 

108.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor

Travanj

90 dana

173

 

11.2

Izgradnja vodovoda u zoni

59.200,00

 

 

 

 

177

 

12.

Veterinarske usluge i usluge uklanjanja i zbrinjavanja životinja

20.000,00

 

 

 

 

204

 

13.

Pojačano održavanje prometnica

375.200,00

Otvoreni postupak javne nabave 

 

 

 

207

Ugovor sklopljen do 02.11.2013.

14.

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

408.600,00

 

 

 

 

 

 

14.1

Uređenje Starog grada Drežnika

16.000,00

 Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Svibanj 

2 godine

185

 

14.2

Uređenje Starog grada Drežnika

392.600,00

 

 

 

 

187

 

15.

Stari grad Drežnik – projektna dokumentacija

68.000,00

 

 

 

 

 189

 

 

 

 

 

 

16.

Elaborat arheoloških istraživanja

68.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

Elaborat arheoloških istraživanja

12.000,00

 

 

186

 

16.2

Elaborat arheoloških istraživanja

56.400,00

 

 

188

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Usluge telefona i interneta

34.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

Usluge telefona - općinski načelnik

3.200,00

 

 

 

 

41

 

17.2

Usluge mobitela – općinski načelnik

6.400,00

 

 

 

 

42

 

17.3

Usluge mobitela

3.200,00

 

 

 

 

57

 

17.4

Usluge telefona i telefaxa - JUO

12.000,00

 

 

 

 

80

 

17.5

Usluge interneta

1.600,00

 

 

 

 

81

 

17.6

Usluge telefona i telefaxa - JUO

8.000,00

 

 

 

 

105

 

18.

Električna energija

248.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Listopad

4 godine

 

 

 

18.1

 

Električna energija za javnu rasvjetu

 

240.000,00

 

 

217

 

18.2

Električna energija za općinsku i stambenu zgradu općine

8.000,00

75

 

19.

Uređenje deponije Ćuić Brdo

4.013.920,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

112.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

 

 

 

220

Sklopljen okvirni sporazum u 2012. g

19.2

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

49.120,00

 

 

 

 

221

 

19.3

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

12.800,00

 

 

 

 

222

 

19.4

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

112.000,00

 

 

 

 

223

(izvode se radovi)

19.5

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

488.000,00

 

 

 

 

224

 

19.6

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

40.000,00

 

 

 

 

225

 

19.7

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

3.200.000,00

 

 

 

 

226

 

20.

Sanacija i održavanje vodovoda

155.200,00

 

 

 

 

227 

Prema ZKG

 

 

 

 

 

21.

Izgradnja nogostupa

204.080,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor

Svibanj

40 dana

 

 

 

 

 

 

 

21.1

Izgradnja nogostupa

4.080,00

249

 

21.2

Izgradnja nogostupa

40.000,00

250

 

21.3

Izgradnja nogostupa

160.000,00

 

 

 

 

251

 

22.

Geodetske usluge

20.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1

Geodetske usluge

8.000,00

 

88

 

22.2

Geodetske usluge

12.000,00

 

155

 

23.

Izgradnja prometnice u Grabovcu

24.000,00

 

 

 

 

243 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

IV

 

           Utvrđeni  plan  nabave  uskladiti  će  se  tijekom  godine  u  skladu  s  mogućnostima  i

potrebama Općine Rakovica i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.

                                                                     

 

V

 

         Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) ostali postupci nabave roba, radova i usluga za procijenjenu vrijednost nabave do 70.000,00 kuna vršit će se na druge propisane načine.

 

VI

 

         Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

                                                                                                             

                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

                                                                                                                    Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj