Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Plan razvojnih programa za 2013. godinu

OPĆINA RAKOVICA          
             
              PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2013. SA PROJEKCIJMA ZA 2014. I 2015.
             
             
BROJ           UKUPNO
KONTA INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA 2013. 2014. 2015. ( od 3 do 5)
1   2 3 4 5 6
    SVEUKUPNO 8.439.750,00 6.022.100,00 8.877.700,00 23.339.550,00
  RAZDJEL 003  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 8.439.750,00 6.022.100,00 8.877.700,00 23.339.550,00
  Kapitalni projekt K100001 UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA 6.000,00 6.000,00 25.000,00 37.000,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 6.000,00 6.000,00 25.000,00 37.000,00
    Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI 6.000,00 6.000,00 25.000,00 37.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 6.000,00 25.000,00 37.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.000,00 6.000,00 25.000,00 37.000,00
422   Postrojenja i oprema 6.000,00 0,00 0,00 37.000,00
4221   Uredska oprema i namještaj 5.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4227   Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.000,00 0,00 0,00 7.000,00
  Kapitalni projekt K100002 RAČUNALNI PROGRAMI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
    Izvor  3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
    Izvor  3.7. PRENESENA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
426   Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 20.000,00
4262   Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,00 20.000,00
  Kapitalni projekt K100003 KATASTARSKA IZMJERA 500.000,00 1.000.000,00 990.000,00 2.490.000,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 200.000,00 500.000,00 490.000,00 1.190.000,00
    Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI 200.000,00 500.000,00 490.000,00 1.190.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 500.000,00 490.000,00 1.190.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 500.000,00 490.000,00 1.190.000,00
426   Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00
4264   Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00
    Izvor  4. POMOĆI 300.000,00 500.000,00 500.000,00 1.300.000,00
    Izvor  4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
426   Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 100.000,00
4264   Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 100.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00
426   Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4264   Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00
    Izvor  4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVANOG PRORAČUNA 200.000,00 400.000,00 400.000,00 1.000.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 400.000,00 400.000,00 1.000.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 400.000,00 400.000,00 1.000.000,00
426   Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
4264   Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
  Kapitalni projekt K100004 DOKUMENTACIJA ZA  EU FONDOVE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
426   Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4264   Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
  Kapitalni projekt K100001 KAPITALNE DONACIJE OŠ EUGENA KVATERNIKA RAKOVICA 5.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 5.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00
    Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI 5.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00
3   Rashodi poslovanja 5.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00
38   Ostali rashodi 5.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00
382   Kapitalne donacije 5.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3821   Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 5.000,00 0,00 0,00 20.000,00
  Kapitalni projekt K100001 KAPITALNE DONACIJE TZO RAKOVICA 145.000,00 127.000,00 127.000,00 399.000,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 140.000,00 100.000,00 120.000,00 360.000,00
    Izvor  1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI- ADMIN., UPRAVNE I DR. PRISTOJBE 140.000,00 100.000,00 120.000,00 360.000,00
3   Rashodi poslovanja 140.000,00 100.000,00 120.000,00 360.000,00
38   Ostali rashodi 140.000,00 100.000,00 120.000,00 360.000,00
382   Kapitalne donacije 140.000,00 0,00 0,00 360.000,00
3821   Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 140.000,00 0,00 0,00 360.000,00
    Izvor  3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.000,00 27.000,00 7.000,00 39.000,00
    Izvor  3.1. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 5.000,00 7.000,00 7.000,00 19.000,00
3   Rashodi poslovanja 5.000,00 7.000,00 7.000,00 19.000,00
38   Ostali rashodi 5.000,00 7.000,00 7.000,00 19.000,00
382   Kapitalne donacije 5.000,00 0,00 0,00 19.000,00
3821   Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 5.000,00 0,00 0,00 19.000,00
    Izvor  3.7. PRENESENA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3   Rashodi poslovanja 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
38   Ostali rashodi 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
382   Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3821   Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 20.000,00
  Kapitalni projekt K100002 KAPITALNE DONACIJE JU RAKOVICA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 0,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00
    Izvor  1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI- ADMIN., UPRAVNE I DR. PRISTOJBE 0,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00
3   Rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00
38   Ostali rashodi 0,00 40.000,00 20.000,00 60.000,00
382   Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 60.000,00
3821   Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00 60.000,00
    Izvor  3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00 0,00 20.000,00 60.000,00
    Izvor  3.7. PRENESENA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE 40.000,00 0,00 20.000,00 60.000,00
3   Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 20.000,00 60.000,00
38   Ostali rashodi 40.000,00 0,00 20.000,00 60.000,00
382   Kapitalne donacije 40.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3821   Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 40.000,00 0,00 0,00 60.000,00
  Kapitalni projekt K100001 PODUZETNIČKA ZONA GRABOVAC 1.185.000,00 550.000,00 550.000,00 2.285.000,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
    Izvor  1.6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
421   Građevinski objekti 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
422   Postrojenja i oprema 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4227   Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
    Izvor  3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
    Izvor  3.3. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
421   Građevinski objekti 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
4213   Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
    Izvor  3.7. PRENESENA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
421   Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
426   Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4264   Ostala nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
    Izvor  4. POMOĆI 835.000,00 550.000,00 550.000,00 1.935.000,00
    Izvor  4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 135.000,00 50.000,00 50.000,00 235.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 135.000,00 50.000,00 50.000,00 235.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 135.000,00 50.000,00 50.000,00 235.000,00
421   Građevinski objekti 135.000,00 0,00 0,00 235.000,00
4213   Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 135.000,00 0,00 0,00 235.000,00
    Izvor  4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVANOG PRORAČUNA 700.000,00 500.000,00 500.000,00 1.700.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 500.000,00 500.000,00 1.700.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 500.000,00 500.000,00 1.700.000,00
421   Građevinski objekti 700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
4213   Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 590.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 110.000,00 0,00 0,00 610.000,00
  Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE I SANACIJA STAROG GRADA DREŽNIKA 701.250,00 455.000,00 445.000,00 1.601.250,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
    Izvor  1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI- ADMIN., UPRAVNE I DR. PRISTOJBE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
421   Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00 60.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00 60.000,00
    Izvor  4. POMOĆI 681.250,00 435.000,00 425.000,00 1.541.250,00
    Izvor  4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 35.000,00 35.000,00 25.000,00 95.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 35.000,00 25.000,00 95.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 35.000,00 25.000,00 95.000,00
421   Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00 80.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00 80.000,00
426   Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4264   Ostala nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
    Izvor  4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVANOG PRORAČUNA 646.250,00 400.000,00 400.000,00 1.446.250,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 646.250,00 400.000,00 400.000,00 1.446.250,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 646.250,00 400.000,00 400.000,00 1.446.250,00
421   Građevinski objekti 490.750,00 0,00 0,00 1.290.750,00
4214   Ostali građevinski objekti 490.750,00 0,00 0,00 1.290.750,00
426   Nematerijalna proizvedena imovina 155.500,00 0,00 0,00 155.500,00
4264   Ostala nematerijalna proizvedena imovina 155.500,00 0,00 0,00 155.500,00
  Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE DEPONIJE ĆUIĆ BRDO 5.017.400,00 0,00 0,00 5.017.400,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 217.400,00 0,00 0,00 217.400,00
    Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
421   Građevinski objekti 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
    Izvor  1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00
421   Građevinski objekti 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00
4214   Ostali građevinski objekti 61.400,00 0,00 0,00 61.400,00
    Izvor  1.9. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
421   Građevinski objekti 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
    Izvor  3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00
    Izvor  3.4. PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
421   Građevinski objekti 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
    Izvor  3.7. PRENESENA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
421   Građevinski objekti 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
    Izvor  4. POMOĆI 4.050.000,00 0,00 0,00 4.050.000,00
    Izvor  4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
421   Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
    Izvor  4.9. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
421   Građevinski objekti 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
  Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE 200.000,00 814.000,00 5.016.000,00 6.030.000,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 100.000,00 16.000,00 16.000,00 132.000,00
    Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3   Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
38   Ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
386   Kapitalne pomoći 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3861   Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
    Izvor  1.9. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA 0,00 16.000,00 16.000,00 32.000,00
3   Rashodi poslovanja 0,00 16.000,00 16.000,00 32.000,00
38   Ostali rashodi 0,00 16.000,00 16.000,00 32.000,00
386   Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00 32.000,00
3861   Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 32.000,00
    Izvor  3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 548.000,00 240.000,00 788.000,00
    Izvor  3.3. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
3   Rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
38   Ostali rashodi 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
386   Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00 200.000,00
3861   Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 200.000,00
    Izvor  3.4. PRIHODI OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 0,00 140.000,00 140.000,00 280.000,00
3   Rashodi poslovanja 0,00 84.000,00 140.000,00 224.000,00
38   Ostali rashodi 0,00 84.000,00 140.000,00 224.000,00
386   Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00 224.000,00
3861   Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 224.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
421   Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 56.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 56.000,00
    Izvor  3.7. PRENESENA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE 0,00 308.000,00 0,00 308.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 308.000,00 0,00 308.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 308.000,00 0,00 308.000,00
421   Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 208.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 208.000,00
426   Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 100.000,00
4264   Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 100.000,00
    Izvor  4. POMOĆI 100.000,00 250.000,00 4.760.000,00 5.110.000,00
    Izvor  4.1. POMOĆI IZ EU 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
3   Rashodi poslovanja 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
38   Ostali rashodi 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
386   Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
3861   Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
    Izvor  4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
421   Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 50.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 50.000,00
    Izvor  4.9. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA 100.000,00 200.000,00 1.260.000,00 1.560.000,00
3   Rashodi poslovanja 100.000,00 200.000,00 1.260.000,00 1.560.000,00
38   Ostali rashodi 100.000,00 200.000,00 1.260.000,00 1.560.000,00
386   Kapitalne pomoći 100.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00
3861   Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 100.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00
  Kapitalni projekt K100002 IZGRADNJA PROMETNICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
    Izvor  1.6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
421   Građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4213   Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
  Kapitalni projekt K100004 IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE 205.000,00 2.615.000,00 1.254.500,00 4.074.500,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 100.000,00 300.000,00 249.500,00 649.500,00
    Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - POREZI 100.000,00 300.000,00 249.500,00 649.500,00
3   Rashodi poslovanja 100.000,00 300.000,00 249.500,00 649.500,00
38   Ostali rashodi 100.000,00 300.000,00 249.500,00 649.500,00
386   Kapitalne pomoći 100.000,00 0,00 0,00 649.500,00
3861   Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 100.000,00 0,00 0,00 649.500,00
    Izvor  3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
    Izvor  3.5. PRIHOD OD NAKNADE ZA PRIKLJUČAK 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
3   Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
38   Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
386   Kapitalne pomoći 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3861   Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00
    Izvor  4. POMOĆI 100.000,00 2.310.000,00 1.000.000,00 3.410.000,00
    Izvor  4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
3   Rashodi poslovanja 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
38   Ostali rashodi 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
386   Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00 250.000,00
3861   Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 250.000,00
    Izvor  4.9. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA 100.000,00 2.060.000,00 1.000.000,00 3.160.000,00
3   Rashodi poslovanja 100.000,00 2.060.000,00 1.000.000,00 3.160.000,00
38   Ostali rashodi 100.000,00 2.060.000,00 1.000.000,00 3.160.000,00
386   Kapitalne pomoći 100.000,00 0,00 0,00 3.160.000,00
3861   Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 100.000,00 0,00 0,00 3.160.000,00
  Kapitalni projekt K100006 NOGOSTUPI 255.100,00 375.100,00 375.200,00 1.005.400,00
    Izvor  1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - TEKUĆI 0,00 170.000,00 170.000,00 340.000,00
    Izvor  1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI- ADMIN., UPRAVNE I DR. PRISTOJBE 0,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00
421   Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 40.000,00
4213   Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 40.000,00
    Izvor  1.6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00
421   Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 300.000,00
4213   Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 300.000,00
    Izvor  3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 55.100,00 5.100,00 5.200,00 65.400,00
    Izvor  3.B. PRIHOD OD KONCESIJE 5.100,00 5.100,00 5.200,00 15.400,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.100,00 5.100,00 5.200,00 15.400,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.100,00 5.100,00 5.200,00 15.400,00
421   Građevinski objekti 5.100,00 0,00 0,00 15.400,00
4213   Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 5.100,00 0,00 0,00 15.400,00
    Izvor  3.C. NAKNADA ZA ZADRŽ. NEZAKONITO IZGRAĐ.GRAĐEVINA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
421   Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4213   Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
    Izvor  4. POMOĆI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00
    Izvor  4.3. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00
421   Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 600.000,00
4213   Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 600.000,00
  Kapitalni projekt K100001 Investicijsko uređenje groblja 50.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00
    Izvor  4. POMOĆI 50.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00
    Izvor  4.7. KAPITALNE POMOĆI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 50.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00
4   Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00
42   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00
421   Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 110.000,00
4214   Ostali građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 110.000,00
             

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj