Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Statut Općine Rakovica

BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
1
Na temelju ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, br. 60/01 – vjerodostojno tumaĉenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i ĉlanka 11. Statuta Općine Rakovica (“Glasnik Karlovaĉke županije” broj 02/06), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 2. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2009., donosi
S T A T U T
OPĆINE R A K O V I C A
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovim se Statutom ureĊuje status i ustrojstvo Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općina) i to:
- status, podruĉje i granice,
- samoupravni djelokrug,
- obilježja, peĉati i Dan Općine,
- javna priznanja,
- posebne odredbe o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalne manjine(samo za općine koje su u obvezi regulirati ovo pravo, a u skladu s posebnim zakonima koji reguliraju pitanje nacionalnih manjina i njihovih prava),
- ustrojstvo, ovlasti i naĉin rada tijela,
- financiranje i imovina,
- neposredno sudjelovanje graĊana u odluĉivanju,
- mjesna samouprava,
- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te podruĉne (regionalne) samouprave,
- druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.
I – 1. Status, podruĉje i granice Općine
Ĉlanak 2.
Općina Rakovica je jedinica lokalne samouprave na podruĉju utvrĊenom zakonom o podruĉjima županije, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Naziv općine je: Općina Rakovica
Sjedište općine je u: Rakovici, Rakovica broj 6.
Općina je pravna osoba.
Ĉlanak 3.
U sastav Općine ulaze slijedeća naselja: Basara, Brajdić Selo, Brezovac, Broćanac, Ĉatrnja, Ćuić Brdo, Drage, Drežnik Grad, Selište Drežniĉko, Grabovac, Irinovac, Jamarje, Jelov Klanac, Kordunski Ljeskovac, Koranski Lug, Korita, Lipovac, Lipovaĉa, Mašvina, Gornja Moĉila, Nova Kršlja, Oštarski Stanovi, Rakovica, Rakoviĉko Selište, Sadilovac i Stara Kršlja.
Granice Općine idu rubnim podruĉjima katastarskih općina i to: na sjeveru Broćanac i Mašvina, na sjeveroistoku Nova Kršlja, na jugoistoku Sadilovac, na jugu Drežnik Grad, na zapadu Rakovica i na sjverozapadu Moĉila.
Granice Općine mogu se mijenjati na naĉin i po postupku propisanom u posebnom zakonu.
I – 2. Samoupravni djelokrug Općine
Ĉlanak 4.
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnoj znaĉaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe graĊana, a koji nisu ustavom ili zakonom dodjeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- ureĊenje naselja i stanovanja,
- prostorno i urbanistiĉko planiranje
- komunalno gospodarstvo
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošaĉa,
- zaštitu i unapreĊenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom podruĉju,
- te ostale poslove sukladne posebnim propisima.
Općina Rakovica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se ureĊuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog ĉlanka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrĊuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Ĉlanak 5.
Općinsko vijeće može odluĉiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine iz ĉl. 4. ovog Statuta prenesu na Karlovaĉku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine Karlovaĉke županije da Općini Rakovica, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje odreĊenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na podruĉju Općine Rakovica, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
2
I – 3. Obilježja i peĉat
Ĉlanak 6.
Obilježja Općine Rakovica su grb, zastava i Dan općine.
Grb Općine je rijeĉni rak, crvene boje na žutoj podlozi „V“ oblika.
Zastava Općine je bordo crvene boje sa grbom u sredini.
U Općini se sveĉano obilježava 05. kolovoza, kao Dan općine, kada je Općina osloboĊena u Domovinskom ratu.
Na zahtjev fiziĉke ili pravne osobe može se odobriti, radi promicanja Općine, uporaba i isticanje grba i zastave Općine.
Naĉin isticanja i korištenja obilježja Općine urediti će se općim aktom kojega donosi Općinsko vijeće.
Ĉlanak 7.
Općina ima ĉetiri (3) peĉata promjera 38 mm i ĉetiri (3) peĉata promjera
25 mm s grbom Republike Hrvatske u sredini.
Peĉati su slijedećeg sadržaja :
- „REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVAĈKA ŽUPANIJA, OPĆINA RAKOVICA, OPĆINSKO VIJEĆE, RAKOVICA“ jedan ( 1) peĉat promjera 38 mm s rednim brojem 1 i jedan(1) peĉat promjera 25 mm s rednim brojem 1,
- „REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVAĈKA ŽUPANIJA, OPĆINA RAKOVICA, JEDNISTVENI UPRAVNI ODJEL, RAKOVICA“ jedan(1) peĉat promjera 38 mm s rednim brojem 1 i jedan (1) peĉat promjera 25 mm s rednim brojem 1,
- „REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVAĈKA ŽUPANIJA, OPĆINA RAKOVICA, OPĆINSKI NAĈELNIK, RAKOVICA“ jedan (1) peĉat promjera 38 mm s rednim bojem i jedan (1) peĉat promjera 25 mm s rednim brojem 1.
I – 4. Javna priznanja Općine
Ĉlanak 8.
Općinsko vijeće dodjeljuje nagrade i druga priznanja graĊanima fiziĉkim i pravnim osobama koji u svom radu i djelovanju znaĉajno doprinose promicanju interesa Općine.
Poĉasnim graĊaninom može se proglasiti graĊanin RH ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili politiĉkim djelovanjem znaĉajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u RH.
Poĉašću se ne stjeĉu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se poĉastvovani pokaže nedostojnim takve poĉasti.
O sadržaju, obliku i postupku dodjeljivanja poĉasti, nagrada i priznanja Općine Općinsko vijeće donosi posebni opći akt.
II. SURADNJA Općine s drugim općinama, gradovima i županijama
Ĉlanak 9.
Općina suraĊuje sa drugim općinama, gradovima i županijama radi unapreĊenja razvoja gospodarskih i društvenih aktivnosti od interesa za Općinu.
Općina Rakovica može ostvariti suradnju s jedinicama lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave drugih država.
Kada Općina ocjeni da postoji interes za uspostavu suradnje i mogućnost za njezino razvijanje, odluku o uspostavi meĊusobne suradnje, odnosno sklapanje sporazuma o suradnji donosi Općinsko vijeće, na naĉin i po postupku utvrĊenim zakonom i ovim Statutom.
III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUĈIVANJU
Ĉlanak 10.
GraĊani mogu neposredno sudjelovati u odluĉivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora graĊana u skladu sa zakonom i Statutom Općine.
Ĉlanak 11.
Referendum se može raspisati radi odluĉivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, promjeni odluke o ustrojstvu Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima odreĊenim zakonom i Statutom.
Referendum na temelju odredaba zakona i Statuta raspisuje Općinsko vijeće, na prijedlog jedne trećine svojih ĉlanova, na prijedlog općinskog naĉelnika, na prijedlog polovice mjesnih odbora na podruĉju Općine i na prijedlog 20% biraĉa upisanih u biraĉki popis Općine.
Ĉlanak 12.
Referendum se može raspisati radi razrješenja Općinskog naĉelnika i njegovog/vih zamjenika u sluĉaju:
- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
3
- kada svojim radom prouzroĉe Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proraĉuna Općine u tekućoj godini.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog ĉlanka može dati najmanje jedna trećina ĉlanova Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog naĉelnika i njegovog/vih zamjenika može dati i 20% biraĉa upisanih u popis biraĉa Općine.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od biraĉa.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog naĉelnika i njegovog/vih zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od poĉetka mandata općinskog naĉelnika i njegovog/vih zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Općinskog naĉelnika i njegovog/vih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.
Ĉlanak 13.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali biraĉi sukladno ĉlanku 12. stavku 4. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.
Ĉlanak 14.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, podruĉje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odluĉuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će biraĉi odluĉivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će biraĉi odluĉivati, te dan održavanja referenduma.
Ĉlanak 15.
Pravo glasovanja na referendumu imaju graĊani koji imaju prebivalište na podruĉju Općine i upisani su u popis biraĉa.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.
Ĉlanak 16.
Postupak provoĊenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu.
Ĉlanak 17.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova graĊana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog ĉlanka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski naĉelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog ĉlanka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog ĉlanka odreĊuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova graĊana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.
Ĉlanak 18.
Zbor graĊana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru graĊana potrebna je prisutnost najmanje 5% biraĉa upisanih u popis biraĉa mjesnog odbora za ĉije podruĉje je sazvan zbor graĊana.
Izjašnjavanje graĊana na zboru graĊana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih graĊana.
Ĉlanak 19.
GraĊani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje odreĊenog akta ili rješavanje odreĊenog pitanja iz njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog ĉlanka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto (10%) biraĉa upisanih u biraĉki popis Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od prijema prijedloga.
Ĉlanak 20.
Svaki graĊanin ima pravo Općinskom vijeću i njegovim tijelima podnositi predstavke i pritužbe radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih graĊanskih dužnosti.
Na predstavke i pritužbe graĊani moraju dobiti odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
4
Ĉlanak 21.
Općinska tijela dužna su u službenim prostorijama Općine na vidnom mjestu osigurati potrebna tehniĉka i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.
IV TIJELA OPĆINE
IV – 1. Općinsko vijeće
Ĉlanak 22.
Općinsko vijeće je predstavniĉko tijelo graĊana, i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno odreĊeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na ureĊivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog naĉelnika
Ukoliko se na naĉin propisan stavkom 2. ovog ĉlanka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.
Ĉlanak 23.
Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- donosi odluke i druge opće akte kojima ureĊuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
- donosi proraĉun i odluku o izvršenju proraĉuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proraĉuna,
- donosi odluku o privremenom financiranju,
- odluĉuje o stjecanju i otuĊenju pokretnina i nekretnina Općine ĉija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odluĉuje o stjecanju i otuĊenju pokretnina i nekretnina, odnosno ĉija je pojedinaĉna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
- donosi odluku o promjeni granice Općine,
- osniva radna tijela Općinskog vijeća, bira i razrješava ĉlanove radnih tijela Općinskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
- ureĊuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugaĉije propisano,
- raspisuje lokalni referendum,
- ima status Skupštine trgovaĉkog društva u vlasništvu Općine,
- donosi odluku o kriterijima, naĉinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe odreĊene zakonom, ovim Statutom i posebnim aktima Općinskog vijeća,
- obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.
Ĉlanak 24.
Općinsko vijeće ima 11 ĉlanova, odnosno vijećnika.
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno svom udjelu u ukupnom stanovništvu Općine.
U Općinskom vijeću 1 (jedan) ĉlan je obvezno iz reda hrvatskih državljana pripadnika srpske nacionalne manjine.
Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost predstavnika srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću, broj ĉlanova Općinskog vijeća povećat će se za jednog ĉlana pripadnika srpske nacionalne manjine, a izabranim će se smatrati onaj pripadnik srpske nacionalne manjine koji je bio kandidiran na izbornim listama, a nije izabran, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima.
Ako se ni primjenom odredbe stavka 4. ovoga ĉlanka ne postigne odgovarajuća zastupljenost predstavnika srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću, raspisat će se dopunski izbori za predstavnika srpske nacionalne manjine u roku od 90 dana od konstituiranja Općinskog vijeća.
U sluĉaju povećanja broja ĉlanova Općinskog vijeća sukladno odredbama stavaka 4. i 5. ovoga ĉlanka, ukupan broj ĉlanova Općinskog vijeća iznimno od odredbe ĉlanka 28. stavka 1. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi može biti paran.
Ĉlanak 25.
Mandat ĉlana Općinskog vijeća izabranog na redovitim izborima traje 4 godine.
Mandat ĉlana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovitim izborima.
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
5
Ĉlanak 26.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koje bira većinom glasova svih vijećnika na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je poĉasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća predstavlja i zastupa Općinsko vijeće, te saziva i predsjedava sjednicama.
Predsjednik saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavniĉkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 ĉlanova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz st. 6. ovog ĉlanka sjednicu će sazvati Općinski naĉelnik u daljnjem roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz st. 7. ovoga ĉlanka sjednicu može sazvati, na zahtjev 1/3 ĉlanova predstavniĉkog tijela, ĉelnik Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i podruĉne (regionalne samouprave).
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže dnevni red Općinskog vijeća, upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, brine o postupku donošenja odluka i općih akata, održava red na sjednici Općinskog vijeća, usklaĊuje rad radnih tijela, potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće, brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog naĉelnika, brine se o zaštiti prava vijećnika, obavlja i druge poslove odreĊene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Ĉlanak 27.
Predsjednika Općinskog vijeća zamjenjuje jedan od potpredsjednika Općinskog vijeća kojega on odredi.
U sluĉaju da predsjednik nije odredio zamjenika zamjenjuje ga potpredsjednik koji je izabran iz redova politiĉke stranke ili koalicije koja je na vlasti.
Ĉlanak 28.
Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća ureĊuju se Poslovnikom.
Ĉlanak 29.
Vijećnici Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograniĉena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuĊen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako odjavi prebivalište s podruĉja Općine, danom odjave prebivališta
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se ureĊuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.
Ĉlanak 30.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću ĉlana predstavniĉkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.
Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.
Ĉlanak 31.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
6
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja Općinskom naĉelniku i zamjeniku/nicima općinskog naĉelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je ĉlan i glasovati,
- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove struĉne i tehniĉke usluge.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene rijeĉi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan ĉuvati tajnost podataka, koji su kao tajni odreĊeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrĊena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.
Ĉlanak 32.
Vijećnik ima pravo predlagati raspravu po pitanjima koje se odnose na rad Općinskog naĉelnika, na izvršavanje odluka Općinskog vijeća, na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te postavljati pitanja Općinskom naĉelniku i proĉelniku.
Vijećnici mogu Općinskom naĉelniku postavljati pitanja o njegovu radu.
Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Vijeća sukladno odredbama poslovnika Općinskog vijeća.
Ĉlanak 33.
Ĉlan Općinskog vijeća dužnost obavlja poĉasno i za to ne prima plaću.
Ĉlan Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća
Ĉlanak 34.
Općinsko vijeće u pravilu odluĉuje većinom glasova, ako je na sjednici nazoĉna većina ĉlanova Općinskog vijeća.
O donošenju Statuta Općine, proraĉuna, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće odluĉuje većinom glasova svih ĉlanova.
Ĉlanak 35.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za pripremu i prouĉavanje odreĊenih pitanja i općih akata iz svog djelokruga rada.
Sastav, broj ĉlanova, djelokrug i naĉin rada i nadležnost radnih tijela utvrĊuje se Poslovnikom.
Ĉlanak 36.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Nazoĉnost javnosti može se iskljuĉiti samo iznimno u sluĉajevima predviĊenim posebnim zakonima i općim aktom Općine.
Sjednicama predstavniĉkog tijela prisustvuje općinski naĉelnik.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluĉi da se, u skladu sa Poslovnikom ili drugim općim aktom, po nekom pitanju glasuje tajno.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroniĉkim putem, te se održati putem video veze (videokonferencija).
Ĉlanak 37.
Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se ureĊuje naĉin konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i naĉin rada radnih tijela, naĉin i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje graĊana na sjednicama te druga pitanja od znaĉaja za rad Općinskog vijeća.
Ĉlanak 38.
Općina ima tajnika.
Tajnik pomaže predsjedniku vijeća u organiziranju poslova iz djelokruga vijeća, neposredno usklaĊuje rad vijeća i njegovih radnih tijela, osigurava pripremu potrebnog materijala za raspravu i odluĉivanje, upozorava na pravilnu primjenu zakonskih propisa te obavlja druge poslove na naĉin odreĊen odlukom Općinskog vijeća.
IV – 2. OPĆINSKI NAĈELNIK
Ĉlanak 39.
Izvršno tijelo Općine je Općinski naĉelnik.
Općinski naĉelnik ima zamjenika/ke koji se bira/ju zajedno i istovremeno na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
7
Mandat Općinskog naĉelnika i njegovog/vih zamjenika izabranog/nih na redovitim i na prijevremenim izborima traje do dana proglašenja službenih rezultata izbora novoga Općinskog naĉelnika.
Mandat Općinskog naĉelnika i njegovog/vih zamjenika može prestati i prije isteka mandata, u skladu s odredbama zakona koji ureĊuju lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu.
U obavljaju izvršne vlasti Općinski naĉelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
- utvrĊuje prijedlog proraĉuna Općine i izvršenje proraĉuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
- odluĉuje o stjecanju i otuĊenju pokretnina i nekretnina Općine ĉija pojedinaĉna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odluĉuje o stjecanju i otuĊivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuĊivanje planirano u proraĉunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Općine,
- upravlja raspoloživim novĉanim sredstvima na raĉunu proraĉuna Općine,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i naĉinu provoĊenja ocjenjivanja,
- odluĉuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivaĉ Općina,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
- imenuje i razrješava proĉelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrĊuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune
na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fiziĉkih i pravnih osoba,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općine,
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- obavlja i druge poslove predviĊene ovim Statutom i drugim propisima.
Općinski naĉelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 5. alineje 9. ovog ĉlanka tromjeseĉno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.
Ĉlanak 40.
Općinski naĉelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.
Ĉlanak 41.
Općinski naĉelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje sijeĉanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog ĉlanka, od Općinskog naĉelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Općinski naĉelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog ĉlanka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj razliĉitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog naĉelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
8
Ĉlanak 42.
Općinski naĉelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeĊen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uoĉene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne uĉini, općinski naĉelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Karlovaĉkoj županiji, te ĉelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.
Ĉlanak 43.
Općinski naĉelnik ima zamjenika koji zamjenjuje općinskog naĉelnika u sluĉaju duže odsutnosti ili drugih razloga sprijeĉenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Općinski naĉelnik mora imati zamjenika iz reda hrvatskih državljana pripadnika srpske nacionalne manjine, sukladno odredbama ĉlanka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („‟Narodne novine‟‟ broj 155/02).
Ako se na izborima za Općinskog naĉelnika ne ostvari pravo nacionalne manjine iz stavka 2. ovog ĉlanka, provode se dopunski izbori i Općinski naĉelnik u tom sluĉaju ima dva zamjenika.
Ĉlanak 44.
Općinski naĉelnik može obavljanje odreĊenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku/cima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog naĉelnika je u sluĉaju iz stavka 1. ovog ĉlanka dužan pridržavati se uputa Općinskog naĉelnika.
Ĉlanak 45.
Općinski naĉelnik i zamjenik/ci općinskog naĉelnika odluĉit će hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati profesionalno.
Osobe iz stavka 1. ovoga ĉlanka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u Općini o tome hoće li dužnost na koju su izabrane obavljati profesionalno.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koju su izabrane osobe iz stavka 1. ovoga ĉlanka ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uraĉunava im se u staž osiguranja.
Osnovna mjerila za odreĊivanje plaće, odnosno naknade plaće osoba iz stavka 1. ovoga ĉlanka odreĊuju se posebnim zakonom.
Osobe iz stavka 1. ovoga ĉlanka ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosjeĉne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.
Naknada iz stavka 5. ovoga ĉlanka isplaćuje se na teret proraĉuna Općine.
Prije isteka roka iz stavka 5. ovoga ĉlanka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.
Ĉlanak 46.
Općinskom naĉelniku i zamjeniku/cima općinskog naĉelnika mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuĊen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuĊen radi poĉinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava ĉovjeka i graĊanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih meĊunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s podruĉja jedinice,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog naĉelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog naĉelnika.
Ako mandat Općinskog naĉelnika prestane podnošenjem ostavke na dužnost općinskog naĉelnika isti će obavljati tehniĉke poslove do stupanja na dužnost novog Općinskog naĉelnika.
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
9
Ako mandat Općinskog naĉelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog naĉelnika do kraja mandata obavlja zamjenik općinskog naĉelnika izabran na redovitim izborima.
Ĉlanak 47.
Općinski naĉelnik i njegov/i zamjenik/ci mogu se razriješiti u sluĉajevima i u postupku propisanom ĉlankom 12. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju Općinskog naĉelnika i njegovog/vih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog naĉelnika.
IV – 3. UPRAVNA TIJELA OPĆINE
Ĉlanak 48.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i prenesenih poslova državne uprave osniva se Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.
Osnove i naĉela za organiziranje i ustroj Jedinstvenog upravnog odjela utvrĊuje Općinsko vijeće Pravilnikom o ustroju i djelokrugu rada tog upravnog tijela.
Ĉlanak 49.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja proĉelnik kojega na temelju javnog natjeĉaja imenuje Općinski naĉelnik.
Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom proĉelnika koja nisu utvrĊena općim aktom, primjenjuju se odredbe Zakona kojim se ureĊuje radni odnos u jedinicama lokalne samouprave.
Ĉlanak 50.
Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrĊenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provoĊenje općih i pojedinaĉnih akata tijela Općine, te u sluĉaju neprovoĊenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.
Ĉlanak 51.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom naĉelniku.
Ĉlanak 52.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proraĉunu Općine, Državnom proraĉunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
Ĉlanak 53.
Upravne, struĉne i druge poslove u upravnim tijelima Općine obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i struĉne poslove iz djelokruga tijela u kojima rade, a namještenici obavljaju prateće pomoćne poslove.
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja iz radnog odnosa službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine ureĊuju se posebnim zakonom.
Ĉlanak 54.
Pripadnicima nacionalnih manjina koji sukladno odredbama ĉlanka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02.) imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Općinskom vijeću, imaju pravo na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima Općine.
Općinski naĉelnik planom prijama u službu utvrĊuje popunjenost upravnih tijela Općine i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina iz stavka 1. ovoga ĉlanka.
Kada pripadnici nacionalnih manjina iz stavka 1. ovoga ĉlanka podnose prijavu na natjeĉaj za prijam u službu, imaju se pravo pozvati na ostvarivanje prava koja im pripadaju sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Ĉlanak 55.
Službenici poticati će se na trajno struĉno osposobljavanje i usavršavanje putem teĉajeva, seminara i školovanja.
Ĉlanak 56.
Ako na to upućuju razlozi ekonomiĉnosti, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajedniĉki organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga te u tom cilju osnovati zajedniĉka tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajedniĉka trgovaĉka društva i ustanove sukladno zakonu.
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
10
V. JAVNE SLUŽBE
Ĉlanak 57.
Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe graĊana na podruĉju komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrĊeno da se obavljaju kao javna služba.
Ĉlanak 58.
Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz ĉlanka 57. ovog Statuta osnivanjem trgovaĉkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovaĉkim društvima u kojima Općina ima udjele ili dionice Općinsko vijeće ima status Skupštine društva.
Obavljanje odreĊenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fiziĉkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.
VI. MJESNA SAMOUPRAVA
Ĉlanak 59.
Mjesni odbori osnivaju se Statutom Općine kao oblik neposrednog sudjelovanja graĊana u odluĉivanju lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad graĊana.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje ili više meĊusobno povezanih manjih naselja Općine.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Ĉlanak 60.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:
- 51% biraĉa upisanih u popis biraĉa za podruĉje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,
- organizacije i udruge graĊana,
- Općinsko vijeće,
- radno tijelo Općinskog vijeća i
- Općinski naĉelnik.
Prijedlog sadrži podatke o:
- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,
- nazivu mjesnog odbora,
- podruĉju i granicama mjesnog odbora,
- sjedištu mjesnog odbora,
- potrebi osnivanja mjesnog odbora.
O inicijativi i prijedlogu za ukidanje mjesnog odbora, za izdvajanje dijela podruĉja mjesnog odbora iz mjesnog odbora te o spajanju mjesnih odbora odluĉuje se na naĉin i po postupku utvrĊenom za osnivanje mjesnog odbora.
O inicijativi i prijedlogu iz stavka 2. ovoga ĉlanka Općinsko vijeće odluĉuje uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.
U sluĉaju da prijedlog iz stavka 2. ovog ĉlanka, daju graĊani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom naĉelniku.
Ĉlanak 61.
Općinski naĉelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrĊuje da li je prijedlog podnesen na naĉin i po postupku utvrĊenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Općinski naĉelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani naĉin i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Općinski naĉelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Ĉlanak 62.
Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora raspravlja se na zboru graĊana naselja ili dijelu naselja, koji saziva predsjednik Općinskog vijeća.
Da bi mogla donijeti odluku o osnivanju mjesnog odbora, zboru graĊana mora prisustvovati najmanje 51% biraĉa upisanih u popis biraĉa naselja ili dijela naselja.
Odluku o osnivanju mjesnog odbora donijet će Općinsko vijeće ako se većina prisutnih graĊana na zboru izjasni za osnivanje mjesnog odbora.
Ĉlanak 63.
Na podruĉju Općine Rakovica osnovano je šest (6) mjesnih odbora.
1. Mjesni odbor Rakovica kojem pripradaju naselja: Rakovica, Drage, Oštarski Stanovi, Rakoviĉko Selište, Brajdić Selo, Jelov Klanac, Korita, Gornja Moĉila, Stara Kršlja, Jamarje, Mašvina, Lipovac, Brezovac, Ĉuić Brdo i Broćanac.
Vijeće mjesnog odbora ima 11 ĉlanova.
2. Mjesni odbor Drežnik Grad kojem pripadaju naselja: Drežnik Grad, Irinovac, Grabovac i Sadilovac.
Vijeće mjesnog odbora ima 7 ĉlanova.
3. Mjesni odbor Selište Drežniĉko kojem pripada naselje Selište Drežniĉko.
Vijeće mjesnog odbora ima 5 ĉlanova.
4. Mjesni odbor Ĉatrnja kojem pripada naselje Ĉatrnja.
Vijeće mjesnog odbora ima 5 ĉlanova.
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
11
5. Mjesni odbor Lipovaĉa kojem priprada naselje Lipovaĉa.
Vijeće mjesnog odbora ima 5 ĉlanova.
6. Mjesni odbor Nova Kršlja kojem pripadaju naselja: Nova Kršlja, Kordunski Ljeskovac, Basara i Koranski Lug.
Vijeće mjesnog odbora ima 5 ĉlanova.
Ĉlanak 64.
Mjesni odbor na podruĉju za koje je osnovan obavlja poslove koji su od svakodnevne važnosti za potrebe graĊana kao što je:
- ureĊenje mjesta, izgradnja i održavanje manjih parkova, nasada, djeĉjih igrališta, rekreacijskih i športskih igrališta,
- izgradnja i održavanje objekata koji služe za svakodnevne potrebe graĊana (parkirališta, nogostupi, poljski putovi, putovi i tržnice, sajmišta, mjesna kanalizacija, vodovod i sl.),
- ĉišćenje javnih površina, odvoz smeća, odvodnja atmosferskih voda, zaštita okoliša i dr.
Sredstva za obavljanje poslova iz st. 1. ovog ĉlanka osiguravaju se putem proraĉuna Općine, doprinosom graĊana odnosno drugih prihoda iz imovine mjesnog odbora.
Ĉlanak 65.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Ĉlanove vijeća mjesnog odbora biraju graĊani s podruĉja mjesnog odbora koji imaju biraĉko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od 4 (ĉetiri) godine.
ProvoĊenje izbora za ĉlanove vijeća mjesnog odbora kao i druga pitanja u svezi s izborom ĉlanova vijeća mjesnog odbora ureĊuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ureĊuje izbor ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica lokalne samouprave
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obraĉun te obavlja i druge poslove utvrĊene ovim Statutom i Zakonom.
Ĉlanak 66.
Izbore za ĉlanove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinski naĉelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Ĉlanak 67.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz reda svojih ĉlanova, tajnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, predsjedniku Općinskog vijeća i Općinskom naĉelniku.
Vijeće mjesnog odbora može iskazati nepovjerenje predsjedniku vijeća.
Prijedlog za pokretanje nepovjerenja predsjedniku vijeća može dati najmanje jedna trećina ĉlanova vijeća kao i najmanje 5% biraĉa s podruĉja mjesnog odbora.
Ĉlanak 68.
Vijeće mjesnog odbora u skladu s ovim Statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima graĊana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog znaĉaja, može sazivati mjesne zborove graĊana.
Mjesni zbor graĊana saziva se za dio podruĉja mjesnog odbora koji ĉini odreĊenu cjelinu.
Ĉlanak 69.
Mjesni zbor graĊana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu s ovim Statutom.
Mjesni zbor graĊana vodi predsjednik mjesnog odbora ili ĉlan vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.
Ĉlanak 70.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski naĉelnik, koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono uĉestalo krši Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
VII. IMOVINA I FINANCIRANJE
Ĉlanak 71.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Rakovica ĉine imovinu Općine Rakovica.
Ĉlanak 72.
Imovinom Općine upravljaju Općinski naĉelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Općinski naĉelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinaĉne akte glede
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
12
upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, naĉinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.
Nekretninu u vlasništvu Općine Rakovica može se otuĊiti ili na drugi naĉin s njom raspolagati samo na osnovi javnog natjeĉaja i uz naknadu utvrĊenu po tržnoj cijeni, ako zakonom nije drugaĉije odreĊeno.
Ĉlanak 73.
Prihodi Općine Rakovica su:
1. općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,
2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinska prava,
3. prihodi od trgovaĉkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno onih u kojima Općina ima udio ili dionice,
4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko vijeće,
5. novĉane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedniĉkim porezima s Republikom Hrvatskom,
7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviĊena u državnom proraĉunu,
8. drugi prihodi odreĊeni zakonom.
Ĉlanak 74.
Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu poreza, oslobaĊanje od plaćanja poreza, naĉin razreza poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.
Ĉlanak 75.
Svi prihodi koji pripadaju Općini kao i svi rashodi za poslove koje Općina obavlja iskazuju se u proraĉunu Općine Rakovica.
Prihodi i rashodi proraĉuna moraju biti uravnoteženi.
Ako se tijekom godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrĊeni proraĉunom, proraĉun se mora uravnotežiti sniženjem predviĊenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Proraĉun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proraĉuna postupkom utvrĊenim za donošenje proraĉuna.
Ĉlanak 76.
Općina sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s raĉunovodstvenim propisima.
Ĉlanak 77.
Općina Rakovica može se zaduživati u skladu sa posebnim zakonom.
Općina može davati jamstva korisnicima proraĉuna i pravnim osobama u vlasništvu Općine, odnosno onim društvima u kojima ima udio ili dionice i davati zajmove u skladu sa posebnim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.
Ĉlanak 78.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proraĉunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.
VIII. AKTI OPĆINE
VIII - 1. Opći akti
Ĉlanak 79.
Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte (zakljuĉke, rješenja, pravilnike, poslovnike, programe).
Opći akti objavljuju se u Glasniku Karlovaĉke županije.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a iznimno općim aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
Ĉlanak 80.
Općinski naĉelnik osigurava izvršavanje općeg akta općinskog vijeća na naĉin i u postupku propisanim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.
VIII - 2. Pojedinaĉni akti
Ĉlanak 81.
Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinaĉne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fiziĉkih i pravnih osoba.
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
13
Ĉlanak 82.
Protiv pojedinaĉnih akata koja donose općinska upravna tijela može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije, ako posebnim zakonom nije drukĉije propisano.
Na donošenje akata iz ovog ĉlanka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Ĉlanak 83.
Pojedinaĉni akt koji rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihodi Općine donosi se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinaĉnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fiziĉkih i pravnih osoba kojima je Općina osnivaĉ.
Ĉlanak 84.
Protiv pojedinaĉnih akata Općinskog vijeća i općinskog naĉelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fiziĉkih i pravnih osoba, ako posebnim Zakonom nije posebno propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
IX. DRŽAVNI NADZOR
Ĉlanak 85.
Nadzor nad zakonitošću akata općine provode se na naĉin i po postupku utvrĊenim Zakonom kojim je ureĊen sustav državne uprave.
Ĉlanak 86.
Nadzor zakonitosti općih akata koja u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavlja Ured državne uprave u Karlovaĉkoj Županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.
Općinski naĉelnik dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proraĉun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Karlovaĉkoj županiji, zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Ĉlanak 87.
Naĉin i postupak utvrĊivanja zakonitosti pri donošenju odreĊenog akta utvrĊen je Zakonom
X. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST
Ĉlanak 88.
Rad Općinskog vijeća, Općinskog naĉelnika i upravnih tijela općine je javan.
Predstavnici udruga graĊana, graĊani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
Ĉlanak 89.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Glasniku Karlovaĉke županije i na web stranicama Općine.
Javnost rada općinskog naĉelnika osigurava se:
- održavanjem konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Glasniku Karlovaĉke županije i na web stranicama Općine.
-
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.
Ĉlanak 90.
Općinsko vijeće svojom odlukom odreĊuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Vijeća, Općinskog naĉelnika i upravnih tijela ne mogu objavljivati jer su posebnim propisima klasificirani odreĊenim stupnjem tajnosti, te naĉin njihovog ĉuvanja.
Ĉlanak 91.
Izabrani i imenovani ĉelnici u Općini obavljaju svoju funkciju na temelju i u okviru Ustava, Zakona i ovog Statuta te dobivenih ovlaštenja i osobno su odgovorni za njeno obavljanje.
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
14
XI. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA
Ĉlanak 92.
Pripadnici nacionalnih manjina u Općini sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.
Ĉlanak 93.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini imaju pravo:
- predlagati tijelima Općine mjere za unapreĊivanje položaja nacionalnih manjina u Općini, ukljuĉujući davanje prijedloga općih akata kojima se ureĊuju pitanja od znaĉaja za nacionalnu manjinu;
- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine;
- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiĉe se položaja nacionalne manjine;
Ĉlanak 94.
Općinski naĉelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za podruĉje Općine, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se ureĊuju prava i slobode nacionalnih manjina.
Ĉlanak 95.
Na podruĉju Općine pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u sveĉanim prigodama znaĉajnim za nacionalnu manjinu.
Ĉlanak 96.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:
- u sastavu svojih peĉata i žigova
- u natpisnim ploĉama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i sveĉanim prostorijama
- u zaglavljima službenih akata koje donose.
Ĉlanak 97.
U sveĉanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili sveĉana pjesma nacionalne manjine.
Prije izvoĊenja himne i/ili sveĉane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.
Ĉlanak 98.
Općina, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi oĉuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
Općina osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.
XIII. SPRJEĈAVANJE SUKOBA INTERESA
Ĉlanak 99.
Naĉin djelovanja općinskog naĉelnika i zamjenika općinskog naĉelnika u obnašanju javnih dužnosti ureĊen je posebnim zakonom.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 100.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski naĉelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odluĉuje o predloženoj promjeni Statuta.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zakljuĉivanja rasprave o prijedlogu.
Ĉlanak 101.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine (Glasnik Karlovaĉke županije broj 02/06) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se ureĊuje pojedino podruĉje u zakonom propisanom roku.
Ĉlanak 102.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti odredbe Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovaĉke županije broj 02/06).
BROJ 21/09 GLASNIK KARLOVAĈKE ŽUPANIJE 13.07.2009.
15
Ĉlanak 103.
Ovaj Statut na snagu stupa osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovaĉke županije''.
KLASA: 012-03/09-01/02
URBROJ: 2133/16-09-1
Rakovica, 09.07.2009.
Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Luketić, bacc.oec., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj