Top Panel
Nedjelja 27 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11)

REPUBLIKA HRVATSKA

      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

       OPĆINA RAKOVICA

       OPĆINSKO VIJEĆE

       KLASA: 406-01/11-01/04

       URBROJ: 2133/16-11-1

       Rakovica, 28.12.2011.

 

 

 

 

            Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11),  

       i članka 23. Statuta  Općine  Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije''  br. 21/09)

       Općinsko vijeće Općine Rakovica na 30. sjednici održanoj 28.12.2011.g. donijelo je

 

 

 

                                           PLAN NABAVE

 

      Općine Rakovica u 2012. godini

 

 

 

I

 

      U skladu s Proračunom Općine Rakovica za 2012.g. utvrđuje se Plan nabave u 2012.g.

Planirana sredstva za nabavu roba, radova i usluga u 2012.g. iskazuju se s porezom na 

  dodanu vrijednost.

Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga u 2012.g. iskazuje se bez poreza na

       dodanu vrijednost.

 

II

 

 

            Plan  nabave  za  2012.g.  temelji  se  na potrebama  Općine  Rakovica,  a sukladno           

    slijedećim aktima:

 

  -  Proračunu Općine Rakovica za 2012.g.,

  -  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.,

  -  Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g.

 

                                                                                III

 

            Tijekom 2012.g. provesti će se nabava slijedećih roba, radova i usluga:

 

 

 

 

 

 

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Procjenjena vrijednost nabave (kn)

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor o javnoj nabavi/ okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje

Pozicija u proračunu

1

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO

43.089,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Selište Drežničko

8.130,10

 

 

 

 

14

1,2

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Rakovica

16.260,20

 

 

 

 

17

1,3

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Čatrnja

5.691,07

 

 

 

 

20

1,4

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Drežnik Grad

5.691,07

 

 

 

 

23

1,5

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Nova Kršlja

1.626,02

 

 

 

 

26

1,6

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje objekta općine

1.626,02

 

 

 

 

68

1,7

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje održavanje postrojenja

1.626,02

 

 

 

 

69

1,8

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

813,01

 

 

 

 

110

1,9

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

813,01

 

 

 

 

115

1.10

Materijal i dijelovi za tek. održavanje prijevoznih sredstava

813,01

 

 

 

 

36

2.

Službeni automobil za načelnika i zamjenika

97.561,20

 

 

 

 

47

3.

Rad JUO-a

16.666,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Uredski materijal

16.260,20

 

 

 

 

62

3.2

Sitni inventar

406,51

 

 

 

 

98

4.

Ostale usluge za promidžbu i informiranje - web stranica, oglašavanje

40.650,50

 

 

 

 

76

5.

Ostale računalne usluge - održavanje i razvoj programa

19.512,24

 

 

 

 

84

6.

Tek. i inv. održavanje poslovne i stambene zgrade

24.390,30

 

 

 

 

100

7.

Ostali materijal za proizv. Energije - lož ulje

24.390,30

 

 

 

 

67

5.

Usluge DGU-a

214.634,64

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Svibanj

3 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Usluge DGU-a - katastarska izmjera i izvodi iz katastra

95.122,17

 

 

 

 

78

5.2

Usluge DGU-a - katastarska izmjera

12.195,15

 

 

 

 

103

5.3

Katastarska izmjera - DGU

107.317,32

 

 

 

 

104

6.

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

277.236,41

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Rujan

90 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

8.048,80

 

 

 

 

149

6.2

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

69.105,85

 

 

 

 

149-a

6.3

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

52.845,65

 

 

 

 

156

6.4

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

143.089,76

 

 

 

 

158

6.5

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

4.146,35

 

 

 

 

149-A

7.

Projektna dokumentacija za PZ Grabovac

24.390,30

 

 

 

 

151

8.

Ulaz u poduzetničku zonu

668.294,22

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Rujan

90 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Ulaz u poduzetničku zonu

203.252,50

 

 

 

 

153

8.2

Ulaz u poduzetničku zonu

58.536,72

 

 

 

 

159-a

8.3

Ulaz u poduzetničku zonu

406.505,00

 

 

 

 

157

9.

Izgradnja vodovodne mreže

227.642.80

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Travanj

3 mjeseca

154

10.

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

333.334,10

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

Lipanj

60 dana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije

178.862,20

 

 

 

 

155

10.2

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

154.471,90

 

 

 

 

159

11.

Projektna dokumentacija za športsku zonu

16.260,20

 

 

 

 

177-a

12.

Veterinarske usluge i usluge uklanjanja i zbrinjavanja životinja

18.699,23

 

 

 

 

182

13.

Uređenje deponije Ćuić Brdo

2.184.151,37

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Ožujak

3 godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

10.162,63

 

 

 

 

197

13.2

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

30.894,38

 

 

 

 

199

13.3

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

29.268,36

 

 

 

 

197-a

13.4

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

93.496,15

 

 

 

 

200

13.5

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

325.204,00

 

 

 

 

201

13.6

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

28.455,35

 

 

 

 

202

13.7

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

1.626.020,00

 

 

 

 

203

13.8

Izmjene i dopune projektne dok. Deponije Ćuić Brdo

40.650,50

 

 

 

 

198

14.

Prostorni plan općine - izmjene i dopune

42.276,52

 

 

 

 

207

15.

Izgradnja ceste u Grabovcu

44.715,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

Projektna dokumentacija za cestu u Grabovcu

20.325,25

 

 

 

 

212

15.2

Izgradnja ceste u Grabovcu

24.390,30

 

 

 

 

213

16.

Projektna dokumentacija za nogostupe

81.301,00

 

 

 

 

214

17.

Električna energija

276.423,40

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

Električna energija za javnu rasvjetu

268.293,30

 

 

 

 

193

17.2

Električna energija za općinsku i stambenu zgradu općine

8.130,10

 

 

 

 

65

18.

Usluge telefona

29.268,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1

Usluge telefona - ured načelnika i zamjenika

3.252,04

 

 

 

 

38

18.2

Usluge mobitela - ured načelnika i zamjenika

6.504,08

 

 

 

 

39

18.3

Usluge telefona i telefaxa - JUO

9.349,62

 

 

 

 

71

18.4

Usluge telefona i telefaxa - JUO

8.536,61

 

 

 

 

99

18.5

Usluge interneta

1.626,02

 

 

 

 

72

 

 

 

                                                                         

 

 

                                                                             IV

 

           Utvrđeni  plan  nabave  uskladiti  će  se  tijekom  godine  u  skladu  s  mogućnostima  i

potrebama Općine Rakovica i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.

 

                                                                              V

 

         Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) ostali postupci nabave roba, radova i usluga za procijenjenu vrijednost nabave do 70.000,00 kuna vršit će se na druge propisane načine.

 

                                                                            VI

 

         Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

                                                                                                              

                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj