Top Panel
Petak 30 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br.  21/09),  Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 15.09.2011. godine donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini

 

Članak 1.

Ovim Odlukom mijenja se i dopunjava Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011 godini (Glasnik Karlovačke županije br. 07/11) zbog  uočenih potreba na terenu te izvršenih izmjena  i dopuna Proračuna Općine Rakovica.

 

Članak 2.

U članku 2. mijenja se:

Pod točkom 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Stavak 4. mijenja se i glasi:

''Radovi na odvodnji atmosferskih voda planiraju se financirati  iz vodnog doprinosa i prenesenih sredstava iz prethodne godine ,a planiraju se na pozicijama Proračuna br. 225 i 225a , te iznose 16.385,47 kn.''

 

Pod točkom 2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA:

 

Stavak 7. briše se.

 

Dosadašnji stavci 8., 9., 10., 11., 12. postaju članci 7., 8., 9., 10., 11.

 

Stavak 8. (prije stavak 9.) mijenja se i glasi:

 

''Usluge održavanja čistoće financiraju se iz komunalne naknade  u iznosu od 95.000,00 kn sa pozicija 212,213 i 214 Proračuna Općine.''

 

Pod točkom 3.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Stavak 7. mijenja se i glasi:

 

''Kapitalna donacija za potrebe uređenja turističkih ruta u iznosu od  45.000,00 kn  planirana je na poziciji 156a Proračuna radi  uređenja odmorišta i vidikovaca u turističke svrhe na postojećim stazama i putovima koji se ne koriste kao javne prometne površine. Ostale usluge uređenja okoliša oko kule starog grada i uređenje staza za prilaz do iste, radi korištenja u turističke svrhe, financirat će se sa pozicije 223 Proračuna , te kapitalne pomoći iz proračuna  Karlovačke županije.''

 

Stavak 13. briše se.

 

Dosadašnji stavci 14., 15., 16., 17. postaju članci 13., 14., 15., 16.

 

Stavci 14., 15., 16. (prije 15., 16., 17.) mijenjaju se i glase:

 

''Za uređenje i održavanje dječjih igrališta  planiraju se sredstva i iz prethodne godine  sa pozicije 222A Proračuna u iznosu od 40.000,00 kn.

Sve ostale usluge uređenja i održavanja javnih površina i nabavu  opreme (klupe, žardinjere i sl.) planiraju se sredstva iz prenesenih sredstava iz prethodne godine  sa pozicije 223a Proračuna u iznosu od 60.000,00 kn.

Za ostala održavanja okoliša i putova do javnih bunara i izvorišta i oko istih na javnim površinama, planiraju se sredstva iz prenesenih sredstava iz prethodne godine  sa pozicije 232a Proračuna u iznosu od 40.000,00 kn.''

 

Iza članka 17. dodaje se novi stavak 18. koji glasi:

 

''Za ostala održavanja i uređenja parkova, spomenika i ostalih javnih površina planiraju se sredstva iz prenesenih sredstava iz prethodne godine  sa pozicije 223b Proračuna u iznosu od 49.692,50 kn.''

 

Pod točkom 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Mijenja  se u stavku 1. pod točkom 1. druga rečenica koja sada glasi:

 

''Za navedeno planira se izdvojiti 20.000,00 kn na poziciji 218 Proračuna Općine Rakovica.''

 

Mijenja se u stavku 1. pod točkom 3  u podstavku 4. broj ''219a'' u broj ''219''.

 

Pod točkom 5.ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

 

Stavak 4. mijenja se i glasi:

 

''Način financiranja i određivanja  radova održavanja grobalja i mrtvačnica definirati će se ovim Programom i Ugovorom o održavanju groblja sa Spelekom d.o.o., a sukladno planiranim sredstvima u Proračunu  Općine i prikupljenim sredstvima od grobne naknade.''

 

Pod točkom 6.JAVNA RASVJETA

 

U stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi ''farme'' briše se zarez i dodaju riječi ''i Jelovog Klanca''.

 

Pod točkom 7. REDOVAN RAD DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

 

U stavku 1. posljednja rečenica mijenja se i glasi:

 

''Za uređenje i opremanje vatrogasnog doma u Rakovici osigurava se 50.000,00 kn na poziciji 138 Proračuna Općine.''

 

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

 

''Na pozicijama 138a osigurava se iz prenesenih sredstava 40.000,00 kn za uređenje i opremanje vatrogasnog doma u Rakovici, te na poziciji 139 iz kapitalnih pomoći iz državnog proračuna još 100.000,00 kn za uređenje i opremanje doma u Drežnik Gradu.''

 

Članak 3.

 

U članku 3. mijenja se u stavku 2. tablični dio prikaza radova i sadaglasi:

           

_______________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                 Iz komunalne naknade                 Ostali izvori                            

_______________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf. voda                              0                                16.385,47

_______________________________________________________________________                       

2. Održavanje čist.u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina           95.000,00                           125.000,00                                                                                                               

3. Održavanje javnih površina               337.000,00                            160.000,00

_______________________________________________________________________

4. Održavanje nerazv.cesta                 576.000,00                          196.000,00                                                                       

_______________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                         170.000,00                               42.000,00                                  

_______________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                470.000,00                                   0

_______________________________________________________________________

7. Redovan rad DVD-a                         260.000,00                                   0

_______________________________________________________________________

8. Održavanje školskih objekata                 90.000,00                                 0                                                 

 

 UKUPNO:          1.998.000,00 kn                      709.077,97 kn

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-02/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-2

Rakovica, 15.09.2011.

                                                                                                             

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj