Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava

 

 

 Na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 20. sjednici održanoj 07.03.2011. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste

kioska i pokretnih naprava

 

 

Članak 1.

 U Planu postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 5/96, 12/01, 51/10 i KLASA: 330-01/03-01/03, URBROJ: 2133/16-03-1 od dana 27. lipnja 2003. godine) u članku 5. točci 7. dodaje se nova podtočka 2. na način da glasi:

 

''- kiosk: prodaja novina, jednostavne ugostiteljske usluge i sl.''

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 330-01/11-01/02

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 07.03.2011.

                                                                                     

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj