Top Panel
Petak 30 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08)

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini (Narodne novine broj 27/08) i  Plana operativne provedbe programa aktivnosti na zaštiti od požara na području Karlovčke županije za 2008. godinu, Klasa: 022-01/08-01/30 od dana 24.04.2008. godine, Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 38.  sjednici održanoj 11.06.2008. godine donosi

 

 

PLAN

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

 

Članak 1.

 

            Ovim se planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara (u daljnjem tekstu: Plan).

            Vrijeme najveće opasnosti od požara na području Općine Rakovice je vrijeme spaljivanja korova i to u periodu od 15.03. do 15.05. i od 15.09. do 15.11., a ako je intenzivna suša i za vrijeme od 15.05. do 15.09. tekuće godine.

 

Članak 2

.

            Otvoreni prostori za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara su područja šumskih i poljoprivrednih površina (četinjače, suhe livade i paprat)  koja su predočena u grafičkom dijelu Plana zaštite od požara općine Rakovice.

            Građevine i dijelovi građevina za koje prijeti povećana opasnost od širenja požara su sljedeći:

 

1.  Benzinska postaja INA, Grabovac (objekt s eksplozivnim i opasnim tvarima)

2.  Hotel Grabovac, Grabovac (objekt s nadzemnim spremnikom za plin - II kategorija ugroženosti)

3.  Autokamp Korana, Čatrnja (objekt s nadzemnim spremnikom za plin - II kategorija ugroženosti)

4.  Restoran Marko,Rakovica (objekt s nadzemnim spremnikom za plin)

5.  Restoran Sedra, Irinovac (objekt s nadzemnim spremnikom za plin)

5.  Pilana – Drežnik Grad (drvena građa-skladišta)

6.  Pilana – Rakovica (drvena građa-skladište)

7.  Autokamp Turist – Grabovac (drveni objekti)

 

Na području općine Rakovice nema objekata I kategorije ugroženosti od požara, niti drugih objekata II kategorije osim navedenih pod točkom 1. i 2. stavka 2. ovog članka.

 

Članak 3.

 

            Motrenje, čuvanje i ophodnju za šumska područja u vlasništvu RH provode Hrvatske šume  d.o.o., Šumarija Rakovica, prema vlastitom operativnom Planu zaštite šuma od požara.

           

Motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora provode u vrijeme najveće opasnosti od požara, članovi Dobrovoljnih vatrogasnih društava Rakovica i Drežnik Grad i članovi Lovačkih društava «Golub» i «Medvjed» na područjima svoje nadležnosti, a građevine čuvaju vlasnici.

Motrenje se vrši sa istaknutih prirodnih vrhova, odnosno mjesta s kojih se najbolje vide prostori na kojima prijeti povećana opasnost od požara, sukladno članku 2. ovoga Plana ili razrađenom mrežom dojava, sa dežurstvima, u sjedištu društava.         

 

 

Članak 4.

 

Djelatnici Policijske postaje Slunj tijekom redovitih policijskih ophodnji promatraju i prate stanje uz državne prometnice općine Rakovice, te u slučaju potrebe poduzimaju mjere vezane za otkrivanje, širenje i gašenje požara.

                       

 

Članak 5.

 

            Hrvatske šume d.o.o.,Šumarija Rakovica i Policijska postaja Slunj održavaju kontinuiranu vezu s operativnim dežurnim djelatnikom Dobrovoljnih vatrogasnih društava Rakovica i Drežnik Grad i Lovačkih društava «Golub» i «Medvjed»

 

 

Članak 6.

 

            O provedbi mjera utvrđenih ovim Planom Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad i Lovačka društva «Golub» i «Medvjed» vodit će očevidnike.

 

Članak 7.

 

            Svaki građanin odnosno pravna ili fizička osoba dužna je odmah dojaviti obavijest o uočenom požaru na broj telefona 112.

 

Članak 8.

 

            Zabranjeno je samovoljno spaljivanje korova na privatnim posjedima i u blizini otvorenih prostora i građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara u razdoblju visokog ili vrlo visokog indeksa opasnosti od požara bez suglasnosti nadležnog vatrogasnog društva.

 

 

Članak 9.

 

            Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Općine Rakovice za 2008. godinu na poziciji 109 «Tekuće donacije Dobrovoljnim vatrogasnim društvima « i poziciji 112 «Tekuće donacije Lovačkim društvima», a za namjensko trošenje istih zadužuje se komunalni redar, koji će ujedno koordinirati i nadzirati izvršenje obveza po nositeljima te o tome redovito izvješćivati nadležna tijela općine Rakovice.

 

 

Članak 10.

 

            Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

 

Klasa: 021-05/08-01/06

Ur.broj: 2133/16-08-5

Rakovica,11.06.2008.

 

                                                                           OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                         Nikola Magdić, dipl.ing.šum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini (Narodne novine broj 27/08) i Plana operativne provedbe programa aktivnosti na zaštiti od požara na području Karlovčke županije za 2008. godinu, Klasa: 022-01/08-01/30 od dana 24.04.2008. godine, Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 38.  sjednici održanoj 11.06.2008. godine donosi

 

 

PLAN

 

korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnužurnu izradu           prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi            zaustavljanja šumskog požara

 

 

 

Članak 1.

 

            Ovim se Planom utvrđuje način korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara.

 

Članak 2.

 

            Korištenje opreme i vozila za gašenje šumskih požara i požara otvorenih prostora koja je u sustavu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakovica i Drežnik Grad na području općine Rakovica određeno je operativnim planovima djelovanja DVD-a.

 

Članak 3.

 

            Slučajevi u kojima se tretira upotreba teške građevinske mehanizacije jesu oni kada su Dobrovoljna vatrogasna društva pored opreme s kojom raspolažu prinuđena zatražiti pomoć vlasnika obrta koji raspolaže teškom građevinskom mehanizacijom, a naročito kod intervencija:

 

-         kod urušavanja objekata,

-         kad se ukaže potreba za rušenjem objekta,

-         kao raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,

-         kod požara otvorenih postora kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu.

 

Članak 4.

 

            Korištenje opreme i vozila osigurava se na način da se poziva vlasnik obrta koji raspolaže teškom građevinskom mehanizacijom.

             Poziv za pružanje ispomoći upućuje se operativnom dežurnom djelatniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva koji poziva slijedećeg izvršitelja:

 

Naziv tvrtke: RENDULIĆ USLUGE STROJEVIMA GRAĐEVINSKE   MEHANIZACIJE I PRIJEVOZ, vl. Rendulić Drago, Rakovica, Rakovica bb

            Odgovorna osoba: RENDULIĆ DRAGO

            Telefon: 047/ 784-015, 098 364 061

            Mehanizacija:  - KAMION MERCEDES 3350 KIPER

                                    - UTOVARIVAČ CATERPILAR 966 – 3,5 m3

                                                   - KOMBINIRKA CATERPILAR 438

                                                   - ROVOKOPAČ BAGER COMATSU 22 t

                                

 

Članak 5.

 

            Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

Klasa: 021-05/08-01/06

Ur.broj: 2133/16-08-6

Rakovica,11.06.2008.

 

 

                                                                              OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                         Nikola Magdić, dipl.ing.šum.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj