Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića

Na temelju članka 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'', br. 10/97 i 107/07) te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09, 12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 43. sjednici održanoj dana 27.03.2013. godine donosi

 

ODLUKU

o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece

u dječji vrtić „Čarobna šuma“ u Selištu Drežničkom

 

 

1. Opće odredbe

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja troškova smještaja djece s područja Općine Rakovica u dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u Selištu Drežničkom.

 

 

2. Sufinanciranje programa dječjeg vrtića

 

Članak 2.

 

Općina Rakovica snosi troškove sufinanciranja cijene redovitog programa i smještaja djece u dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u Selištu Drežničkom uz sljedeće uvjete:

            -     dijete mora imati prebivalište na području Općine Rakovica,

- barem jedan od roditelja odnosno skrbnika treba imati prebivalište i boraviti na području Općine Rakovica u posljednjih godinu dana,

- da su oba roditelja (skrbnika) ili barem jedan roditelj (skrbnik) zaposlen ili umirovljenik, odnosno da je samohrani roditelj (skrbnik) zaposlen ili umirovljenik, a nezaposleni roditelji (skrbnici) imaju pravo na smještaj djece u dječji vrtić ako imaju prihode za koje mogu dokazati da su legalno ostvareni (npr. prihod od autorskih prava, dobit od poslovanja trgovačkog društva, obrta, ustanove, prihodi od dividendi i sl.), u koje prihode ne ulaze primanja ostvarena po socijalnoj osnovi,

- sve obveze prema Općini Rakovica ili prema trgovačkim društvima ili ustanovama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po bilo kojoj osnovi, trebaju biti podmirene.

Uvjeti iz stavka 1. ovog članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

 

Članak 3.

 

Općina Rakovica sufinancira troškove smještaja djece u dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u Selištu Drežničkom u iznosu do najviše 1.000,00 kuna mjesečno po djetetu.

 

Cijena smještaja i broj upisane djece utvrđuje se svake godine sporazumom između Općine Rakovica i dječjeg vrtića ''Čarobna šuma'', sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu, s time da ukupan broj upisane djece čiji smještaj sufinancira Općina  Rakovica, ne može prijeći brojku od 30-oro djece.

 

Članak 4.

 

Učešće – participacija roditelja (skrbnika) za smještaj djeteta u dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u Selištu Drežničkom uplaćuje se do 20. u tekućem mjesecu.

 

Članak 5.

           

Ukoliko roditelj – korisnik usluga ne izvršava uredno obvezu iz članka 4. ove Odluke, odnosno ako je ne izvrši u roku od dva mjeseca, gubi pravo na daljnje sufinanciranje, od strane Općine Rakovica, korištenja usluga dječjeg vrtića.

 

Članak 6.

 

            Učešće roditelja (skrbnika) u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića, za djecu koja nemaju prebivalište na području Općine Rakovica, a pohađaju dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u Selištu Drežničkom, utvrđuje dječji vrtić ovisno o odobrenom sufinanciranju jedinica lokalne samouprave na čijem području imaju prebivalište i utvrđene ekonomske cijene programa dječjeg vrtića.

 

Članak 7.

 

            Općina Rakovica sufinancira program predškole u dječjem vrtiću ''Čarobna šuma'' na način da osigurava potrebna sredstva koja predstavljaju razliku sredstava između utvrđenog financijskog plana za program predškole i sredstava koje osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Način i visinu sufinanciranja predškole za svaku godinu posebno, a sukladno stavku 1. ovog članka, utvrđuju Općina Rakovica i dječji vrtić ''Čarobna šuma'' posebnim ugovorom.

 

Članak 8.

 

            Pravo na sufinanciranje boravka djece u predškolskoj ustanovi roditelji (skrbnici) imaju temeljem potvrde o sufinanciranju koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica, na temelju podnesenog pisanog zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica, najkasnije 8 (osam) dana prije polaska djeteta u dječji vrtić.

Potvrda o sufinanciranju izdaje se samo ukoliko je kućanstvo u kojem dijete živi podmirilo sve obveze prema Općini Rakovica ili prema trgovačkim društvima ili ustanovama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po bilo kojoj osnovi.

            Prilikom prvog ishođenja potvrde uz zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje ekonomske cijene redovitog programa dječjeg vrtića podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

            - uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja(skrbnika)/samohranog roditelja (skrbnika) i dijete koje se upisuje u vrtić,

            - rodni list djeteta,

            - potvrdu o zaposlenju,

            - predugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da će dijete biti smješteno u istom i datum početka korištenja programa.

             

 

            Za ponovni upis roditelji (skrbnici) dužni su ishoditi novu potvrdu.

 

Članak 9.

 

            Pravo prvenstva sufinanciranja smještaja djece imaju zaposleni roditelji (skrbnici), kronološkim redoslijedom zaprimljenih zahtjeva za upis, a zatim ostali roditelji odnosno skrbnici (umirovljenici i nezaposleni), također kronološkim redoslijedom zaprimljenih prijava za upis, a sve do odobrenog ukupnog broja upisa djece u dječji vrtić.

 

članak 10.

 

Roditelji (skrbnici) su dužni Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica, u roku od 8 (osam) dana od nastanka, prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su utjecale na odobrenje sufinanciranja, a koje bi mogle utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja.

 

U slučaju da roditelji (skrbnici) u roku iz stavka 1. ovog članka ne prijave promjenu okolnosti koje su utjecale na sufinanciranje isti su dužni sami snositi sve troškove boravka djece u dječjem vrtiću odnosno Općini Rakovica nadoknaditi nastalu štetu.

 

Članak 11.

 

Dječji vrtić iz članka 1. ove Odluke dužan je do 15. u mjesecu za protekli mjesec Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica dostaviti račun/zahtjev za plaćanje sa specificiranim korisnicima i njihovim adresama, te dokaze o uplati (npr. kopija uplatnice) roditelja (skrbnika) za prethodni mjesec.

 

Općina Rakovica će, sukladno članku 3. ove Odluke, na temelju računa/zahtjeva i specifikacije iz prethodnog stavka izvršiti plaćanje samo za onu djecu čiji su roditelji (skrbnici) dostavili dokaz o uplati.

 

Članak 12.

 

Općina Rakovica više nije obvezna sufinancirati usluge smještaja djece na drugom  upisnom području izvan Općine Rakovica.

 

Članak 13.

 

Općina Rakovica neće sufinancirati ostale programe koje predškolska ustanova nudi roditeljima (skrbnicima) za djecu smještenu u toj ustanovi.

 

Članak 14.

 

Sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Rakovica.

 

3. Završne odredbe

 

Članak 15.

 

Ekonomska cijena smještaja djece u dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u Selištu Drežničkom u 2013. godini iznosi 1.800,00 kuna mjesečno po djetetu.

 

U 2013. godini u dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u Selištu Drežničkom može se upisati najviše 30-oro djece čiji smještaj sufinancira Općina Rakovica.

 

Članak 16.

 

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskim ustanovama (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 31/08).

 

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti točka 07. glave III. Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 50/12 i 07/13).

 

Članak 17.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije'', a primjenjuje se od 01. svibnja 2013. godine.

 

 

KLASA: 021-05/13-01/04

URBROJ: 2133/16-13-2

Rakovica, 27.03.2013.

                                                                                       Predsjednik općinskog vijeća

 

 

                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj