Top Panel
Srijeda 12 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (GKŽ 12 12)

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,  br. 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica  (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na  33. sjednici održanoj dana 17.04.2012. godine, donosi

 

 

STATUTARNU ODLUKU

 

O IZMJENI STATUTA OPĆINE  R A K O V I C A

 

Članak 1.

 

            Članak 38. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 21/09) briše se.

 

Članak 2.

 

            U članku 39. stavku 5. alineji 15. riječi ''upravnih odjela i službi Općine'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica'', a na kraju alineje riječ ''Općine'' zamjenjuje se riječima ''na Općinu''.

 

            U alineji 16. riječi ''upravnih odjela i službi'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica''.

 

Članak 3.

 

            U članku 46. stavak 4. mijenja se i glasi:

 

            ''Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio zbog izbora ili imenovanja na nespojivu dužnost, a nakon najmanje dvije godine mandata, na području Općine Rakovica neće se raspisati i održati prijevremeni izbori za izbor općinskog načelnika, a dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će zamjenik kojeg odredi općinski načelnik.''

 

Članak 4.

 

            U članku 48. stavku 2. riječi '' Pravilnikom o ustroju i djelokrugu rada tog upravnog tijela'' zamjenjuju se riječima ''Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica''.

 

Članak 5.

 

            Članak 50. mijenja se i glasi:

 

            ''Jedinstveni upravni odjel u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.''

 

Članak 6.

 

            Članak 51. mijenja se i glasi:

 

           

 

''Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.''

 

Članak 7.

 

            U članku 52. riječi ''upravnih tijela'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenog upravnog odjela''.

 

Članak 8.

 

            U članku 53. stavku 1. riječi ''upravnim tijelima'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenom upravnom odjelu''.

 

            U stavku 3. riječi ''upravnim tijelima'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenom upravnom odjelu''.

 

Članak 9.

 

            U članku 54. stavku 2. riječi ''upravnih tijela'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenog upravnog odjela''.

 

Članak 10.

 

            Članak 63. mijenja se i glasi:

 

''Na području Općine Rakovica  osnovano je četiri (4) mjesna odbora.

  1. Mjesni odbor Rakovica kojem pripadaju naselja: Rakovica, Drage, Oštarski Stanovi, Rakovičko Selište, Brajdić Selo, Jelov Klanac, Korita, Gornja Močila, Stara Kršlja, Jamarje, Mašvina, Lipovac, Brezovac, Čuić Brdo i Broćanac.

Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova.

  1. Mjesni odbor Drežnik Grad kojem pripadaju naselja: Drežnik Grad, Irinovac, Grabovac, Sadilovac, Lipovača, Nova Kršlja, Kordunski Ljeskovac, Basara i Koranski Lug.

Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova.

  1. Mjesni odbor Selište Drežničko kojem pripada naselje Selište Drežničko i Korana.

Vijeće mjesnog odbora ima 3 člana.

  1. Mjesni odbor Čatrnja kojem pripada naselje Čatrnja.

Vijeće mjesnog odbora ima 3 člana.

 

Članak 11.

 

            U članku 70. riječ ''koje'' zamjenjuje se riječju ''koji''.

 

 

Članak 12.

 

U članku 80. riječi ''upravnih tijela'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenog upravnog odjela''.

 

Članak 13.

 

            Članak 81. mijenja se i glasi:

 

            ''Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.''

 

Članak 14.

 

            U članku 82. stavku 1. riječi ''koja donose općinska upravna tijela'' zamjenjuju se riječima ''koje donosi Jedinstveni upravni odjel''.

 

Članak 15.

 

            U članku 88. stavku 1. riječi ''upravnih tijela'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenog upravnog odjela''.

 

Članak 16.

 

U članku 89. stavku 3. riječi ''upravnih tijela'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenog upravnog odjela''.     

 

Članak 17.

 

U članku 90. riječi ''upravnih tijela'' zamjenjuju se riječima ''Jedinstvenog upravnog odjela''.         

Članak 18.

 

            Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA:  012-03/09-01/02                            

URBROJ:  2133/16-12-2                                         

Rakovica, 17.04.2012.
                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća

 

                                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  B R A Z L O Ž E NJ E

 

 

            Ovom Odlukom vrše se izmjene Statuta radi usklađivanja sa Zakonom o izmjeni zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 150/11), s Odlukom o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 27/09) i radi ispravljanja pogrešaka u pisanju.

 

            Gore navedenim propisima vrše se izmjene vezane za prestanak  mandata općinskog načelnika ukoliko isti nastupi zbog izbora ili imenovanja na nespojivu dužnost, a nakon najmanje dvije godine mandata, odnosno ako u razdoblju nakon što proteknu najmanje dvije godine mandata izričito se propisuje da se neće održavati prijevremeni izbori za općinskog načelnika već će istog zamijeniti kao obnašatelj dužnosti zamjenik kojeg odredi sam općinski načelnik. Dakle, zbog racionalizacije i nepotrebnog trošenja proračunskih sredstava uvedena je ova odredba jer nije potrebno provoditi nove izbore obzirom da se zamjenici općinskog načelnika ionako biraju istovremeno s općinskim načelnikom na redovnim izborima kao jedna kandidatura.

 

            Ostale izmjene vrše se zbog usklađivanja sa spomenutom Odlukom koja je usvojena na Općinskom vijeću nakon donošenja važećeg Statuta pa se najvećim dijelom vrše izmjene upravo u nazivu tijela, a preostali manji dio odredaba se mijenja iz tehničke naravi zbog pogrešaka u pisanju koje su pregledom akta sada ustanovljene.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

PREDSJEDNIK

 

 

Kristijan Bitunjac, dipl.iur.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj